Handy 2-in-1

Nilfisk Handy 2-in-1 manual

Handy 2-in-1

Manual for Nilfisk Handy 2-in-1 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 14 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Side: 1
88 Nederlands Elektrisch en elektronisch afval Het symbool op het product en de batterijen geeft aan dat deze niet als huishoudelijk afval be- handeld mogen worden. In plaats daarvan dienen zij afgeleverd te worden bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische- en elektronische ap- paraten. Door dit product en de batterijen op een juiste manier te verwijderen, helpt u de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volks- gezondheid te voorkomen die zouden kunnen ontstaan bij een onjuiste afvalverwerking. Voor nadere informatie over recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalver- werkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht. Svenska WEEE – Avfall från el- och elektronikkompo- nenter Symbolen på produkten och batterierna anger att de inte får hanteras som hushållsavfall. De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten och batterier- na hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvin- ning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Norsk WEEE - Waste of Electric and Electronic (elek- trisk og elektronisk avfall) Symbolet på produkter og batterier indikerer at de ikke kan behandles som vanlig husholdn- ingsavfall. Denne form for avfall må leveres inn til miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette produktet og batteriene deponeres korrekt, er du med til å forebygge mot negative konsekvenser for miljøet. For mer informasjon om gjenvinning, ta kontakt med kommunen eller butikken hvor du kjøpte produktet. Dansk WEEE – Elektrisk og elektronisk affald Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke hånd- teres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med en overkrydset skralde- Suomi Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa näkyvä symboli merkitsee sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on vietävä asianmukaiseen jätteenkeräyspis- teeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrä- tystä varten. Varmistamalla, että tämä laite ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat välttämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen määräysten vastaisesta jätteenkäsitte- lystä. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kier- rätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Αγγλικά WEEE – Ρύποι Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το σύμβολο στο προϊόν και στις μπαταρίες υποδεικνύει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απόβλητα.Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδονται στο καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση του προϊόντος και των μπαταριών, συντελείτε στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες οφείλονται στην ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας, το φορέα αποκομιδής οικιακών αποβλήτων σας ή το κατάστημα από το οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν. spand . Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til etablerede ordninger. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overens- stemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere informa- tion kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Handy 2-in-1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Handy 2-in-1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Handy 2-in-1 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Handy 2-in-1

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Handy 2-in-1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Nilfisk
 • Produkt: Støvkoster
 • Model/navn: Handy 2-in-1
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Tjekkisk, Slovakisk