Handy 2-in-1

Nilfisk Handy 2-in-1 manual

Handy 2-in-1

Manual for Nilfisk Handy 2-in-1 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 198 sider.

Side: 1
83 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt.....................................................83 2. Sikkerhetsinstrukser..................................84 3. Brukerveiledning .......................................85 4. Lading av batteriet.....................................87 5. Renovasjon ...............................................88 6. Service og vedlikehold ..............................89 7. Deponering av produktet...........................91 8. Garanti og service.....................................92 9. WEEE......................................................194 1 Av/på-bryter (håndenhet) 2 Lade-indikatorlys 3 Utløserknapp til støv- beholder 4 Sekundært filter 5 Primært filter 6 Støvbeholder 7 Fremtrekkbart fuge- munnstykke 8 Suge-enhet 9 Av/på-bryter (rør-enhet) 10 Skyvbart håndtak 11 Låseknapp for håndtak 12 Utløserknapp for hånd- enheten 13 Rørets hoveddel 14 Låseknapp til munnstykket 15 Munnstykke-indikator 16 Munnstykket 17 Roterende børstedeksel 18 Roterende børste 19 Oppladestativ 20 Ladebase 21 Skruer til veggfeste 22 Plugger til veggfeste 23 Adapter 1 Oversikt 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 13 19 20 23 21 22 18 17 16 15 10 8 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 83 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 83 18-01-2010 14:13:11 18-01-2010 14:13:11
Side: 2
84 2 Sikkerhetsinstrukser • Dette produktet er designet for oppsuging på mindre områder med tørt materiale. Må ikke brukes til å suge opp vann eller andre væsker. • Gnister inni motoren kan tenne brennbare dunster eller støv. Ikke støvsug eller benytt produktet i nærheten av brennbare eller lettantenne- lige væsker (som bensin eller annen drivstoff, lightervæske, rengjøringsvæsker, oljebasert maling osv.), gasser (som naturgass, hydrogen) eller eksplosivt støv (som kullstøv, magnesiumstøv, kornstøv, krutt). Ikke støvsug noe som avgir røyk eller brenner (f.eks. sigaretter, stikker og varm aske). Støvsug aldri gif- tige materialer, da dunst eller støv kan forårsake helsefare. • Dette er ikke et leketøy. Vær ekstra oppmerksom ved bruk nær barn eller kjæledyr. Bruk aldri dette produktet på dyr. • Hvis støvsuger, AC-adapter eller ladebase er skadet må de ikke benyttes. • Ikke ødelegg eller brenn bat- teripakken, da den vil eksplo- dere ved høy temperatur. • Ikke sett i eller trekk ut AC- adapteren i stikkontakten med våte hender. Tørk pro- duktet helt før det plasseres på ladebasen. • Produktet må heller ikke plasseres eller mistes i vann eller noen annen væske. Hvis produktet faller i vann eller annen væske, må du IKKE gripe etter det i vannet/ væsken • Ikke lade produktet hvis strømledningen er skadet el- ler metalltråden er eksponert. • Hold adapter-ledningen og produktet borte fra varme overflater. • Trekk AC-adapteren ut av stikkontakten ved å holde rundt selve adapteren, ikke trekk etter ledningen. • Ikke legg trykk på adapter- ledningen der hvor den festes til produktet, da ledningen kan slites og brytes av. • Ved bruk av forlengelsesled- ning, må den elektriske verdi som denne er markert med, være minst like stor som produktets. • Ikke bruk dette produktet hvis det har en skadet adapter- ledning eller -kontakt, er mistet i bakken eller skadet, er gjenglemt ute eller har ligget i vann. All reparasjon må utføres av et autorisert servicesenter. • Ikke bruk dette produktet ute. For optimalt bruk, la produktet ligge et sted hvor temperaturen ikke er høyere enn 40°C. • Ikke flytt på produktet under opplading. • La ladebasen stå et sted hvor den ikke utsettes for varme, flammer eller væsker. • Stikk aldri ting inn i åpnin- gene på produktet. Ikke bruk produktet hvis noen av åpnin- gene er dekket til. • Ikke bruk produktet til å støvsuge metallobjekter, som mynter, skruer, spiker, stifter osv. • Kontroller at hjulene og børsten på munnstykket er ren for å unngå å skrape opp gulvoverflaten. • Tøm produktet etter hver bruk. Hold det fri for støv, bo- mullstråd og annet som kan redusere luftgjennomgangen. • Hold åpninger og bevegelige deler fri for hår, løssittende klær og kroppsdeler. Dette gjelder særlig åpninger med sugefunksjon. • Plasser aldri støvsugermunn- stykket i nærheten av ansik- ter under bruk og vær ekstra forsiktig med øyne og ører. • Ikke bruk produktet uten at filteret og støvbeholderen er på plass. • Vær ekstra forsiktig ved bruk av produktet på trapper. • Hold batteriladekontaktene på støvsugeren og ladebasen rene og fri for avfall. • Bruk bare ladebasen og AC- adapteren som kommer med produktet. Ikke bruk noen deler som ikke er levert eller anbefalt av Nilfisk. • Dette produktet skal ikke brukes av personer (inklu- dert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler relevant erfaring eller innsikt, hvis de ikke er gitt veiled- ning om produktet og holdes under oppsyn ved bruk av det av en person som er ansvar- lig for deres sikkerhet. Hold barn borte fra dette produk- tet. Barn må læres at dette er et produkt de ikke kan leke med. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 84 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 84 18-01-2010 14:13:22 18-01-2010 14:13:22
Side: 3
85 3 Bruksanvisning 3.1 Start og stopp 3.1.1 Start Slå på (”ON”) produktet ved å dreie av/på-knappen nedover. Lad batteriet helt opp før du bruker produktet for første gang. Batteriet må også lades hvis produktet har stått ubrukt over en lengre periode (mer enn en måned). Da er batteriet sikret lang levetid. • Batteriet er fulladet etter 16 timer. Lengre lading kan re- dusere batteriets levetid og er ikke optimalt for miljøet. • Lad batteriet når sugeeffekten begynner å bli dårlig. Da er batteriet sikret lang levetid. • Slå av produktet når batteriet er tomt for strøm. Batteriet blir skadet hvis produktet settes bort i stilling ”ON”. Sørg for at batteriet er helt ladet opp første gang du bruker produktet eller etter at det har vært lagret over lengre tid. • Ikke lad batteripakken i mer enn 16 timer. • Ikke la produktet være slått ”ON” hvis batteripakken er utladet. • Lad batteripakken når den er utladet, og ikke la den være utladet i lengre tid. 3.1.2 Stopp Slå av (”OFF”) produktet ved å dreie av/på-knappen oppover. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 85 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 85 18-01-2010 14:13:22 18-01-2010 14:13:22
Side: 4
86 3.2 Forberedelse av støvsugeren Kontroller at bryteren er i av-posisjon. 1. Rett opp det sammenlegg- bare håndtaket inntil du hører en ‘klikkelyd. 2. Koble på munnstykket inn til du hører en ‘klikkelyd. 3. Sett sammen ladebasen. 4. Sett støvsugerenheten sam- men med rørets hoveddel. 5. Plasser Nilfisk Handy 2-i-1 i ladestativet for første oppla- ding. (se avsnittet om lading) La støvsugeren lade i minimum 16 timer første gangen den lader. Click 1 Click 2 3 4 5 3.3 Slik bruker du støvsu- geren Nå du tar korte pauser i støvsu- gingen, kan du la støvsugeren bli stående ved å helle den litt forover inntil den hviler på munnstykket. Forsiktig! Støvsugeren må alltid slås av når du går fra den stående, fordi munnstykket kan skade gulvet eller teppet. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 86 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 86 18-01-2010 14:13:23 18-01-2010 14:13:23
Side: 5
87 4 Lading av batteriet Sørg for at du lader opp batteriet i følgende situasjoner. • Ved bruk av produktet første gang etter kjøp. • Når sugeeffekten blir dårlig. • Når produktet har stått ubrukt over en lengre periode (mer enn en måned). 1. Koble adapteren til ladestati- vet. 2. Koble støvsugerenheten sam- men med rørets hoveddel. Slå alltid av røret med av/på- knappen før den håndholdte delen føres inn i hoveddelen. Unngå at det kommer noe i mellom kontaktene på en av enhetene og hoveddelen. 3. Plasser Nilfisk Handy 2-i-1 i ladestativet. Hvis Nilfisk Handy 2-i-1 ikke plasseres ordentlig i ladesta- tivet, vil den ikke lades opp eller den kan falle. Unngå ustabile underlag under lading, ellers kan det oppstå usikker forbindelse mellom lader og batteriet og dermed vil batteriet ikke lades ordenlig. Velg et stabilt gulv hvor ladestativet kan stå. Vær forsiktig så du ikke stumper i strømledningen når batteriet lades opp. 4. Sett inn støpselet i stikkontak- ten. Når støpslet til batteriladeren er koblet til stikkontakten, vil indikatoren lyse opp. Merk: Indikatoren vil alltid lyse når laderen er koblet til strøm- nettet. Hoveddelen kan bli varm under lading. Dette er normalt. 2 3 1 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 87 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 87 18-01-2010 14:13:28 18-01-2010 14:13:28
Side: 6
88 5 Renovasjon • Støvsugeravfall bør deponeres så ofte som mulig. Støvet som fester seg til filteret kan forårsake svakere sugefunksjon og anstrenge motoren. • Slå alltid av strømmen når du er i gang med å ta ut støvet. 1. Ta av støvbeholderen. 2. Dra ut filtrene 3. Tøm støvbeholderen. 4. Gjeninstaller filtrene i korrekt rekkefølge og posisjon. 5. Sett støvbeholderen tilbake på plass. Forsiktig Ikke støvsug for meget på én gang eller for store ting. Dette kan føre til tilstoppelse og sva- kere sugeeffekt. Ikke støvsug parafin, bensin eller sigarettstumper. Dette kan forårsake brann. Deponer støv ofte slik at faren for skader på produktet redu- seres. Press 1 2 3 4 Click 5 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 88 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 88 18-01-2010 14:13:32 18-01-2010 14:13:32
Side: 7
89 6 Service og vedlikehold Slå alltid av strømmen og koble fra batteriladeren fra stikkontakten før du begynner vedlikehold. Støvsugerenhet, rørets hoveddel, ladebase 6.1 Tørk av smuss med en tørr og myk klut Hvis den er ekstra tilsmusset, kan det benyttes en fuktig myk klut som har vært dyppet i opp- vaskevann. Ikke benytt løsningsmidler som tynner, benzen og sprayrengjø- ringsmidler. 6.2 Støvbeholder Fjern støvet inni støvbeholderen først og deretter vasker du den med lunkent vann. Sørg for at støvbeholderen er helt tørr før den settes på plass igjen. 6.3 Filter Ikke vask filteret i vaskemaski- nen. Ikke tørk det med en hårtørrer. Hvis det er ekstra tilsmusset eller sugeeffekten er blitt dårlig, gjør som følger: 1. Fjern først støvet 2. Vask med vann 3. Sørg for at filteret er helt tørt før delene settes på plass igjen. 6.4 Elektrisk børste Hvis noe henger fast i børsten må dette tas bort med det samme. Jevnlig vedlikehold Drei børste langsomt og fjern ev. fremmedlegeme som har hektet seg fast i den. Vedlikehold når børsten ikke kan dreies manuelt 1. Skru løs venstre side og løft av børstedekslet. 2. Løft opp siden på den rote- rende børsten og fjern hjulet fra drivremmen. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 89 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 89 18-01-2010 14:13:39 18-01-2010 14:13:39
Side: 8
90 3. Ta ut den roterende børsten og fjern det som blokkerer. Ta ut avfallet. 4. Sett børsten tilbake på plass. Til slutt kontrollerer du at bør- stedekslet er ordentlig festet og at den roterende børsten fungerer som den skal. 3 4 Attach the belt 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 90 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 90 18-01-2010 14:13:44 18-01-2010 14:13:44
Side: 9
91 3 4 7 Deponering av produktet Når batteripakken ikke lenger kan lades opp, må den deponeres. Før du kvitter deg med produktet, må den gjenoppladbare batteripakken fjernes og gjenvinnes i overensstemmelse med lokale lover og regler som beskrevet nedenfor. MERK: Batteripakken kan ikke skiftes ut. Når batteripakken er fjernet, må produktet deponeres. 1. Bruk en skrutrekker til å skru av hoveddelen 2. Skjær metalltrådene over med saks eller trådkutter for å frigjøre batterihuset fra enhe- ten. 3. Ta ut batterihuset og motoren. Skru av batterifestet. 4. Fjern batteriet fra enheten. ADVARSEL: Ikke ødelegg eller brenn batteripakken, da den vil eksplodere ved høy temperatur. ADVARSEL - risiko for brann eller alvorlig skader: Kom aldri i berøring med begge terminalene til batteripakken samtidig med metall og/eller kroppsdeler, da dette kan føre til kortslutning. Når batteriet er løs- net, må alle tilkoblingspunktene med kraftig tape. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere bat- teripakken eller fjerne noen av delene. Batteriet skal resirkule- res eller kasseres på en forsvar- lig måte. Hold batteripakken unna barn. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 91 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 91 18-01-2010 14:13:51 18-01-2010 14:13:51
Side: 10
92 8 Garanti og service Nilfisk Handy 2-i-1 oppladbare støvsuger kommer med to (2) års garanti på maskinen, og dette dekker motor, adapter, bryter og kasse. Batteri, filtre, børste og annet tilbehør dekkes i tolv måneder i forbindelse med fabrikasjonsfeil og inkluderer ikke slitasje. Garantien inkluderer reservede- ler og arbeidstimekostnader og dekker fabrikasjons- og materi- alfeil som kan ha oppstått under vanlig normalt hjemmebruk. Service under garantien vil kun utføres hvis det kan bevises at feilen oppstod før garantien til produktet utløp (et korrekt utfylt garantisertifikat eller utskrift/ stemplet kasseregisterkvittering som inneholder dato og pro- dukttype) på betingelse av at støvsugeren var kjøpt som nytt produkt og distribuert av Nilfisk- Advance. Hvis produktet skal repareres må kunden ta kontakt med Nilfisk-Advance som vil henvise til service-agent som kunden selv må betale. Ved fullføring av reparasjon vil støvsugeren sendes tilbake til kunden for Nilfisk-Advances risiko og regning. Denne garantien dekker ikke: • Normal slitasje på tilbehør og filtre. • Feil og skader som oppstår som direkte eller indirekte resultat av feilt bruk – som støvsuging av småstein, varm aske, pulver osv. • Misbruk eller manglende vedlikehold som beskrevet i bruksanvisningen. • Hvis maskinen er brukt i for- bindelse med renovering av hjemmet. • Hvis maskinen er brukt for innsuging av vann, murpuss eller sagflis. • Den vil ikke dekke feilaktig eller mangelfull konfigurasjon, f.eks. ved oppsett eller tilkobling. Videre vil den ikke dekke skader som skyldes brann, lynnedslag eller uvanlige strømspennings- variasjon eller andre elektriske forstyrrelser, som defekte sikrin- ger eller elektriske installasjoner på forsyningsnettet, eller skader som Nilfisk-Advance generelt anser for å være resultat av årsaker som ikke er relatert til fremstilling eller materielle feil. Garantien blir ugyldig hvis: • Feil skyldes bruk av ikke- originale Nilfisk-deler. • Hvis identitetsnummeret er fjernet var støvsugeren. • Hvis støvsugeren er reparert av en forhandler som ikke er autorisert av Nilfisk. • Hvis maskinen brukes i et kommersielt øyemed, f.eks. ved boligbygging, rengjø- ringsfirmaer og i andre hånd- verksbransjer eller på annet måte utenfor hjemmet. Garantien er gyldig i følgende land: Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Russland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Aust- ralia, New Zealand, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Italia, Finland, Bulgaria, Roma- nia og Tyrkia. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 92 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 92 18-01-2010 14:13:53 18-01-2010 14:13:53
Side: 11
194 Nederlands Elektrisch en elektronisch afval Het symbool op het product en de batterijen geeft aan dat deze niet als huishoudelijk afval be- handeld mogen worden. In plaats daarvan dienen zij afgeleverd te worden bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische- en elektronische ap- paraten. Door dit product en de batterijen op een juiste manier te verwijderen, helpt u de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volks- gezondheid te voorkomen die zouden kunnen ontstaan bij een onjuiste afvalverwerking. Voor nadere informatie over recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalver- werkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht. Svenska WEEE – Avfall från el- och elektronikkompo- nenter Symbolen på produkten och batterierna anger att de inte får hanteras som hushållsavfall. De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten och batterier- na hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvin- ning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Norsk WEEE - Waste of Electric and Electronic (elek- trisk og elektronisk avfall) Symbolet på produkter og batterier indikerer at de ikke kan behandles som vanlig husholdn- ingsavfall. Denne form for avfall må leveres inn til miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette produktet og batteriene deponeres korrekt, er du med til å forebygge mot negative konsekvenser for miljøet. For mer informasjon om gjenvinning, ta kontakt med kommunen eller butikken hvor du kjøpte produktet. Dansk WEEE – Elektrisk og elektronisk affald Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke hånd- teres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med denne overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk Suomi Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa näkyvä symboli merkitsee sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on vietävä asianmukaiseen jätteenkeräyspis- teeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrä- tystä varten. Varmistamalla, että tämä laite ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat välttämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen määräysten vastaisesta jätteenkäsitte- lystä. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kier- rätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Αγγλικά WEEE – Ρύποι Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το σύμβολο στο προϊόν και στις μπαταρίες υποδεικνύει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απόβλητα.Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδονται στο καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση του προϊόντος και των μπαταριών, συντελείτε στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες οφείλονται στην ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας, το φορέα αποκομιδής οικιακών αποβλήτων σας ή το κατάστημα από το οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν. og elektronisk udstyr og batterier ikke må bort- skaffes sammen med usorteret husholdningsaf- fald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batter- ier til etablerede ordninger. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i ove- rensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere informa- tion kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 194 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 194 18-01-2010 14:26:04 18-01-2010 14:26:04

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Handy 2-in-1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Handy 2-in-1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Handy 2-in-1 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Handy 2-in-1

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Handy 2-in-1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvkoster
  • Model/navn: Handy 2-in-1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Tjekkisk, Slovakisk