Nilfisk GD 911 Battery manual

Manual for Nilfisk GD 911 Battery på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 36 sider.

Side: 1
13 Bruksanvisning - batterier Denne støvsugeren drives av litium-ion-batterier. Det følger to batterier med maskinen som standard. Det er en LED-indikator øverst på hvert batteri. Når batteriet er ladet og brukes på normalt effektnivå, lyser LED-indikatoren grønt. Begge batteriene kan settes i støvsugeren. Når indikatoren på batteriet begynner å blinke er det mindre enn 30 prosent batterieffekt igjen. Hvis det ene batteriet er utladet, dvs. er på 0 %, skifter støvsugeren automatisk til det andre batteriet (forutsatt at det andre batteriet er ladet). Dette øker effektkapasiteten og brukstiden til maksimalt 60 minutter. Det går også an å bestille et ekstra tredje batteri - da økes driftstiden enda mer. Det er en trykknapp på batteriet. Hensikten med denne knappen er å vise batteriets gjenværende effekt dersom batteriet oppbevares utenfor støvsugeren. Trykk knappen ned, så vises batterikapasiteten i 30 sekunder med LED-indikatoren. Når batteriindikatoren begynner å blinke er det mindre enn 30 prosent batterikapasitet igjen, og batteriet må snart lades. NB! For å spare strøm blir disse batteriene satt i lagringsmodus hvis de ikke har vært i bruk i løpet av 8 uker. Hvis dette skulle skje må du trykke på reset-knappen. Ta ut og sette i batterier A) Ta batteri ut av støvsugeren 1. Trykk inn utløserknappen på støvsugerens håndtak. 2. La knappen være ute og løft samtidig batteriet opp og deretter ut fra støvsugeren. B) Sette batteri i støvsugeren 1. Skyv batteriet inn og opp mot støvsugerens effektinntak. 2. Skyv batteriet ned. Hvert batteris driftstid er ca. 30 minutter. Batteriet går normalt til 0 %, deretter slår det seg av. To batterier fullades i løpet av 100 minutter. Denne maskinen er kun ment til tørr bruk og skal ikke brukes eller oppbevares utendørs under våte forhold. Oppbevar maskinen innendørs mellom maks. 50 °C og min. 0 °C. Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp helsefarlig støv - f.eks. gifig støv, lettantennelige eller eksplosive materialer, og den skal heller ikke brukes i eksplosive omgivelser. Støvsugeren må ikke under noen omstendighet brukes til å suge opp varmt materiale. Støvsugeren må spesielt ikke brukes til rengjøring av peiser og peisovner, ovner eller liknende som inneholder varm eller glødende aske. Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann, væske eller ildsfarlig gass. Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Det må ikke foretas endringer på mekaniske, elektriske eller termiske sikkerhetsanordninger. Denne støvsugeren er utstyrt med en termisk bryter for å beskytte motoren og andre viktige maskindeler mot overoppheting. Hvis maskinen slås av, må du vente minst 5-10 minutter før den nullstilles automatisk. Mens du venter, slår du av maskinen og kontrollerer slange, støvpose og filter for å forvisse deg om at ikke noe stenger luftgjennomstrømmingen i maskinen. Bruksanvisning - støvsuger Denne maskinen egner seg til kommersiell bruk, for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og kontorer og til vanlig husholdningsbruk. Vennligst les alle anvisningene her før støvsugeren tas i bruk. Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel. Tilbehøret som er vist på bildene kan variere fra modell til modell. Vedlikehold - støvsuger Støvsugeren må alltid oppbevares på et tørt sted. Støvsugeren er konstruert til kontinuerlig bruk. Støvfiltrene må skiftes alt etter antall brukstimer. Det må settes støvpose i maskinen dersom posefilteret støvsuges. Hold støvoppsamleren ren med en tørr klut og litt spraypolish. Støvposens og filtrenes størrelse og kvalitet påvirker maskinens effekt. Bruk av uoriginale støvposer eller uoriginale filtre kan begrense luftgjennomstrømmingen, noe som kan føre til at maskinen overbelastes. Bruk av uoriginal støvpose eller filtre setter garantien ut av spill. Bruk bare denne støvsugeren sammen med det utstyret og de munnstykkene som følger med støvsugeren. Bruk av andre uoriginale munnstykker kan svekke sikkerheten. I tillegg oppheves alle garantikrav ved bruk av uoriginalt tilbehør. NORSK Bruksanvisning - lader Laderen skal plasseres på et bord, en hyllle eller monteres på vegg. Hvis den monteres på vegg, velg skruer og om nødvendig veggplugger tilpasset veggmaterialet. Når LED-indikatoren på batteriene begynner å blinke, er det mindre enn 30 prosent batterieffekt igjen. Batteriet går normalt til 0 %, deretter slår det seg av. Slik lades batteriene: 1. Sett laderens støpsel i stikkontakten. 2. Sett batteriet i laderen. 3. Trekk batteriet bakover mot laderkontakten. 4. Plugg den andre enden av ledningen i en stikkontakt. Batteriene lades automatisk og LED-indikatoren på batteriet blinker grønt for å indikere at batteriet lades. Når batteriet er fulladet lyser LED-indikatoren på batteriet fast grønt. To batterier fullades i løpet av 100 minutter. Det ladde batteriet kan sitte i laderen til det skal brukes. Det er ingen fare for overlading. Symbolet på produktet eller dets emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet mottak for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet deponeres riktig, bidrar du til å hindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, ta kontakt med kommunen, avfallsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet. * Denne støvsugeren bruker litium-ion-batterier. Brukte batterier må behandles på forskriftsmessig måte og legges i en lukket plastpose og deretter håndteres i samsvar med lokale miljøbestemmelser. * I denne støvsugeren må det bare brukes oppladbare batterier. * Bruk kun originalbatterier når batteriene må skiftes. * Hvis batteriene lekker, må de leveres på en miljøstasjon eller tilsvarende. * Batteriene må fjernes fra støvsugeren før den kasseres. * Batteriene må behandles på forskriftsmessig måte og i samsvar med de lokale miljøbestemmelsene. OBS! Batteriets ytelse vil øke etter de første lade-/ utladingssyklusene. * Batterier som ikke er oppladbare skal ikke lades i denne laderen. * Kontroller før hver gangs bruk at batteriene ikke er skadd * Må ikke knuses. * Må ikke demonteres. * Batteriene må ikke oppvarmes eller brennes. * Batteriene må ikke kortsluttes. * Må ikke senkes ned i væske. * Må ikke lades under 0 °C. * Skadde batterier må ikke lades. * Baterier må ikke oppbevares sammen med metallgjenstander pga. kortslutningsfaren. Viktige advarsler - lader Les disse advarslene før laderen tas i bruk. * FORSIKTIG! For å redusere faren for skade skal bare oppladbare batterier av Litium-Ion-typen lades. Andre batterityper kan eksplodere og føre til personskade og materiell skade. * Kontroller laderens nettkabel jevnlig med henblikk på skader. Ikke bruk skadd utstyr. * Hvis laderens strømtilførselsledning er skadd, må den byttes med en originalledning som fås fra fabrikanten eller fabrikantens servicerepresentant. * Laderen må beskyttes mot fuktighet og oppbevares tørt. * Ikke bruk laderen hvis den er våt. * Må ikke lades under 0 °C. * Den tilgjengelige nettspenningen må tilsvare spenningen på laderens merkeskilt. * Laderen må ikke brukes i eksplosive omgivelser. * Laderen må ikke bæres i nettledningen. * Nettledningen eller støpselet må ikke håndteres med våte hender. * Ikke trekk laderen ut av stikkontakten ved å dra i ledningen. Når den skal trekkes ut, må du holde i støpselet, ikke i ledningen. * Laderen må ikke tildekkes. * Laderen må ikke åpnes. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte eksperter. * Skadde batterier må ikke lades. * Lad aldri annet enn tørre batterier. * Batterier som ikke er oppladbare skal ikke lades i denne laderen. * Støvsugeren skal ikke brukes av barn eller svakelige personer uten tilsyn. Viktige advarsler - lader Viktige advarsler - batterier Viktige advarsler - støvsuger Før batteriladeren tas i bruk, les alle instruksjonene og advarslesmerkene på batteriet, laderen og produktet, som gjelder bruken av batteriet. TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for batteriladermodeller. VIKTIGE SIKKERHTSANVISNINGER 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 13 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 13 2008-01-30 10:49:58 2008-01-30 10:49:58

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GD 911 Battery men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GD 911 Battery. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GD 911 Battery Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GD 911 Battery

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GD 911 Battery under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GD 911 Battery
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Japansk