Business

Nilfisk Business manual

Business

Manual for Nilfisk Business på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 52 sider.

Side: 1
15 Bruksanvisning Pass på at spenningsangivelsen (volt) på merkeplaten på støvsugeren tilsvarer spenningen på lysnettet. Støvsugeren leveres med ferdig isatt papirpose. Bruk aldri støvsugeren uten original Nilfisk papirpose og hovedfilter. Fremgangsmåten for skifte av pose er vist på illustrasjon nr. 3. Viktige merknader 1. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. 2. Denne maskinen er bare for tørr bruk, og skal ikke brukes eller oppbevares utendørs under fuktige forhold. Oppbevar maskinen innendørs ved en temperatur på mellom max. 40°C og min. 0°C. 3. Maskiner som er laget for tørrsuging må ikke brukes for oppsuging av vann eller andre væsker. 4. Maskinen må ikke brukes til oppsamling av lett antennelig eller eksplosivt materiale, og må ikke brukes under forhold der det kan forekomme eksplosive gasser. 5. Maskinen må under ingen omstendigheter brukes til oppsamling av varmt materiale. Maskinen skal i særdeleshet ikke brukes til rengjøring av åpne eller lukkede ildsteder, eller andre steder hvor varm eller glødende aske kan forekomme. 6. Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen viser tegn til skade. Kontroller ledningen regelmessig med tanke på skade, særlig hvis den har vært utsatt for fysisk belastning, f.eks. klemt i en dør eller overkjørt. 7. Maskinen må ikke brukes hvis funksjonsfeil skulle oppstå. 8. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta tak i kontakten, ikke ledningen. 9. Hvis strømledningen må skiftes ut eller repareres, må samme type kabel benyttes som opprinnelig var levert med maskinen. Denne ledningen kan leveres av Nilfisk-Advance AS. 10. Strømledningen må alltid tas ut fra vegguttaket før noen former for vedlikehold foretas på maskinen eller ledningen. 11. Reparasjon av den elektriske enheten med motor og kabler må bare utføres av en kvalifisert person, og etter at ledningen er trukket ut av veggkontakten. 12. Ingen endringer eller justeringer skal gjøres med de mekaniske eller elektriske sikkerhetsinnretningene. 13. Det maksimal støynivået (lydtrykknivået) er under 70 dB(A)/20µPa. 1. Start og stopp Dra ut hele kabelen og sett strømpluggen i veggkontakten. -På: Trykk knappen 1 for å starte støvsugeren. -Av: Trykk knappen 1 en gang til for å stoppe støvsugeren. Når du er ferdig å støvsuge tar du tak i pluggen og trekker den ut av veggkontakten. Rull kabelen løst opp rundt håndtaket og sett støvsugeren til oppbevaring. Merk Du skal ikke rulle ledningen stramt rundt håndtaket ettersom dette vil belaste ledningen slik at levetiden forkortes betydelig. Modeller med regulerbar sugestyrke har to hastigheter, høy og lav. Motoren vil starte på det nivå som ble benyttet siste gang støvsugeren var i bruk. Man kan variere sugeeffekt ved å trykke på knapp merket ll, illustrasjon 1. 2. Tilkobling av slange og rør Stikk slangekoblingen inn i innsuget og vri den med klokken for å låse. Gjør dette i motsatt rekkefølge for å koble av slangen. Monter slangen til røret og munnstykket ved å presse delene sammen. Modeller med teleskoprør Teleskoprøret kan justeres for å tilpasses din høyde. Hold det store røret med en hånd og trykk på knappen. Med den andre hånden trekker eller drar du det mindre røret til ønsket lengde. 3. Bytte støvpose / støvfilter Støvposen må byttes når sugeeffekten reduseres. 1. Åpne rommet for støvposen ved å trykke knappen på lokket. 2. Løft opp det øvre dekslet. 3. Løsne slangetilkoblingen fra innsuget ved å vri det mot klokken og dra det ut. Fjern den brukte støvposen ved å trekke i pappstykket og deretter forsegler du posen. Kast posen på en forsvarlig måte. 4. Sett i ny støvpose ved å føre pappstykket i sporene på innsiden av rommet for støvposen og trykk ned posen. Brett forsiktig ut den nye støvposen. Monter slangetilkoblingen i innsuget og vri den med klokken for å låse den. 5. Plasser mothakene på dekslet i tilsvarende hull i rommet for støvposen og lukk rommet. 6. Lås lokket. NB Støvsugerens effektivitet avhenger av støvposens størrelse og kvalitet. Bruk derfor utelukkende originale Nilfisk støvposer. Ved bruk av uoriginale poser er det risiko for nedsatt luftgjennomstrømming og derav følgende overbelastning av motoren. Skade på filter eller motor som skyldes bruk av uoriginale støvposer, omfattes ikke av vårt garantiansvar. Bytte støvfilter (model CDF 2000, CDF 2010) Støvfilteret som er plassert under dekslet til håndtaket trekker til seg og beholder mikropartikler på en svært effektiv måte. Dette filteret skal byttes hver gang du åpner en ny pakke med 5 støvposer. 1. Trykk knappen på innsiden av håndtaket oppover og vri håndtaket mot klokken for å fjerne det. 2. Fjern det lyddempende materialet sammen med støvfilteret. 3. Skift til et nytt støvfilter og dekk det med det lyddempende materialet slik som vist. (Må ikke skrukkes eller brettes) 4. Plasser håndtaket i stilling og lås det ved å vri det med klokken til det låses. NORSK Dette apparatet oppfyller kravene i EU- direktiv 89/336/EEC, EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC.
Side: 2
16 4. Bytte HEPA-filteret Slik skifter du HEPA-utblåsningsfilter For modeller med HEPA-filter plassert under dekslet med håndtaket: 1. Trykk knappen på innsiden av håndtaket oppover og vri håndtaket mot klokken for å fjerne det. 2. Fjern HEPA-filteret. 3. Skift til et nytt HEPA-filter og plasser det slik som vist. 4. Plasser håndtaket i stilling og lås det ved å vri det med klokken inntil det låses. Alle modeller Bruk av uoriginale støvfiltre medfører tap av garanti. 5. Regulering av sugestyrken 1. Sugestyrken kan også reguleres med skyveventilen på det buede røret. Det er kraftigst sug når ventilen er skjøvet frem og stenger for åpningen. 2. Ved støvsuging av f.eks. løse tepper kan sugestyrken reduseres ved å trekke ventilen tilbake. Modeller med 2 hastigheter Sugestyrken reguleres ved skifte av hastighet - se pkt. 1. 6. Parking av røret med munnstykket Under og etter rengjøring kan du parkere slangen, røret og munnstykket. 1. Trykk parkeringsklipset på munnstykket fast i sporet på baksiden av rommet for støvposen. 7. Rengjøring av hovedfilter Hovedfilteret kan rengjøres uten å fjerne støvposen når sugeeffekten reduseres. 1. Åpne rommet for støvposen ved å trykke på knappen på dekslet. 2. Trykk på plastsperren på innsiden av sporet før å frigjøre den øvre beholderen fra hovedfilteret. Ta ut den øvre beholderen. 3. Fjern hovedfilteret fra den nedre holderen. 4. Monter den øvre beholderen tilbake igjen på den nedre holderen med støvposen innmontert. 5. Start støvsugeren. 6. Gjør rent filteret med støvsugeren. 7. Sett tilbake det rengjorte filteret. 8. Monter den øvre beholderen over hovedfilteret. 9. Lås plastsperren på den øvre beholderen på rammen for hovedfilteret. 10. Lås lokket. Termosikring Denne maskin er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk starter igjen. Hvis dette sker skal så stoppknappen trykkes in, å støpselet trekkes ut av kontakten. Denne tiden bruker du til å kontrollere slange, støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. Uregelmessigheter • hvis motoren ikke vil starte – kan en sikring på lysnettet være defekt og må skiftes. – kan ledningen eller kontakten være defekt og skal undersøkes/skiftes. • hvis sugeevnen er nedsatt – kan posen være full og skal skiftes, se punkt 3. – kan filtrene være fylt med støv og skal skiftes, se punkt 3 - 4 - 7. – kan slange, rør eller munnstykker være tilstoppet og må renses. • hvis støvsugeren stopper – termosikringen har slått inn og stoppet motoren som følge av tillstopping i slange, rør eller munnstykke. Årsaken til tilstoppingen fjernes, og motoren vil starte når den igjen er blitt kald. Vedlikehold Oppbevar støvsugeren tørt. Støvsugeren passer seg selv med hensyn til smøring, etc. En Nilfisk er konstruert til hardt og konstant arbeid, men iblant - avhengig av hvor mye den brukes - må støvfiltre fornyes. Støvsugeren rengjøres utvendig med en tørr klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel.
Side: 3
17 Viktig å passe på (Electro Nozzle 2832) Før støvsugeren tas i bruk, må man forvisse seg om at spenningsangivelsen på maskinens nummerplate svarer til spenningen på lysnettet der hvor den skal brukes. Maskinen må ikke benyttes til å suge vann, væsker eller luftarter som inneholder eksplosjons- eller brannfarlige stoffer. Den skal heller ikke brukes i et eksplosjonsfarlig område. Maskinen må under ingen omstendighet benyttes til å suge opp stoffer med høy temperatur. Den må ikke benyttes til rengjøring av peis, ovn eller lignende, som kan inneholde varm eller glødende aske. Unngå innsuging av harde, spisse gjenstander, da disse kan skade maskinen. Fuktige tepper må være helt tørre før de kan støvsuges. Det kan ellers oppstå skade på maskinen. Maskinen må ikke benyttes hvis ledning eller kontakt viser tegn på skade. Kontroller dette regelmessig, og hvis det er oppstått skade, skal den utbedres av Nilfisk-Advance AS eller en godkjent Nilfisk-forhandler. Ta ikke i ledning eller kontakt med våte hender. Trekk ikke ledningen ut av kontakten ved å dra i kabelen, men ta istedet tak om kontakten. Før man begynner noen form for service eller reparasjon av apparatet, må ledningen alltid være tatt ut av kontakten. Kjør ikke over ledningen.Rør aldri børsten når den roterer. Det må ikke foretas forandringer eller justeringer i mekaniske, elektriske eller termiske sikkerhetsdetaljer. Maksimal støy (lydtrykk) er under 70 dB(A)/20µPa. Dette apparatet tilfredsstiller følgende EU-direktiver: 73/23/EEC (inkludert endring 93/68/EEC), Lavspenningsdirektiv - 89/336/EEC (inkludert endring 92/31/EEC og 93/68/EEC), Støyskjermings- direktiv. Bruksanvisning Kabelen trykkes inn under klemmene, og festes på slangen og røret. Ledningen føres under håndtaket. Støpslet settes i stikkontakten på støvsugeren. Børsten starter automatisk når støvsugeren startes. Større deler som stoffrester, papir o.l. fjernes fra gulvet slik at ikke valsen blokkeres. Elektrobørsten er egnet for både tepper og harde gulv. Den bør ikke brukes på tepper med tråder lengre enn 1 - 1,5 cm eller på lengre frynser. Hvis børsten stopper: Hvis motoren blir overopphetet, f.eks. fordi børstevalsen sitter fast p.g.a. innsuging av en for stor gjenstand eller lange teppetråder, vil dette forårsake at motoren kobler ut. Slå av motoren på støvsugeren, ta ut ledningen, la motoren på elektrobørsten kjøle seg ned, og rengjør børstevalsen, slik som beskrevet under “Rengjøring og pleie”. Maskinen kan slås på igjen etter ca. 2 minutter. Rengjøring og pleie Støvsugeren kobles ut, støpslet trekkes ut av kontakten. Pass på: Under bruk må munnstykket aldri komme i kontakt med vann eller andre væsker. Rengjøring av valsen: Hår og tråder som har viklet seg rundt valsen, klippes av med en saks og fjernes (bilde 2). Børsten tas ut: Festekrokene løsnes med en skrutrekker (bilde 3), hetten løftes forover og tas av. Elektromunnstykket dreies rundt, dekselet tas av (bilde 5), og børsten tas ut. Valselagrene tas ut og rengjøres. Ved innmontering må man passe på at tannhjul og rem passer i hverandre. Sett hetten på apparatet og press jevnt slik at det går i lås. Rullene rengjøres: Når rullene begynner å gå tungt: Man fjerner hår og tråder som har viklet seg rundt. Rullene tas ut for rengjøring (pilen angir retningen). Skrutrekkeren plasseres i slissen (bilde 4) og rullen vippes ut. Hår og tråder fjernes. Rullen settes på plass igjen. Pass på at akslene sitter på plass på begge sider. OBS! Hold hånden over rullene når de vippes ut, slik at de ikke spretter vekk. Henvisning: Hvis munnstykket er tungt å benytte, kan sugestyrken reduseres uten at dette går ut over rengjøringseffekten. Elektrosugebørsten tas av: Etter bruk trekkes støpslet ut, kabelklemmene fjernes og gulvbørsten tas av ved å dreie og trekke. Spesifikasjoner Modell 2832 Merkeeffekt (W) 30 Beskyttelsesgrad (fukt, støv) IP40 Beskyttelsesklasse (elektrisk) Børsterotasjon (rpm) 3350 (harde gulv) Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes.
Side: 4
49 DATA Family “basic” Family “de luxe” Business “standard” Business “de luxe” CDF 2000, 2010 CDF 2040 CDB 3000, 3020 CDB 3050 1200 - 1200 - - 1450 - 1450 1400 - 1400 - - 1650 - 1650 IP20 IP20 IP20 IP20 40 40/27 40 40/27 23 23 23 23 280 280/100 280 280/100 59 59 59 59 1200 1200 1200 1200 - 4300 4300 4300 ja nej nej nej 4.5 4.5 9 9 8 8 14 14 6 6 6,3 6,3 Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. DANSK SPECIFIKATIONER Mærkeeffekt W Mærkeeffekt inkl. strømudtag W Maksimaleffekt W Maksimaleffekt inkl. strømudtag W Beskyttelsesgrad (fugt, støv) -- Beskyttelsesklasse (elektrisk) -- Luftstrøm med slange og rør l/sek Vakuum KPa Sugeeffekt med slange og rør W Lydtrykniveau i 1,5 m afstand fra (ISO 11203) Støvsuger og mundstykke dB(A)/20µPa Hovedfilter, areal cm2 HEPA exhaust filter, areal cm2 Filtertype: diffusionsfilter Støvposevolumen (ny standard) l Støvposevolumen (gammel standard) l Vægt kg Family “basic” Family “de luxe” Business “standard” Business “de luxe” CDF 2000, 2010 CDF 2040 CDB 3000, 3020 CDB 3050 1200 - 1200 - - 1450 - 1450 1400 - 1400 - - 1650 - 1650 IP20 IP20 IP20 IP20 40 40/27 40 40/27 23 23 23 23 280 280/100 280 280/100 59 59 59 59 1200 1200 1200 1200 - 4300 4300 4300 ja nei nei nei 4.5 4.5 9 9 8 8 14 14 6 6 6,3 6,3 Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. NORSK SPESIFIKASJONER Merkeeffekt W Merkeeffekt W Maksimaleffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fukt, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – Luftstrøm med slange og rør l/sek Undertrykk kPa Sugekraft med slange og rør W Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203) Støvsuger + munnstykke dB(A)/20µPa Overflatestørrelse hovedfilter cm2 Utblåsingsfilter, HEPA, overflate cm2 Utblåsingsfilter: diffusion Støvposens kapasitet (Ny standard) l Støvposens kapasitet (Gammel standard) l Vekt kg Family “basic” Family “de luxe” Business “standard” Business “de luxe” CDF 2000, 2010 CDF 2040 CDB 3000, 3020 CDB 3050 1200 - 1200 - - 1450 - 1450 1400 - 1400 - - 1650 - 1650 IP20 IP20 IP20 IP20 40 40/27 40 40/27 23 23 23 23 280 280/100 280 280/100 59 59 59 59 1200 1200 1200 1200 - 4300 4300 4300 ja nej nej nej 4.5 4.5 9 9 8 8 14 14 6 6 6,3 6,3 Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna. SVENSKA SPECIFIKATIONER Märkeffekt W Märkeffekt with electric outlet W Max. effekt W Max. effekt with electric outlet W Skyddsklass (fukt, damm) – Skyddsklass (el) – Luftflöde med slang and tube l/sek Sugkraft kPa Sugkraft med slang and tube W Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203) Dammsugar + munstycke dB(A)/20µPa Huvudfilteryta cm2 Utblåsfilter HEPA, yta cm2 Utblåsfilter: diffusion Dammpåsens kapacitet (new standard) l Dammpåsens kapacitet (old standard) l Vikt kg Family “basic” Family “de luxe” Business “standard” Business “de luxe” CDF 2000, 2010 CDF 2040 CDB 3000, 3020 CDB 3050 1200 - 1200 - - 1450 - 1450 1400 - 1400 - - 1650 - 1650 IP20 IP20 IP20 IP20 40 40/27 40 40/27 23 23 23 23 280 280/100 280 280/100 59 59 59 59 1200 1200 1200 1200 - 4300 4300 4300 kyllä ei ei ei 4.5 4.5 9 9 8 8 14 14 6 6 6,3 6,3 Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään. SUOMI tekniset tiedot Moottorin nimellisteho W Moottorin nimellisteho sähköpistokkeella W Moottorin teho, max. W Moottorin teho, max. sähköpistokkeella W Kotelointiluokka (sähköinen) – Suojausluokka (kosteus, pöly) – Ilmavirtaus letkulla ja putkella l/sek Imu kPa Imuteho letkulla ja putkella W Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä (ISO 11203) Imuri suulakkeella dB(A)/20µPa Pääsuodattimen pinta-ala cm2 Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala cm2 Poistoilman suodatin Pölypussin tilavuus (uusi standardi) l Pölypussin tilavuus (vanha standardi) l Painor kg

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Business men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Business. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Business Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Business

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Business under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Business
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk