AERO 21

Nilfisk AERO 21 manual

AERO 21

Manual for Nilfisk AERO 21 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 228 sider.

Side: 1
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den originale anvisningen 36 Hurtigguide Illustrert hurtigguide Den illustrerte hurtigguiden er laget for å hjelpe deg når du starter opp, bruker og oppbevarer enheten. Guiden er delt opp i 4 seksjoner som identifiseres av symboler: A Før oppstart 1A - Pakk opp tilbehøret 2A - Montering av filterpose 3A - Innsetting av slangen 4A - Røret festet 5A - Plassering av tilbehøret B Kontroll/bruk 1B - Tømming av beholderen 2B - Blåsefunksjon 3B - Push & Clean 4B - Oppbevaring av kabelen 5B - Oppbevaring av slangen C Tilkobling av elektriske apparater 1C - Elektrisk verktøy D Utskifting av: 1D - Utskifting av filterpose 2D - Utskifting av filter *) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Innhold 1 Viktige sikkerhetsanvisninger ................ 37 1.1 Symboler som er brukt for merking.......... 37 1.2 Bruksanvisning ........................................ 37 1.3 Formål og tilsiktet bruk............................. 37 1.4 Strømtilkobling......................................... 37 1.5 Skjøteledning........................................... 37 1.6 Garanti..................................................... 37 1.7 Tester og godkjenninger .......................... 37 1.8 Viktige advarsler ...................................... 38 1.9 Dobbelisolerte apparater*........................ 38 2 Farer ........................................................ 38 2.1 Elektriske komponenter ........................... 38 2.2 Oppsamling av væsker............................ 39 2.3 Farlige materialer..................................... 39 2.4 Reservedeler og tilbehør ......................... 39 2.5 Tømming av avfallsbeholderen................ 39 2.6 I eksplosive eller ildsfarlige atmosfærer... 39 2.7 Blåsefunksjon. ........................................ 39 3 Kontroll/bruk ............................................ 39 3.1 Start og bruk av maskinen....................... 39 3.2 Auto-PÅ/AV drift for elektriske verktøy* ... 40 3.3 Før oppsamling av væske ....................... 40 3.4 Tømming etter oppsamling av væske...... 40 3.5 Tømming etter oppsamling av tørt materiale.................................................. 40 3.6 Push & Clean........................................... 40 4 Etter at du har brukt støvsugeren .......... 40 4.1 Etter bruk ................................................. 40 4.2 Transport.................................................. 40 4.3 Oppbevaring ............................................ 40 4.4 Resirkulering av støvsugeren .................. 40 5 Vedlikehold .............................................. 41 5.1 Regelmessig service og inspeksjon......... 41 5.2 Vedlikehold .............................................. 41 6 Ytterligere informasjon ........................... 42 6.1 EU samsvarserklæring ............................ 42 6.2 Spesifikasjoner ........................................ 42
Side: 2
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den opprinnelige anvisningen 37 1 Viktige sikkerhetsanvisninger Dette dokumentet inneholder sikkerhetsinforma- sjon som er relevant for apparatet sammen med hurtigguiden. Les denne bruksanvisningen nøye før du starter støvsugeren for første gang. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk. Ytterligere støtte Ytterligere informasjon om apparatet finner du på vår nettside på www.nilfisk-alto.com. For ytterligere spørsmål bes du ta kontakt med ser- vicerepresentanten for Nilfisk-ALTO i ditt land. Se baksiden av dette dokumentet. 1.1 Symboler som er brukt for merking FARE Fare som fører til alvorlige eller irreversible personskader, eller død. ADVARSEL Fare som kan føre til alvorlig personskade og død. FORSIKTIG Fare som kan føre til alvorlig personskade og annen skade. 1.2 Bruksanvisning Apparatet må: • kun brukes av personer som har fått opplæring i korrekt bruk og som er uttrykkelig gitt oppgaven med å bruke det • bare brukes under oppsyn • Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler rele- vant erfaring eller innsikt. • Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Ikke bruk utrygge arbeidsteknikker. • Bruk aldri støvsugeren uten filter. • Slå av apparatet og koble fra apparatkabelen under følgende situasjoner: • Før rengjøring og service • Før du skifter ut komponenter • Før du stiller om apparatet • Hvis det utvikler seg skum eller det kommer fram væske I tillegg til bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforebyggende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i, må vanlige regler for sikkerhet og korrekt bruk følges. 1.3 Formål og tilsiktet bruk Denne støvsugeren er konstruert, utviklet og strengt testet for å fungere effektivt og sikkert når den vedlikeholdes og brukes i samsvar med følgen- de anvisninger. Denne støvsugeren skal brukes til kommersielle formål eller i husholdningene. Ulykker som skyldes misbruk kan bare forhindres av dem som bruker maskinen. LES OG FØLG ALLE SIKKERHETSANVISNINGER. Denne maskinen egner seg for å ta opp tørt ikke brennbart støv og væsker. All annen bruk anses feilaktig bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som følge av feilaktig bruk. Risikoen hviler i disse tilfeller ene og alene på brukeren. Riktig bruk omfatter riktig betjening, vedlikehold og reparasjoner som angitt av produsenten. 1.4 Strømtilkobling 1. Det anbefales at støvsugeren kobles til via en jordfeilbryter. 2. Organiser de elektriske delene (kontakter, plug- ger og koblinger) og legg ned skjøteledninger slik at beskyttelsesklassen opprettholdes. 3. Kontakter og koblinger til apparatkabelen og skjøteledningene må være vanntette. 1.5 Skjøteledning 1. Bruk bare slik skjøteledning som er angitt av produsenten eller en av høyere kvalitet. 2. Når du bruker skjøteledning må du kontrollere tverrsnittet på lederne: Kabellengde Tverrsnitt < 16 A < 25 A opp til 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 til 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 1.6 Garanti Våre generelle forretningsvilkår gjelder med hensyn til garantien. Uautoriserte modifikasjoner som er utført på dette apparatet, bruk av feil børster i tillegg til å bruke ap- paratet på andre måter enn det det er tiltenkt fritar produsenten fra ethvert erstatningsansvar for even- tuelle skader som måtte oppstå. 1.7 Tester og godkjenninger Elektriske tester må utføres i samsvar med bestem- melsene i sikkerhetsreglene EN 62638. Disse tes- tene må utføres med regelmessige mellomrom og etter reparasjoner eller modifikasjoner. Støvsugeren er godkjent i henhold til IEC/EN 60335- 2-69.
Side: 3
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den originale anvisningen 38 1.8 Viktige advarsler ADVARSEL • For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade ber vi deg lese og følge alle sikkerhetsanvisninger og forsik- tighetsmerkinger før bruk. Denne støvsu- geren er konstruert for å være sikker når den brukes til rengjøringsfunksjoner slik det er angitt. Skulle det oppstå skade på de elektriske eller mekaniske delene må støvsugeren og/eller tilbehøret repareres av et kompetent serviceverksted eller produsenten før bruk for å unngå ytterli- gere skade på maskinen eller fysisk ska- de på brukeren. • Ikke etterlat maskinen når den er plugget inn. Trekk pluggen ut av kontakten når den ikke er i bruk og før vedlikehold. • Må ikke brukes med skadd kabel eller plugg. For å trekke ut pluggen må du ta tak i pluggen, ikke kabelen. Ikke håndter pluggen eller støvsugeren med våte hen- der. Slå av alle kontroller før du trekker ut pluggen. • Ikke trekk eller bær den etter kabelen, bruk kabelen som håndtak, lukk døren over kabelen, eller trekk kabelen rundt skarpe hjørner. Ikke kjør støvsugeren over kabelen. Hold apparatkabelen borte fra varme overflater. • Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpningene og beve- gelige deler. Ikke plasser gjenstander i åpninger eller bruk støvsugeren med åpningene blokkert. Hold åpningene fri for støv, lo, hår og alt annet som kan reduse- re luftstrømmen. • Denne maskinen egner seg ikke for å ta opp farlig støv. • Må ikke brukes til å ta opp brennbare eller brannfarlige væsker som bensin, eller brukes i områder der slikt kan være tilstede. • Ikke ta opp noe som brenner eller som avgir røyk, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Vær ekstra forsiktig når du rengjør trap- per. • Må ikke brukes hvis filtrene ikke er mon- tert. • Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt eller har falt ned, blitt skadet, etterlatt utendørs eller har falt ned i vann må den leveres inn til et serviceverksted eller for- handleren. • Hvis det kommer skum eller væske ut av maskinen må du slå den av med en gang. • Støvsugeren må ikke brukes som vann- pumpe. Støvsugeren er konstruert for å ta opp luft- og vannblandinger. • Koble støvsugeren til en korrekt jordet stikkontakt. Stikkontakten og skjøteled- ningen må ha en fungerende beskyttel- sesleder. • Sikre god ventilasjon på arbeidsstedet. • Ikke bruk støvsugeren som stige eller gardintrapp. Støvsugeren kan velte og bli skadet. Fare for personskade. 1.9 Dobbelisolerte apparater* FORSIKTIG • Må bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen og bare med produsentens anbefalte tilbehør. • FØR DU PLUGGER INN STØVSUGE- REN, må du sjekke merkeskiltet på støv- sugeren for å kontrollere om merkespen- ningen samsvarer innenfor 10 % med spenningen på bruksområdet. • Dette apparatet er utstyrt med dobbel iso- lasjon. Bruk bare identiske reservedeler. Se anvisningene for service på dobbeliso- lerte apparater. I et dobbelisolert apparat er det to isolasjons- systemer i stedet for jording. Det finnes ingen jordingsforbindelse i et dobbelisolert apparat, og jording skal heller ikke legges til apparatet. Service- arbeid på et dobbelisolert apparat krever eksterm nøyaktighet og kunnskap om systemet og må bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Reservedeler for et dobbelisolert apparat må tilsvare de delene de skal erstatte. Et dobbelisolert apparat er merket med ordene “DOUBLE INSULATION” (DOBBELISOLE- RING) eller “DOUBLE INSULATED” (DOBBELISO- LERT). Symbolet (firkant inni en firkant) kan også brukes på produktet. Maskinen er utstyr med en spesialutviklet kabel som, hvis den blir skadet, må skiftes ut med en ka- bel av samme type. Denne finnes hos autoriserte verksteder og forhandleren din og må installeres av faglært personell. 2 Farer 2.1 Elektriske komponenter FARE Den øverste delen av støvsugeren inneholder strømførende komponenter. Kontakt med strømførende komponenter fører til alvorlige skader eller til og med livsfarlige skader. • Ikke sprøyt vann på den øvre delen av støvsugeren.
Side: 4
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den opprinnelige anvisningen 39 FARE Elektrisk støt på grunn av feil i apparatkabe- len. Berøring av en defekt apparatkabel kan føre til alvorlig eller til og med livsfarlige skader. • Ikke skade apparatkabelen (f.eks. ved å kjøre over den, trekke i den eller klemme den). • Kontroller regelmessig om apparatlednin- gen er skadet eller viser tegn på aldring. • Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en autorisert Nilfisk-forhandler eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. • Apparatkabelen må ikke under noen om- stendighet tvinnes rundt fingrene eller noen del av operatøren. FORSIKTIG Apparatkontakt* Apparatkontakten er kun konstruert for de for- målene som er definert i bruksanvisningen. Tilkobling av andre apparater kan føre til ska- der. • Før du plugger inn noe apparat må støvsu- geren og apparatet som skal kobles til alltid slås av. • Les bruksanvisningene for apparatet som skal kobles til og overhold sikkerhet- smerknadene som finnes i dem. FORSIKTIG Skader på grunn av feil spenning Apparatet kan bli ødelagt hvis det kobles til ferilaktig spenning. • Kontroller at spenningen som vises på typeskiltet tilsvarer spenningen i den lokale strømforsyningen. 2.2 Oppsamling av væsker FORSIKTIG Oppsamling av væsker Ikke samle opp brennbare væsker. • Før du samler opp væsker, må du alltid kontrollere at flottøren eller vannstandsbe- grenseren fungerer tilfredsstillende. • Du må bruke et eget filterelement eller en filterduk. • Hvis det forekommer skum, må du straks stanse arbeidet og tømme beholderen. 2.3 Farlige materialer ADVARSEL Farlige materialer Oppsuging av farlige materialer kan føre til alvorlige og til og med livstruende skader. • Følgende materialer skal ikke samles opp med støvsugeren: • farlig støv • varme materialer (brennende sigaretter, varm aske etc.) • brennbare, eksplosive eller aggressive væsker (det vil si bensin, løsemidler, sy- rer, alkalier etc.) • brennbart, eksplosivt støv (det vil si mag- nesium- eller aluminiumsstøv etc.) 2.4 Reservedeler og tilbehør FORSIKTIG Reservedeler og tilbehør Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør kan skade sikkerheten i apparatet. • Bruk bare reservedeler og tilbehør fra Nil- fisk-ALTO. • Bruk bare de børstene som leveres med støvsugeren eller som er angitt i bruksan- visningen. 2.5 Tømming av avfallsbeholderen FORSIKTIG Oppsamling av miljøfarlige materialer Materialer som samles opp kan utgjøre en fare for miljøet. • Kvitt deg med avfallet i overensstemmelse med lovforskriftene. 2.6 I eksplosive eller ildsfarlige atmosfærer FORSIKTIG Denne maskinen egner seg ikke for bruk i eksplosive eller ildsfarlige atmosfærer eller der slike atmosfærer kan utvikles når det fin- nes flyktige væsker eller ildsfarlige gasser eller damp. 2.7 Blåsefunksjon. FORSIKTIG Støvsugeren har en blåsefunksjon. Ikke blås utgående luft tilfeldig i lukkede rom. Blåse- funksjonen skal bare brukes med ren slange. Støvet kan være helsefarlig. 3 Kontroll/bruk 3.1 Start og bruk av maskinen Kontroller at bryteren er slått av (i posisjon 0). Kon- troller at de korrekte filtrene er installert i maskinen. Koble så til sugeslangen i sugerørsinntaket på maskinen ved å skyve slangen fram til den sitter godt på plass i inntaket. Koble så de to slangene til slangehåndtaket, vri slangene for å sikre at de sitter korrekt. Monter et egnet munnstykke/dyse til røret. Kontroller munnstykket/dysen avhengig av hva slags materiale som skal samle sopp. Koble pluggen til en korrekt stikkontakt. Sett bryteren til posisjon I for å starte motoren.
Side: 5
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den originale anvisningen 40 Trykk på I: Aktiver maskinen Trykk på 0: Stopp maskinen Trykk på I: Aktiver maskinen Trykk på 0: Stopp maskinen Trykk på : Aktiver Auto-PÅ/AV drift Trykk på I: Aktiver maskinen - drei klokken medurs for hastighetskontroll Trykk på 0: Stopp maskinen Trykk på : Aktiver Auto-PÅ/AV drift - drei moturs for hastighetskontroll 3.2 Auto-PÅ/AV drift for elektriske verktøy* Det er montert en jordet kontaktpå støvsugeren. Et eksternt elektrisk verktøy kan kobles til her. Støvsugeren kan slås på og av av det tilkoblede elektriske verktøyet. Materialet samles opp fra støv- kilden umiddelbart. For å overholde regelverket må bare godkjent støv- produserende verktøy kobles til. Maksimal effekt for det tilkoblede elektriske appara- tet er oppgitt i avsnittet "Spesifikasjoner". Før du slår bryteren til må du sikre at verktøy- et som er koblet til apparatontakten er slått av. 3.3 Før oppsamling av væske FORSIKTIG Maskinen er utstyrt med et flottørsystem som lukker for luftstrømmen gjennom maskinen når maksimum væskenivå er nådd. Du vil høre en tydelig endring i lyden av motoren og merke at sugetrykket synker. Når dette skjer slår du av maskinen. Koble maskinen fra strømforsyningen. Samle aldri opp væske uten at flottøren er på plass. 3.4 Tømming etter oppsamling av væske Før du tømmer beholderen må du plugge ut støvsu- geren. Koble slangen fra inntaket ved å trekke slan- gen ut. Åpne låsen ved å trekke dem ut slik at motor- toppen frigjøres. Åpne motortoppen fra beholderen. Tøm og rengjør alltid beholderen og fllottørsystemet etter at du etter at du har samlet opp væsker. Samle aldri opp væsker uten at flottørsystemet og filteret er installert i maskinen. Tøm beholderen ved å bikke den bakover og tøm væsken i et gulvsluk eller liknende. Sett motortoppen på plass på beholderen. Sikre mo- toren med låsene. 3.5 Tømming etter oppsamling av tørt materiale Ta ut den elektriske pluggen fra stikkontakten før du tømmer etter oppsamling av tørt materiale. Kontrol- ler filtrene og støvsugerposen med jevne mellom- rom. Åpne låsen ved å trekke dem ut slik at motor- toppen frigjøres. Åpne motortoppen fra beholderen. Patronfilter: For å rengjøre filteret kan du enten riste, børste eller vaske det. Vent til det er tørt før du bruker det igjen. Støvsugerpose: kontroller posen for å sikre fyl- lingsfaktoren. Bytt ut støvsugerposen ved behov. Fjern den gamle posen. Den nye posen monteres ved å plassere pappstykket med gummimembranen gjennom støvsugerinntaket. Pass på at gummimem- branen går gjennom opphøyningen ved støvsuge- rinntaket. Etter tømming. Lukk motortoppen til beholderen og sikre motortoppen med låsene. Samle aldri opp tørt materiale uten patronfilteret og støvsugerposen montert i maskinen. Sugeeffekten til støvsugeren avhenger av størrelsen og kvaliteten på filteret og støvsugerposen. Derfor - bruk bare originalt filter og støvsugerposer. 3.6 Push & Clean Maskinen er utstyrt med et halvautomatisk filterren- sesystem. Push & Clean. Filterrensesystemet må aktiveres senest når støvsugerytelsen ikke lenger er tilstrekkelig. Jevnlig bruk at filterrensefunksjonen øker driftstiden for filteret. 4 Etter at du har brukt støvsugeren 4.1 Etter bruk Ta pluggen ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk. Rull opp apparatkabelen og start fra maski- nen. Apparatkabelen kan rulles opp rundt motortop- pen eller ved beholderen. Noen varianter har egne oppbevaringsrom for tilbehør. 4.2 Transport • Før transport av avfallsbeholderen må alle lås sikres. • Ikke bikk støvsugeren hvis det er væske i av- fallsbeholderen. • Ikke bruk krok for å løfte støvsugeren. 4.3 Oppbevaring • Oppbevar apparatet på et tørt sted beskyttet mot regn og frost. • Maskinen må kun oppbevares innendørs. 4.4 Resirkulering av støvsugeren Gjør den gamle støvsugeren ubrukelig. 1. Trekk ut pluggen. 2. Kutt av apparatkabelen. 3. Ikke kast elektrisk utstyr sammen med hushold- ningsavfallet.
Side: 6
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den opprinnelige anvisningen 41 Som angitt i EU-direktivet 2012/19/EU vedrø- rende elektrisk og elektronisk utstyr, må brukte elektriske artikler samles inn for seg og resir- kuleres på en miljøvennlig måte. 5 Vedlikehold 5.1 Regelmessig service og inspeksjon Det må utføres regelmessig service og inspeksjon av maskinen av kvalifisert personell i samsvar med relevante lover og regler. Dette gjelder særlig for elektriske tester for jording, isolasjonsmotstand og tilstanden til den fleksible apparatkabelen som må kontrolleres ofte. I tilfelle av at det oppstår feil MÅ maskinen tas ut av drift, kontrolleres og repareres av en autorisert ser- vicemekaniker. 5.2 Vedlikehold Ta pluggen ut av kontakten før du utfører vedlike- hold. Før du bruker maskinen må du passe på at frekvensen og spenningen som framgår av merke- skiltet tilsvarer spenningen i det elektriske anlegget. Støvsugeren er konstruert for kontinuerlig hard bruk. Avhengig av antallet driftstimer må støvfiltrene skif- tes ut. Hold støvbeholderen ren med en tørr klut og litt spraypolish. For mer informasjon om ettersalgsservice bes du ta kontakt med forhandleren eller Nilfisk-ALTO ser- vicerepresentanten som er ansvarlig for ditt land. Se baksiden av dette dokumentet.
Side: 7
*) Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell Oversettelse av den originale anvisningen 42 6 Ytterligere informasjon 6.1 EU samsvarserklæring Samsvarerklæring Produkt: Støvsuger til våt og tørr oppsamling Type: AERO 21 Enhetens design samsvarer med følgende gjeldende bestemmel- ser: EC - Maskindirektiv 2006/42/EC EC - EMC-direktiv 2004/108/EC EUs RoHS-direktiv 2011/65/EC Harmoniserte standarder som kommer til anvendelse: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 Internasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: IEC 60335-2-69:2012 IEC 60335-1:2010 Navn og adresse til personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Identiteten og underskriften til personen som har myndighet til å sette opp erklæringen på vegne av produsenten: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Sted og dato for erklæringen: Hadsund 11-03-2015 For Japan, produktet er i overensstemmelse med IEC 60335-1:2001 og IEC 60335-2-2:2002 6.2 Spesifikasjoner AERO 21 EU GB CH US JP 21-01 21-21 21-01 21-01 21-01 21-21 21-01 21-01 Mulige spenninger V 220-240V 220-240V 230V 110V 230V 230V 120V 100V Effekt Piec W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Tilkoblet belastning for apparatets kontakt W - 2600 / 1300* - - - 1300 - - Nettfrekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Sikring A 16 / 10* 16 / 10* 13 16 10 10 15 15 Beskyttelsesmerking (fukt, støv) IP24 Beskyttelsesklasse (elektrisk) II I II II II I II II Luftstrøm l/min m3 /h 3600 216 Vakuum kPa 21 Måleflate-lydtrykknivå fra 1 m avstand, EN 60704-1 dB(A) dB(A)+/-2 72 Arbeidsstøy dB(A)+/-2 64 Vibrasjon ISO 5349 m/s²+/- 1 <1,5 Vekt kg 7,5 / 8,5 (INOX) * DK Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.
Side: 8
*) 可选附件 / 选件依机型而定 原手册的翻译 190 6 其它信息 6.1 欧盟符合性声明 符合性声明 产品: 用于潮湿和干燥环境的真空吸尘器 型号: AERO 21 设备的设计符合以下相关规定: 欧洲委员会机器管理条例 2006/42/EC EC 电磁兼容性指令 2004/108/EC EC 有害物质限用指令 2011/65/EC 适用的协调标准: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 适用的国际标准与技术规格: IEC 60335-2-69:2012 IEC 60335-1:2010 获得授权编制本技术文件的人员的姓名及地址: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby 被授权代表制造商拟定本声明的人员的身份及签名: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby 声明地点及日期: Hadsund 11-03-2015 针对日本市场,该产品遵守 IEC 60335-1:2001 和 IEC 60335-2-2:2002 6.2 规格 AERO 21 EU GB CH US JP 21-01 21-21 21-01 21-01 21-01 21-21 21-01 21-01 可能电压 V 220-240V 220-240V 230V 110V 230V 230V 120V 100V 峰值功率 W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 设备插座的连接负载 W - 2600 / 1300* - - - 1300 - - 供电频率 Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 保险丝 A 16 / 10* 16 / 10* 13 16 10 10 15 15 防护等级(潮湿、粉尘) IP24 防护级别(电气) II I II II II I II II 气流 l/min m3 /h 3600 216 真空 kPa 21 1 米处的声压级, EN 60704-1 dB(A)+/-2 72 工作声级 dB(A)+/-2 64 振动标准 ISO 5349 m/s²+/- 1 <1,5 重量 kg 7,5 / 8,5 (INOX) * DK 规格和详情如有变更,恕不另行通知。

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk AERO 21 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk AERO 21. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AERO 21 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk AERO 21

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk AERO 21 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: AERO 21
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk, Indonesisk, Arabisk