Bravo

Nilfisk Bravo manual

Bravo

Manual for Nilfisk Bravo på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 16 sider.

Side: 1
5 Bravo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Nederlands Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequen- ties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatse- lijke stadskantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Svenska Symbolen på produkten eller emballa- get anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoe- ffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Norsk Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale represen- tant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Dansk Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt hushold- ningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du hen- vende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Suomi Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköis- ten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämi- sestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Bravo men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Bravo. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Bravo Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Bravo

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Bravo under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Bravo
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk