Nilfisk GU 15 SMU manual

Manual for Nilfisk GU 15 SMU på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 92 sider.

Side: 1
84 • Advarsel: Ikke bruk støvsugeren til å fjerne helsefarlig materiale. • Ikke bruk maskinen i lokaler der det oppbevares brannfarlige eller lettantennelige væsker, som f.eks. bensin. • Maskinen er ikke noe leketøy. Vær ekstra påpasselig når den brukes i nærheten av barn. • Ikke bruk maskinen hvis støvpose og filter ikke er riktig montert. • Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, har falt i gulvet, blitt skadet, eller har kommet i kontakt med vann, må den returneres til ditt lokale Nilfisk serviceverksted. • FØR DU STARTER STØVSUGEREN, les maskinens dataskilt og kontroller at spenningen som er angitt på skiltet er i overensstemmelse med nettspenningen. • Maskinen er dobbeltisolert. Reservedeler til en dobbelti solert maskin må være identiske med de delene de erstatter. SERVICE PÅ EN DOBBELTISOLERT MASKIN I en dobbeltisolert maskin bruker man dobbel isolering i stedet for jording. På dobbeltisolerte maskiner finner man symbolet for dobbel isolering (en dobbel firkant) på data- skiltet. En dobbeltisolert maskin er ikke forsynt med jording, og må heller ikke jordes i etterkant. Service på denne typen ap- parater krever stor forsiktighet og kunnskap, og må derfor kun utføres av kvalifisert personell. Reservedeler til en dobbeltisolert maskin må være identiske med de delene de erstatter. Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktivene EØF 73/3, EØF 93/68, EØF 89/336. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade: • Ikke gå fra maskinen med støpselet i kontakten. Ta støpselet ut av kontakten når maskinen ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du tar støpselet ut av veggkontakten. Ta i stedet tak i selve støpselet. • Maskinen må ikke brukes utendørs eller på våte overflater. • Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet. • Ikke bruk ledningen til å dra eller bære maskinen. Ikke bruk ledningen som håndtak og ikke la ledningen komme i klem. Unngå å dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør maskinen over ledningen. Se til at ledningen ikke kommer i nærheten av varme overflater. • Denne støvsugeren har en roterende børstevalse - sørg for at løse klær, hår, fingre eller andre kroppsdeler ikke kommer i kontakt med åpningene når maskinen er i driftsposisjon. Ikke bruk maskinen hvis en av åpningene er tilstoppet. Kontroller at det ikke finnes støv, lo, hår o.l., som kan redusere luftstrømmen. • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, som f.eks. sigaretter, fyrstikker eller varm aske, eller helsefarlig støv. • Vær ekstra forsiktig ved rengjøring i trapper. • Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL! Støvsug aldri opp væske, glass eller aske! VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne maskinen egner seg til kommersiell bruk. Ved bruk av elektriske maskiner må man alltid ta visse grunnleggende forholdsregler, deriblant de som er angitt nedenfor: Maskinen er kun beregnet på tørrsuging. Bruk aldri maskinen på våte gulv eller tepper. Les og følg alle sik- kerhetsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. ADVARSEL! 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 84 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 84 2008-04-17 09:37:37 2008-04-17 09:37:37
Side: 2
85 For mer informasjon, besøk vår webside: www.nilfisk.com Modell GU 305, GU 355, GU 12 SMU, GU 15 SMU GU 355-DUAL, GU 455-DUAL, GU 12 DMU, GU 15 DMU GU 18 DMU Spenning V/Hz 220-240/50-60 110-120/50-60 220-240/50-60 110-120/50-60 Nominell effekt W 1000 1200 Beskyttelsesklasse (elektrisk) II II Lydtrykknivå dB(A) 69 69 Totalvekt Kg 7.7 8.5 TEKNISKE SPESIFIKASJONER (slik det er installert og testet på maskinen) INNLEDNING Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å få mest mulig glede av støvsugeren din. Les den grundig før du tar maskinen i bruk. Dette produktet er beregnet for profesjonelt bruk. DELER OG SERVICE Når det er behov for reparasjoner skal disse utføres av et godkjent servicesenter, som har personell som har fått opplæring på fabrikken og som sitter med et delelager med originale reservedeler og tilbehør. Husk å opplyse Modell- og Serienummer når du har spørsmål om maskinen. DATASKILT Maskinens Modell- og Serienummer er angitt på maskinens dataskilt. Denne informasjonen er nødvendig for å bestille reservedeler til maskinen. Bruk plassen nedenfor til å skrive inn maskinens Modellnummer og Serienummer, slik at du har det til senere bruk. MODELLNUMMER____________________________________ SERIENUMMER___________________________________ UTPAKKING AV MASKINEN Når du mottar maskinen skal du undersøke emballasjen og maskinen grundig for å oppdage mulige skader. Dersom det forekommer skade skal du ta vare på emballasjen slik at den kan undersøkes nær- mere. Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdnings- avfall. Det skal i stedet leveres inn til en godkjent oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Ved å sørge for at dette apparatet blir kastet på riktig må bidrar du til å forhindre mulige negative miljø- og helsemessige konsekvenser som kan oppstå dersom dette produktet behandles som vanlig avfall. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet ber vi deg kontakte lokale myndigheter, renovasjonstje- nesten eller forretningen der du kjøpte produktet. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 85 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 85 2008-04-17 09:37:37 2008-04-17 09:37:37
Side: 3
86 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 5 15 16 17 18 19 20 21 2 GJØR DEG KJENT MED MASKINEN Når du leser denne bruksanvisningen vil du nå og da støte på tall som er satt i parentes - for eksempel: (2). Disse tallene viser til en detalj som er vist på denne siden. Se på denne siden når du har behov for det for å finne plasseringen av en detalj som er nevnt i teksten. 1 Håndtak 2 Kabelkroker 3 Sugeslange 4 Låseknapp, håndtak 5 Lokk på støvposerommet 6 Bærehåndtak 7 Lampe, grønn - bare enhet med to motorer (DUAL-versjoner) 8 Lampe, rød bare enhet med to motorer (DUAL-versjoner) 9 Børstehus 10 Høydejusteringsknapp for børste 11 Pedal 13 Forlengelsesrør 14 Fugemunnstykke 15 Støvposeindikator 16 Lås på støvposeromlokk 17 Strømbryter 18 Deksel for utblåsingsfilter 19 Låsehake for filterdeksel 20 Kabelholder 21 Støvbørste MONTERING AV MASKINEN 1. Ta maskinen forsiktig ut av emballasjen. 2. Trykk håndtaket (1) inn i åpningen på toppen av støvposerommet inntil knappen på håndtakrøret knepper på plass og låser håndtaket til maskinen. Bruk aldri støvsugeren hvis det ikke er satt inn støvpose i maskinen. Disse maskinene er utstyrt med en ”no bag”-funksjon. Dette innebærer at dersom det ikke er montert støvpose, eller posen er satt inn feil, vil det ikke være mulig å lukke lok- ket (5) på støvposerommet. Sett inn håndtaket i åpningen på toppen av støvposerommet, inntil knappen i håndtaket knepper på plass. VIKTIG! Fotpedalen skal brukes for å stille inn maskinfoten for drift/ikke drift. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på utløsermekanismen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 86 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 86 2008-04-17 09:37:38 2008-04-17 09:37:38
Side: 4
87 4 5 5 6 1 2 1 3 BRUK AV STØVSUGEREN 1. Løsne strømkabelen fra kabelkrokene (2) på baksiden av støvsu- geren. Vri den nedre låsekroken slik at kabelen frigjøres. Trekk ut hele strømkabelen. 2. Juster høyden på håndtaket ved å trykke på håndtakets låseknapp (4) og deretter trekke ut eller skyve inn håndtaket til det er i komfortabel arbeidshøyde. 3. Trekk kabelen gjennom kabelholderen på håndtaket, så blir det ikke strekk i innføringen på maskinen. Sett støpselet i stikkontakten. 4. Trykk på strømbryteren (17). “l” er PÅ og “O” er AV. Dette starter støvsugermotoren. 5. Trykk med foten på pedalen (11) og legg maskinen bakover. Dette starter børstemotoren (gjelder bare DUAL-versjoner). På DUAL-versjo- ner er det en grønn lampe (7) på børstehuset (9) som tennes for å vise at børstemotoren er i drift. 6. Vri høydejusteringsknappen for børsten (10) for å justere høyden som børsten vil arbeide på - høyden skal tilpasses materialoverflaten som skal støvsuges. For tepper med korte tråder skal børsten stå i den nedre stillingen. Vriknappen mot venstre (når du står foran maskinen) for å senke børsten. For tepper med lengre tråder skal børsten stå høyere. Vri knappenmot høyre (når du står foran maskinen) for å stille inn børsten på et høyere nivå. Hvis den røde lampen blir tent, vri knap- pen langsomt i motsatt retning inntil lampen slokker. Hvis den røde lampen (8) lyser konstant kan det skyldes at det har festet seg tråder eller annet rusk på børsten. På modeller med to motorer kan dette føre til at børstemotorens motorvern løser ut. Hvis dette skjer skal strømbryteren (17) slås AV og støpselet trekkes ut av stikkontakten. Løft opp børsten og fjern tråder og annet rusk, sett støpselet i stikkontakten og slå PÅ strømbryteren (17) på nytt. Dette vil automatisk tilbakestille motorvernet. Hvis motorvernet løser ut gjentatte ganger bør du kontakte forhandleren for å få service på maskinen. For mer informasjon om lampeindikatorene på DUAL-modellene - se tabel- len nedenfor. OBS! Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før det utføres vedlikehold på maskinen. Bytt støvpose snarest mulig etter at støvposeindikatoren (15) tennes. For mer informasjon om bytte av støvpose, se eget avsnitt i denne bruksanvisningen. Hvis lampen tenner selv om posen ikke ser ut til å være full, kan det skyldes at innsiden av posen er dekket med fint støv (og da skal posen byttes), eller at det har samlet seg rusk mellom børsten og støvposen. Senke Senke Heve Heve På - Av På - Av LYSINDIKERING FOR BØRSTEMOTOREN (bare enheter med to motorer - DUAL-versjoner!) GRØNN RØD TILSTAND FUNKSJON 1. PÅ AV Normal drift Under normal drift lyser den grønne lampen hele tiden. 2. AV PÅ - BLIN- KER Børsten er stilt for lavt (stor belast- ning) 1. Hvis tilstanden med blinkende rød lampe fortsetter i 10 sekunder eller mer, brytes strømmen til børstemotoren. 2. Den røde lampen vil fortsette å lyseinntil du slår av strømmen eller trekker ut støpselet. 3. AV PÅ Børsten overbe- lastet 1. Den røde lampen lyser hele tiden og strømmen til børstemotoren blir øyeblikkelig brutt, dersom børsten overbelastes slik at den stopper. 2. Den røde lampen vil fortsette å lyseinntil du slår av strømmen eller trekker ut støpselet. Frigjør Frigjør børsten børsten VIKTIG! Fotpedalen skal brukes for å stille inn maskin- foten for drift/ikke drift. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på utløsermekanismen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 87 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 87 2008-04-17 09:37:38 2008-04-17 09:37:38
Side: 5
88 1 2 1 2 3 3 BRUK AV FORLENGELSESRØRET (EKSTRAUTSTYR) Forlengelsesrøret (13) er ikke en del av standardutstyret på alle modellversjonene. Slik bruker du forlengelsesrøret. 1. Rett opp og lås maskinen i stående stilling. Børstemo- toren stanser da automatisk (bare på DUAL-versjoner), og børsten løftes opp fra overflaten på andre versjoner. Trekk forlengelsesrøret ut fra holderen på siden av maskinen. 2. Bruk forlengelsesrøret til å øke rekkevidden når det skal gjøres rent langs gulvlister og på andre steder som er van- skelige å komme til. VIKTIG! Fotpedalen skal brukes for å stille inn maskinfoten for drift/ikke drift. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på utløsermekanismen. 3. Monter fugemunnstykket eller støvbørsten på forlen- gelsesrøret. Dette gir støvsugeren forlenget rekkevidde, og den kan brukes til rengjøring på steder som er van- skelig å komme til, slik som taklister eller møbler. VIKTIG! Fotpedalen skal brukes for å stille inn maskinfoten for drift/ikke drift. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på utløsermekanismen. BRUK AV RENGJØRINGSTILBEHØR (EKSTRAUTSTYR) Disse tilbehørene er ikke standardutstyr på alle modell- versjonene. Bruk disse tilbehørene for å få bedre rengjøringsresultat på steder som er vanskelig å komme til. Fugemunn- stykket (14) og støvbørsten (21) er praktisk plassert på maskinen, like bak forlengelsesrøret. Trekk ut forlengelsesrøret fra støvsugeren for å få fri tilgang til tilbehørene. 1. Støvbørsten er plassert i den øvre delen av maskinen. 2. Fugemunnstykket er plassert i den nedre delen av maskinen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 88 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 88 2008-04-17 09:37:39 2008-04-17 09:37:39
Side: 6
89 1 2 1 2 3, 4 5 5 6 3 3 4 4 BYTTE AV STØVPOSE AV PAPIR Byttstøvposen straks når støvposeindikatoren (15) lyser. Slik bytter du støvposen: 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. Trekk i låsen på støvposeromlokket (16) for å åpne det utover og løfte det av støvsugeren. 2. Trykk ned i kanten til venstre på plastholderen, slik at poseåpningen løsner fra sugeinnløpet på maskinen. 3. Grip tak i kartongdelen på posen og trekk den fulle posen forsiktig ut av holderen. 4. Sett kartongdelen på en ny papirstøvpose inn i sporet på poseholderen, og skyv posen på plass i rommet. Kontroller at papirstøvposen ikke blir klemt i holderen. Bare kartongdelen på posen skal være festet til pose- holderen. 5. Trykk poseholderen med den nye posen oppover, slik at innløpet til posen festes til stussen i maskinen. Kontroller at posen er brettet ut og at den passer i støv- poserommet. Kontroller dessuten at ”no bag”-klipset er plassert til venstre, slik at det er mulig å lukke lokket. 6. Settde to hakene nederst på baksidedekselet inn i de to sporene i den nedre delen av støvposerommet, og trykk dekselet på plass i støvsugeren. TØMMING AV TØYSTØVPOSEN Tøm støvposen snarest mulig etter at støvposeindika- toren (15) tennes. Slik tømmer eller bytter du tøystøv- posen: 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. Trekk i låsen på støvposeromlokket (16) for å åpne det utover og løfte det av støvsugeren. 2. Trykk ned i kanten til venstre på plastholderen, slik at poseåpningen løsner fra sugeinnløpet på maskinen. 3. Grip tak i plastdelen på posen og trekk posen forsiktig ut av holderen. 4. Ta av lukkeklipset og rist ut innholdet fra posen. 5. Sett klipset tilbake på posen for å lukke den. 6. Sett inn den rengjorte/nye tøystøvposen i sporene på poseholderen, og trykk posen på plass slik at den sitter ordentlig. 7. Trykk poseholderen med den nye posen oppover, slik at innløpet til posen festes til innløpet i maskinen. Kontroller at posen er brettet ut og at den passer i støv- poserommet. Kontroller dessuten at ”no bag”-klipset er plassert til venstre, slik at det er mulig å lukke lokket. 8. Sett de to hakene på baksiden av dekselet inn i de to sporene i den nedre delen av støvposerommet, og trykk bakdekselet på plass i støvsugeren. VEDLIKEHOLD OBS! Bildene nedenfor viser bytte av støvpose av papir! Bruk aldri støvsugeren hvis det ikke er satt inn støvpose i maskinen. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før det utføres vedlikehold på maskinen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 89 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 89 2008-04-17 09:37:40 2008-04-17 09:37:40
Side: 7
90 1 2 3 4 2 3 4 6 7 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. Trykk ned låsehaken for utblåsingsristen (19) slik at dekselet (18) blir frigjort. Ta av filterdekselet fra mas- kinen. 2. Grip i filterrammen og ta ut det brukte/skitne HEPA-filteret 3. Grip tak i filterrammen og trykk det nye HEPA filteret på plass i maskinen. (Berør aldri filtermediet/ papiret på et HEPA-filter! Hvis dette gjøres reduseres HEPA-filterets filtreringsevne). 4. Sett filterdekselet tilbake på plass i maskinen. VIKTIG! Bruk aldri støvsugeren uten at HEPA-filteret er på plass i maskinen. OBS! Disse maskinene er ikke konstruert for å samle opp helsefarlige stoffer - f.eks. giftig støv! FILTER - filtertypen kan variere fra modell til modell På disse maskinene er det to forskjellige filtre; et forfilter som er plassert foran sugemotoren, og et utblåsingsfilter. Det finnes to forskjellige utblåsingsfilter til disse maskinene, HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air filter) og et stan- dard utblåsingsfilter. HEPA-filteret har bedre filtreringsgrad enn det vanlige utblåsingsfilteret. Utblåsingsfilteret fanger opp partikler som ikke støvposen eller motorfilteret kan ta hånd om. Bytt filteret hver fjerde gang du bytter støvpose (el- ler oftere i svært støvete omgivelser). Utblåsingsfiltrene er plassert på forsiden av maskinen, like over børstehuset. HEPA-filteret kan ikke børstes eller vaskes rent. Når HEPA-filteret er tett må det byttes. 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. 2. Løsne børsten ved å åpne lagerhuset og trykke låseknappen bakover mot venstre mot opplåsingssymbolet på børstehuset. 3. Grip tak i lagerhuset og trekk det ut av børstehuset. 4. Trekk ut den brukte/gamle børsten. 5. Bytt den brukte/gamle børsten med en ny,, eller rengjør børsten slik atden er ren for all skitt. 6. Skyv børstentilbake inn i det faste lageret i børstehuset. 7. Sett på plass det ytterste lagerhuset. Lås lagerhuset ved å vri det med urviseren. BYTTE AV HEPA-FILTERET BYTTE ELLER RENGJØRING AV BØRSTEN Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før det utføres vedlikehold på maskinen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 90 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 90 2008-04-17 09:37:42 2008-04-17 09:37:42
Side: 8
91 1 2 1 2 3 5 3 4 Forfilteret fanger opp partikler som ikke blir liggende i støv- posen, og hindrer at de kommer videre og inn i sugemotoren. Filteret er plassert under støvposen. Rengjør eller bytt filteret hver fjerde gang du bytter støvpose (eller oftere i svært støvete omgivelser). Slik rengjør/bytter du forfilter. 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. Trykk inn knappen på støvposeromlokket (16) og ta av lokket på støvposerom- met(5). 2. Grip i filterholderen og trekk holderen ut av støvposerommet. 3. Ta ut det skitne filteret og erstatt det med et nytt forfilter. Forfilteret kan også vaskes. Vask det i lunkent vann. La filteret tørke fullstendig før det settes tilbake i filterholderen. 4. Denne maskinen er også utstyrt med en duftfunksjon (en deodorant). Det er et lite spesialpapir med duft som er plassert i forfilterholderen. Bytt ut med nytt duftpapir når funksjonen begynner å bli svak. 5. Sett det nye eller vaskede filteret i holderen. Sett deretter filterholderen med filteret montert inn i støvposerommet. 6. Sett de to hakene på baksiden av dekselet inn i de to sporene i den nedre delen av støvposerommet, og trykk bakdekselet på plass i støvsugeren. VIKTIG! Bruk aldri støvsugeren hvis det ikke er satt inn forfilter i maskinen. 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. Trykk ned låsehaken for utblåsingsristen (19) slik at filterdekselet (18) blir frigjort. 2. Ta av dekselet med det skitne filteret fra maskinen. 3. Løft ut det brukte/skitne utblåsingsfilteret. 4. Sett inn et nytt utblåsingsfilter i filterdekselet. 5. Monter det nye filterdekselet tilbake på plass i maskinen. VIKTIG! Bruk aldri støvsugeren uten at utblåsingsfilteret er montert i maskinen. BYTTE AV UTBLÅSINGSFILTERET 1. Trekk ut kabelstøpselet fra stikkontakten. 2. Hvis støvposeindikatoren (15) ikke har lyst mens støvsugeren var i bruk er det fremdeles plass i støvposen. Åpne støvposerommet for å sikre deg at støvposen ikke er full, og tøm/bytt den ved behov. Se separate instruksjoner for tømming/bytte av støv- pose. Rengjør støvposerommet ved behov. 3. Rull opp kabelen (start der den går inn i støvsugeren). 4. Rull opp kabelen på kroken på støvposeromlokket og kroken på håndtaket. 5. Kontroller børstehuset og børsten. Fjern teppetråder eller annet rusk som har festet seg på børsten og i børstehuset. 6. Oppbevar maskinen innendørs, på et rent og tørt sted. RENGJØRING OG BYTTE AV FORFILTERET ETTER BRUK AV MASKINEN 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 91 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 91 2008-04-17 09:37:43 2008-04-17 09:37:43

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GU 15 SMU men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GU 15 SMU. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GU 15 SMU Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GU 15 SMU

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GU 15 SMU under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GU 15 SMU
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk