Nilfisk GD 320 manual

Manual for Nilfisk GD 320 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 34 sider.

Side: 1
24 Et dobbeltisolert produkt har to isolasjonssystemer iste- denfor jording. Et dobbeltisolert produkt har ingen jordings- funksjon og må heller ikke forsynes med jording. Service på et dobbeltisolert produkt krever stor forsiktighet og grundig kjennskap til systemet og må bare utføres av kvalifisert ser- vicepersonell. Alle reservedeler til et dobbeltisolert produkt må være identiske med de delene som skiftes ut. Et dobbel- tisolert produkt er merket med ordene "DOUBLE INSULA- TION" eller "DOUBLE INSULATED." Produktet kan også være utstyrt med et symbol (et kvadrat inne i et kvadrat). VIKTIG! Støvsugeren er utstyrt med en spesiallaget ledning. Hvis denne blir utsatt for skade, må den skiftes ut med en ledning av samme type. Slike ledninger fås på godkjente verksteder og hos forhandlerne og må kun monteres av fagfolk. MERK! Støpselet må fjernes fra kontakten før det utføres service og vedlikehold. Før støvsugeren tas i bruk, må du kontrollere at frekvensen og spenningen som er angitt på merkeskiltet, samsvarer med nettspenningen. Merkeskiltet finnes på bak- siden av toppdekselet. Spesifikasjonene og opplysningene kan endres uten varsel. Dette apparatet oppfyller konformitetskravene i EU-direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. • Ikke bruk støvsugeren utendørs. • Ikke gå fra støvsugeren med støpselet i kontakten. Fjern støpselet fra kontakten når støvsugeren ikke er i bruk og før den skal repareres eller etterses. • Ikke bruk støvsugeren hvis det er skade på ledningen eller støpselet. Når støpselet skal tas ut av kontakten, skal du holde i støpselet og ikke i ledningen. Ikke ta på støpselet eller støvsugeren hvis du er våt på hendene. Slå av støvsu- geren før støpselet tas ut av kontakten. • Ikke dra støvsugeren etter deg i ledningen, ikke bær den i ledningen, ikke bruk ledningen som bærehåndtak, ikke lukk døren hvis ledningen går gjennom døråpningen, og ikke trekk ledningen over skarpe kanter eller rundt skarpe hjørner. Ikke kjør støvsugeren over ledningen. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflater. • Begynn ved støvsugeren når du skal kveile opp ledningen. • Unngå at håret, løstsittende klesplagg, fingrer og andre kroppsdeler kommer inn i åpninger eller i kontakt med bevegelige deler. Ikke putt gjenstander inn i åpningene, og ikke bruk støvsugeren når åpningen er tett. Alle åpninger må være frie for støv, lo, hår og alt annet som kan hindre luftstrømmen. • Ikke sug opp støv eller brennende eller glødende materiale som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Ikke sug opp brannfarlige eller brennbare væsker som ben- sin, og ikke bruk støvsugeren i områder der slike væsker kan være til stede. • Støvsugeren må ikke brukes som leketøy. Vær spesielt forsiktig når støvsugeren brukes i nærheten av barn. • Vær spesielt forsiktig når du støvsuger trapper. • Advarsel: Ikke bruk støvsugeren til å suge opp helse- farlige væsker. • Hvis støvsugeren ikke fungerer riktig, eller hvis den har falt ned, blitt skadet, stått utendørs eller falt i vannet, må den etterses av godkjent verksted eller forhandleren. • Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruks- anvisningen og bare sammen med det tilleggsutstyret som produsenten anbefaler. • FØR STØVSUGEREN KOPLES TIL STRØMKILDEN Kon- troller merkeskiltet bakpå støvsugeren. Merkespenningen (den spenningen som er angitt på skiltet) skal ikke avvike mer enn 10 % fra spenningen på brukerstedet. • Denne støvsugeren er utstyrt med dobbel isolasjon. Bruk bare helt like reservedeler. Se bruksanvisningen når det gjelder dobbeltisolerte produkter. • Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. DOBBELTISOLERTE PRODUKTER DENNE STØVSUGEREN ER SIKKER NÅR DEN BRUKES TIL DE SPESIFISERTE FUNKSJONENE. HVIS DET SKULLE OPPSTÅ SKADE PÅ ELEKTRISKE ELLER MEKANISKE KOMPONENTER, MÅ STØVSUGEREN OG/ELLER TILBEHØRET REPARERES AV PRODUSENTEN ELLER ET GODKJENT VERKSTED FØR BRUK FOR Å HINDRE YTTERLIGERE SKADE PÅ MASKINEN ELLER FYSISK SKADE PÅ BRUKEREN. SIKKERHETSINSTRUKSJONER M P i O p M S g v K f m M p D s a e v 1 P s t å s g h D m G H l h v V S g h a v P D a k p f S S s t s m 2 F B e fl ADVARSEL! SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på et egnet mottak for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet behandles på riktig måte, bidrar du til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som kan oppstå hvis produktet behandles som vanlig avfall. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning, kan du ta kontakt med kommunen, avfallsselskapet eller salgsstedet der du kjøpte produktet. 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 24 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 24 2008-10-13 14:23:26 2008-10-13 14:23:26
Side: 2
25 BRUKSANVISNING Tømming av GWD 320 og GWD 335 2a) Åpne låsen ved å trekke den nederste delen utover slik at motordekselet frigjøres. Løft opp motordekselet. 2b) Kople slangen fra inntaket ved å trykke ned knappen på slangetilkoplingen. Deretter trekkes slangen ut. 2c) Tøm beholderen ved å vippe den bakover og helle væsken ned i et sluk i gulvet eller liknende. Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut før motordekselet monteres på beholderen igjen. 2d) Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut. 2e) Sett motordekselet og posefilteret tilbake på beholderen. Fest dekselet med låsene. Tømming av GWD 350 og GWD 375 2f) Tømmeslange: Modell GWD 375 har tømmeslange. Løsne tømmeslangen fra braketten ved å trekke slangen bakover fra støvsugeren. Plasser enden på tømmeslangen over et sluk i gulvet, og fjern så pluggen i slangeenden. Det naturlige trykket gjør at væsken renner ut av beholderen. 2g) Tømming fra beholderen: Trekk overdelen på låsene utover, og ta av motordekselet. Fjern motordekselet og posefilteret. Sugeslangen kan settes på ved tømming av beholderen. Hold med en hånd på håndtaket nederst på beholderen. For å hindre at vognen skal bevege seg, plasseres en fot nederst på vognen. Deretter vippes beholderen bakover, og væsken helles ned i et sluk i gulvet eller liknende. 2h) Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut. 2i) Sett motordekselet og posefilteret tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Fest dekselet med låsene. 3 Tømming etter tørrsuging Trekk ut støpselet fra stikkontakten i veggen før tømming etter tørrsuging. Sjekk filteret eller støvsugerposen med jevne mellomrom. Åpne låsene ved å trekke dem utover slik at motordekselet frigjøres. Løft opp motordekselet fra beholderen. Trekkspillfilter: Filteret kan rengjøres ved at det ristes, børstes eller vaskes . Etter vask må filteret tørke ordentlig før bruk. Kontroller motorfilteret, bytt ut hvis det er gjentettet. Posefilteret: Grip tak i posefilteret., og løft det opp fra støvsugeren. Rist filteret slik at alt støv fjernes fra filteret. Støvsugerpose: Sjekk posen for å finne ut hvor full den er. Skift støvsugerpose hvis nødvendig. Fjern den gamle støvsugerposen. Den nye posen monteres ved å skyve pappskiven med gummiforingen gjennom støvsugerinntaket. Påse at gummiforingen kommer forbi forhøyningen på inntaket. Etter tømming: Sett motordekselet tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Fest dekselet med låsene. Ikke sug opp tørt materiale uten at filteret eller støvsugerposen er montert i maskinen. Sugeeffekten på støvsugeren avhenger av størrelsen og kvaliteten på filteret og støvsugerposen. Bruk derfor kun originalfilter og -poser. 4 Vedlikehold av flottørsystemet Førdetutføresvedlikehold,skalstøpselettrekkesutavstikkontakten i veggen. Beholderen og flottørsystemet må alltid tømmes og rengjøres etter oppsuging av væsker. 4a) Åpne låsene ved å trekke dem utover slik at motordekselet frigjøres. Løft opp motordekselet fra beholderen. Snu motordekselet med bunnen opp. 4b) Deretter løsnes flottørholderen ved at den dreies mot venstre. Fjern hele flottørsystemet fra motordekselet. 4c) Det sitter et filter foran motorinntaket. Sjekk dette motorfilteret samt HEPA-filteret (hvis dette finnes). Sett inn et nytt filter hvis det gamle er fullt av smuss. 4d) Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut før motordekselet monteres på beholderen igjen. Deretter monteres flottørventilen på flottørholderen. Påse at den tette overflaten på flottørventilen monteres slik at den vender opp mot motordekselet. 4e) Montering av flottørholderen: Pilen på holderen skal være i flukt med pilen på motordekselet. Deretter festes flottørholderen ved at den dreies mot høyre. 5 Etter bruk Trekk ut støpselet fra stikkontakten i veggen når støvsugeren ikke er i bruk. Rull inn ledningen ved å begynne fra støvsugeren. Strømledningen kan rulles opp rundt håndtaket/krokene på motordekselet. Noen modeller har spesielle oppbevaringsplasser for tilbehør. MERK! Posefilteret og flottørsystemet skal alltid være montert i maskinen ved både VÅTSUGING (gjelder ikke GD 320) OG TØRRSUGING. Fyllingsgraden i beholderen kan påvirkes av at posefilteret er montert ved våtsuging. MERK! Før våtsuging Støvsugeren er utstyrt med et flottørsystem som stenger luftstrømmen gjennom maskinen når det maksimale væskenivået nås. Ikke sug opp væske uten at flottøren er på plass. Kontroll: Løsne de to låsene på hver side av motordekselet. Deretter fjernes motordekselet. Sjekk at flottørholderen og flottørventilen er montert på motordekselet. Motordekselet settes på plass igjen: Sett motordekselet tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Deretter strammes begge låsene slik at motordekselet er godt sikret. Bruk alltid et kjemisk antiskummiddel ved oppsuging av vann som inneholder skummende vaskemidler. Bruk et antiskummiddel som er anbefalt av produsenten av vaskemiddelet. 1 Start og bruk av maskinen Påse at bryteren er slått av (i stilling 0). Deretter koples sugeslangen til sugeinntaket på maskinen ved å skyve slangen forover til den klikker på plass i inntaket. Slangen fjernes fra maskinen igjen ved å trykke knappen ned og så trekke den ut. Deretter koples de to rørene sammen med håndtaket til slangen. Vri rørene for å sikre at de sitter godt fast. Fest et passende munnstykke til røret. Velg munnstykke etter hva slags materiale som skal suges opp. Sett støpselet i et vegguttak. Drei bryteren til stilling 1 for å starte motoren. Noen modeller har to motorer/vifter og to brytere – en bryter til hver motor. GWD 350 og GWD 375 – justering av håndtaket Håndtaket kan justeres til riktig arbeidshøyde. Begynn med å løsne de to låseskruene på hver side av håndtaket. Deretter justeres håndtaket ved å flytte det opp eller ned til du finner den riktige vinkelen. Stram begge låseskruene igjen for å låse håndtaket. Våtsuging Støvsugeren er utstyrt med en flottør som stenger luftstrømmen gjennom maskinen når det maksimale væskenivået nås. Du vil da høre en tydelig endring i lyden fra motoren og oppdage at sugekraften avtar. Når dette skjer, slås maskinen av. Trekk støpselet ut av vegguttaket. Se punkt 2 om tømming etter våtsuging. Profesjonelle modeller (”Craftsman”) Disse modellene har en ekstra stikkontakt for tilkopling av drill eller andre elektroverktøy. Elektroverktøyets maxeffekt: 2000W. Maskinen kan da brukes til å suge spon og liknende materialer. Kontakten er plassert under et plastdeksel foran på motordekselet. Bryteren har to forskjellige stillinger. Stilling I: vanlig bruk. Maskinen er slått av når bryteren er i stilling 0. Stilling II: profesjonell bruk. Den ekstra kontakten aktiveres i denne stillingen. Støvsugeren startes nå ved at et elektroverktøy først koples til kontakten. Deretter startes elektroverktøyet. Når elektroverktøyet slås av, slås støvsugeren av etter 10 sekunders forsinkelse. Hensikten med forsinkelsen er å gi støvsugeren tid til å suge opp materialet. 2 Tømming etter våtsuging Før beholderen tømmes, må støvsugeren koples fra vegguttaket. Beholderen og flottørsystemet må alltid tømmes og rengjøres etter oppsuging av væske. Ikke sug opp væske uten at flottørsystemet er montert i maskinen. 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 25 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 25 2008-10-13 14:23:27 2008-10-13 14:23:27
Side: 3
30 DANSK SPECIFIKATIONER Mærkeeffekt W Beskyttelsesgrad (fugt, støv) – Kapslingsklasse (elektrisk) – Luftvolumen med slange og rør I/sek. Vakuumtryk ved mundstykke kPa Sugeevne med slange W Støjniveau IEC 704 2.1 dB(A) Lydtryk BS 5415 dB(A) Støvposevolumen L Tankvolumen L Maskinens egenvægt Kg Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. * Model før AU/NZ NORSK SPESIFIKASJONER Nominell effekt W Beskyttelsesgrad (fuktighet, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – Luftstrøm med slange og rør« l/sek Vakuum, ved munnstykke kPa Sugeeffekt med slange W Lydeffekt IEC 704 2.1 dB(A) Lydtrykk BS 5415 dB(A) Kapasitet på støvsugerpose L Kapasitet på beholder L Vekt, kun støvsuger Kg Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. * Model før AU/NZ SVENSKA SPECIFIKATIONER Märkeffekt W Skyddsklass (fukt, damm) – Skyddsklass (el) – Luftflöde med slang och rör l/sek Sugkraft, vid munstycket kPa Sugeffekt med slang W Ljudeffekt, (IEC 704.2.1) dB(A) Ljudtrycksnivå, (BS 5415) dB(A) Dammpåse, volym L Behållare, volym L Vikt, endast dammsugaren Kg Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna. * Märkeffekt för AU/NZ varianter SUOMI TEKNISET TIEDOT Nimellisteho W Suojausaste (kosteus, pöly) – Suojausluokka (sähköinen) – Letkun ja putken ilmavirtaus l/s Alipaine suuttimessa kPa Imuteho letkun kanssa W Melutaso IEC 704 2.1 dB (A) Äänen paine BS 5415 dB (A) Pölypussin tilavuus l Säiliön tilavuus l Paino, pelkkä puhdistin kg Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään. * Mallit AU/NZ GD 320 GWD 320, 335 GWD 350 1 motor GWD 350 2 motorer GWD 375 1 motor GWD 375 2 motorer 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1350 1350 1350 1350,2700, 2400* GWD 350 1350,2700, 2400* - IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 26 37 42 42/60 42 42/60 24 22 22 22 22 22 265 260 260 260,380 260 260/380 80 82 81 81/86 81 81/86 62 64 64 66 64 66 10 13/17 20 20 22 22 - 20/35 50 50 75 75 7.5 7.7/8.0 20.0 21.5 20.5 22.0 GD 320 GWD 320, 335 GWD 350 1 motor GWD 350 2 motorer GWD 375 1 motor GWD 375 2 motorer 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1350 1350 1350 1350,2700, 2400* GWD 350 1350,2700, 2400* - IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 26 37 42 42/60 42 42/60 24 22 22 22 22 22 265 260 260 260,380 260 260/380 80 82 81 81/86 81 81/86 62 64 64 66 64 66 10 13/17 20 20 22 22 - 20/35 50 50 75 75 7.5 7.7/8.0 20.0 21.5 20.5 22.0 GD 320 GWD 320, 335 GWD 350 1 moottori GWD 350 2 moottoria GWD 375 1 moottori GWD 375 2 moottoria 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1350 1350 1350 1350,2700, 2400* GWD 350 1350,2700, 2400* - IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 26 37 42 42/60 42 42/60 24 22 22 22 22 22 265 260 260 260,380 260 260/380 80 82 81 81/86 81 81/86 62 64 64 66 64 66 10 13/17 20 20 22 22 - 20/35 50 50 75 75 7.5 7.7/8.0 20.0 21.5 20.5 22.0 DATA GD 320 GWD 320, 335 GWD 350 1 motor GWD 350 2 motorer GWD 375 1 motor GWD 375 2 motorer 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1350 1350 1350 1350,2700, 2400* GWD 350 1350,2700, 2400* - IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 26 37 42 42/60 42 42/60 24 22 22 22 22 22 265 260 260 260,380 260 260/380 80 82 81 81/86 81 81/86 62 64 64 66 64 66 10 13/17 20 20 22 22 - 20/35 50 50 75 75 7.5 7.7/8.0 20.0 21.5 20.5 22.0 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 30 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 30 2008-10-13 14:23:30 2008-10-13 14:23:30

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GD 320 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GD 320. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GD 320 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GD 320

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GD 320 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GD 320
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk