Gd 930

Nilfisk Gd 930 manual

Gd 930

Manual for Nilfisk Gd 930 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 32 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
Side: 1
24 ADVARSEL! For å redusere fare for brann, elektrisk støt eller skade av noe slag: • Kun før innendørs bruk • Forlat aldri støvsugeren når den er koblet til strøm. Må kobles fra strøm når ikke i bruk eller før reperasjon/ service. • Må aldri benyttes som ett leketøy. Vær spesielt forsiktig dersom støvsugeren benyttes i nærheten av barn. • Må brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Service og reparasjon må utføres av autorisert serviceperson. Benytt originale reservdeler og produsentens originale tilleggsutstyr. Støvsugeren må ikke på noen måte justeres eller forandres. • Støvsugeren må aldri benyttes uten filter. • Advarsel! Støvsug aldrig sundheds skadeligt materiale uden at Hepa-filteret er monteret. • All hantering av maskin, støvposer, filter og øvrige tillbehør som anvendes ved støvsugning av hel seskadelig materiale, skal utføres i henhold til de regler som gjelder for de respektive materialer. • Må ikke brukes dersom ledning eller støpselet er øde lagt. Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, falt i gulvet, ødelagt, etterlatt utendørs eller blitt våt må den etter sees av autorisert serviceperson før bruk. • Må ikke løftes eller bæres etter kabelen. Trekk ikke kabelen rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke over ledningen med maskinen. Hold ledningen borte fra varme overflater. • Trekk ikke i ledningen når du skal trekke ut kontakten. Trekk alltid i støpselet. • Støvsug aldri flytende væsker. Pass på at du er tørr på hendene når du tar på elektriske ledninger og støpsel. Når maskinen skall rengjøres, pass på at den ikker er tilkoblet strøm. Bruk toørr klut ved rengjøringen. • Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER! • Bruk aldri støvsugeren til å suge opp brennende, glødende eller rykende materialer, slikt som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbar gass eller væske. • Sug aldri opp skarpe gjenstander. • Slå av maskinen før støpselet trekkes ut av kontakten.. • Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av trapper og avsatser. • Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser eller væsker. • Slå alltid av støvsugeren før du monterer eller skifter utstyr. SERVICE OG REPARASJON AV DOBBELT ISOLERTE PRODUKTER. I ett dobbelt isolert produkt er den dobbelte isoleringen en erstatning for jordet elektrisk tilkobling. Produktet har ingen jordet tilkoblingsmulighet og må ikke ved noen anledning justeres slik at dette blir tilkoblet. Service og vedlikehold av dobbeltisolerte produkter kre- ver stor kunskap om produktet. Service og reparasjoner skal derfor alltid utføres av en autorisert serviceperson. Reservdeler i et dobbeltisolert produkt må være identiske med de deler som byttes ut. Symbolet er merket på alle dobbeltisolerte produkter. Lydeffekt i overensstemmelse med BS 5415: GD 930 53 dB(A) GD 930 S2 halv effekt 45 dB(A) GD 930 S2 full effekt 53 dB(A) Lydeffekt med munnstykket mot gulvet i overensstemmelse med IEC 704: GD 930 76 dB(A) GD 930 S2 halv effekt 71 dB(A) GD 930 S2 full effekt 76 dB(A) Spesifikasjonene og opplysningene kan endres uten varsel. DetteapparatetoppfyllerkraveneiEU-direktiv89/336/EEC, 93/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 822 9393 000 Instruction for use GD 930 EU.indd 24 2008-06-26 13:06:16
Side: 2
25 1. Åpne Trekk låseklipsen ut (a) og løft dekselet (b). 2. Støvpose Træ åpningen i posen over maskinens inntaksstuss. Trykk papplaten med mem-branen forover forbi den opphøyde kanten på stussen og fest den med låsebrikken. Bruk bare originale støvposer. 3 Tilkopling av slange Skyv slangekoplingen helt inn og vri med klokken. 4. Forlengelsesrør Standard: Sett sammen rørene og vri slik at de låses på plass. Teleskoprør: Trykk sperren nedover, deretter tilpasses lengden. Maks. 950 mm, min. 630 mm. Ved støvsuging i trapper, anbefales sammenskjøvet teleskoprør. 5. Munnstykker Utstyret på figurene kan variere fra modell til modell. a-b)Kombimunnstykke Innstillingen tilpasses etter typen gulv, med børste på harde gulv og uten børste på tepper. c) Universalmunnstykke Kan brukes på både harde gulv og tepper. d)Fugemunnstykke Brukes på møbler, ovner og andre vanskelig tilgjengelige steder. e)Lite kombimunnstykke Det lille kombimunnstykket er utstyrt med en børste for møbler, billedrammer, lister osv, samt et oppfellbart plant munnstykkeforgardiner,møblerosv.Påslangensrørbøying er det en praktisk holder til munnstykket. 6. Spjeld Foråunngåatmunnstykketsugersegfast,kansugeeffekten reguleres med spjeldet på håndtaket. 7. Start/stopp a) Fotbetjent start/stopp b) Full/halv effekt (bare GD 930S2) Når knappen trykkes ned, arbeider maskinen med full ef- fekt. Når knappen er ute, arbeider maskinen med redusert effekt. c) Strømuttaket for motordrevet teppemunnstykke koples inn når maskinen startes. 8. ADVARSEL! Støvsugeren må aldri brukes til oppsuging av væske, glassbiter eller aske! 9 Filter Maskinens filtre er plassert i dekselet. Løft ut filterholderen slik figur a viser og løft deretter filtrene ut. Figur b viser standardfilteret, figur c viser finfilteret. Kon- troller disse filtrene med jevne mellomrom, f.eks. når posen skiftes, og skift ved behov. I stedet for disse to filtrene kan man bruke et mikrofilter av HEPA-kvalitet(e).Dettefilteretrenserutblåsingsluften99,99 % for partikler større enn 0,3 mikron. Maskinen er også utstyrt med et katastrofefilter (d) plassert over motordelen. Dette filteret må kontrolleres og eventuelt skiftes når posen skiftes. VIKTIG! Denne maskin er utstyrt med ledning i spisialutførelse, som må skiftes ut med ledning av samme type hvis den skades. En slik ledning kan fås fra autorisert serviceverksted og må monteres av sakkyndeg person. Denne maskin er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk starter igjen. Denne tiden bruker du til å kontrollere slange, støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. OBS! Før rengjøring eller service av maskinen må støpselet trek- kes ut av kontakten. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nrmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. 822 9393 000 Instruction for use GD 930 EU.indd 25 2008-06-26 13:06:16

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Gd 930 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Gd 930. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Gd 930 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Gd 930

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Gd 930 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Nilfisk
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: Gd 930
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk