GD 2000

Nilfisk GD 2000 manual

GD 2000

Manual for Nilfisk GD 2000 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 4 sider.

Forige side
Side: 1
DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ENGLISH Specifications and details are subject to change without prior notice. www.nilfisk.com NilfiskGD2000 series DEUTSCH Brugsanvisning Før støvsugeren tages i brug, bør De sikre Dem, at spændingsangivelsen på støv- sugerens mærkeplade svarer til spænding- en på lysnettet. En støvpose skal være isat når støvsuge- rens hovedfilter støvsuges. Vigtige advarsler Støvsugeren må ikke benyttes til opsug- ning af farligt materiale som f. eks. giftigt, brandfarligt eller eksplosivt støv – eller bruges i forbindelse med letantændelige luftarter. Støvsugeren må ikke anvendes til opsamling af varmt materiale. Specielt må støvsugeren ikke anvendes til rengøring af brændeovne og åbne ildsteder eller andet, som indeholder varm eller glødende aske. Støvsugeren må ikke benyttes til at indsuge vand og væsker eller luftarter, der indeholder eksplosions- eller brandfarlige stoffer. Støvsugeren må ikke benyttes, hvis ledning eller stik viser tegn på ødelæggelse. Efterse jævnligt ledning og stik for tegn på brud eller anden skade. Forekommer der skade, bør denne snarest udbedres af NilfiskServiceværksted eller en af Nilfiskautoriseret forhandler. Undlad at røre ledning eller stik med våde hænder. Stikket må ikke udtages fra vægkontakten ved træk i ledningen, men tag fat i stikket og træk ud. Stik skal udtages fra vægkontakten før påbegyndelse af service, reparation af motor eller ledning. Der må ikke ændres på den mekaniske, elektriske og kølemæssige udformning. Maksimum luftbåren støj er under 70 dB (A)/20μPa. Dette apparat opfylder kravene i EU direktiver 89/336/EØF, 73/23/EØF, 93/68/ EØF. Denne maskine må ikke benyttes af børn eller personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller personer, der mangler erfaring eller viden, medmindre de har fået instruktion eller er under vejledning. Det skal sikres, at børn ikke leger med maskinen. Denne maskine har en termosikring, som forhindrer overophedning. Slår termosikringen fra, vil det tage ca. 5-10 min., før maskinen starter igen. Sluk for maskinen og kontrollér slange, pose og filter, som sikkerhed for at intet hindrer fri luftgennemstrømning. Vedligeholdelse Opbevar støvsugeren tørt. Støvsugeren er konstrueret til hårdt og vedvarende arbejde, men på et tidspunkt – afhængig af hvor meget den bruges – må støvfiltrene fornys. Støvsugerens overflade rengøres med en tør klud evt. med lidt NilfiskPVC- Clean.Service udføres af NilfiskNordic A/S. NORSK SVENSKA SUOMI ENGLISH Bruksanvisning Pass på at spenningsangivelsen (volt) på merkeplaten under støvsugeren tilsvarer spenningen på lysnettet. Det må være satt i en støvpose når støvsugerens hovedfilter støvsuges. Advarsel Støvsugeren må ikke benyttes til å suge opp farlige stoffer, som f.eks. giftig støv, brennbare eller eksplosive stoffer. Den skal heller ikke brukes i et eksplosjonsfarlig område. Støvsugeren må under ingen omstendighet benyttes til å suge opp stoffer med høy temperatur. Den må ikke benyttes til rengjøring av peis eller ovn eller lign., som måtte inneholde varm eller glødende aske. Støvsugeren må heller ikke benyttes til å suge vann, væsker eller brennbar gass. Støvsugeren må ikke benyttes hvis ledning eller kontakt viser tegn på skade. Kontroller dette regelmessig, og hvis det er oppstått skade, skal den utbedres av Nilfiskeller av en godkjent Nilfiskforhandler. Ta ikke i ledning eller kontakt med våte hender. Trekk ikke ledningen av ut av kontakten ved å dra i kabelen, men ta istedet tak om kontakten. Før man begynner noen form for service eller reparasjon av støvsugeren, må alltid ledningen være tatt ut av kontakten. Det må ikke foretas forandringer på støvsugerens mekaniske, elektriske eller kjølemessige utforming. Maksimal støy (lydtrykk) er under 70 dB (A)/20μPa. Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EEC, EEC, 73/23 EEC, 93/68/EEC. Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Denne maskin er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk starter igjen. Slå då av maskinen & støpselet skal trekkes ut av kontakten. Kontrollere slange, støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. Vedlikehold Oppbevar støvsugeren tørt. En Nilfisker konstruert til hardt og konstant arbeid, men iblant – avhengig av hvor mye den brukes – må støvfiltre fornyes. Støvsugeren rengjøres utvendig med en tørr klut, eventuelt med litt oppvaskemiddel. Bruksanvisning Innan dammsugaren används kontrollera att nätspänningen på märkplattan på maskinens undersida överensstämmer med fastighetens. Dammpåse skall vara isatt vid damm- sugning av dammsugarens huvudfilter. Viktiga säkerhetsinstruktioner Dammsugaren får inte användas för att suga upp antändbart, hälsovådligt materiel eller explosiva ämnen som bensin eller i utrymmen med explosiva gaser. Maskinen får heller inte användas för att suga vatten och andra väskor, eller farligt och giftigt stoft/damm. Sug under inga omständigheter upp någonting som glöder eller ryker, som t ex cigaretter, tändstickor eller aska från ugnar eller öppna spisar. Kabeln skall alltid vara uttagen från vägguttaget innan service eller reparationer görs på dammsugaren. Om kabeln skall bytas, skall från Nilfiskbeställas en ny originalkabel, som endast får monteras av behörig person. Tag inte i stickkontakten med våta händer. Kabeln får inte tas ur vägguttaget genom ryck i kabel eller maskin, utan endast genom ett grepp om själva stickkontakten. Kontrollera elkabeln regelbundet mot skador. Använd inte maskinen om kabeln visar tecken på skada. Det mekaniska, elektriska och avkylningsmässiga utförandet får inte ändras. Maximal ljudnivå är lägre än 70 dB (A)/20μPa. Denna apparat uppfyller kraven EG-direktivet 89/336/EEG, 73/23 EEG, 93/68/EEG. Denna dammsugare får inte användas av barn eller personer med reducerad fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte instrueras eller övervakas. Denna maskin är inte avsedd att användas av barn. Se till att barn inte leker med dammsugaren. Denna maskin är försedd med en termobrytare för att skydda vitala delar mot överhettning. Skulle denna säkerhetsbrytare stänga av maskinen, tar det ca 5-10 minuter innan maskinen automatiskt startar igen. Slå av strömbrytaren och dra ur sladden, kontrollera sedan slang, dammpåse och filter för att säkerställa att ingenting hindrar luftflödet genom maskinen. Underhåll Förvara dammsugaren torrt. Damm- sugaren är konstruerad för hårt och ihållande arbete, men efter en viss tid – beroende på användingsfrekvens måste dammfiltret bytas. Dammsugarens yttre rengöres med en torr trasa – ev. med litet diskmedel på fuktad trasa.Service utföres av auktoriserad Nilfiskverkstad – eventuellt genom inlämning till inköpsstället. Käyttöohje Ennen käyttöönottoa on myös tarkistettava, että tyyppi kilvessä ilmoitettu jännite on sama kuin sähköverkon jännite. Pölypussin on oltava paikoillaan imurin pääsuodatinta imuroitaessa. Tärkeät varoitukset Konetta ei saa käyttää vaarallisen tai myrkyllisen pölyn imurointiin. Tulenarkojen tai räjähdysherkkien aineiden imurointiin. Myös räjähdysherkissä tiloissa imurointi on kiellettyä. Konetta ei saa käyttää tulisijoiden, kytevän tai lämpimän tuhkan imurointiin. Imuria ei saa käyttää veden tai muiden nesteiden imurointiin. Konetta ei saa käyttää jos liitäntäjohdossa tai pistokkeessa on merkkejä vahingoittumisesta. Jos liitäntäjohdossa tai pistokkeessa ilmenee vikaa on käytettävä valtuutettua Nilfiskhuoltoa. Älä käsittele liitäntäjohtoa tai pistoketta märillä käsillä. Älä irroita pistoketta seinärasiasta liitäntäjohdosta vetämällä, vaan vetämällä pistokkeesta. Pistoke on aina irroitettava pistorasiasta ennen korjaustoimenpiteitä koneessa tai liitäntäjohdossa. Mekaanisiin, sähköisiin tai lämpösuojalaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. Maksimi äänitaso ei ylitä 70 dB (A)/20μPa. Tämä laite on EY- direktiivien 89/336/ETY, 73/23/ETY ja 93/68/ETY mukainen. Lapset eivätkä fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantunte musta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastet tava, ettei laitteella saa leikkiä. GD 2000-series pölynimuri on varustettu automaattisella ylikuumenemissuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. Mikäli imuri ylikuumenemisen johdosta sammuu, tulee Sinun odottaa noin 5-10 minuuttia ennen kuin käynnistät imurin uudelleen. Odotellessasi tarkista ettei letkussa, pölypussissa tai suodattimessa ole tukosta, joka estää ilman kulkeutumisen moottorin läpi. Hoito Säilytä pölynimuri kuivassa paikassa. Moottorin hiilten ja imurin suodattimien vaihdon ajankohta määräytyvät käytön ja käyttöolosuhteiden mukaan. Puhdista imurin pinta nihkeällä pyyhkeellä, jossa voi olla hieman mietoa puhdistusainetta. Huollot suorittaa valtuutetut Nilfisk- huoltoliikkeet tai Oy Tecalemit Ab:n huolto- osasto. Tietoa lähimmästä valtuutetusta Nilfisk-huoltoliikkeestä saat Nilfisk- kauppiaaltasi tai Oy Tecalemit Ab:ltä. Instructions for use Before using the vacuum cleaner make sure that the voltage shown on the rating plate on the vacuum cleaner corresponds with the main voltage. A dust bag must be fitted when the vacuum cleaners main filter is vacuumed. Important warnings The vacuum cleaner must not be used for picking up hazardous materials - i.e. toxic dust, combustible or explosive materials, nor should it be used in an explosive atmosphere. Under no circumstances should the vacuum cleaner be used for picking up hot material. In particular the vacuum cleaner must not be used for cleaning open and closed fireplaces, ovens or similar that contain warm or glowing ashes. The vacuum cleaner must not be used for the suction of water, liquids or inflammable gases. The vacuum cleaner must not be used if the electrical cable or plug, show any sign of damage. Regularly inspect the cable and the plug for damage. If this becomes damaged, it should be repaired only by Nilfiskor an Authorised NilfiskService Dealer. Do not handle the electrical cable or plug, with wet hands. Do not unplug by pulling on cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. The plug must always be removed from the socket outlet before starting any service or repair work of the machine or the cable. No changes to the mechanical, electrical or thermal safety devices must be made. The maximum airborne noise is below 70 dB (A)/20μPa. This appliance conforms with EC Directive 89/336/EEC, EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. This appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sen-sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children must be supervised not to play with the appliance. This machine is equipped with a thermal cut-out to protect the motor and other vital machine parts from overheating. Should the machine cut out, you will have to wait at least 5-10 minutes for it to automatically reset. While you are waiting, switch the machine off and unplug it, then check the hose, dust bag and filters to be sure that nothing is blocking the flow of air through the machine. Maintenance Always keep the cleaner in a dry place. The cleaner is designed for continuous heavy work. Depending on the number of running hours – the dust filters should be renewed. Keep the container clean with a dry cloth, and a small amount of spray polish. For details of after sales service contact Nilfiskdirectly. Gebrauchsanweisung Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Betriebsspannung muß mit der Netzspannung übereinstimmen. Beim Absaugen des Hauptfilters des Geräts muß ein Staubbeutel eingesetzt sein. Warnhinweise Das Gerät darf nur zur Trockenreinigung und nicht im Freien benutzt werden. Das Gerät ist nicht geeignet zum Aufsaugen von explosiven, giftigen oder gesundheits- gefährlichen Stäuben. Das Gerät darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen Flüssigkeiten, aggressive Gase, leicht entzündbare Medien oder glühende Partikel (Glimmnester o. ä.) auf- bzw. abgesaugt werden. Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlußleitung nicht einwandfrei ist. Die Netzanschlußleitung ist regelmäßig auf Anzeichen einer Be- schädigung oder Alterung zu untersuchen. Die Netzanschlußleitung darf nur von einer ausgebildeten Person ausgetauscht werden. Elektrische Kabel oder Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker anfassen. Nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen oder vor Wartungsarbeiten ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Es dürfen keine Veränderungen an den mechanischen, elektrischen oder thermischen Sicherheitseinrichtungen vorgenommen werden. Der maximale Schalldruckpegel liegt unter 70 dB (A)/20μPa. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/ EWG, EWG, 73/23/EWG und 93/68/EWG. Dieses Gerät dürfen Kinder oder Personen mit verringer ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit fehlenden Erfahrungen erst benutzen, wenn sie zuvor eingewiesen worden sind. Kinder müssen beim Spielen mit dem Gerät beaufsichtigt werden. Dieses Gerät ist mit einem Thermo-Schutzschalter versehen, der die vitalen Teile gegen Überhitzung schützt. Sollte dieser Sicherheitsschalter das Gerät ausschalten, so dauert es ca. 5- 10 Minuten bis das Gerät wieder automatisch startet. Kontrollieren Sie während dieser Zeit den Schlauch, den Einsatzbeutel und den Filter um sicherzustellen, daß der Luftdurchfluß durch die Maschine nicht behindert ist. Wartung Der Staubsauger muß trocken aufbewahrt werden. Er ist nahezu wartungsfrei. Nur der Staubfilter muß – abhängig von der Einsatzdauer – gelegenlich erneuert werden. Die Oberfläche des Staubsaugers wird mit einem trockenen Tuch, evt. mit einem sanften Kunststoffreiniger, gereinigt.Der Service wird von den NilfiskServicestellen durchgeführt oder dort, wo das Gerät gekauft wurde. DEUTCH Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og mennes- kers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvin- des, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstel- le für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genauere Informationen zur Wiederver- wertung dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Symbolen på produkten eller embal- laget anger att produkten inte för hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället läm- nas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventu- ellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboliilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen. Symbolet på produktet eller embal- lasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsam- lingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshånd- tering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GD 2000 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GD 2000. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GD 2000 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GD 2000

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GD 2000 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GD 2000
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk