Nilfisk GS 80 S manual

Manual for Nilfisk GS 80 S på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 48 sider.

Side: 1
8 NORSK Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må det bøyde røret festes til slangen slik som beskrevet under punkt 5. Før du bruker støvsugeren, må du påse at spenningen som vises på merkeplanten samsvarer med strømforsyningen på stedet. Støvsugeren leveres med ferdig montert støvpose av papir. Bruk aldri støvsugeren uten riktig innsatt støvpose. Fremgangsmåte for skifte at støvpose er beskrevet under punkt 8. Viktige merknader 1. Denne maskinen er beregnet til vanlig husholdningsrengjø ring, f.eks i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger og kontorer. 2. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. 3. Denne maskinen er bare for tørr bruk, og skal ikke brukes eller oppbevares utendørs under fuktige forhold. Oppbevar maskinen innendørs ved en temperatur på mellom max. 60°C og min. 0°C. 4. Maskiner som er laget for tørrsuging må ikke brukes for oppsuging av vann eller andre væsker. 5. Maskinen må ikke brukes til oppsamling av lett antennelig eller eksplosivt materiale, og må ikke brukes under forhold der det kan forekomme eksplosive gasser. 6. Maskinen må under ingen omstendigheter brukes til oppsamling av varmt materiale. Maskinen skal i særdeleshet ikke brukes til rengjøring av åpne eller lukkede ildsteder, eller andre steder hvor varm eller glødende aske kan forekomme. 7. Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen viser tegn til skade. Kontroller ledningen regelmessig med tanke på skade, særlig hvis den har vært utsatt for fysisk belastning, f.eks. klemt i en dør eller overkjørt. En ledning med helstøpt jordet kontakt skal ikke repareres, men byttes med ny original ledning fra NILFISK. 8. Maskinen må ikke brukes hvis funksjonsfeil skulle oppstå. 9. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta tak i kontakten, ikke ledningen. 10. Hvis strømledningen må skiftes ut eller repareres, må samme type kabel benyttes som opprinnelig var levert med maskinen. Denne ledningen kan leveres av NILFISK. 11. Strømledningen må alltid tas ut fra vegguttaket før noen former for vedlikehold foretas på maskinen eller ledningen. 12. Reparasjon av den elektriske enheten med motor og kabler må bare utføres av en kvalifisert person, og etter at ledningen er trukket ut av veggkontakten. 13. Ingen endringer eller justeringer skal gjøres med de mekaniske eller elektriske sikkerhetsinnretningene. 1 Start/stopp 1 Sett apparatkontakten på ledningen inn i motorstøpselet. Sette pluggen i vegguttaket. Trykk på knappen 1. for å starte motoren. Trykk på knappen 1. en gang til for å stoppe motoren. Når støvsugingen er ferdig, tas kontakten ut av vegguttaket. Ta av strømledningen For å forlenge ledningens levetid, bør den tas ut av motoren etter hver bruk, rulles løst opp, f.eks. rundt motortoppen. 2 Merk Ikke rull ledningen for stramt rundt motoren, og la ikke apparatkontakten sitte i, da dette vil belaste ledningen og føre til vesentlig kortere levetid. 3 Mikrostatisk filter Det grå mikrostatiske filteret på toppen av motoren tiltrekker og stopper effektivt mikropartikler. For å sikre konstant filtrering av utblåsningsluften, og unngå overoppheting av motoren, er det viktig at dette filteret byttes regelmessig. Det mikrostatiske filteret bør skiftes etter ca. 50 driftstimer eller ca. 1 års vanlig husholdningsbruk. Utskifting 1 Drei de to skruene med en mynt til sporene står vertikalt. 2 Frigjør håndtaket ved å trykke nedover på midten med et jevnt trykk inntil håndtaket er løst. 3 Løft av utblåsningsgrillen og mikrostatfilteret. Den støydempende matten skal ikke tas av. 4 Sett håndtaket på plass og fest det ved å dreie de to skruene til sporene er horisontale. 4 Slangetilkobling Sett bajonettkoblingen inn i sugeåpningen og lås den i stilling ved å dreie den i urvisernes retning. Følg motsatt prosedyre for å ta slangen av maskinen. 5 Rør og slanger 1 Sett det bøyde røret på slangen Skyv slangen inn på det bøyde røret, og juster ved å dreie til sperrehakene låser. 2 Demontering av bøyde rør Det kan være behov for å ta av det bøyde røret for å fjerne en eventuell blokkering. Trykk da på en av sperrehakene med en skrutrekker, slik som vist på illustrasjonen. Gjør det samme med den andre sperrehaken, slik at røret er løst. Modeller med teleskoprør Lengden på teleskoprøret kan reguleres slik at det passer til høyden på brukeren. 3 Trykk på låseknappen slik som vist på illustrasjonen, og trekk røret ut til ønsket lengde. 4 Lås røret som vist på illustrasjonen. Alle modeller 5 Skyv det bøyde røret inn i stålrøret ved en lett dreining. 6 Regulering av sugeeffekten 1 Sugeeffekten reguleres med skyveventilen på det bøyde plastrøret. Sugeeffekten er størst når ventilen er skjøvet forover, slik at åpningen er tett. 2 For rengjøring av f.eks. duker og gardiner kan sugeeffekten reduseres ved at ventilen åpnes - skyves bakover.
Side: 2
9 7 Riste filteret For å opprettholde en konstant sugeeffekt, må filteret holdes så rent som mulig. Det kan enten ristes med jevne mellomrom, eller støvsuges. Filteret må ikke vaskes eller børstes. Ta av motoren, modell 80 1 Løsne de øverste festeskruene. Ta i håndtaket og løft motoren av. 2 Trekk filteret ut ved å løfte i bunnplaten og rist forsiktig fra side til side. Slangen må være festet til beholderen mens ristingen pågår. Filteret kan rengjøres ved støvsuging. Ta ut motoren, modell 90 1 Ta i håndtaket, drei mot urvisernes retning, løft motoren av. Tømme beholderen Når filteret er rengjort og slangen er tatt av, snur du de to klemmene og åpner beholderen. La beholderklemmene stå i horisontal stilling, slik at de ikke ødelegges ved vekten av overdelen. Tøm deretter støvbeholderen. Sette på plass motoren, modell 80 Når du setter motoren på plass, må du påse at bryteren er rett over sugeinntaket, og at apparatkontakten vender bakover. Sette på plass motoren, modell 90 2 Plasser motoren slik at på/av bryteren er på linje med brytemerket som er trykt på den øvre beholderen, drei motoren med urviseren til du hører et tydelig klikk. Hvis motoren ikke kan låses i stilling på denne måten, må du trykke den røde låsehendelen inne i beholderen i pilens retning. 8 Støvsuging med støvpose Støvsugeren leveres med en tolags støvpose. Frigjør beholderen ved å løsne de to beholderklemmene, da disse låses horisontalt, og løft av overdelen med motor/filter- seksjonen. Støvposen monteres slik: 1 Bryt gjennom støvposens perforering og plasser den i den nedre beholderen. 2 Trekk den blå plastplaten i støvsugeren over sugeåpningen med begge hender. Brett støvposen forsikrig ut, sett overdelen forsiktig på plass og fest med de to klemmene. Merk Sugeeffekten er avhengig av støvposens størrelse og kvalitet. Bruk bare originale Nilfisk støvposer. Hvis uoriginale støvposer benyttes, og luftstrømmen begrenses, kan dette føre til overoppheting av motoren og andre skader som følge av dette. 9 Utblåsningsfilter Utblåsningsfiltre benyttes når absolutt ren utblåsningsluft er påkrevet. Utblåsnings-filtret monteres på motoren istedet for mikrostatfiltret. Utblåsningsfiltret er enkelt å montere, filterelementene kan skiftes ut. Spesialhåndtak og bruksanvisning leveres sammen med utblåsningsfiltret. 10 Blåsekobling Montering Fjern filteret med det lyddempende materialet (se side 2) Sett utblåsingskoblingen 11562000 på motoren. Den holdes på plass ved hjelp av motorens håndtak. Før du begynner å blåse, må du påse at slangen er ren. Sett derfor først slangen med det bøyde røret inn i beholderen, start motoren og rist slangen, slik at eventuelt løst støv blåses inn i beholderen og ikke ut i rommet. Vedlikehold Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted. Lagrene i motoren er forhåndssmurt, og beregnet for kontinuerlig hardt arbeid. Støvfilteret skal skiftes med jevne mellomrom, avhengig av driftstid, støvtype og støvmengde. (Hold beholderen ren med en tørr klut og en beskjeden mengde spraypolish.) For detaljer om service eller vedlikehold kan du ta kontakt med NILFISK direkte. Merkeplate Modell- og serienummer for maskinen vises på maskinens merkeplate. Du vil trenge denne informasjonen hvis du skal bestille reservedeler til maskinen. Bruk plassen nedenfor til å skrive ned maskinens modellnummer og serienummer for fremtidig bruk. Modell Serienummer Produksjonsår Spenning Feilsøking • motoren starter ikke - en sikring kan ha gått, og må skiftes ut. - strømledningen eller veggkontakten kan være defekt, og må kontrolleres. • sugeeffekten er redusert - støvposen kan være full og trenger å skiftes ut, se side 3. - filteret kan være tilstoppet og trenger å ristes, se side 3. • motoren forblir ikke låst i stilling på beholderen (bare 90) - den røde låsehendelen i toppen av beholderen er i feil stilling. Skyv hendelen i pilens retning.
Side: 3
41 41 DATA GM 80 GM 80 GM 80 G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 1200 1100 850 1200 1100 850 1300 1200 950 1300 1200 950 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 33 38 38 33 20 20 18 20 20 18 270 250 200 270 250 200 - - - - - - 63 63 63 63 63 63 61 61 61 61 61 61 - - - 800 800 800 2100 2100 2100 2200 2200 2200 bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld 3300 3300 3300 3300 33003300 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 5 5 5 5 5 5 DANSK SPECIFIKATIONER Mærkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fugt, støv) Beskyttelsesklasse (elektrisk) Luftstrøm med slange og rør l/sek Vakuum KPa Sugeeffekt med slange og rør W Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203) a) Støvsuger + mundstykke dB(A)/20µPa b) Støvsuger dB(A)/20µPa Hovedfilter, lille cm2 Hovedfilter, stor cm2 Hovedfilter, materiale type HEPA udblæsningsfilter cm2 Beholdervolumen l Vægt kg Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. GM 80 GM 80 GM 80 G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 1200 1100 850 1200 1100 850 1300 1200 950 1300 1200 950 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 33 38 38 33 20 20 18 20 20 18 270 250 200 270 250 200 - - - - - - 63 63 63 63 63 63 61 61 61 61 61 61 - - - 800 800 800 2100 2100 2100 2200 2200 2200 bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld 3300 3300 3300 3300 3300 3300 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 5 5 5 5 5 5 NORSK SPESIFIKASJONER Merkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fukt, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – Luftstrøm med slange l/sek Undertrykk kPa Sugekraft med slange W Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203) a) Støvsuger + munnstykke dB(A)/20µPa b) Støvsuger alene dB(A)/20µPa Hovedfilter, lite cm2 Hovedfilter, stort cm2 Hovedfilter, materiale Utblåsingsfilter, HEPA, overflate cm2 Beholderens kapasitet l Vekt kg Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. GM 80 GM 80 GM 80 G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 1200 1100 850 1200 1100 850 1300 1200 950 1300 1200 950 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 33 38 38 33 20 20 18 20 20 18 270 250 200 270 250 200 - - - - - - 63 63 63 63 63 63 61 61 61 61 61 61 - - - 800 800 800 2100 2100 2100 2200 2200 2200 bomull bomull bomull bomull bomull bomull 3300 3300 3300 3300 3300 3300 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 5 5 5 5 5 5 SVENSKA SPECIFIKATIONER Märkeffekt W Max. effekt W Skyddsklass (fukt, damm) – Skyddsklass (el) – Luftflöde med slang l/sek Sugkraft kPa Sugkraft med slang W Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203) a) Dammsugar + munstycke dB(A)/20µPa b) Dammsugar dB(A)/20µPa Huvudfilter, litet cm2 Huvudfilter, stort cm2 Huvudfilter, material Utblåsfilter HEPA, yta cm2 Behållarkapacitet l Vikt kg Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna. GM 80 GM 80 GM 80 G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 1200 1100 850 1200 1100 850 1300 1200 950 1300 1200 950 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 33 38 38 33 20 20 18 20 20 18 270 250 200 270 250 200 - - - - - - 63 63 63 63 63 63 61 61 61 61 61 61 - - - 800 800 800 2100 2100 2100 2200 2200 2200 puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla 3300 3300 3300 3300 3300 3300 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 5 5 5 5 5 5 SUOMI TEKNISET TIEDOT Moottorin nimellisteho W Moottorin teho, max. W Kotelointiluokka (sähköinen) – Suojausluokka (kosteus, pöly) – Ilman virtaus putken kanssa l/sek Imu kPa Imuteho putken kanssa W Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä (ISO 11203) a) Imuri suulakkeella dB(A)/20µPa b) Imuri dB(A)/20µPa Pääsuodatin pieni cm2 Pääsuodatin iso cm2 Pääsuodattimen materiaali Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala cm2 Säiliön tilavuus l Painor kg Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GS 80 S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GS 80 S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GS 80 S Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GS 80 S

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GS 80 S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GS 80 S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk