Action Plus

Nilfisk Action Plus manual

Action Plus

Manual for Nilfisk Action Plus på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
5 WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Norsk Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkule- ring av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Dansk Symbolet, som findes på produktet eller embal- lagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kom- munen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Suomi Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmu- kaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Side: 2
70 N o r s k Innholdsfortegnelse Oversikt 70 Symboler 70 Sikkerhetsanvisninger 71 Bruksanvisning 72 Støvsugingstips 75 Feilskøking 76 Service og vedlikehold osv. 76 Garanti og service 77 Displaysymboler Støvposen er full og må skiftes når indikatoren er helt rød. Oversikt 1 Parkeringsfeste 2 HEPA-filter 3 Blåsefunksjonslokk 4 Kabelopptrekker 5 På/av-knapp 6 Effektnivå 7 Støvposeindikator, mekanisk 8 Tilbehørslokk 9 Åpne/lukke 10 Typeskilt 11 Parkeringsfeste 12 Møbelmunnstykke 13 Fugemunnstykke 14 Sugebørste 15 Forfilter 16 Støvpose 17 Munnstykke for hardt gulv 18 Turbomunnstykke 19/20 Kombinasjonsmunnstykke 21 Skyveventil 22 Bøyd rør 23 Utløpsgrill Velkommen! Takk for at du har valgt en NILFISK Action Plus støvsuger
Side: 3
71 N o r s k Sikkerhetsanvisninger • Støvsugeren må ikke brukes uten at støvpose og filtre er satt riktig i. • Denne støvsugeren er ikke ment for oppsuging av helsefarlige materialer eller gass, siden dette kan utsette mennesker for alvorlig helsefare. • Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann eller annen væske. • Ikke sug opp skarpe gjenstander som nåler eller glassbiter. • Ikke sug opp noe som Brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Støvsugeren skal brukes og oppbe- vares innendørs og i tørre omgivel- ser fra 0 °C til 60 °C. • Ikke bruk støvsugeren utendørs. • Ikke ta i støvsugeren med våte hender. • Slå av støvsugeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. • Når ledningen skal trekkes ut, må du holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke bær eller trekk støvsugeren i ledningen. • Støvsugeren må ikke brukes dersom ledningen viser noen som helst tegn til skade. Kontroller ledningen jevnlig med henblikk på skade, spesielt hvis den har kom- met i klem eller er blitt kjørt over. • Ikke bruk støvsugeren hvis den virker defekt. Få støvsugeren kontrollert av et autorisert service- senter hvis den har falt i gulvet, er skadd, har stått utendørs eller vært utsatt for vann. • Det må ikke foretas endringer eller modifikasjoner av de mekaniske eller elektriske sikkerhetsanordnin- gene. • Alle reparasjoner skal utføres av et autorisert servicesenter. • Bruk kun originale støvposer, originale filtre og originalt tilbehør fra din lokale forhandler. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. • Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du begynner å skifte støvpose eller filter, og ikke dra i ledningen. • Ikke bruk støvsugeren som et leke- tøy. Ikke la barn være i nærheten av støvsugeren uten tilsyn. • Denne støvsugeren er ikke ment til bruk av unge eller svakelige personer uten tilsyn, med mindre de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person, slik at de kan bruke støvsugeren trygt. Små barn må forklares at støvsugeren ikke er til å leke med. • Hvis strømledningen er skadd, må den byttes ut av fabrikanten eller fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå fare.
Side: 4
72 N o r s k Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må du for- visse deg om at spenningen angitt på typeskiltet på støvsugerens underside tilsvarer nettspenningen. Støvsugeren leveres med støvpose, forfilter og HEPA-filter. Start og stopp Start Trekk ut ledningen og plugg støpselet inn i en stikkontakt. Trykk på På/av-knappen. Stopp Slå av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten. Trekk ut lednin- gen ved å holde i støpselet, ikke dra i ledningen. Kople til slange, rør og munnstykker 1. Stikk slangekoplingen inn i suge- innløpet 2. Kople det bøyde røret til røret. 3. Kople røret til munnstykket. 4. Røret er teleskopisk og kan juste- res etter din egen høyde. Skyv på justeringsknappen for å forlenge røret, og for å forkorte det, slik at lengden blir passe. Blåsefunksjonmunnstykker 1. Åpne lokket (utløpsgrillen 23) på baksiden av støvsugeren. 2. Sett slangekoplingen i blåseutløpet. 1 2
Side: 5
73 N o r s k Skifte støvpose og filtre Størrelsen og kvaliteten av støvposen og filtrene er avgjørende for støvsu- gerens effektivitet. Bruk av uoriginale støvposer eller uoriginale filtre kan redusere luftgjennomstrømningen, slik at støvsugeren overbelastes. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. Skifte støvpose Støvposeindikatoren blir helt rød når støvposen skal skiftes. Bruk alltid originale støvposer. 1. Løsgjør slangen fra sugeinnløpet. 2. Åpne lokket ved å trykke på knap- pen. 3. Forsegle støvposen ved å trekke i pappklaffen. 4. Ta ut støvposen. 5. Sett i den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporene og trykke det ned. 6. Rett den nye støvposen forsiktig ut. Kontroller at støvposen sitter ordentlig på plass. 7. Steng lokket. 8. Stikk slangekoplingen inn i suge- åpningen. 3 Skifte forfilter Forfilteret beskytter motoren ved å absorbere mikropartikler støvposen ikke kan holde på. Skift forfilter for hver femte støvpose. Forfilteret er plassert bak støvposen. Bruk alltid originale filtre. 1. Løsgjør slangen fra sugeinnløpet. 2. Åpne lokket ved å trykke på knap- pen. 3. Forsegle støvposen ved å trekke i pappklaffen. 4. Ta ut støvposen. 5. Ta ut filterholderen med forfilteret. 6. Åpne filterholderen. 7. Ta ut forfilteret. 8. Sett inn det nye forfilteret. Kontrol- ler at forfilteret er riktig plassert i holderen. 9. Sett filterholderen inn i sporet og trykk den på plass. 10. Sett inn den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporene og trykke pappstykket helt ned. 11. Fold den nye støvposen forsiktig ut. Kontroller at støvposen sitter ordentlig på plass 12. Lukk lokket 13. Sett slangen tilbake i sugeinnløpet 4
Side: 6
74 N o r s k Skifte HEPA-filter HEPA-filteret rengjør utløpsluften for mikropartikler støvposen ikke kan holde på. HEPA-filteret kan ikke bør- stes eller vaskes rent. 1. Åpne lokket på støvsugerens bak- side. 2. Ta av blåsefunksjonslokket. 3. Ta ut HEPA-filteret. 4. Sett i det nye HEPA-filteret. Kon- troller at HEPA-filteret sitter ordent- lig på plass. 5. Sett tilbake blåsefunksjonslokket. 6. Steng lokket igjen. Justere sugeeffekten Falskluftventil på det bøyde røret Sugeeffekten er størst når skyveventi- len er stengt, og minst når den er helt åpen. Juster sugeeffekten ved å stille falskluftventilen i ønsket stilling. Effektregulering Sugeeffekten justeres med effektre- gulatorhjulet på baksiden av støvsu- geren. Parkere rør og munnstykke Det er to parkeringsspor. Sporet på undersiden brukes når støvsugeren står på høykant, og sporet på baksi- den brukes når støvsugeren står på hjulene. 5 6
Side: 7
75 N o r s k Støvsugingstips Juster sugeeffekten med effektregu- latoren eller falskluftventilen på det bøyde røret. Fugemunnstykke Bruk fugemunnstykket på trange steder. Møbelmunnstykke Bruk møbelmunnstykket til stoppede møbler. Sugebørste Bruk sugebørsten på gardiner og vinduskarmer. Munnstykke for hardt gulv Bruk dette munnstykket på harde gulv. Kombinasjonsmunnstykke Juster kombinasjonsmunnstykket etter typen gulv. Turbomunnstykke Bruk turbomunnstykket til effektiv støvsuging av tepper. Munnstykkene som følger med kan variere fra modell til modell. Termisk sikring Støvsugeren er utstyrt med en termisk sikring som hindrer overoppheting av støvsugeren. Hvis den termiske sikringen løses ut, slår støvsugeren automatisk av motoren, og støvsuge- ren må avkjøles før den kan startes på ny. Starte på ny 1. Slå av støvsugeren og trekk støpse- let ut av stikkontakten. 2. Påse at det ikke finnes noe som blokkerer luftstrømmen gjennom det bøyde røret, slangen, røret, munn- stykket, støvposen og filtrene. 3. La støvsugeren avkjøles. 4. Plugg i støpselet igjen og trykk på startknappen. Støvsugeren starter ikke før den er tilstrekkelig avkjølt. Hvis støvsugeren ikke starter, slå den av og trekk ut støpslet. Prøv igjen etter en stund. 9 7 8 11 12 10
Side: 8
76 N o r s k Service og vedlikehold • Støvsugeren skal oppbevares innendørs i tørre omgivelser. • Skift forfilter for hver femte støvpose. Pakken med støvposer inneholder fem støvposer og ett forfilter. • Rengjør støvsugeren utvendig med en tørr klut eller en klut fuktet med litt vaskemiddel. • Bestill originalt tilleggsutstyr fra din lokale forhandler. • Service – kontakt din lokale for- handler. Resirkulering og kassering Emballasjen skal resirkuleres og støvsugeren kasseres i henhold til gjeldende offentlige bestemmelser. Kutt ledningen så kort som mulig for å unngå at noen blir skadd av den kas- serte støvsugeren. Miljøforpliktelse Denne støvsugeren er konstruert med henblikk på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering. Ansvar Nilfisk fraskriver seg ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk eller modifisering av støvsugeren. Garanti Garantien kan variere fra land til land. Ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon. Feilsøking Reparasjon eller vedlikehold av elek- triske komponenter som ledning eller motor må kun utføres av et autorisert servicesenter. Hvis støv- sugeren ikke starter Påse at støpslet er satt ordentlig i stikk- kontakten. En sikring i huset kan være røket og må skiftes Ledningen eller støpslet kan være skadd og må repareres ved et autorisert service- senter. Redusert sugeeffekt Støvposen kan være full og må skiftes, se anvisnin- gene. Forfilteret eller HEPA-filteret kan være tett og må skiftes, se anvisnin- gene. Det bøyde røret, slangen, røret eller munnstykket kan være tett og må rengjøres. Hvis støvsu- geren stanser Den termiske kan ha vært løst ut, se anvisningene.
Side: 9
77 N o r s k Garanti og service Denne støvsugeren i serien Nilfisk Action Plus er omfattet av en fem (5) års garanti som dekker motor, kabel- trommel, bryter og hus. Munnstykker, filtre, slanger, rør og annet tilbehør har garanti i tolv måneder vedrørende fabrikasjonsfeil, og garantien gjelder ikke slitasje. Garantien omfatter reservedeler og arbeidskostnader og dekker produk- sjons- og materialfeil som kan oppstå under normal hjemmebruk. Service i henhold til garantien vil bare bli utført hvis det kan godtgjøres at skaden oppsto innenfor produktets garantiperiode (korrekt utfylt garanti- bevis eller trykt/stemplet kvittering med dato og produkttype) og forutsatt at støvsugeren ble kjøpt som et nytt produkt i Norge og er distribuert av Nilfisk-Advance. I tilfelle reparasjon av skader må kunden kontakte Nilfisk-Ad- vance for å bli henvist til en servicere- presentant for kundens regning. Når eventuelle nødvendige reparasjo- ner er fullført, returneres støvsugeren til kunden for Nilfisk-Advances risiko og regning. Garantien dekker ikke: • Normal slitasje av tilbehør og filtre. • Skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig bruk – som støv- suging av rivingsavfall, varm aske eller teppedeodorantpulver. • Misbruk, tap eller manglende vedlikehold slik det er beskrevet i Bruksanvisning. • Hvis støvsugeren har vært brukt ved oppussingsarbeid. • Hvis støvsugeren har vært brukt til å suge opp vann, gipsstøv eller sagmugg. Garantien dekker heller ikke feilaktig tilkopling av støvsugeren, brannska- der, brann, lynnedslag eller uvanlige spenningsvariasjoner eller andre elek- triske forstyrrelser i strømnettet, som defekte sikringer eller defekt elektrisk installasjon, eller generelle skader som Nilfisk-Advance anser som resultat av annet enn produksjons- og materialskader. Garantien oppheves: • Hvis en skade skyldes bruk av uoriginale Nilfisk støvposer og filtre. • Hvis identitetsnummeret fjernes fra støvsugeren. • Hvis støvsugeren er blitt reparert av en forhandler eller et service- verksted som ikke er autorisert av Nilfisk. • Hvis støvsugeren benyttes kom- mersielt, dvs. på byggeplasser eller av rengjøringsfirmaer, eller til annen bruk som er forskjellig fra husholdningsbruk. Garantien gjelder i: Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Russland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Australia og New Zealand, Estonia, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Italia, Finland, Bulgaria, Romania og Tyrkia.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Action Plus men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Action Plus. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Action Plus Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Action Plus

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Action Plus under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Action Plus
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk