Nilfisk 626 manual

Manual for Nilfisk 626 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 64 sider.

Side: 1
3 ø 50 mm 80 625/626 90C 82/83 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ I O P ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➁
Side: 2
10 VIKTIGE MERKNADER 1. Denne maskinen er beregnet for kommersiell bruk, f.eks i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger og kontorer og andre formål i tillegg til vanlig husholdningsrengjøring. 2. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv, med mindre dertil egnede forholdsregler overholdes. 3. Denne maskinen er bare for tørr bruk, og skal ikke brukes eller oppbevares utendørs under fuktige forhold. Oppbevar maskinen innendørs ved en temperatur på mellom max. 60°C og min. 0°C. 4. Maskiner som er laget for tørrsuging må ikke brukes for oppsuging av vann eller andre væsker. 5. Strømførende kontakter og terminaler må ikke støvsuges med denne maskinen før strømmen er slått av. Dette er for å unngå mulig kortslutning gjennom gjenværende støv i slanger og rør. 6. Maskinen må ikke brukes til oppsamling av lett antennelig eller eksplosivt materiale, og må ikke brukes under forholdder det kan forekomme eksplosive gasser. 7. Maskinen må under ingen omstendigheter brukes til oppsamling av varmt materiale. Maskinen skal i særdeleshet ikke brukes til rengjøring av åpne eller lukkede ildsteder, eller andre steder hvor varm eller glødende aske kan forekomme. 8. Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen viser tegn til skade. Kontroller ledningen regelmessig med tanke på skade, særlig hvis den har vært utsatt for fysisk belastning, f.eks. klemt i en dør eller overkjørt. 9. Maskinen må ikke brukes hvis funksjonsfeil skulle oppstå. 10. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta tak i kontakten, ikke ledningen. 11. Slå alltid av apparatet før du kobler til motordrevet munnstykke. 12. Hvis strømledningen må skiftes ut eller repareres, må samme type kabel benyttes som opprinnelig var levert med maskinen. Denne ledningen kan leveres av NILFISK. 13. Strømledningen må alltid tas ut fra vegguttaket før noen former for vedlikehold foretas på maskinen eller ledningen. 14. Reparasjon av den elektriske enheten med motor og kabler må bare utføres av en kvalifisert person, og etter at ledningen er trukket ut av veggkontakten. 15. Ingen endringer eller justeringer skal gjøres med de mekaniske eller elektriske sikkerhetsinnretningene. Instrukser for bruk Før maskinen tas i bruk: påse at spenningen og frekvensen som vises på merkeplaten stemmer overens med strøm- forsyningen på stedet. Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel. På/av Tilkobling av ledningen, modell 80P/90C Sett apparatkontakten på strømledningen inn i motorstøpselet, (bare modell 80P). Trykk på knappen for å slå motoren på vekselvis av. Q Frakobling av ledningen, modell 80P/90C Ikke rull ledningen stramt rundt motoren, da dette vil føre til knekk på kabelen og fare for at dens levetid reduseres. Trekk helst apparatkontakten ut av støvsugeren etter bruk. W Tilkobling av strømledninger, modell 82/83/625/626 De korte ledningene fra koblingsboksen kobles til motorene. Den lange ledningen fra koblingsboksen plugges inn i en veggkontakt. Motorene starter og stopper når bryterne betjenes. NORSK Merk Motorene må kjøres samtidig for å sikre maksimal sugeevne. Motorene bør alltid slås av og på hver for seg. Strømledninger, alle modeller Unngå alle skader som kan oppstå hvis ledningen blir utsatt for fysisk belastning, f. eks. klemt i en dør, strukket eller overkjørt. Hvis ledningen må skiftes ut eller repareres: pass på at samme type kabel som opprinnelig var levert med maskinen benyttes. E Utblåsningsfilter, alle modeller Utblåsningsfilteret er enkelt å skifte. Demontering av håndtaket ! Drei de to skruene med en mynt inntil sporene står vertikalt. @ Frigjør håndtaket ved å trykke nedover på midten. Trykk jevnt inntil begge ender er frigjort fra utsparringene. Løft av utblåsingsgrillen og filteret. Det støydempende materialet skal sitte igjen på toppen av motoren. # Fjern utblåsningsfilteret og sett inn nytt. Sett grillen tilbake på plass. Montering av håndtaket Sett håndtaket på plass, og fest det ved å dreie de to skruene inntil sporene er horisontale. Slanger og rør, alle modeller R Slangetilkobling Sett bajonettkoblingen inn i sugeåpningen og lås den i stilling ved å dreie den med urviserne. Følg motsatt prosedyre for å koble slangen fra maskinen. T Plastslange og plastrør ! Fest slangen til det bøyde røret. Skyv slangen inn på det bøyde røret og juster ved å dreie til sperrehakene springer på plass. @ Løsne slangen fra det bøyde røret. Dette kan være nødvendig for å fjerne en eventuell blokkering. Trykk på en av sperrehakene med en skrutrekker som vist på illustrasjonen. Bend sperrehaken inntil den frigjøres. Gjenta prosedyren med den andre sperrehaken. Det bøyde røret kan nå adskilles fra slangen. Y Regulering av sugeeffekten med det bøyde plastrøret ! Sugeeffekten kan reguleres med skyveventilen på det bøyde plastrøret. Sugeeffekten er størst når ventilen er skjøvet forover slik at åpningen er lukket. @ For rengjøring av f.eks. duker og gardiner kan sugeeffekten reduseres ved å skyve ventilen bakover.
Side: 3
11 U Gummi- eller plastslange med bøyd stålrør Hvis slangen eller det bøyde røret er blokkert, kan det bøyde røret tas av slangen for å fjerne blokkeringen. Demontering Hold i ringen nærmest det bøyde røret og trekk den over kanten ved å trekke og vri samtidig. Montering Gummimuffen gjør arbeidet lettere, og forlenger slangens levetid. (Hvis muffen blir stram eller stiv, bør den tas av og smøres på innsiden med rikelige mengder talkum). ! Sett gummimuffen på en plan flate og trykk en ring over kanten inntil den festes i sporet på gummimuffen. @ Skyv det bøyde røret gjennom åpningen og trekk det gjennom så langt det går. # Grip det bøyde røret med venstre hånd tett inntil gummimuffen og skyv kulefestet på slangen inn så langt som mulig. $ Drei eller skyv den andre ringen til riktig stilling i sporet på gummimuffen. % Trekk i retningene som pilene viser, og slangen er montert. I Montering av Ø50mm slanger, modell 82/83/625/626 ! Før slange og munnstykke settes sammen, skal låseringen skrues løs - mot urviserne. @ Deretter settes slangen og munnstykket sammen, og låseringen skrues til - med urviserne. Tilbehør NILFISK leverer et stort utvalg av slanger og munnstykker for generell rengjøring, høyderengjøring, og andre spesielle rengjøringsoppgaver. Se egne brosjyrer for tilbehør. O Riste filteret, bare modell 80P Maskinen kan også brukes uten støvpose. I dette tilfellet samles støvet opp i den nedre del av beholderen, som tømmes etter behov. For å opprettholde en konstant sugeeffekt, må filteret holdes så rent som mulig. Det kan enten ristes med jevne mellomrom, eller støvsuges. Filteret må ikke vaskes eller børstes. Ta ut og sette inn motoren, modell 80P ! Løsne de øverste festeklemmene. Ta i håndtaket og løft motoren av. @ Trekk filteret ut ved å løfte i den blå bunnplaten, og rist det forsiktig fra side til side. Slangen må være festet til beholderen mens ristingen pågår. Når du setter inn motoren, passer du på at bryteren er rett over sugeinntaket til beholderen og at apparatkontakten vender bakover. Ta ut og sette inn motoren, modell 90C ! Fjern motoren ved å dreie håndtaket mot urviserne. Løft motoren av. Filteret kan kun rengjøres ved å støvsuge det. @ Sett motoren på plass slik at på/av-bryteren er på linje med brytermerket som er trykt på den øvre beholderen . Drei motoren med urviserne til du hører et tydelig klikk. Hvis motoren ikke kan låses i stilling ved dreining, trykker du den røde låsehendelen inne i beholderen i pilens retning. Tømme beholderen, modell 80P/90C Når filteret er rengjort og slangen er tatt av, frigjør du de to hakene som holder beholderen sammen. Løft den øvre delen av, og tøm den nedre delen av beholderen. Riste filteret, modell 82/83 For å opprettholde en konstant sugeeffekt, må filteret holdes så rent som mulig. Filteret må derfor ristes med jevne mellomrom. Det kan ristes flere ganger før beholderen trenger å tømmes. Slå motoren av. Rist filteret flere ganger ved hjelp av ristestangen. Slangen må være festet til beholderen mens ristingen pågår. Filteret må ikke vaskes eller børstes. Riste filteret, modell 625/626 Filterets ristestang trykkes ned så langt at den automatisk aktiverer filterets risteinnretning. Som regel vil 3-4 raske trykk være tilstrekkelig. Filteret må ikke vaskes eller børstes, men bare holdes rent ved regelmessig risting eller ved støvsuging med en annen støvsuger. Denne maskinen leveres med enten bomullsfilter eller GORE- TEX filter. Manometer Støvsugeren kan utstyres med manometer, som indikerer mengden av støv på hovedfilteret. Når nålen står i det røde området, skal maskinen slås av og filteret ristes. Dette er spesielt nyttig ved installasjoner med faste røropplegg, der den reduserte sugeeffekten ikke alltid registreres med det samme. P Tømme beholderen, modell 82 ! Slå av motorene og rist filteret flere ganger ved hjelp av ristestangen. Slangen skal være tilkoblet. @ Lås ristestangen i øvre stilling med gummistopperen. Fjern slangen. # For å frigjøre støvbeholderen, løsne de fire klipsene og åpne dem helt. $ Fjern den øvre beholderen med motorene fortsatt på plass. % Tøm støvbeholderen. ^ Sett den øvre beholderen med motorene tilbake på plass, og fest klipsene til beholderen. Trykk ristestangen ned. { Tømme avfallsbeholderen, modell 83/625/626 ! Slå motorene av, la slangen være tilkoblet og rist filteret som beskrevet i avsnittet «Riste filteret». @ Ved å heve fothendelen, senkes avfallsbeholderen til gulvet og kan enten trekkes ut fra maskinen eller maskinen kan skyves forover slik at beholderen står fritt. # Etter tømming settes beholderen under maskinen, med ett håndtak bakover, fothendelen skyves ned og løfter automatisk beholderen tilbake på plass.
Side: 4
12 } Støvsuging med støvpose, modell 80P/90C Støvsugeren leveres med tolags støvposer. Frigjør beholderen, ved å løsne de to hakene og løfte av overdelen med motor/filterseksjonen. Fest støvposen slik: ! Bryt gjennom støvposens perforering og plasser den i den nedre beholderen. @ Trekk med begge hender den blå plastplaten på støvposen jevnt og forsiktig over sugeåpningen. # Brett støvposen forsiktig ut. Sett overdelen tilbake på plass, og fest de to hakene. Merk Sugeeffekten er avhengig av støvposens størrelse og kvalitet. Bruk bare originale Nilfisk støvposer. Hvis uoriginale støvposer benyttes, og luftstrømmen begrenses, kan dette føre til overoppheting av motoren og andre skader som følge av dette. q Støvsuging med støvpose, modell 82/625/626 ! For å unngå at papirposen revner når maskinen starter, anbefales at posen åpnes før den monteres i maskinen. Dette gjøres ved å trekke foldene (a) på hver side av posen fra hverandre, slik at posen har et nesten firkantet tverrsnitt. @ For å unngå at posen revner i festet (b), trykker du forsiktig inn og åpner perforeringene (c) i papirposen, såvidt innenfor hullet i posens forsegling (d). # Sett den åpnede posen inn i støvbeholderen slik at papirposens inntaksåpning (b) vender nedover i bunnen av beholderen. Ta deretter forsiktig tak i kartongflikene (e) på begge sider av posens forsegling (d), og skyv forseglingsåpningen (c) over inntaksrøret (g). Start fra bunnen av inntaksrøret, og trekk forseglingen forsiktig over inntaksrøret med en lett vridende eller ruggende bevegelse, helt opp til ribbene på inntaksrøret. $ Etter at poseforseglingen er i kontakt med ribbene på inntaksrøret, bretter du den sydde (h) kanten bakover slik at den ikke hindrer lukking av beholderen. Trekk ut sidene på posen i beholderen slik at toppen av posen er på linje med sidene i beholderen. Tømmesystemer, alle modeller For enkel håndtering og hygienisk tømming, finnes ulike typer av tømme- og støvposesystemer. Engangsbeholder, bare modell 83 For farlig støv leveres engangsbeholdere. Når beholderen er full, forsegles den med lokk og låsering som gjør beholderen absolutt tett før den kastes. w Hepa/Ulpa filtre, alle modeller Disse filtre benyttes når absolutt ren utblåsingsluft er påkrevet. Filtrene monteres på motoren i stedet for utblåsningsfilteret. Hepa/Ulpa-filtrene er enkle å montere, og filterelementene kan skiftes ut. Spesialhåndtak og bruksanvisning leveres sammen med filtrene. e Utblåsningskobling, bare modell 80P/90C Montering Fjern filteret med det lyddempende materialet (se side 2) Sett utblåsingskoblingen 115620 på motoren. Den holdes på plass ved hjelp av motorens håndtak. Før du begynner å blåse, må du påse at slangen er ren. Sett derfor først slangen med det bøyde røret inn i beholderen, start motoren og rist slangen, slik at eventuelt løst støv blåses inn i beholderen og ikke ut i rommet. r Støydemper, alle modeller Støvsugeren har i alminnelighet lavt støynivå. Hvis enda lavere støynivå er ønskelig eller påkrevet, kan en støydemper monteres på motoren. Støydemperen monteres i stedet for utblåsningsfilteret (se side 4). Støydemperen reduserer motorens støy med 4 dB, hvilket tilsvarer en støyreduksjon på ca. 37% Bare én av tilbehørsdelene utblåsingsfilter, utblåsningstilkobling eller støydemper kan benyttes samtidig. t Motorbeskyttelsesfilter For spesielle filtreringsoppgaver, kan underdelen av motoren utstyres med et filter. Dette filteret må skiftes ut med jevne mellomrom.
Side: 5
13 y Fast gulvmunnstykke 82/83/625/626 Det faste gulvmunnstykket festes på beholderen slik: Hengselhendelen vippes forover. ! Den faste pinnen plasseres i sporet i understellet. @ Den fjærbelastede pinnen plasseres i hullet på motsatt side av beholderens brakett. # Løft munnstykket for å kunne koble slangen til beholderens sugeåpning, og drei bajonettkoblingen med urviserne. Følg motsatt prosedyre for demontering. Justering av gummilister $ Gummilistenes avstand fra gulvet skal være ca. 1 mm, og justering kan foretas med det to fingerskruene. % Når maskinen ikke brukes, eller skal flyttes, bør munnstykket heves fra gulvet ved å sette munnstykkets støtte i det andre hakket på hengselet. ^ Som et alternativ kan det benyttes børstesett istedet for gummilister. Vedlikehold Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted. Lagrene i motoren er forhåndssmurt, og beregnet for kontinuerlig hardt arbeid. Støvfilteret skal skiftes med jevne mellomrom, avhengig av driftstid, støvtype og støvmengde. (Hold beholderen ren med en tørr klut og en beskjeden mengde spraypolish.) For detaljer om service eller vedlikehold kan du ta kontakt med NILFISK direkte. Merkeplate Modell- og serienummer for maskinen vises på maskinens merkeplate. Du vil trenge denne informasjonen hvis du skal bestille reservedeler til maskinen. Bruk plassen nedenfor til å skrive ned maskinens modellnummer og serienummer for fremtidig bruk. Modell Serienummer Produksjonsår Spenning Feilsøking • motoren starter ikke - en sikring kan ha gått, og må skiftes ut - strømledningen eller veggkontakten kan være defekt, og må kontrolleres. • sugeeffekten er redusert - støvposen kan være full og trenger å skiftes ut, se side 4. - beholderen kan være full og trenger å tømmes, se side 3-4. - filteret kan være tilstoppet og trenger å ristes, se side 3-4. - slangen, røret eller munnstykket kan være blokkert og trenger å åpnes, se side 2-3. • motoren forblir ikke låst i stilling på beholderen (bare 90C) - Den røde låsehendelen i toppen av beholderen er i feil stilling. Skyv hendelen i pilens retning.
Side: 6
60 GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170 1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 I I I I I I I I I 38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61 - - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65 20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14 270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265 - - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300 63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - - 61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64 2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46 5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50 GM 626 GM 626 GM 626 GM 626 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 2400 2200 1600 1170 2600 2400 1700 1290 IP40 IP40 IP40 IP40 I I 80 80 67 61 90 88 75 65 20 20 15 14 510 500 360 265 540 530 410 300 - - - - 67 64 64 64 16000 16000 16000 16000 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 46 46 46 46 46 46 46 46 55 55 55 55 NORSK SPESIFIKASJONER Merkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fukt, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – eller jordet Luftstrøm med slange l/sek Luftstrøm uten slange l/sek Undertrykk kPa Sugekraft med slange W Sugekraft uten slange W Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203) a) Støvsuger + munnstykke dB(A)/20µPa b) Støvsuger alene dB(A)/20µPa Overflatestørrelse hovedfilter, bomull cm 2 Utblåsingsfilter, HEPA, overflate cm 2 Utblåsingsfilter, ULPA, overflate cm 2 Beholderens kapasitet l Støvposens kapasitet l Vekt kg Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170 1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 I I I I I I I I I 38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61 - - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65 20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14 270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265 - - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300 63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - - 61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64 2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46 5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50 GM 626 GM 626 GM 626 GM 626 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 2400 2200 1600 1170 2600 2400 1700 1290 IP40 IP40 IP40 IP40 I I 80 80 67 61 90 88 75 65 20 20 15 14 510 500 360 265 540 530 410 300 - - - - 67 64 64 64 16000 16000 16000 16000 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 46 46 46 46 46 46 46 46 55 55 55 55 SVENSKA SPECIFIKATIONER Märkeffekt W Max. effekt W Skyddsklass (fukt, damm) – Skyddsklass (el) – eller jordet Luftflöde med slang l/sek Luftflöde utan slang l/sek Sugkraft kPa Sugkraft med slang W Sugkraft utan slang W Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203) a) Dammsugar + munstycke dB(A)/20µPa b) Dammsugar dB(A)/20µPa Huvudfilteryta, bomull cm 2 Utblåsfilter HEPA, yta cm 2 Utblåsfilter ULPA, yta cm 2 Behållarkapacitet l Dammpåsens kapacitet l Vikt kg Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna. DATA GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170 1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 I I I I I I I I I 38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61 - - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65 20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14 270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265 - - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300 63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - - 61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64 2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46 5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50 GM 626 GM 626 GM 626 GM 626 220-240V 110-120V 110-120V 100V GM motor GM motor GS motor GS motor 2400 2200 1600 1170 2600 2400 1700 1290 IP40 IP40 IP40 IP40 I I 80 80 67 61 90 88 75 65 20 20 15 14 510 500 360 265 540 530 410 300 - - - - 67 64 64 64 16000 16000 16000 16000 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 46 46 46 46 46 46 46 46 55 55 55 55 DANSK SPECIFIKATIONER Mærkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fugt, støv) Beskyttelsesklasse (elektrisk) eller jordet Luftstrøm med slange og rør l/sek Luftstrøm UDEN slange og rør l/sek Vakuum KPa Sugeeffekt med slange og rør W Sugeeffekt W Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203) a) Støvsuger + mundstykke dB(A)/20µPa b) Støvsuger dB(A)/20µPa Hovedfilter(Bomuld) cm 2 HEPA exhaust filter area cm 2 ULPA exhaust filter area cm 2 Beholdervolumen l Støvposevolumen l Vægt kg Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk 626 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk 626. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 626 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk 626

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk 626 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: 626
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk