Nilfisk IV 040 manual

Manual for Nilfisk IV 040 på Svensk. Denne PDF-håndboken har 60 sider.

Side: 1
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 1 INNLEDNING ............................................................................................................................ 2 Beskrivelse .................................................................................................................................................................. 2 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER ........................................................................................ 2 Generelle forholdsregler .............................................................................................................................................. 2 Viktige advarsler .......................................................................................................................................................... 2 Jordingsanvisninger..................................................................................................................................................... 3 MASKINENS DATA.................................................................................................................. 3 Identifikasjonsdata....................................................................................................................................................... 3 Hoveddeler .................................................................................................................................................................. 3 Grenseventil ................................................................................................................................................................ 3 SIKKERHET.............................................................................................................................. 4 Advarselsplater............................................................................................................................................................ 4 TESTING, LEVERING INSTALLASJON.................................................................................. 5 Testing......................................................................................................................................................................... 5 Levering og håndtering................................................................................................................................................ 5 Garantibevis ................................................................................................................................................................ 5 Installasjon av støvsugeren ......................................................................................................................................... 5 Tilkobling til strømtilførselen ........................................................................................................................................ 5 Sjekking at de elektriske tilkoblingene er korrekte....................................................................................................... 6 KONTROLLANORDNINGER ................................................................................................... 6 STARTING OG STOPPING...................................................................................................... 6 Starting ........................................................................................................................................................................ 6 Stopping ...................................................................................................................................................................... 6 BRUK AV STØVSUGEREN...................................................................................................... 7 Korrekt bruk av støvsugeren ....................................................................................................................................... 7 Rengjøring av primærfilteret ........................................................................................................................................ 7 Tømming av beholderen.............................................................................................................................................. 7 VALGFRITT UTSTYR............................................................................................................... 8 MASKIN UTSTYRT MED ELEKTRISK FILTERRISTER.......................................................... 8 EKSPLOSJONSSIKKER MODELL ATEX ............................................................................... 8 STØVSUGER FOR BRUK TIL ASBEST.................................................................................. 9 ABSOLUTT FILTER ................................................................................................................. 9 BRUKSKATEGORIER............................................................................................................ 10 TØMMING AV BEHOLDEREN (MODELL H-)........................................................................ 10 TEKNISKE DATA ................................................................................................................... 11 VEDLIKEHOLD....................................................................................................................... 11 Forord ........................................................................................................................................................................ 11 Kontroller og inspeksjoner ved start .......................................................................................................................... 11 Før du starter............................................................................................................................................................. 11 Med støvsugeren i gang ............................................................................................................................................ 12 Rutinemessig vedlikehold.......................................................................................................................................... 12 Før hvert arbeidsskift................................................................................................................................................. 12 200 timers service (månedlig) ................................................................................................................................... 12 2000 timers service (årlig) ......................................................................................................................................... 12 Hvordan utføre de nødvendige kontrollene ............................................................................................................... 12 Bytte av primærfilteret ............................................................................................................................................... 12 Bytte av det absolutte filteret ..................................................................................................................................... 13 Sjekking av slangenes tilstand .................................................................................................................................. 13 Sjekk sugeviftens tilstand .......................................................................................................................................... 13 Anbefalte reservedeler .............................................................................................................................................. 13 FEILSØKING........................................................................................................................... 14
Side: 2
BRUKSANVISNING 2 32401105(1)2004-04 B INNLEDNING Driftssikkerheten angående denne maskinen, som er i din besittelse, er betrodd de som arbeider med den hver dag. Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å informere brukerne av maskinen om forholdsreglene og forskriftene som angår deres sikkerhet og for at støvsugeren skal kunne holdes i god driftsmessig stand. Personell som er autorisert til å arbeide med maskinen må forstå brukerveiledningen før maskinen startes. Oppbevar brukerveiledningen i nærheten av maskinen, på et beskyttet og tørt sted, unna direkte sollys og for hånden til fremtidig bruk når det er nødvendig. Denne brukerveiledningen beskriver den aller nyeste teknologien på det tidspunktet maskinen ble solgt, og den kan ikke anses for å være utilstrekkelig hvis det gjøres modifikasjoner senere. Produsenten forbeholder seg retten til å oppdatere produktutvalget og relevante brukerveiledninger uten å være forpliktet til å oppdatere tidligere maskiner og brukerveiledninger. Ta kontakt med ditt nærmeste Kundeservicesenter eller Nilfisk-Advance hvis du er i tvil. Beskrivelse Denne maskinen er designet til å suge opp høvelspon, fragmenter, støv og ulike avfallsmaterialer. Den er montert på solide gummihjul, hvorav to er svingbare for å gjøre maskinen lett å håndtere. Den har også bremser slik at maskinen kan stå stille på en sikker måte der den skal brukes. Støvsugeren er designet og bygget til bruk i industrielle miljøer der den kan gå døgnet rundt eller periodisk og brukes til vanlig rengjøring. Materialet som suges opp sentrifugeres inni beholderen der de større bitene faller pga. sin vekt. Luften går gjennom en filtreringsoverflate der faste stoffer som svever holdes tilbake. Trykkmåleren som er installert på maskinen advarer brukeren om filterets tilstand. En trykkøkning tilsvarer en reduksjon av filterets filtreringsevne. Nilfisk-Advance kan levere maskiner som kan arbeide med væsker og etsende stoffer, eller i miljøer med stor fare for eksplosjoner. Maskiner med absolutte filtre er også å få. Støvsugerens høye kvalitet er garantert med den strengeste testing. Materialene og komponentene gjennomgår en rekke strenge kontroller i løpet av de ulike produksjonsfasene for å sikre at de er i overensstemmelse med de etablerte høye kvalitetsstandardene. SIKKERHETSFORHOLDSREG- LER Generelle forholdsregler Gjør deg grundig kjent med innholdet i denne brukerveiledningen før du starter, bruker, utfører service på eller betjener støvsugeren på noen måte. La aldri uautorisert personell arbeide på støvsugeren. Bruk aldri oppknappede eller løstsittende klær som kan bli sittende fast i støvsugeren.Bruk egnede klær. Rådfør deg med din arbeidsgiver angående gjeldende sikkerhetsbestemmelser og spesifikke verneinnretninger mot uhell som skal brukes for å sørge for personlig sikkerhet. Området der vedlikehold skal utføres (rutinemessig eller spesielt), må alltid være tørt og rent. Egnet verktøy må også være tilgjengelig. Reparasjoner må kun utføres når maskinen er stoppet og er frakoblet elektrisitetsforsyningen. Du må aldri utføre reparasjoner uten først å ha fått nødvendig autorisasjon. Viktige advarsler For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade: gå ikke fra maskinen når den er tilkoblet strømtilførselen. Ta støpselet ut av uttaket når maskinen ikke er i bruk eller når du skal utføre service. La ikke maskinen bli brukt som leketøy. Nøye overvåking er nødvendig hvis maskinen brukes av eller i nærheten av barn. Bruk kun som beskrevet i denne brukerveiledningen. Bruk kun produsentens anbefalte ekstrautstyr. Bruk ikke maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis maskinen ikke virker som det skal, er blitt sluppet ned, skadet, blitt stående ute eller er blitt sluppet ned i vann, må den returneres til et servicesenter. Trekk ikke i maskinen etter ledningen eller bær den etter ledningen. Bruk heller ikke ledningen som håndtak, lukk en dør med ledningen imellom eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke maskinen over ledningen. Hold ledningen unna varme overflater. Ta ikke ut støpselet ved å trekke i ledningen. Når du skal ta ut støpselet, grip støpselet, ikke ledningen. Håndter ikke støpselet eller maskinen med våte hender. Stikk ikke ting inn i åpninger. Bruk ikke maskinen med noen av åpningene blokkert, og hold den fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. ADVARSEL! Les brukerveiledningen før du bruker og utfører vedlikehold på apparatet. ADVARSEL! Ikke bruk apparatet før du har lest bruksanvisningen nøye. FORSIKTIG! Du kan få elektrisk støt hvis maskinen brukes utendørs eller på våte flater.
Side: 3
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 3 Ikke under noen omstendigheter skal maskinen brukes til å suge opp varmt materiale. Spesielt må ikke maskinen brukes til rengjøring av peiser og ovner, stekeovner eller lignende som inneholder varm eller glødende aske. Bruk ikke støvsugeren uten støvpose og/eller filtre på plass. Slå av alle kontrollanordninger før du tar ut støpselet. Vær ekstra forsiktig når du bruker maskinen i en trapp. Maskinen må ikke brukes til å suge opp brennbare eller eksplosive materialer, og den må heller ikke brukes i en eksplosiv atmosfære. Koble kun til en godkjent, jordet stikkontakt, se jordingsanvisninger. Jordingsanvisninger Dette apparatet må være jordet. Hvis det skulle svikte eller få motorstopp, gir jordingen den elektriske strømmen en vei med minst motstand for å redusere risikoen for elektrisk støt. Denne maskinen er utstyrt med en ledning som har en jordingsleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes inn i den riktige stikkontakten som er ordentlig installert og jordet i henhold til alle lokale regler og forskrifter. MASKINENS DATA Identifikasjonsdata Du må alltid oppgi samtlige identifikasjonsdata på maskinen når du tar kontakt med Nilfisk-Advance Kundeservice. Nøyaktig identifikasjon av modellen og serienummeret vil bidra til at det ikke utgis feil informasjon. Identifikasjonsplaten med maskinens data er vist på fig. 1. A Type B Elektrisk kraft C Serienummer - yywwXXXX (yy=år ww = uke XXXX = nummer D Arbeidsfrekvens E Støvklassekategori F Ref. nummer G Spenning H Maks. strøm I Totalvekt Hoveddeler Følgende liste over hoveddeler vil hjelpe brukerne til å forstå uttrykkene som er brukt i denne brukerveiledningen. 1. Filterristehåndtak 2. Filterenhetsdeksel 3. Primærfilter av syntetisk materiale 4. Lyddemper 5. Trykkmåler til måling av filtertilstopping 6. Avfallsbeholder 7. Grunnramme 8. Svingbare hjul med brems 9. Elektrisk sugemotor 10. Elektrisk kontrollpanel 11. Hovedbryter 12. Strøm på-indikator 13. PÅ /AV-knapp 14. Faseindikator 15. Tilbehørsseksjon 16. Tilkoblingsslange. Grenseventil Alle modeller er utstyrt med en korrekt kalibrert sikkerhetsventil “1”, pga. risikoen for at maskinen kan gå over lengre perioder, med filteret fullstendig blokkert eller slangen tilstoppet (drift med lukket inntak). Ventilen åpner seg for å slippe luft gjennom blåseren slik at løpehjulet forhindres fra å bli overhetet og den elektriske motoren fra å absorbere for mye kraft. FORSIKTIG! Uriktig tilkobling av jordingslederen kan medføre en risiko for elektrisk støt. Sjekk med en faglært elektriker eller serviceingeniør hvis du er i tvil om stikkontakten er ordentlig jordet. Du må ikke modifisere støpselet som følger med maskinen – hvis det ikke passer i stikkontakten, må du få en egnet stikkontakt installert av en faglært elektriker. ADVARSEL! Ikke under noen omstendigheter må brukeren tukle med utstyret. Alle forsøk av brukeren eller uautorisert personell på å demontere, modifisere, eller mer generelt, å tukle med noen del av støvsugeren vil gjøre garantien ugyldig. Ta kontakt med ditt nærmeste Kundeservicesenter i tilfelle feil.
Side: 4
BRUKSANVISNING 4 32401105(1)2004-04 B SIKKERHET Du må aldri tukle med sikkerhetsanordningene. Sjekk alltid at verne- og sikkerhetsanordningene er montert og fungerer ved begynnelsen av hvert arbeidsskift eller før du bruker maskinen. Hvis de ikke gjør det, slå av støvsugeren og meld fra om feilen. Støvsugeren er produsert spesielt med tanke på brukerens sikkerhet. Rett deg etter vedlikeholdsprosedyrene og reglene angående teknisk assistanse samt informasjonen i denne brukermanualen. Bruk aldri trykkluft til rengjøring av maskinen eller dens komponenter. Avfallsbeholderen må aldri åpnes mens støvsugeren er i gang. Før du begynner med den elektriske tilkoblingen, må du sjekke at spenningen og frekvensverdiene er de samme som de som er vist på maskinens dataplate. Koble maskinen til strømtilførselen med en effektiv jordingskrets. Kun autorisert personell skal gis tillatelse til å arbeide med den elektriske delen av maskinen, og denne må alltid være koblet fra strømtilførselen. Flytt aldri støvsugeren ved å trekke i strømkabelen. Dette vil skade selve støvsugeren, og brukeren kan risikere å få et dødelig elektrosjokk. Advarselsplater A Varskoplate Gir brukeren et varsko om at filteret kun må ristes når maskinen er slått av. Hvis maskinen ikke er av, har ristingen ingen virkning, men selve filteret kan bli skadet. B Plate utgitt av TÜV som attesterer Overensstemmelse med standarder. TÜV er en tysk myndighet som overvåker maskinkonstruksjoners sikkerhet og kvalitet. C Panelets strømplate Indikerer at panelet er drevet av spenningen som er oppgitt på platen. Av denne grunn skal kun spesielt autorisert personell gis adgang til panelet. De elektriske komponentene må kun berøres etter at strømforsyningen er koblet fra ved at hovedbryteren “11” (fig. 2) settes i stilling “0” (AV) og etter at støpselet er tatt ut av stikkontakten. ATTENZIONE! Sjekk at samtlige deksler er korrekt plassert og fungerer som de skal før du starter og bruker maskinen. ADVARSEL! Rett deg etter advarslene på dataplaten. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til personskade og til og med døden. Sjekk at dataplatene alltid er festet slik at de er leselige. Bytt dem ut hvis de ikke er det. I nødstilfeller skal du stoppe hovedbryteren og ta ut støpselet. ADVARSEL! Filteret skal kun ristes når maskinen er avslått.
Side: 5
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 5 TESTING, LEVERING INSTALLASJON Testing Maskinen vil være testet på vårt anlegg for å sikre at den fungerer på korrekt måte. Tester på sugeverdiene utføres på dette stadiet. Slik sørges det for at støvsugeren er optimert for det arbeidet den er designet til. Levering og håndtering Når maskinen leveres, er den montert på en pall og dekket med kartong. Når du mottar maskinen, sjekk at det ikke finnes skjulte skader. Hvis du oppdager en skade, meld fra til fraktføreren umiddelbart. Bruk en gaffeltruck til å lesse av støvsugeren. Apparatet skal oppbevares ved en temperatur mellom 0 og 30°C og en relativ fuktighet på 65%. Se til at belastningsevnen på gulvet er tilstrekkelig for vekten på maskinen. Før oppbevaring skal maskinen alltid rengjøres etter anvisningene. Apparatet kan brukes ved en temperatur på mellom -5° og + 30°C og en relativ fuktighet på 65%. Transportemballasjen skal fjernes i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Apparater som ikke lenger er i bruk skal bortfraktes etter gjeldende forskrifter. Bruk kun vanlige, tillatte ikke-brennbare løsemidler som ikke er giftige til rengjøring av apparatet. Hvis det er helt nødvendig å bruke trykkluft, krever dette bruk av vernebriller med sidebeskyttelse, og trykket skal begrenses til maks. 2 bar. Garantibevis Garantibeviset er pakket sammen med støvsugeren. Installasjon av støvsugeren Gulvet der støvsugeren skal brukes, må være plant, flatt og massivt. Hvis støvsugeren skal brukes fra en fast stilling, må det sørges for tilstrekkelig plass rundt den til at den kan beveges fritt og til at de som utfører vedlikehold kan arbeide uten problemer. Tilkobling til strømtilførselen Påse at strømtilførselen tilsvarer den oppgitt på maskinens typeskilt. Hvis strømkabelen “2” må byttes ut, åpne døren til det elektriske apparatskapet “5”. Vær forsiktig slik at du ikke skader jordingskabelen “4” som tilkobler døren “5”. Frakoble de tre strømledningene, pluss den gul-grønne jordingsledningen fra tilkoblingspunktene “3”. Fjern kabelen og bytt den ut med en som har de samme egenskapene, og fest denne til de samme tilkoblingspunktene “3”. ADVARSEL! Løft maskinen med en gaffeltruck med tilstrekkelig løftekapasitet. På grunn av støvsugerens spesielle høyde sjekk at lasten sitter ordentlig på gaflene. Når støvsugeren transporteres, hold lasten så lavt som mulig for å sørge for bedre utsyn og stabilitet samt arbeidssikkerhet. Gaflene må være så langt fra hverandre som mulig og posisjonert midt på maskinen. ADVARSEL! Brukeren har ansvaret for å påse at installasjonen skjer i overensstemmelse med lokale forskrifter. En faglært tekniker, som har lest og forstått brukerveiledningen, skal installere utstyret. ADVARSEL! Sjekk at strømtilførselens spenning og frekvensverdier tilsvarer verdiene vist på dataplaten. Spesialpersonell må utføre alt installasjons- og vedlikeholdsarbeid på de elektriske delene. Koble utstyret til effektiv jording. ADVARSEL! Strømstøpselet må alltid tas ut av stikkontakten før noe som helst arbeid utføres på innsiden av det elektriske panelet (se fig. 3).
Side: 6
BRUKSANVISNING 6 32401105(1)2004-04 B Sjekking at de elektriske tilkoblingene er korrekte Sjekk at alle 3 fasene er til stede. Hvis indikatorlampen “6” (gul) lyser, er fasene omvendte, og det er nødvendig å bytte dem om, i henhold til fremgangsmåten beskrevet nedenfor. Gå frem på følgende måte for å sjekke vendingsretningen: 1. Hvis den gule lampen “6” er på når du trykker PÅ-knappen “4”, kan ikke maskinen starte. 2. Koble maskinen fra strømtilførselen og vend to av de tre strømførende ledningene i støpselet eller i den elektriske boksen på hovedbryteren (fig. 3). 3. Lukk støpselet eller den elektriske boksen, koble den til strømtilførselen og start maskinen ved å trykke PÅ-knappen “4” (fig. 4). KONTROLLANORDNINGER 1. Vakuummåler som viser filtertilstopping. Viser graden av filtertilstopping i forhold til vakuumet, uttrykt i millimeter vannsøyle. Sjekk når ikke noe av ekstrautstyret er koblet på maskinen. Når indikatoren peker på det røde området, trenger filteret grundig rengjøring og må byttes ut hvis rengjøring alene ikke er tilstrekkelig. 2. Hovedbryter Rød på gul bakgrunn 0 = Støvsuger koblet fra strømtilførselen 1 = Støvsuger elektrisk tilkoblet 3. STRØM PÅ-indikator (Hvit lampe) 4. PÅ-knapp (Grønn) 5. AV-knapp (Rød) 6. FASEINDIKATOR (Gul lampe). STARTING OG STOPPING Starting Sjekk at maskinen er riktig koblet til strømtilførselen. Sjekk spesielt at spenningen og frekvensverdiene tilsvarer de på dataplaten (se fig. 1). Fest ekstrautstyret “1” på sugeinntaket. Plasser støvsugeren omtrent der den skal brukes, og lås forhjulene ved å trykke hevarmene nedover. Drei hovedbryteren “3” fra stilling 0 (AV) til stilling 1 (på). Støvsugeren er nå klar til bruk. Trykk PÅ-knappen “4” (grønn) for å starte enheten. Stopping Trykk AV-knappen “5” (rød) for å stoppe støvsugeren. Drei hovedbryteren “3” fra stilling “1” (på) til stilling 0 (AV). Dette forhindrer støvsugeren fra å bli elektrisk drevet. ADVARSEL! Det er forbudt for uautorisert personell å bruke støvsugeren. Brukeren må sjekke at alle skjermer er montert og at sikkerhetsanordningene er installert og fungerer effektivt. MERK Når støvsugeren ikke er i bruk, la hovedbryteren “3” stå i stilling 0 (AV), med strømtilførselsskillebryteren frakoblet.
Side: 7
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 7 BRUK AV STØVSUGEREN Korrekt bruk av støvsugeren Før du bruker maskinen, koble sugeslangen til inntaket. Hold de lange sugeslangene så rette som mulig. La dem ikke bli bøyde eller vridde da dette vil føre til sterk slitasje og tilstopping. Når støvsugeren er tilført elektrisk kraft, oppstår sugingen ved slangeinntaket, og slik suges avfallsmaterialet inn. Dette avfallsmaterialet føres gjennom slangen og tilbehøret gjennom inntak “4”, inntil det når frem til beholderen “6”, der en deflektor “5” i filtreringskammeret sentrifugerer det og får de tyngre delene av tørrstoffet til å falle til bunnen av beholderen “6”. Primærfilteret vil holde tilbake de lettere partiklene i luftstrømmen “3”, idet luften går gjennom det. Til slutt går den filtrerte luften inn i løpehjulet “1” på sugeenheten, og suges så ut gjennom utsugningspanelet “2”.. Rengjøring av primærfilteret Vakuummåleren “1” er installert foran på støvsugeren (se fig. 4) og viser vakuumet som oppstår inni selve støvsugeren. Vakuumet uttrykkes i millimeter vannsøyle. Hvis viseren befinner seg i det høyre området (grønt område), er filteret i god stand. Hvis viseren svinger til venstre (rødt område), betyr det at filteret er tilstoppet og har en redusert filtreringskapasitet. I så tilfelle, er det nødvendig å rengjøre primærfilteret. Slå av støvsugeren ved å trykke AV-knappen “5” (rød) (fig. 4). Bruk filterristehåndtaket “2” (fig. 7), og rist flere ganger for å fjerne støvet fra filteret. Vent noen minutter på at støvet skal legge seg på bunnen av beholderen, og tøm den deretter som beskrevet. Rengjør disse delene hvis dette er tilfellet. Tømming av beholderen Sjekk avfallsmengden i beholderen i henhold til den jobben du utfører og for å forhindre at den blir for full. Før du tømmer beholderen “1”, slå av støvsugeren ved å trykke AV-knappen (rød) og drei hovedbryteren til stilling 0 (av). Det er også tilrådelig å rengjøre primærfilteret ved å bruke ristehåndtaket. Vent noen minutter på at støvet skal løsne fra filteret og legge seg i beholderen “1”. Løft hevarmen “4” under inntaket. Beholderen “1” vil senkes inntil den stopper med hjulene på gulvet. Grip håndtaket “2”, fjern beholderen og tøm ut innholdet. For å gjøre beholderen “1” lettere å tømme leverer Nilfisk-Advance en løfterem som skal brukes når beholderen løftes med en gaffeltruck eller kran. Sett remmen inn i monteringsbrakettene på beholderen. Når beholderen skal monteres igjen, sett den under filterenheten “5”. Skyv så hevarm “4” nedover slik at beholderen “1” løftes inntil den låser seg mot filterkammeret “5”. For å forenkle tømmingen av beholderen og rengjøringen er det tilrådelig å bruke plastposer “1”, som vist i figur 9. ADVARSEL! Hvis apparatet brukes til væsker eller våte materialer og det renner ut væske, må apparatet straks stenges av, rengjøres og tørkes, og alle filtre må skiftes. MERK Hvis vakuummåleren “1” (fig. 7) fremdeles står på rødt, kan sugeslangen eller noe av tilbehøret være tilstoppet, og ikke filteret. ADVARSEL! Beholderen må ikke tømmes hvis det befinner seg helseskadelig støv inne i denne (støvklasse M og H). Det må brukes en plastpose, verneposesystem eller ABS-beholder med deksel til farlig støv. Angivelser i forbindelse med artikkelnummer finnes i kapittel 9. ADVARSEL! Sjekk at beholderen “1” er i helt fastlåst stilling når den er tilbake på plass. ADVARSEL! Disse posene kan ikke brukes når avfallet inneholder væsker eller skarpe gjenstander.
Side: 8
BRUKSANVISNING 8 32401105(1)2004-04 B VALGFRITT UTSTYR Det valgfrie utstyret på listen nedenfor kan brukes sammen med støvsugeren. 32400150 Støvpose systemutstyr. 32400151 Sikkerhetspose systemutstyr. 32400152 Plastpose systemutstyr. 32400153 Beholder av rustfritt stål. 32400154 Utstyr til væsker med tilhørende beholder av rustfritt stål. 32400155 Rengjøringsutstyr med pulserende vannstråle. 32400156 ”M”-klasse filterutstyr. 32400157 “H”-klasse filterutstyr. 32400158 Asbestutstyr. 32400159 ABS-beholderutstyr. Angivelser for reservedeler finnes i reservedelskatalogen. MASKIN UTSTYRT MED ELEKTRISK FILTERRISTER Én variant av hver type av IV-maskinene er utstyrt med en elektrisk filterrister. Denne består av en elektrisk reduksjonsenhet og et hevarmsystem som dreier filteret med en horisontal, frem- og tilbakegående bevegelse. De roterende bevegelsene går omtrent 10 grader til høyre og 10 grader til venstre med en frekvens på omtrent 180 arbeidsslag per minutt. Støvet løsner fra filteret takket være det høye antallet arbeidsslag. Filteret holdes i et mekanisk bur som er i stand til å motstå trykket fra selve filteret, bære filteret når filterristeren er i funksjon og holde det stramt under sugefasen. Filterrengjøring kan programmeres til innstilte intervaller uten hensyn til graden av tilstopping. Denne kan også bestemmes av en differensiell vakuummåler som kun aktiverer filterrengjøringen når tilstoppingen har nådd en viss grad. Kontroller og filterbytte må kun overlates til faglært personell. Hvis det er utført arbeid på det elektriske filterristesystemet (dvs. bytte av filter el. lign.), følg anvisningene nedenfor: Når arbeidet på støvsugeren er ferdig, og før dekselet “4” lukkes, sjekk at filterposene “8” og bæreburet “9” er vertikale og ikke skråner. Når hevarm “7” som er festet til drivakselen “2”, er i nøytral midtstilling, halvveis i sin bane, fest stangen “5” til girkassen “6”. Det er kun på denne måten at buret “9” vil bevege seg like langt mot høyre og venstre når girkasseenheten er i drift. Rist filteret “8” og buret “9” med hånden for å eliminere eventuelle små posisjoneringsfeil, og stram deretter til klemmen på filteret “8” for å feste det i riktig stilling. Filteret kan få revner og girkassens motor kan bli utbrent hvis dette ikke blir gjort. Fest klemmen “3” tilbake på plass, og monter sugeslangen igjen. De samme forholdsreglene angående hevarmposisjonering må tas når kun dekselet flyttes og ikke filterringen . EKSPLOSJONSSIKKER MODELL ATEX Hvis støvsugeren brukes på steder med brennbart og eksplosivt materiale, kan Nilfisk-Advance utstyre apparatet på følgende måte: – ATEX Zone 21 (hittil ikke tilgjengelig); – ATEX Zone 22, klasse “L”. Hvis du skulle ha behov for dette utstyret, vennligst ta kontakt med Nilfisk-Advance for å få flere opplysninger. ADVARSEL! Før bruk av apparatet må du kontrollere at angivelsene på dataskiltet stemmer overens med de nødvendige sikkerhetsbestemmelsene i omgivelsene som støvsugeren brukes i. Se til at støvsugeren er i stand til å virke i omgivelsene til tilhørende klasse. Ved spørsmål og tvil ta kontakt med ditt nærmeste autoriserte Nilfisk-Advance-kundesenter før du tar i bruk støvsugeren.
Side: 9
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 9 STØVSUGER FOR BRUK TIL ASBEST På støvsugere med tilbehør for suging av asbeststøv må det alltid brukes enten en ABS-beholderinnsats eller et verneposesystem. Ved sidetømmingen må det anbringes en kopling for utsugningsluft som leder utsugningsluften bort fra arbeidsområdet. Utsugningsluften kan ledes direkte ut eller til et ventilasjonssystem som er installert i arbeidsområdet. Utsugningsluftkoplingen skal skje ved bruk av en 70 mm PUR H slange med lengde på < 5 m. Denne slangen finnes i asbestsettet som er tilgjengelig for dette apparatet. Som nevnt tidligere kan slangen føre rett ut eller til et ventilasjonssystem som er installert i arbeidsområdet. Ved transport av apparatet må det sikres at det er rengjort etter forskriftene gitt i TRGS 519. Apparatet kan også transporteres i en tett beholder som ikke slipper ut kontaminert støv. Filterskifte Se til at filteret dekkes med en egnet plastpose før det tas ut. Ta ut sugerør "1" fra nederste tapp. Hvis filterkonstruksjonen er svært tung, ta ned øverste deksel og løft konstruksjonen etter de to håndtakene på apparatet. Skru løs klemmen som fester filteret på rammekurven, og løft den fra filteret. Vri filteret, og frigjør plaststripene "2". Legg filteret i en plastpose, skjær av plaststripene og løsne kurven fra filteret. Lukk plastposen med filteret. Hvis denne er fylt med giftig eller farlig støv, skal den ikke kastes. Lever den til rett myndighet som er autorisert til å ta seg av slikt avfall. Vær spesielt forsiktig ved utskifting av hovedfilteret hhv. fullfilteret, og bruk maske av type P3. Anskaff et filter med samme egenskaper som det gamle, og gå frem på følgende måte (fig. 17). Anbring filterlåsen og tetningsringen til det gamle filteret på det nye filteret. Sett inn kurven "4", og fest filteret ved hjelp av plaststripene "2" som finnes på bunnen av filteret. Anbring filterstangen i filterristersystemet, og trekk til skruen godt. Fest øvre deksel på filteranlegget. Sett filteranlegget inn i apparatet igjen. Stikk sugerøret "1" inn i utgangsstillingen igjen. Fest klemmen som fester filteranlegget til apparatet. ABSOLUTT FILTER HEPA-filter “1” må være installert når støvsugeren skal brukes i rene rom-miljøer, når det er nødvendig med en høy renhetsgrad eller når den skal håndtere materialer som er farlige for brukeren. Filteret installeres i filterseksjonen øverst på maskinen, mellom primærfilteret og blåseenheten. Slik oppnår maskinene en effektivitet på 99,995 MMP, med en partikkelstørrelse på 0,3 mikrometer, når det gjelder å holde tilbake de partiklene som slipper gjennom primærfilteret. Denne verdien ble målt med bruk av D.O.P.-metoden. MERK Hvis apparatet brukes til suging av asbest, må det brukes enten en ABS-beholder eller et verneposesystem. ADVARSEL! Utskifting av filteret er svært viktig. Filteret skal skiftes ut med et annet filter med samme egenskaper, dvs. like filterflate og kategori. Hvis denne regelen ikke overholdes, kan dette føre til at støvsugeren ikke virker slik som den skal.
Side: 10
BRUKSANVISNING 10 32401105(1)2004-04 B BRUKSKATEGORIER Bruk i overensstemmelse med standardene. Sjekk hvilken kategori din maskin egner seg til (se identifikasjonsplaten). Maskinen må ikke brukes i flere kategorier samtidig, med mindre det benyttes egnet tilbehør, som for eksempel utstyr til væsker hvis maskinen skal brukes til væsker. Støvklasse “L” (Liten fare (Light hazard)) – definert ifølge EN 60335-2-69.) Denne industrielle støvsugeren er godkjent ifølge EN 60335-2-69 for brukskategori “L” og egner seg til oppsuging av tørt, ikke-brennbart og ikke-giftig støv med MAK>1mg/m3 verdier. Den rene luften føres tilbake til arbeidsplassen. Støvklasse “M” (Middels fare (Medium hazard)) – definert ifølge EN 60335-2-69.) Egnet til fjerning av farlig, tørt, ikke-brennbart støv med en MAK-grenseverdi større enn 0,1 mg/m3 . Støvklasse “H” (Høy fare (High hazard)) – definert ifølge EN 60335-2-69.) Egnet til fjerning av farlig, tørt, ikke-brennbart støv med samtlige MAK-grenseverdier, i tillegg til tørt, ikke-brennbart støv fra karsinogeniske stoffer. Den rensede luften mates tilbaket til arbeidsplassens atmosfære. Brukskategori ATEX Industrielle støvsugere med ekstra ATEX-maskintype er testet og godkjent for fjerning av stabilisert, brennbart støv. Støv med ekstremt lav minimal tenningsenergi (<mJ), som toner, svovel, aluminiumpulver eller blystearat er unntatt. I disse tilfellene er det nødvendig med spesielle sikkerhetshensyn. Denne støvsugeren må kun brukes til rengjøring av overflater. Den må ikke brukes til støvsuging av maskiner i bevegelse eller pulvere klassifisert som stoffer med tilbøyelighet til å eksplodere i henhold til eksplosjonskategori G, i klasse ST3, heller ikke brennbare væsker og brennbare pulvere blandet med brennbare væsker. TØMMING AV BEHOLDEREN (MODELL H-) Før du tømmer beholderen, slå av motoren. Rist filteret noen ganger, og gi støvet tid til å legge seg. Frigjør beholderen med bruk av hevarmen. Slå motoren på igjen, og følg disse trinnene: – fjern beholderen fra undersiden av maskinen; – lukk beholderens lokk “1”; – fjern den forseglede beholderen “2”; – sett inn en ny, tom beholder i støvbeholderen og sett den inn i støvsugeren igjen. Sjekk omhyggelig at avfallsbeholderen (når den er montert) sitter helt inntil filtreringskammeret. Ved fjerning av beholderen med giftige stoffer må eksisterende regler følges. Bruk av støvsikkert posesystem, støvklasse H. Montering av støvsikker pose Plasser spesialstøvposen flatt i beholderen med åpningen vendt mot beholderens inntak. Skyv deretter spesialstøvposens åpning inn på beholderens inntak så langt det lar seg gjøre – uten å vri. Brett deretter plastposen ned over beholderens kant. Trekk så den delen av plastposen som overlapper beholderens kant stramt mot flensen (før du setter de øvre og nedre seksjonene av støvsugeren på plass igjen). Når støvposen er full La slangen være tilkoblet eller like ved lukens lokk. Etter at maskinen er åpnet, ta forsiktig av plastposen som ligger over beholderens kant, trykk åpningen sammen og forsegle den. Ta av baksiden på forbindelsesflensen ved raskt å trykke hardt ned i vinkel, mens du samtidig holder forsiden godt fast på forbindelsesstykket. Den fleksible plastrørforbindelsen er nå synlig og kan forbindes på forsvarlig måte med kabelsnoren ved at du ganske enkelt trekker den sammen. Når du på denne måten har forsikret deg om at ikke noe støv kan slippe ut, kan du også ta av den fremre delen av flensen fra forbindelsesstykket. Bruk av støvposesystem (plastposeinnlegg) (fig. 9). Når systemet er åpnet, fjern plastposens kant forsiktig fra beholderens kant, som den dekker. Lukk posens åpning, og ta den ut av beholderen. Sett en ny pose inn i beholderen. Vær omhyggelig med at den passer til bunnen og sidene. Trekk posens kant over beholderens kant og glatt den. Støvklasse “L” Maskiner i denne brukskategorien kan brukes uten støvpose. I dette tilfellet må du være omhyggelig med at støvfjerningen finner sted på et spesielt område, og du bør bruke en støvmaske som verner åndedrettet.
Side: 11
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 11 TEKNISKE DATA VEDLIKEHOLD Forord Sugeenheten trenger ikke spesielt vedlikehold eller smøring. Husk imidlertid at korrekt bruk og service er helt vesentlig hvis støvsugerens sikkerhet og effektivitet skal kunne garanteres. For å sikre regelemessig og konstant bruk og for å forhindre at garantien blir ugyldig, må det kun brukes originale Nilfisk-Advance A/S reservedeler når reparasjoner er nødvendige. Kontroller og inspeksjoner ved start Kunden bør foreta kontrollene beskrevet nedenfor for å være sikker på at støvsugeren ikke er blitt skadet i transitt. Før du starter Sjekk at strømtilførselens spenningsverdi tilsvarer den som maskinen er forhåndsinnstilt på. Sjekk at samtlige advarsels- og fareskilt er påfestet og leselige. Sjekk at alle verneanordninger er installert og fungerer effektivt. Modell IV 022 IV 022 EL S.IV 040 IV 040 EL S A [mm] 1.210 1.210 1.210 1.210 B [mm] 630 630 630 630 C [mm] 1.500 1.500 1.500 1.500 Vekt [kg] 180 187 197 205 Spesifikasjoner IV 022 IV 040 Voltage [V] 3X200 - 415 3X200 - 3X600 Frequentie [Hz] 50/60 50/60 IP beschermingsklasse 55 55 Isolasjonsklasse F F Støvklasse L, M, H L, M, H Nominell strøm [W] 2.200 4.000 Sugekraft [W] 267 588 Luftstrøm [l/sek] 84 100 Vakuum [kPa] 15,7 20,8 Lydtrykknivå ved 1,5 m (DBA) ISO3744 67,9 73,2 Beholderkapasitet 100 100 Hovedfilterområde 17.600 17.600 Kabellengde 9,5 9,5 Inntak [mm] 50/70 50/70 Lengde x bredde x høyde [mm] 1.210x630x1.500 1.210x630x1.500 Vekt [kg] 180 197 ADVARSEL! Alt vedlikehold og renhold må utføres når støvsugeren er slått av og frakoblet strømtilførselen.
Side: 12
BRUKSANVISNING 12 32401105(1)2004-04 B Med støvsugeren i gang Sjekk at samtlige lufttetninger er helt tette. Sjekk at samtlige påfestede verneanordninger er effektive. Fortsett med sugetester, og bruk de samme materialene som brukes under arbeidet. Slik finner du ut om samtlige deler av støvsugeren fungerer på korrekt måte. Rutinemessig vedlikehold Rutinene beskrevet nedenfor skal følges nøye for å sikre at støvsugeren holdes i konstant driftssikker stand. Før hvert arbeidsskift Sjekk at samtlige advarsels- og fareskilt er påfestet og leselige. Bytt dem ut hvis de er skadet eller ufullstendige. Sjekk at avfallsbeholderen er tom. Tøm den hvis den ikke er tom. Slå på støvsugeren, og sjekk filterets effektivitet på måleren “1”. 200 timers service (månedlig) Sjekk støvsugerens lufttetthet. Det må ikke finnes lekkasjer. Sjekk sugeslangens og tilbehørets tilstand. Det må ikke finnes revner eller splitter, og ingenting må være i stykker, siden det ville redusere sugeeffektiviteten. Sjekk at strømkabelen ikke er skadet, revnet eller flatklemt. Hvis den er det, må den byttes ut umiddelbart. Sjekk primærfilterets tilstand. Det må være uskadet, dvs. det må ikke finnes revner, hull eller annen skade. Bytt ut filteret hvis det på noen måte er skadet. 2000 timers service (årlig) Sjekk sugeenhetens tilstand. Få støvsugeren fullstendig overhalt av produsenten eller på et godkjent Kundeservicesenter. Hvordan utføre de nødvendige kontrollene Beskrivelsene nedenfor vil vise brukeren hvordan de nødvendige kontrollene utføres. Bytte av primærfilteret Løsne klemmen som fester filtermonteringen til maskinen. Fjern sugeslangen “1” fra den nederste spigotten. Hvis filtermonteringen er svært tung, ta av filterets toppdeksel, og løft filtermonteringen av maskinen ved hjelp av de 2 håndtakene. Skru av klemmen som låser filteret til bæreburet, og fjern det fra filteret. Snu filteret opp ned, slik at plaststripen “2” vises. Plasser filteret i en plastpose “3”, kutt plaststripene og ta buret av filteret. Lukk plastposen som inneholder filteret. Hvis dette er tilsølt med giftig eller farlig støv, må det ikke kastes. Det må leveres inn hos de myndighetene som har myndighet til å uskadeliggjøre slikt avfall. Foreta byttet av primærfilteret og det absolutte filteret med særskilt forsiktighet, og fremfor alt, bruk maske, type P3. Skaff et nytt filter med identiske egenskaper, og gå frem på følgende måte (fig. 17): – monter filterlåsen og holderingen fra det gamle filteret på det nye filteret; – sett inn buret “4”, og fest det til filteret ved hjep av plaststripene “2” nederst på selve filteret; – monter filterstangen i filterristesystemet, og trekk til bolten; – fest filtermonteringens toppdeksel; – løft filtermonteringen tilbake på maskinen; – monter sugeslangen “1” tilbake på plass; – fest klemmen som holder filtermonteringen på maskinen. ADVARSEL! Når støvsugeren har vært brukt på materialer som er skadelige for brukerens helse, må vedlikeholdspersonell bruke egnet personlig verneutstyr. Når primærfilteret byttes ut, bør du arbeide utendørs, om mulig. Det gamle filteret må deponeres i en spesialplastpose. ADVARSEL! Byttet av filteret er viktig. Filteret må byttes ut med et som har identiske egenskaper, åpent filtreringsområde og som tilhører identisk kategori. Hvis du ikke retter deg etter disse forskriftene, kan du risikere at støvsugeren ikke fungerer som den skal.
Side: 13
BRUKSANVISNING 32401105(1)2004-04 B 13 Bytte av det absolutte filteret Når det er installert, byttes det absolutte filteret på følgende måte: – løsne klemmen som fester filtermonteringen til maskinen; – fjern sugeslangen fra den nederste spigotten; – løsne klemmen som fester det absolutte filterkammerets toppdeksel. Det er nå mulig å fjerne det absolutte filteret “1” og bytte det ut med et nytt et; – monter toppdekselet igjen, og fest klemmen; – fest sugeslangen; – sett filtermonteringen tilbake på plass, og stram til klemmen. Det gamle, demonterte absolutte filteret må dekkes av en nylonpose og uskadeliggjøres på forsvarlig måte. Foreta byttet av primærfilteret og det absolutte filteret med særskilt forsiktighet, og fremfor alt, bruk maske, type P3. Sjekking av slangenes tilstand For å sikre at støvsugeren fungerer på best mulig måte, må hele luftsugingsenheten være fullstendig tett. Det er nødvendig å sjekke at slangen “1” som forbinder hovedfilteret med det absolutte filterkammeret, er i god stand. Sjekk at den er festet på korrekt måte. Sjekk slangen “2” som forbinder det absolutte filteret med sugemotoren, og slangen “3” som forbinder sugemotoren med eksosen. Sjekk sugeviftens tilstand Støvforekomster kan sette viften ut av balanse og skape unormale vibrasjoner som raskt sliter ut lagrene. Be om teknisk assistanse fra Nilfisk-Advance eller et av produsentens godkjente Kundeservicesentre i disse tilfellene. Husk å fjerne sugeenheten fra huset, det vil være nødvendig å gjøre dette med bruk av en løfteinnretning og trygg forankring. Enheten kan veie så mye som 50 kg. Sjekk periodisk at det ikke finnes støvforekomster på turbinhuset “2”, når arbeidet utføres i særlig støvete miljøer. Hvis det finnes støv- eller oljetåke i miljøet, forsikre deg om at kjølehullene på lokket “1” ikke blir tilstoppet. Tilstopping kan forhindre at motoren blir effektivt avkjølt og føre til aktivering av varmevernet eller, enda verre, at motoren faktisk svikter. Anbefalte reservedeler Nedenfor følger en liste over reservedeler som du bør ha for hånden slik at vedlikeholdsarbeidet går raskere. MERK Det absolutte filteret er giftig avfall og må behandles som det. Det må leveres inn hos de myndighetene som har myndighet til å uskadeliggjøre slikt materiale. Generell anbefaling Vær spesielt oppmerksom på jordingsforbindelsene når du demonterer og monterer maskinen, når du bytter filter osv. Reservedels- nummer Ant. Beskrivelse 32400345 1 D. 360 Klemmebånd 32400337 1 D. 360 Filterbeholdertetning 32400338 1 D. 460 Støvbeholdertetning 32400323 1 Støtdemper for risteinnretning 32400336 1 D. 460 Filterbeholdertetning 32400326 1 Standard polyesterfilter (alt etter variant) 32400327 1 PTFE-filter (alt etter variant) 32400328 1 Antistatisk standardfilter (alt etter variant) 32400329 1 Antistatisk PTFE-filter (alt etter variant) 32400330 1 NOMEX-filter (alt etter variant) 32400344 1 D. 460 Klemmebånd
Side: 14
BRUKSANVISNING 14 32401105(1)2004-04 B FEILSØKING Feil Årsaker Motmidler Støvsugeren stopper plutselig Tilstoppet primærfilter Rist filteret. Bytt det ut hvis dette ikke er tilstrekkelig Utløsermekanisme motorvern Tilstoppet sugeslange Sjekk sugeslangen og rengjør den. Controllare l’impostazione. Sjekk innstillingen. Sjekk motorens kraftuttak. Ta kontakt med et godkjent Kundeservicesenter om nødvendig Støv lekker ut fra støvsugeren Filteret har revner Bytt det ut med et annet av identisk kategori Utilstrekkelig filter Bytt det ut med et annet av egnet kategori og sjekk Støvsugeren blåser istedenfor å suge Ukorrekte tilkoblinger til strømtilførselen Ta av støpselet, og snu om to av de strømførende ledningene Elektrostatisk strøm på støvsugeren Ingen eller utilstrekkelig jording Sjekk alle jordtilkoblinger. Sjekk spesielt monteringen av sugeinntaket. Til slutt, slangen må være helt antistatisk

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk IV 040 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk IV 040. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med IV 040 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk IV 040

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk IV 040 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: IV 040
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Gresk, Polsk