Nilfisk Extreme X210 manual

Manual for Nilfisk Extreme X210 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
68 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Innholdsfortegnelse side-henvisning Oversikt 68 Displaysymboler 68 Sikkerhetsregler 69 Bruksanvisning 70 Støvsugingstips 73 Feilsøking 74 Service og vedlikehold osv. 74 Garanti og service 75 Displaysymboler Støvposen er full og må skiftes. Blinkende indikator – tidlig varsling, støvposen må skiftes snart. HEPA-filteret må skiftes. Blinkende indikator – støvsugeren et koplet til en stikkontakt og er i beredskapsmodus - X150, X200, X210, X250 og X300. Støvsuger PÅ - Eco, X100 og X110. Indikerer gjeldende ef- fektnivå. Oversikt (andre omslagsside, 1 På/av-knapp 2 Støvposeindikator, mekanisk 3 På/av-knapp, berøringskontroll 4 Støvposeindikator, elektronisk 5 Effektnivåindikator 6 HEPA-filterindikator 7 Effektnivå 1-2-3, berøringskontroll 8 På/av-knapp 9 Støvposeindikator, elektronisk 10 Effektnivåindikator 11 HEPA-filterindikator 12 På/av-knapp og effektnivå 1-2-3-4-5, fjernkontroll 13 Falskluftventil 14 Parkeringsfeste 15 Kabelopptrekker 16 Åpne/lukke-knapp, tilbehørsrom 17 Aktiv kullfilter 18 Forfilter 19 Støvpose 20 Åpne/lukke-knapp, støvbeholder 21 Kontakt for elektromunnstykke 22 Parkeringsfeste 23 Typeskilt 24 HEPA-filter 25 Fugemunnstykke 26 Møbelmunnstykke 27 Sugebørste 28 Munnstykke for hardt gulv (ikke standard) 29 Kombinasjonsmunnstykke 30 Turbomunnstykke (ikke standard) 31 Elektromunnstykke (tilleggsutstyr) Velkommen! Takk for at du har valgt en Nilfisk Extreme støvsuger. Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel.
Side: 2
69 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Sikkerhetsregler • Støvsugeren må ikke brukes uten at støvpose og filtre er satt riktig i. • Denne støvsugeren er ikke ment til å suge opp helsefarlige materialer eller gass, da dette kan utsette mennesker for alvorlig helsefare. • Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann eller annen væske. • Ikke sug opp skarpe gjenstander som nåler eller glassbiter. • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Støvsugeren skal brukes og oppbe- vares innendørs og i tørre omgivel- ser fra 0 °C til 60 °C. • Ikke bruk støvsugeren utendørs. • Ikke ta i støvsugeren med våte hender. • Slå av støvugeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. • Når ledningen skal trekkes ut, må du holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke bær eller trekk støvsugeren i ledningen. • Støvsugeren må ikke brukes der- som ledningen viser noe som helst tegn til skade. Kontroller ledningen jevnlig med henblikk på skade, spesielt hvis den har kommet i klem eller er blitt kjørt over. • Ikke bruk støvsugeren hvis den virker defekt. Få støvsugeren kontrollert av et autorisert service- senter hvis den har falt i gulvet, er skadd, har stått utendørs eller vært utsatt for vann. • Det må ikke foretas endringer eller modifikasjoner på de mekaniske eller elektriske sikkerhetsanordnin- ger. • Alle reparasjoner skal utføres av et autorisert servicesenter. • Bruk kun originale støvposer, originale filtre og originalt tilbehør fra din lokale forhandler. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. • Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du begynner å skifte støvpose eller filter, og dra ikke i ledningen. • Ikke bruk støvsugeren som et leke- tøy. Ikke la barn være i nærheten av støvsugeren uten tilsyn. • Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller andre personer med liknende kvalifikasjoner for å unngå at det oppstår farer. Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunn- skap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjon. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Utstyret oppfyller kravene i EN 61000-3-11, og tilkopling til strømnettet er mulig etter å ha konsultert strømleverandøren. Utstyret kan bare tilkoples strømnettet med en nettverksimpedans som er under 0,43 ohm. Nettverksimpedans på leveringspunktet kan fås fra strømleverandøren. Hvis nettverket har høyere nettverksimpedans, kan det forekomme forbigående fall i nettspenningen under start/bruk av utstyret. Dette kan også påvirke eller forstyrre bruken av annet utstyr, f.eks. blinkende lys, spesielt utstyr som er koplet til samme servicelinje. •
Side: 3
70 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må du for- visse deg om at spenningen angitt på typeskiltet på støvsugerens underside tilsvarer nettspenningen. Støvsugeren leveres med støvpose og forfilter. Start og stopp Start Trekk ut ledningen og plugg støpselet i en stikkontakt. Eco, X100, X110 På/av-knapp. X150, X200, X210 Berøringskontroll, den ene halvdelen på/av, den andre halvdelen effektnivå 1-2-3. X250, X300 På/av-knapp på støvsugeren samt fjernkontroll på det bøyde røret med på/av-knapp og ef- fektnivå 1-2-3-4-5. Stopp Slå av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten. Trekk ut lednin- gen ved å holde i støpselet, ikke dra i ledningen. Modeller med berøringskontroll - X150, X200 og X210 Effekten kan endres mellom tre innstil- linger. Den gjeldende innstillingen vises i displayet. Modeller med fjernkontroll - X250, X300 Effekten kan endres mellom tre innstil- linger. Den gjeldende innstillingen vises i displayet. Kople til slange, rør og munnstykker 1. Stikk slangekoplingen inn i sugeåp- ningen og drei den med urviseren til den låser. 2. Kople det bøyde røret til røret og vri til de låser med et klikk. 3. Sett munnstykket på røret og vri til de låser med et klikk. 4. Røret er teleskopisk og kan juste- res etter din egen høyde. Trekk ut justeringshåndtaket for å forlenge røret, og skyv det inn for å forkorte det, til ønsket lengde. Frakopling • Kople munnstykket fra røret ved å trykke på knappen. • Kople det bøyde røret fra røret ved å trykke på knappen. • For å kople slangen fra sugeåpnin- gen, dreies slangetilkoplingen mot urviseren. 1
Side: 4
71 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Skifte støvpose og filtre Støvposen og filtrenes størrelse og kvalitet er avgjørende for støvsugerens effekt. Bruk av uoriginale støvposer eller uoriginale filtre kan redusere luftgjennomstrømningen, slik at støv- sugeren overbelastes. Bruk av uoriginale støvposer eller filtre vil oppheve garantien. Skifte støvpose Støvposeindikatoren viser når støvposen skal skiftes. Bruk alltid originale støvposer. 1. Kople slangetilkoplingen fra su- geåpningen ved å dreie slangetil- koplingen mot urviseren og trekke den ut. 2. Åpne lokket ved å trykke på knap- pen. 3. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 4. Ta ut støvsugerposen. 5. Sett i den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporet og trykke det ned. 6. Rett den nye støvposen forsiktig ut. Kontroller at støvposen sitter ordentlig på plass. 7. Steng lokket. 8. Stikk slangekoplingen inn i suge- åpningen og drei den med urvise- ren til den låser. 2 Bytte forfilter Forfilteret beskytter motoren ved å absorbere mikropartikler støvposen ikke kan holde på. Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Forfilteret er plassert bak støvposen. Bruk alltid originale filtre. 1. Kople slangetilkoplingen fra suge- åpningen ved å dreie slangetilkop- lingen mot urviseren og trekke den ut. 2. Åpne lokket ved å trykke på knap- pen. 3. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 4. Ta ut støvsugerposen. 5. Ta ut filterholderen med forfilteret. 6. Åpne filterholderen. 7. Ta ut forfilteret. 8. Sett inn det nye forfilteret og lukk filterholderen. Kontroller at forfilte- ret sitter ordentlig i holderen. 9. Sett filterholderen på stiften og trykk den på plass. 10.Sett i den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporet og trykke det ned. 11. Rett den nye støvposen forsiktig ut. Kontroller at støvposen sitter ordentlig på plass. 12.Steng lokket. 13.Stikk slangekoplingen inn i suge- åpningen og drei den med urvise- ren til den låser. 3
Side: 5
72 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Skift aktiv kullfilter Aktiv kullfilter fjerner lukt fra utløpsluf- ten. Bytt kullfilteret 1-2 ganger per år. Kullfilteret er plassert bak støvposen og forfilteret. Bruk alltid originale støv- poser og filtre. 1. Kople slangetilkoplingen fra suge- åpningen ved å dreie slangetilkop- lingen mot urviseren og trekke den ut. 2. Åpne lokket ved å trykke på knap- pen. 3. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 4. Ta ut støvsugerposen. 5. Ta ut filterholderen. 6. Ta ut det gamle kullfilteret. 7. Sett inn det nye kullfilteret. 8. Sett filterholderen på stiften og trykk den på plass. 9. Sett i støvposen. Hvis støvposen er lukket, må du skyve pappklaffen ned for å åpne den. Kontroller at støvposen sitter ordentlig på plass. 10.Steng lokket. 11.Stikk slangekoplingen inn i sugeåp- ningen og drei den med urviseren til den låser. Skifte HEPA-filter HEPA-filteret rengjør utløpsluften for mikropartikler støvposen ikke kan holde på. HEPA-filteret kan ikke børstes eller vaskes rent. Modell X150, X200, X210, X250 og X300 har en HEPA-filterindikator som viser når HEPA-filteret skal skiftes. Bruk alltid originale støvposer og filtre. 1. Åpne lokket på støvsugerens un- derside med en mynt eller skrutrek- ker. 2. Ta ut HEPA-filteret. 3. Sett i det nye HEPA-filteret. Kon- troller at HEPA-filteret sitter ordent- lig på plass. 4. Sett på lokket og lukk det med en mynt eller en skrutrekker. 4 Justere sugeeffekten Modeller med falskluftventil på det bøyde røret - Eco, X100, X110, X150, X200 og X210 Sugeeffekten er maksimal med falsk- luftventilen stengt og minimal når den er helt åpen. Juster sugeeffekten ved å stille falskluftventi- len i ønsket stilling. Modeller med tretrinnsjus- tering - X150, X200 og X210 Sugeeffekten justeres med falskluftventilen samt med berørings- kontrollen på støvsugeren. Modeller med femtrinnsjuste- ring - X300 Sugeeffekten justeres med fjernkontrollen på det bøyde røret. Skifte batteri, bat- teritype CR2032, på slangehåndtak med fjernstyring 1. Ta forsiktig av fjernstyringen med et lite, flatt verktøy. 2. Ta ut det gamle batteriet – sett inn et nytt type CR2032. 3. Sett fjernstyringen forsiktig tilbake på slangehåndtaket ved å trykke det på plass på håndtaket. 5 5b Eco, X100, X110, X150, X200, X210 X250, X300 X150, X200, X210
Side: 6
73 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Støvsugingstips Juster sugeeffekten med berøring- skontrollen eller fjernkontrollen eller falskluftfventilen på det bøyde røret, avhengig av modell. Fugemunnstykke Bruk fugemunnstykket på trange steder. Møbelmunnstykke Bruk møbelmunnstykket på stoppede møbler. Sugebørste Bruk sugebørsten på gardiner og vinduskarmer. Munnstykke for hardt gulv Bruk munnstykket for hardt gulv. Kombinasjonsmunnstykke Juster kombinasjonsmunnstykket etter typen gulv. Turbomunnstykke Bruk turbomunnstykket til effektiv støvsuging av tepper. Elektromunnstykke Bruk elektromunnstykket til dyptgående rengjøring av tepper. Fugemunnstykke, møbelmunnstykke och sugebørste er plassert i tilbe- hørsromet. Åpne tilbehørslokket ved å trykke i mitten på knappen. Steng lokket gjenom å trykke i mitten på knappen. Munnstykkene som følger med kan variere fra modell til modell. Varmesikring Støvsugeren er utstyrt med en var- mesikring som hindrer at støvsugeren overopphetes. Hvis varmesikringen løser ut, slår støvsugeren automatisk av motoren, og den må avkjøles før den kan startes på ny. Ny start 1. Slå av støvsugeren og trekk støp- selet ut av stikkontakten. 2. Påse at luftstrømmen gjennom det bøyde røret, slangen, røret, munn- stykket, støvposen eller filtrene ikke er hindret. 3. La støvsugeren avkjøles. 4. Plugg i støpselet igjen og trykk på startknappen. Støvsugeren starter ikke før den er tilstrekkelig avkjølt. Hvis støvsugeren ikke starter, må du slå den av og trekke ut støpse- let. Prøv igjen etter en stund. ADVARSEL Når du aktiverer den automatisk kabelsnella må du passe på at pluggenden av ledningen kan svinge på seg den siste delen av innrullingen. Vi anbefaler deg å holde i pluggen mens du ruller den inn. 6 9 7 8 13 10 11 12 Parkere slange og munnstykke Det er to parkeringsfester. Festet på undersiden brukes når støvsugeren står på høykant, festet på baksiden brukes når støvsugeren står på hjulene. Beredskapsmodus Modell X150, X200, X210, X250 og X300 setter støvsugeren automatisk i beredskapsmodus når munnstykket er parkert i sporet på støvsugerens bakside.
Side: 7
74 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Service og vedlikehold • Støvsugeren skal oppbevares innendørs i tørre omgivelser. • Skift forfilter for hver fjerde støv- pose. Pakken med støvposer inne- holder fire støvposer og ett forfilter. • Rengjør støvsugeren utvendig med en tørr klut eller en klut fuktet med litt vaskemiddel. • Bestill originalt tilleggsutstyr fra din lokale forhandler. • Service – kontakt din lokale for- handler. Resirkulering og kassering Emballasjen skal resirkuleres og støvsugeren kasseres i henhold til anbefaling fra lokale myndigheter. Kutt ledningen så kort som mulig for å unngå at noen blir skadd av den kas- serte støvsugeren. Miljøforpliktelse Denne støvsugeren er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering. Ansvar Nilfisk fraskriver seg ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk eller modifikasjon av støvsugeren. Informasjon For ytterligere informasjon, se www.nilfiskextreme.com Garantier Garantien kan variere fra land til land. Ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon. Feilsøking Reparasjon eller vedlikehold av elek- triske komponenter som ledning eller motor må kun utføres av et autorisert servicesenter. Hvis støv- sugeren ikke starter Påse at støpselet satt ordentlig i stik- kontakten. En sikring i huset kan være røket og må skiftes. Ledningen eller støpselet kan være skadd og må repareres ved et autorisert service- senter. Redusert sugeeffekt Støvposen er eventuelt full og må skiftes, se anvisnin- gene. Forfilteret, HEPA-fil- teret eller kullfilteret kan være tett og må skiftes, se anvisningene. Det bøyde røret, slangen, røret eller munnstykket kan være tett og må rengjøres. Hvis støv- sugeren stanser Varmesikringen kan ha løst ut, se anvisningene. Tilleggsutstyr – Ele- ktromunnstykket kan være tett. Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkon- takten. Rengjør munnstykket.
Side: 8
75 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Garanti og service Denne støvsugeren i Nilfisk Extreme- serien er omfattet av en fem (5) års garanti som dekker motor, kabeltrom- mel, bryter og hus. Munnstykker, filtre, slanger, rør og annet tilbehør har garanti i tolv måneder utelukkende vedrørende fabrikasjonsfeil, og garan- tien gjelder ikke slitasje. Garantien omfatter reservedeler og arbeidskostnader og dekker produk- sjons- og materialfeil som kan oppstå under normal hjemmebruk. Service i henhold til garantien vil bare bli utført hvis det kan godtgjøres at skaden oppsto innenfor produktets ga- rantiperiode (korrekt utfylt garantibevis eller trykt/stemplet kvittering med dato og produkttype) og forutsatt at støvsu- geren ble kjøpt som et nytt produkt og er distribuert av Nilfisk-Advance. I tilfelle reparasjon av skader må kun- den levere støvsugeren til forhandle- ren der den ble kjøpt, eller direkte til Nilfisk-Advance for kundens regning. Når eventuelle nødvendige reparasjo- ner er fullført, returneres støvsugeren til forhandleren eller kundens privata- dresse for Nilfisk-Advances risiko og regning. Garantien omfatter ikke: • Normal slitasje av tilbehør og filtre. • Skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig bruk – som støvsu- ging av rivingsavfall, varm aske eller teppedeodorantpulver. • Misbruk, tap eller manglende vedlikehold slik det er beskrevet i Bruksanvisning . Garantien dekker heller ikke feilaktig tilkopling av støvsugeren, brannska- der, brann, lynnedslag eller uvanlige spenningssvingninger eller andre elektriske forstyrrelser i ledningsnettet, eller generelle skader som Nilfisk- Advance anser som resultat av annet enn produksjons- og materialskader. Garantien oppheves: • Hvis en skade skyldes bruk av uoriginale Nilfisk støvposer og filtre. • Hvis identitetsnummeret fjernes fra støvsugeren. • Hvis støvsugeren er reparert av en forhandler eller serviceverksted som ikke er tilknyttet Nilfisk. • Hvis støvsugeren brukes kom- mersielt, dvs. på byggeplasser, hos rengjøringsfirmaer eller annen bruk utenfor hjemmebruk. Garantien er gyldig i: Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Russland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Australia, Estland, Latvia, Lit- tauen, Ungarn, Hellas, Slovenia, Slovakia, den Tsjekkiske Republikk, Italia, Finland, og New Zealand.
Side: 9
95 Extreme WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Norsk Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Dansk Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Suomi Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Spørsmål og svar

Støvsugeren stoppet av seg selv og det midterste lyset står og blinker. Vil ikke starte igjen. Noen som kjenner til problemet og årsaken?

Unni Wehn, 2020-07-01 14:51:35

Har du et spørsmål om Nilfisk Extreme X210 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Extreme X210. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Extreme X210 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Extreme X210

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Extreme X210 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Extreme X210
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk