Coupe Special

Nilfisk Coupe Special manual

Coupe Special

Manual for Nilfisk Coupe Special på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 98 sider.

Side: 1
N o r s k 65 Innholdsfortegnelse Oversikt 65 Displaysymboler 65 Sikkerhetsregler 66 Bruksanvisning 67 Støvsugingstips 70 Feilskøking 71 Service og vedlikeholds osv. 71 Garanti og service 72 Displaysymboler Støvposen er full og må skiftes når indikatoren er helt rød. Oversikt 1 Parkeringsfeste 2 HEPA-filter 3 Håndtak 4 Kabelopptrekker 5 På/av-knapp 6 Effektnivå 7 Støvposeindikator, mekanisk 8 Tilbehørslokk 9 Åpne/lukke 10 Typeskilt 11 Parkeringsfeste 12 Møbelmunnstykke Velkommen! Takk for at du har valgt en Nilfisk Coupé støvsuger. 13 Sugebørste 14 Forfilter 15 Støvpose 16 Munnstykke for hardt gulv 17--18 Kombinasjonsmunnstykke 19 Falskluftventil
Side: 2
N o r s k 66 Sikkerhetsregler • Støvsugeren må ikke brukes uten at støvpose og filtre er satt riktig i. • Denne støvsugeren er ikke ment til å suge opp helsefarlige materialer eller gass, da dette kan utsette mennesker for alvorlig helsefare. • Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann eller annen væske. • Ikke sug opp skarpe gjenstander som nåler eller glassbiter. • Ikke sug opp noe som Brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Støvsugeren skal brukes og oppbe- vares innendørs og i tørre omgivel- ser fra 0 °C til 60 °C. • Ikke bruk støvsugeren utendørs. • Ikke ta i støvsugeren med våte hender. • Slå av støvsugeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. • Når ledningen skal trekkes ut, må du holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke bær eller trekk støvsugeren i ledningen. • Støvsugeren må ikke brukes dersom ledningen viser noen som helst tegn til skade. Kontroller ledningen jevnlig med henblikk på skade, spesielt hvis den har kom- met i klem eller er blitt kjørt over. • Ikke bruk støvsugeren hvis den virker defekt. Få støvsugeren kontrollert av et autorisert service- senter hvis den har falt i gulvet, er skadd, har stått utendørs eller vært utsatt for vann. • Det må ikke foretas endringer eller modifikasjoner på de mekaniske eller elektriske sikkerhetsanordnin- gene. • Alle reparasjoner skal utføres av et autorisert servicesenter. • Bruk kun originale støvposer, originale filter og originalt tilbehør fra din lokale forhandler. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. • Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du begynner å skifte støvpose eller filter, og dra ikke i ledningen. • Ikke bruk støvsugeren som et leke- tøy. Ikke la barn være i nærheten av støvsugeren uten tilsyn. • Denne støvsugeren er ikke ment til å brukes av unge eller svakelige personer uten tilsyn, med mindre de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person slik at de kan bruke støvsugeren trygt. Små barn må forklares at støvsugeren ikke er til å leke med. • Hvis strømledningen er skadd, må den byttes ut av fabrikanten eller fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
Side: 3
N o r s k 67 Bruksanvisning Start og stopp Start Trekk ut ledningen og plugg støpselet i en stikkontakt. På/av-knapp og effektnivå. Stop Slå av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten. Trekk ut lednin- gen ved å holde i støpselet, ikke dra i ledningen. Kople til slange, rør og munnstykker 1 Før støvsugeren tas i bruk, må du for- visse deg om at spenningen angitt på typeskiltet på støvsugerens underside tilsvarer nettspenningen.
Side: 4
N o r s k 68 Skifte støvpose og filtre Støvposen og filtrenes størrelse og kvalitet er avgjørende for støvsug- erens effekt. Bruk av uoriginale støvposer eller uoriginale filtre kan redusere luftgjennomstrømmingen, slik at støvsugeren overbelastes. Bruk av uoriginale støvposer eller filtre vil oppheve garantien. Skifte støvpose Støvposeindikatoren er helt rød når støvposen skal skiftes. Bruk alltid originale støvposer. 3 Bytte forfilter Forfilteret beskytter motoren ved å absorbere mikropartikler støvposen ikke kan holde på. Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Forfilteret er plassert bak støvposen. Bruk alltid originale filtre. 4
Side: 5
N o r s k 69 Skifte HEPA-filter HEPA-filteret rengjør utløpsluften for mikropartikler støvposen ikke kan holde på. HEPA-filteret kan ikke børstes eller vaskes rent. Justere sugeeffekten Falskluftventil på det bøyde røret Sugeeffekten er maksimal med falsk- luftventilen stengt og minimal når den er helt åpen. Juster sugeeffekten ved å stille falskluftventilen i ønsket stilling. Effektregulering Sugeeffekten justeres med falsk- luftventilen på støvsugeren. Parere rør og munnstykke Det er to parkeringsfester. Festet på undersiden brukes når støvsugeren står på høykant, festet på baksiden brukes når støvsugeren står på hjulene. 5 6
Side: 6
N o r s k 70 Støvsugingstips Juster sugeeffekten med effektregu- latoren eller falskluftventilen på det bøyde røret. Møbelmunnstykke Bruk møbelmunnstykket til stoppede møbler. Sugebørste Bruk sugebørsten på gardiner og vinduskarmer. Munnstykke for hardt gulv Bruk munnstykket for hardt gulv. Kombinasjonsmunnstykke Juster kombinasjonsmunnstykket etter typen gulv. Turbomunnstykke Bruk turbomunnstykket til effektiv støvsuging av tepper. Munnstykkene som følger med kan variere fra modell til modell. Varmesikring Støvsugeren er utstyrt med en var mesikring som hindrer at støvsugeren overopphetes. Hvis varmesikringen løses ut, slår støvsugeren automatisk av motoren, og den må avkjøles før den kan startes på ny. Ny start 1. Slå av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Påse at luftstrømmen gjennom det bøyde røret, slangen, røret, munnstykket, støvposen eller filtrene ikke er hindret. 3. La støvsugeren avkjøles. 4. Plugg i støpselet igjen og trykk på startknappen. Støvsugeren starter ikke før den er tilstrekkelig avkjølt. Hvis støvsugeren ikke starter, må du slå den av og trekke ut støpselet. Prøv igjen etter en stund. 9 8 11 12 10
Side: 7
N o r s k 71 Service og vedlikehold • Støvsugeren skal oppbevares innendørs i tørre omgivelser. • Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Pakken med støvposer inneholder fire støvposer og ett forfilter. • Rengjør støvsugeren utvendig med en tørr klut eller en klut fuktet med litt vaskemiddel. • Bestill originalt tilleggsutstyr fra din lokale forhandler. • Service – kontakt din lokale forhandler. Resirkulering og kassering Emballasjen skal resirkuleres og støvsugeren kasseres i henhold til anbefaling fra lokale myndigheter. Kutt ledningen så kort som mulig for å unngå at noen blir skadd av den kasserte støvsugeren. Miljøforpliktelse Denne støvsugeren er konstruert med henblikk på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering. Ansvar Nilfisk fraskriver seg ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk eller modifikasjon av støvsugeren. Garanti Garantien kan variere fra land til land. Ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon. Feilsøking Reparasjon eller vedlikehold av elek- triske komponenter som ledning eller motor må kun utføres av et autorisert servicesenter. Hvis støv- sugeren ikke starter Påse at støpselet er satt ordentlig i stikkontakten. En sikring i huset kan være røket og må skiftes Ledningen eller støpselet kan være skadd og må repareres ved et autorisert servicesenter. Redusert sugeeffekt Støvposen er eventuelt full og må skiftes, se anvisningene. Forfilteret eller HEPA-filteret kan være tett og må skiftes, se anvisningene. Det bøyde røret, slangen, røret eller munnstykket kan være tett og må rengjøres. Hvis støv- sugeren stanser Varmesikringen kan ha vært løst ut, se anvisningene.
Side: 8
N o r s k 72 Garanti og service Denne støvsugeren i Nilfisk Coupé- serien er omfattet av en fem (5) års garanti som dekker motor, kabel- trommel, bryter og hus. Munnstykker, filtre, slanger, rør og annet tilbehør har garanti i tolv måneder vedrørende fabrikasjonsfeil, og garantien gjelder ikke slitasje. Garantien omfatter reservedeler og arbeidskostnader og dekker produksjons- og materialfeil som kan oppstå under normal hjemmebruk. Service i henhold til garantien vil bare bli utført hvis det kan godtgjøres at skaden oppsto innenfor produktets garantiperiode (korrekt utfylt garanti- bevis eller trykt/stemplet kvittering med dato og produkttype) og forutsatt at støvsugeren ble kjøpt som et nytt produkt og er distribuert av Nilfisk-Advance. I tilfelle reparasjon av skader må kunden kontakte Nilfisk-Advance for å bli henvist til en servicerepresentant for kundens regning. Når eventuelle nødvendige reparasjoner er fullført, returneres støvsugeren til kunden for Nilfisk- Advances risiko og regning. Garantien dekker ikke: • Normal slitasje av tilbehør og filtre. • Skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig bruk – som støv- suging av rivingsavfall, varm aske eller teppedeodorantpulver. • Misbruk, tap eller manglende vedlikehold slik det er beskrevet i Bruksanvisning. • Hvis støvsugeren har vært brukt ved oppussingsarbeid. • Hvis støvsugeren har vært brukt til å suge opp vann, gipsstøv eller sagmugg. Garantien dekker heler ikke feilaktig tilkopling av støvsugeren, brannskader, brann, lynnedslag eller uvanlige spenningssvingninger eller andre elektriske forstyrrelser i ledningsnettet, som defekte sikringer eller defekt elektrisk installasjon, eller generelle skader som Nilfisk- Advance anser som resultat av annet enn produksjons- og materialskader. Garantien oppheves: • Hvis en skade skyldes bruk av uoriginale Nilfisk støvposer og filtre. • Hvis identitetsnummeret fjernes fra støvsugeren. • Hvis støvsugeren er reparert av en forhandler eller serviceverksted som ikke er tilknyttet Nilfisk. • Hvis støvsugeren brukes kom- mersielt, dvs. på byggeplasser, hos rengjøringsfirmaer eller annen bruk utenfor hjemmebruk. Garantien gjelder i: Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Russland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Australia og New Zealand, Estonland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Italia, Finland.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Coupe Special men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Coupe Special. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Coupe Special Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Coupe Special

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Coupe Special under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Coupe Special
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk