GD 110

Nilfisk GD 110 manual

GD 110

Manual for Nilfisk GD 110 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 24 sider.

Side: 1
15 SERVICE OG REPARASJON AV DOBBELT ISOLERTE PRODUKTER. I ett dobbelt isolert produkt er den dobbelte isoleringen en erstatning for jordet elektrisk tilkobling. Produktet har ingen jordet tilkoblingsmulighet og må ikke ved noen anledning justeres slik at dette blir tilkoblet. Serviceogvedlikeholdavdobbeltisolerteprodukterkreverstor kunskap om produktet. Service og reparasjoner skal derfor alltid utføres av en autorisert serviceperson. Reservdelerietdobbeltisolertproduktmåværeidentiskemed de deler som byttes ut. Symbolet er merket på alle dobbeltisolerte produkter. ADVARSEL! NÅRMANBENYTTERETELEKTRISKPRODUKTMÅ MAN TA FØLGENDE FORHOLDSREGLER: FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE AV NOE SLAG: • Kunførinnendørsbruk • Forlat aldri støvsugeren når den er koblet til strøm. Må kobles fra strøm når ikke i bruk eller før reperasjon/ service. • Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. • Må brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Service og reparasjon må utføres av autorisert service person. Benytt originale reservdeler og produsentens origi nale tilleggsutstyr. Støvsugeren må ikke på noen måte justeres eller forandres. • Støvsugeren må aldri benyttes uten filter og støvpose. • Kontroller filteret ved skift av støvpose, og skift det hvis det er tett. • Advarsel Maskinen må ikke benyttes for helsefarlig støv (ex. asbest). • Må ikke brukes dersom ledning eller støpselet er ødelagt. Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, falt i gulvet, ødelagt, etterlatt utendørs eller blitt våt må den ettersees av autorisert serviceperson før bruk. • Må ikke løftes eller bæres etter kabelen. Trekk ikke kabelen rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke over ledningen med maskinen. Hold ledningen borte fra varmeoverflater. • Trekk ikke i ledningen når du skal trekke ut kontakten. Trekk alltid i støpselet. • Ledningen vindes opp, begynn ved maskinen, og henges opp på opphengskroker bak på maskinen. • Støvsug aldri flytende væsker. Pass på at du er tørr på hendene når du tar på elektriske ledninger og støpsel. Når maskinen skall rengjøres, pass på at den ikker er tilkoblet strøm. Bruk toørr klut ved rengjøringen. • Bruk aldri støvsugeren til å suge opp brennende, glødende eller rykende materialer, slikt som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbar gass eller væske. • Sug aldri opp skarpe gjenstander. • Slå av maskinen før støpselet trekkes ut av kontakten. • Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av trapperogavsatser. • Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosi ve gasser eller væsker. • Slå alltid av støvsugeren før du monterer eller skifter utstyr. SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER! SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. ADVARSEL! Støvsugeren må aldri brukes til oppsuging av glassbiter eller aske! VIKTIG! Denne maskin er utstyrt med ledning i spisialutførelse, som måskiftesutmedledningavsammetypehvisdenskades.En slik ledning kan fås fra autorisert serviceverksted og må monteres av sakkyndeg person. Maskinen er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk starter igjen.Dennetidenbrukerdutilåkontrollereslange,støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. OBS! Førrengjøringellerserviceavmaskinenmåstøpselettrekkes ut av kontakten.
Side: 2
21 DATA GD 110 220-240V NEDERLANDS SVENSKA NORSK DANSK SUOMEKSI Russki\ Stroomverbruik motor 1000W Opgenomen vermogen max 1100W Zuigkracht 300W, mondstukke Vacuümdryk 25 kPa, mondstukke Luchtstroom 36 l/s, mondstukke Geluidsniveau 55 dB(A) BS 5415 Geluidseffect 75 dB(A) IEC 704 Stofzak 10 L Gewicht 4.7 kg (apparaat) Märkeffekt 1000W Max.effekt 1100W Sugeffekt 300W, munstycke Sugkraft 25 kPa, munstycke Luftflöde 36 l/s, munstycke Ljudtrycknivå 60 dB(A) BS 5415 Ljudeffekt 75 dB(A) IEC 704 Dammpåse 10 L Vikt 4.7 kg (maskin) Merkeeffekt 1000W Maksimaleffekt 1100W Sugekraft 300W, munnstykke Undertryck 25 kPa, munnstykke Luftstrøm 36 l/s, munnstykke Ludtrykknivå 55 dB(A) BS 5415 Lydeffekt 75 dB(A) IEC 704 Støvpose 10 L Vekt 4.7 kg (maskinen) Mærkeeffekt 1000W Maksimaleffekt 1100W Sugeeffekt 300W, mundstykket Vakuum 25 kPa, mundstykket Luftstrøm 36 l/s, mundstykket Lydtrykniveau 55 dB(A) BS 5415 Lydeffekt 75 dB(A) IEC 704 Støvsugerposen 10 L Vægt 4.7 kg (apparat) Moottorin nimellisteho 1000W Mottorin teho, max 1100W Imuteho 300W, suutin Imu 25 kPa, suutin IIman 36 l/s, suutin Äänenvoimakkuus 60 dB(A) BS 5415 Äanenteho 75 dB(A) IEC 704 Pölypussi 10 L Painor 4.7 kg (laitetta) Specificaties en details kunnen zonder voorafgaaende medeling worden gewijzigd. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna. Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään. Nominalhnaà moònosth 1000W mac moònosth 1100W éffekt vsasyvanià 300W, Íàñàäêè Sila vsasyvanià 25 kPa, Íàñàäêè Potok vozduxa 36 l/s, Íàñàäêè Wumovoe davlenie 55 dB(A) BS 5415 75 dB(A) IEC 704 Mewoqek dlà sbora pyli 10 L Ves 4.7 kg Çâóêîâà® ìîùíîñòü íàñàäêè ê ïîëó, ñîãëàñíî My ostavlàem za sobo\ pravo na vnesenie izmeneni\ v specifikaciù

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk GD 110 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk GD 110. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GD 110 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk GD 110

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk GD 110 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: GD 110
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk