Action Plus

Nilfisk Action Plus manual

Action Plus

Manual for Nilfisk Action Plus på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 16 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Side: 1
User Manual Betriebsanleitung Instructions d’utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull’uso Gebruiksaanwijzing Instruktionsbok Instruksjonsbok Instruktionsbog Käyttöohje 107405581 b Action Plus
Side: 2
5 Action Plus DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Español El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe ser entregado en el correspon- diente punto de recogida para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la adecuada eliminación de este producto, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que se producirían a causa de una inadecuada manipulación de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento en el que ha adquirido el producto. Svenska Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Norsk Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirku- lering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Dansk Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt hushold- ningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bort- skaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du hen- vende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Suomi Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talous- jätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrä- tykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämi- sestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittä- minen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Action Plus men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Action Plus. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Action Plus Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Action Plus

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Action Plus under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Nilfisk
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: Action Plus
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk