Microlife NC 150 manual

Vis en manual for Microlife NC 150 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Microlife
  • Produkt: Termometer
  • Model/navn: NC 150
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 25
24
Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
Type BF utstyr
Dette Microlife termometeret er et kvalitetsprodukt basert på den
nyeste teknologien og testet i samsvar med internasjonale
standarder. Med sin enestående teknologi kan dette termometeret,
for hver måling, gi en stabil avlesning somer frifor varmeforstyrrelser.
Instrumentet foretar en egentest hver gang det slås på for alltid å
kunne garantere den oppgitte nøyaktighet i målingene.
Dette Microlife termometeret er beregnet til periodiske målinger og
overvåking av menneskers kroppstemperatur.
Dette termometeret er klinisk utprøvet og konstatert sikkert og
nøyaktig når det brukes i overensstemmelse med instruksjons-
boken.
Vennligst les disse instruksjonene nøye slik at du forstår alle
funksjoner og sikkerhetsopplysninger.
Innholdsfortegnelse
1. Fordelene med dette termometeret
• Måling på noen få sekunder
• Flere bruksområder (stort måleområde)
• Nøyaktig og pålitelig
• Behagelig og enkelt i bruk
• Lagring av flere målinger
• Sikker og hygienisk
• Feberalarm
2. Viktige sikkerhetsinstruksjoner
3. Hvordan dette termometeret måler temperaturen
4. Kontrollangivelser og symboler
5. Innstilling av dato, tid og alarmfunksjon
6. Skifte mellom kroppsmåling og gjenstandsmåling
7. Bruksanvisning
8. Celsius til Fahrenheit omstilling
9. Henting av de siste 30 avlesningene i minnemodus
10. Feilmeldinger
11. Rengjøring og desinfisering
12. Bytte av batteri
13. Garanti
14. Tekniske spesifikasjoner
15. www.microlife.com
Garantikort (se omslagets bakside)
Microlife Digitalt termometer uten berøring NC 150 NO
1 Målesonde
2 Lyssøker
3 Display
4 START-tast
5 PÅ/AV-tast
6 Innstillingsbryter
7 Batterirommets deksel
8 M-tast (minne)
9 Alle segmenter vises
AT Minne
AK Klar til måling
AL Måling ferdig
AM Instilling kroppsmåling
AN Innstilling for gjenstandsmåling
AO Indikasjon ved lavt batterinivå
AP Celsius til Fahrenheit omstilling
AQ Minnemodus
AR Hent de siste 30 avlesningene
AS Målt temperatur er for høy
BT Målt temperatur er for lav
BK Omgivelsestemperaturen er for høy
BL Omgivelsestemperaturen er for lav
BM Visning av feil funksjon
BN Blank skjerm
BO Flatt batteri
BP Dato/klokkeslett
BQ Innstilling av alarmfunksjonen
BR Skifte av batteri
Side: 26
25
NC 150 NO
1. Fordelene med dette termometeret
Måling på noen få sekunder
Den nyskapende infrarøde teknologien kan gjøre målingen uten å
berøre objektet. Dette garanterer en sikker og hygienisk måling
innen sekunder.
Flere bruksområder (stort måleområde)
Dette termometeret har et stort måleområde fra 0 - 100,0 °C /
32,0 - 212,0 °F, dette innebærer at instrumentet kan brukes til
måling av kroppstemperatur eller overflatetemperatur på følgende:
• Overflatetemperaturen i en tåteflaske
• Overflatetemperatur i barnets badevann
• Omgivelsestemperatur
Nøyaktig og pålitelig
Målesondens unike konstruksjonen, som innbefatter en avansert
infrarød sensor, sikrer at hver måling er nøyaktig og pålitelig.
Behagelig og enkelt i bruk
• Den ergonomiske konstruksjonen gjør det enkelt og greit å
bruke termometeret.
• Dette termometeret kan brukes på et sovende barn uten å
forstyrre det.
• Dette termometeret er raskt og derfor behagelig å bruke på barn.
Lagring av flere målinger
Brukeren kan hente fram de 30 siste målingene av både tid og
dato, når instrumentet er i minnemodus, og derved få oversikt over
temperaturvariasjonene.
Sikker og hygienisk
• Ingen direkte hudkontakt.
• Ingen risiko for knusing av glass eller inntak av kvikksølv.
• Fullstendig sikker ved bruk på barn.
Feberalarm
10 korte lydsignaler og en rød LED-bakgrunnsbelysning varsler
pasienten om at han/hun kan ha temperatur lik eller høyere enn
37,5 °C.
2. Viktige sikkerhetsinstruksjoner
• Dette apparatet må bare brukes til det formål som er beskrevet
i dette heftet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som
skyldes feil bruk.
• Dypp aldri dette instrumentet i vann eller i andre væsker.
Ved rengjøring må det tas hensyn til instruksjonene i
avsnittet «Rengjøring og desinfisering».
• Apparatet må ikke brukes dersom du har mistanke om at det er
skadet eller dersom det er tegn på noe unormalt.
• Apparatet må aldri åpnes.
• En vanlig fysiologisk reaksjon kalt vasokonstriksjon kan oppstå
i tidlig fase ved feber, dette medfører at huden blir kald. Den
registrerte temperaturen på dette termometeret kan derfor bli
uvanlig lav.
• Dersom målereultatet ikke er i overensstemmelse med pasien-
tens egen vurdering,eller er mistenkelig lav må målingen gjentas
hvert 15 minutt, eller kontroller resultatet ved annen måling av
kroppstemperatur.
• Dette apparatet inneholder følsomme komponenter og må
behandles varsomt. Vær obs på de forhold vedrørende lagring
og betjening som er nevnt i avsnitt «Tekniske spesifikasjoner»!
• Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten tilsyn, fordi noen
deler er så små at de kan svelges.
• Beskytt det mot:
- ekstreme temperaturer
- slag og fall
- forurensning og støv
- direkte sollys
- varme og kulde
• Dersom apparatet ikke skal brukes i lengre tid, bør batteriene
tas ut.
 ADVARSEL: Bruk av dette instrumentet er ikke noe
alternativ til legebesøk. Dette instrumentet er IKKE vanntett!
Det må ALDRI dyppes i væske.
3. Hvordan dette termometeret måler temperaturen
Dette termometeret måler infrarød varme fra panne og andre
gjenstander. Denne energien samles gjennom linsen og omgjøres
til en temperaturverdi.
Temperaturmålinger med skanning over øyenbrynene vil gi størst
nøyaktighet.
4. Kontrollangivelser og symboler
• Alle segmenter vises 9: Trykk på PÅ/AV-tasten 5 for å slå
apparatet på, alle segmentene vil vises i 1 sekund.
Side: 27
26
• Klar til måling AK: Apparatet er klart for måling og symbolet
«°C» eller «°F» blinker mens modus symbolet (kropp eller gjen-
stand) komme frem i displayet.
• Måling ferdig AL: Målingen vises på skjermen 3 mens
symbolet «°C» eller «°F» og modus symbolet for klart.
Termometeret er klart for neste måling så snart symbolet for
«°C» eller «°F» lyser igjen.
• Indikasjon ved lavt batterinivå AN: Symbolet «» blinker når
apparatet slås på, for å varsle brukeren om at batteriet må skiftes.
5. Innstilling av dato, tid og alarmfunksjon
Innstilling av dato og tid
1. Når nye batterier er plassert vil årstallet blinke i displayet BP. Du
kan stille inn året ved å trykke på START-tasten 4. For å
bekrefte og deretter stille inn måned, trykk på M-tasten 8.
2. Trykk START-tasten 4 for å stille inn måned. Trykk M-tasten 8
for å bekrefte og deretter stille inn dag.
3. Følg instruksjoner som er beskrevet tidligere for å stille inn dag,
12 eller 24 timer modus, timer og minutter.
4. Med en gang du har stilt inn minutter og trykket på M-tasten 8,
er dato og tid stilt inn og tiden vil vises i displayet.
 Dersom ingen knapper er trykket på innen 20 sekunder,
apparatet vil automatisk bli klart for måling AK.
 Avbryt innstilling av tid: Trykk på PÅ/AV-tasten 5 under
innstillingen av tiden. Displayet viser Dato/Tid symbolet
med «--:--». Trykk deretter på PÅ/AV-tasten 5 for å starte
målingen. Dersom det ikke gjøres noe innen 20 sekunder,
vil apparatet slås automatisk av.
 Skift til riktig dato og tid: Trykk og hold M-tasten 8 inne
i ca 3 sekunder til årstallet begynner å blinke BP. Du kan nå
endre til nye verdier som beskrevet over.
Innstilling av alarm
1. Når apparatet er avslått, trykk og hold PÅ/AV-tasten 5 i
5 sekunder for å sette på alarmen BQ.
2. Trykk PÅ/AV-tasten 5 igjen enten for å slå alarmen på eller av.
Alarmen er aktivert når alarm symbolet BQ ikke er avkrysset.
 Dersom ingen knapper er trykket på innen 5 sekunder,
apparatet vil automatisk bli klart for måling AK.
6. Skifte mellom kroppsmåling og gjenstandsmåling
For å skifte fra kroppsmåling til gjenstandsmåling, skyv innstillings-
bryteren 6 på siden av termometeret nedover. For skifte tilbake
til kroppsmåling, skyv innstillingsbryteren opp igjen.
7. Bruksanvisning
Innstilling for måling av kroppstemperatur
1. Trykk på PÅ/AV-tasten 5. Skjermen aktiveres 3 og viser alle
segmenter i 1 sekund.
2. Når symbolet «°C» eller «°F» blinker, høres en pipelyd og
termometeret er klart for måling AK.
3. Sett termometeret i senter av pannen i en avstand på ikke
mer enn 5 cm. Dersom pannen er dekket med hår, svette og
skitt, vennligst fjern dette i forkant for å sikre nøyaktig avlesing.
4. Press START-tasten 4 og beveg rolig termometeret fra
midten av pannen til området ved tinningen (ca. 1 cm over
øyebrynet). Den aktiviterte blå lyssøkeren vil indikere
måleområdet. Etter 3 sekunder vil en lang pipetone bekrefte at
målingen er avsluttet. Dersom området ved tinningen ikke er
nådd før den lange pipetonen høres, gjenta målingen som
beskrevet over, men beveg termometeret litt raskere.
5. Den målte temperaturen avleses på LCD-displayet.
Innstilling for måling av gjenstander
1. Følg trinn 1-2 over, deretter plasser termometeret i midten av
måleobjektet i en avstand på ikke mer enn 5 cm. Trykk på
START-tasten 4. Etter 3 sekunder vil en lang pipetone
bekrefte at målingen er avsluttet.
2. Den målte temperaturen avleses på LCD-displayet.
 NB:
• Pasienterog termometerskal oppholdesegi romtemperatur
i minst 30 minutter.
• Ikke mål temperaturen under eller umiddelbart etter amming.
• Termometeret må ikke brukes i omgivelser med høy fuktighet.
• Pasienter må ikke drikke, spise eller mosjonere før/under
målingen.
• Ikke flytt måleutstyret fra måleområdet før det høres lydsignaler
som tegn på fullført måling.
• 10 korte lydsignaler og en rød LED-bakgrunnsbelysning varsler
pasienten om at han/hun kan ha temperatur lik eller høyere enn
37,5 °C.
• Mål alltid temperaturen i de samme omgivelsene, fordi
temperaturmålingen kan variere på ulike omgivelser.
Side: 28
27
NC 150 NO
• Leger anbefaler rektal måling av nyfødte i de første 6 månedene,
men som ved alle andre målemetodene kan måliingen gi
varierende resultat. Dersom man bruker berøringsfri termometer
på disse barna anbefaler vi alltid å kontrollere resultatet med
rektalmåling.
• I følgende situasjoner er det anbefalt med 3 målinger og det
høyeste blir avlest:
1. Barn under 3 år med svekket immunforsvar og for hvem det
er kritisk om en har feber eller ikke.
2. Når brukeren lærer seg å bruke termometeret for første gang
og inntil han/hun har gjort seg kjent med instrumentet og
oppnår jevne avlesninger.
3. Hvis måleresultatet er uventet lavt.
• Avlesninger fra forskjellige måleområder må ikke bli
sammenlignet da normal kroppstemperatur varierer fra
måleområde og tiden på dagen, høyest på kvelden og lavest
ca en time før man våkner.
Normal kroppstemperaturskala:
- Armhule: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Munnhule: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Endetarm: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Celsius til Fahrenheit omstilling
Dette termometeret kan vise temperaturen i enten Fahrenheit eller
Celsius. Visning veksles mellom °C og °F, når apparatet bare slås
av, ved å holde the START-tasten 4 inne i 5 sekunder. Etter at
det har vært trykket på START-tasten 4 i 5 sekunder, vil aktuell
måleskala («°C» eller symbolet «°F») blinke på skjerme AP. Ved
å trykke ned START-tasten 4 igjen veksler apparatet mellom °C
og °F. Når ønsket skala er valgt, venter du i 5 sekunder, og
apparatet skifter deretter automatisk til målemodus.
9. Henting av de siste 30 avlesningene i minnemodus
Dette termometeret kan hente opp de siste 30 avlesningene med
tid og dato.
• Minnemodus AQ: Trykk på M-tasten 8 mens apparatet er slått
av for å gå til minnemodus. Minnesymbolet «M» blinker.
• Avlesning 1 - siste avlesning AR: Trykk og slipp M-tasten 8 for
å hente nest siste avlesning. Viser 1 alene med minnesymbolet.
• Visning av 30 - avlesninger etter hverandre: Trykk og slipp M-
tasten 8 gjentatte ganger for å hente de siste 30 avlesningene i
tur og orden.
VedåtrykkenedogslippeM-tasten 8 etteratdesiste30 avlesningene
er hentet, vil ovenstående rekkefølge gjentas fra avlesning 1.
10.Feilmeldinger
• Målt temperatur er for høy AS: Skjermen viser «H» når målt
temperatur er høyere enn 42,2 °C / 108,0 °F innstilling for
kroppsmåling 100 °C / 212 °F innstilling for måling av gjenstand.
• Målt temperatur er for lav BT: Skjermen viser «L» når målt
temperatur er lavere enn 34,0 °C / 93,2 °F innstilling for
kroppsmåling 0 °C / 32 °F innstilling for måling av gjenstand.
• Omgivelsestemperaturen er for høy BK: Skjermen viser «H»
sammen med når omgivelsestemperaturen er høyere enn
40,0 °C / 104,0 °F.
• Omgivelsestemperaturen er for lav BL: Skjermen viser «L»
sammen med når omgivelsestemperaturen er lavere enn
16,0 °C / 60,8 °F innstilling for kroppsmåling 5,0 °C / 41,0 °F
innstilling for måling av gjenstand.
• Visning av feil funksjon BM: Når apparatet har funksjonsfeil.
• Blank skjerm BN: Sjekk om batteriene har blitt satt inn riktig.
Sjekk polaritet (<+> og <->) på batteriene.
• Visning ved tomt batteri BO: Dersom symbolet «» er det
eneste symbolet som vises i displayet, må batteriene skiftes.
11.Rengjøring og desinfisering
Bruk en bomullsdott eller bomullsklut fuktet med alkohol (70%
isopropyl) for å rengjøre termometeret og målesonden. Pass på at
væske ikke trenger inn i termometeret. Bruk aldri skuremidler,
fortynningsmidler eller benzen til rengjøring og dypp heller aldri
instrumentet i vann eller andre vaskemidler. Unngå å få riper i
overflaten på sondelinsen og på skjermen.
12.Bytte av batteri
Dette instrumentet leveres med 2 batterier 1,5V, AAA batterier.
Batteriene må skiftes når symbolet «» BO er det eneste
symbolet som vises i displayet.
Fjern batterideksel BR ved å skyve det i retningen som vist.
Bytt batteriene – sørg for riktig polaritet som vist med symbolet i
rommet.
Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar
med lokale forskrifter, men ikke sammen med
husholdningsavfall.
Side: 29
28
13.Garanti
Dette apparatet er dekketav en 5 års garanti regnet fra kjøpsdatoen.
Garantien er bare gyldig når det forevises et garantikort som er fylt ut
av forhandleren (se baksiden) med bekreftelse av kjøpsdatoen, eller
en kvittering.
• Garantien gjelder for instrumentet, men omfatter ikke batterier
og emballasje.
• Garantien gjelder ikke, dersom apparatet har vært åpnet eller
modifisert.
• Garantien omfatter ikke skader som skyldes feil håndtering,
flate batterier, uhell eller forsømmelser med hensyn til å
overholde betjeningsinstruksjonene.
Ta kontakt med Microlife-service.
14.Tekniske spesifikasjoner
Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk
utstyr 93/42/EEC.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
Ifølge det amerikanske regelverket Medical Product User Act
anbefales profesjonelle brukere å foreta en teknisk inspeksjon
annethvert år. Sørg for å overholde gjeldende forskrifter for
avfallshåndtering.
15.www.microlife.com
Detaljert brukerinformasjon om våre termometre, blodtrykksmålere
så vel som tjenester finnes på www.microlife.com.
Type: Digitalt termometer uten berøring NC 150
Måleområde: Instilling kroppsmåling: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Innstilling for gjenstandsmåling: 0-100,0 °C / 32-
212,0 °F
Oppløsning: 0,1 °C / °F
Målenøyak-
tighet:
Laboratoriet:
±0,2 °C, 36,0 ∼ 39,0 °C / ±0,4 °F, 96,8 ∼ 102,2 °F
Skjerm: Liquid Crystal Display, (Flytende krystallskjerm) 4
sifre pluss spesialsymboler
Lyd: Apparatet er slått PÅ og klar til måling: 1 kort pipelyd.
Fullfør målingen: Det høres 1 langt lydsignal (1 sek.)
hvis avlesningen er mindre enn 37,5 °C / 99,5 °F
eller 10 korte lydsignaler hvis avlesningen er lik eller
større enn 37,5 °C / 99,5 °F.
Systemfeil eller funksjonssvikt: 3 korte dobbelt-toner
Minne: 30 måleresultater i minnefunksjonen med både tid
og dato.
Skjermbelys-
ning:
Skjermen vil ha grønt lys i 4 sekunder når apparatet
slås PÅ.
Skjermen vil ha grønt lys i 5 sekunder når en måling
er fullført med en avlesning på mindre enn 37,5 °C
/ 99,5 °F.
Skjermen vil ha rødt lys i 5 sekunder når en måling
er fullført med en avlesning som er lik eller høyere
enn 37,5 °C / 99,5 °F.
Arbeidstem-
peratur:
Instilling kroppsmåling: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Innstilling for gjenstandsmåling: 5-40,0 °C / 41-
104,0 °F
Lagringstem-
peratur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % relativ maksimal fuktighet
Automatisk
utkopling: Ca. 1 minutt etter siste måling.
Batteri: 2 x 1,5 V-batterier; størrelse AAA
Dimensjoner: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Vekt: 90 g (med batterier), 67 g (uten batterier)
Referanse til
standarder: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Side: 55
54
Lestu leiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar tækið.
Sá hluti sem snertir notanda, BF-gerð
Þessi Microlife hitamælir er hágæðavara sem felur í sér nýjustu
tækni og er prófaður í samræmi við alþjóðlegra staðla. Þessi
einstaka tækni gerir það að verkum að tækið getur skilað
áreiðanlegri niðurstöðu, án áhrifa frá hita, í hvert skipti sem mælt
er. Tækið framkvæmir sjálfsprófun í hvert skipti sem kveikt er á því
til þess að tryggja ávallt tilgreint öryggi hverrar mælingar.
Þessi Microlife hitamælir er ætlaður til reglubundinna mælinga og
eftirlits með llíkamshita hjá fólki.
Hitamælirinn hefur verið klínískt prófaður og sýnt hefur verið
fram á að hann er öruggur og nákvæmur þegar hann er
notaður samkvæmt notkunarleiðbeiningunum.
Vinsamlegast lestu leiðbeiningarnar vandlega til þess að átta þig á
öllum tæknilegum möguleikum og öryggisupplýsingum.
Efnisyfirlit
1. Kostir hitamælisins
• Mælir á nokkrum sekúndum
• Fjölþættir notkunarmöguleikar (margvíslegar mælingar)
• Nákvæmur og áreiðanlegur
• Þægilegur og auðveldur í notkun
• Endurheimt niðurstaðna fjölda mælinga
• Öryggur og hreinlegur
• Sótthitaviðvörun
2. Mikilvægar leiðbeiningar um öryggi
3. Hvernig hitamælirinn mælir hitastig
4. Stillingar á skjá og tákn
5. Stilling dagsetningar, tíma og hljóðmerkjagjafa
6. Stillingu breytt frá líkama yfir á hlut og öfugt
7. Notkunarleiðbeiningar
8. Skipt á milli Celsíus og Fahrenheit
9. Hvernig endurheimta á niðurstöður 30 mælinga úr minni
10. Villuboð
11. Þrif og sótthreinsun
12. Skipt um rafhlöður
13. Ábyrgð
14. Tæknilýsing
15. www.microlife.com
Ábyrgðarskírteini (sjá bakhlið)
Microlife snertifrír hitamælir NC 150 IS
1 Mælinemi
2 Leiðarljós
3 Skjár
4 Ræsingarhnappur «START»
5 «KVEIKT/SLÖKKT» hnappur (ON/OFF)
6 Skiptirofi
7 Hlíf yfir rafhlöðuhólfi
8 M-hnappur (minni)
9 Allir þættir sýndir
AT Minni
AK Tilbúinn til mælingar
AL Mælingu lokið
AM Stilling fyrir líkama
AN Stilling fyrir hlut
AO Viðvörun um að rafhlaðan sé að verða tóm
AP Skipt á milli Celsíus og Fahrenheit
AQ Stilling fyrir endurheimt úr minni
AR Endurheimt niðurstaðna síðustu 30 mælinga
AS Hiti mælist of hár
BT Hiti mælist of lágur
BK Umhverfishiti of hár
BL Umhverfishiti of lágur
BM Villuboð á skjá
BN Auður skjár
BO Rafhlaða tóm
BP Dagsetning/tími
BQ Stilling hljómerkjagjafa
BR Skipt um rafhlöðu
Side: 56
55
NC 150 IS
1. Kostir hitamælisins
Mælir á nokkrum sekúndum
Þessi nýstárlega innrauða tækni veitir möguleika á mælingu án
þess að snerta viðfangið. Þetta tryggir öruggar og hreinlegar
mælingar á nokkrum sekúndum.
Fjölþættir notkunarmöguleikar (margvíslegar mælingar)
Hitamælirinn veitir möguleika á margvíslegum mælingum frá
0-100,0 °C / 32,0-212,0 °F, sem þýðir að tækið má nota til að mæla
líkamshita eða til að mæla yfirborðshita, til dæmis eftirfarandi:
• Yfirborðshita mjólkur í barnapela
• Yfirborðshita baðvatns fyrir smábörn
• Umhverfishita
Nákvæmur og áreiðanlegur
Einstök samsetning nemans felur í sér háþróaðan innrauðan
skynjara sem tryggir að hver mæling sé nákvæm og áreiðanleg.
Þægilegur og auðveldur í notkun
• Notendavæn hönnun gerir hitamælinn þægilegan og
auðaveldan í notkun.
• Hitamælinn má jafnvel nota til að mæla hita sofandi barns án
þess að trufla það.
• Hitamælirinn er skjótvirkur og þess vegna hentugur til notkunar
hjá börnum.
Endurheimt niðurstaðna fjölda mælinga
Með því að stilla á minni geta notendur endurheimt niðurstöður
síðustu 30 mælinga með skrá yfir bæði tíma og dagsetningu sem
veitir möguleika á að fylgjast náið með hitabreytingum.
Öryggur og hreinlegur
• Engin bein snerting við húð.
• Engin hætta á glerbrotum eða inntöku kvikasilfurs.
• Fullkomlega öruggur til notkunar hjá börnum.
Sótthitaviðvörun
10 stutt hljóðmerki og rautt bakljós á LDC-skjánum gefur sjúklingi
til kynna að hann geti verið með hita sem samsvarar eða er hærri
en 37,5 °C.
2. Mikilvægar leiðbeiningar um öryggi
• Þetta tæki má eingöngu nota í þeim tilgangi sem lýst er í
þessum bæklingi. Framleiðandi ber enga ábyrgð á skemmdum
af völdum rangrar notkunar.
• Dýfðu tækinu aldrei í vatn eða annars konar vökva.
Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningum í kaflanum «Þrif og
sótthreinsun» þegar tækið er þrifið.
• Notaðu tækið ekki ef þú heldur að það sé bilað eða ef þú tekur
eftir einhverju óvenjulegu.
• Aldrei má opna þetta tæki.
• Grundvallarlífeðlisfræðileg áhrif sem nefnast æðasamdráttur
geta komið fyrir á byrjunarstigi sótthita sem valda því að húðin
verður köld. Hitinn sem mælist með þessum hitamæli getur
þess vegna verið óvenjulega lágur.
• Ef niðurstaða mælingar er ekki í samræmi við líðan sjúklingsins
eða óvenjulega lág skaltu endurtaka mælinguna á 15 mínútna
fresti eða gera samanburðarmælingu með öðrum hitamæli sem
mælir kjarnhita.
• Í tækinu er viðkvæmur tæknibúnaður og því ber að sýna gætni
við notkun þess. Fylgdu þeim leiðbeiningum um geymslu og
notkun sem fram koma í kaflanum «Tæknilýsing».
• Gættu þess að börn handfjatli ekki tækið án eftirlits; sumir hlutar
þess eru það litlir að hægt er að gleypa þá.
• Verndaðu tækið gegn:
- miklum sveiflum í hitastigi
- höggum og falli
- mengun og ryki
- sólarljósi
- hita og kulda
• Ef ekki á að nota tækið tímabundið skaltu taka rafhlöðurnar úr því.
 Viðvörun: Notkun tækisins er ekki ætlað að koma í staðinn
fyrir að leita ráðgjafar hjá lækni. Tækið er EKKI vatnsþétt
dýfið því þess vegna ekki í vökva.
3. Hvernig hitamælirinn mælir hitastig
Þessihitamælir mælirinnrauðaorku semgeislar fráenniogjafnframt
hlutum. Orkunni er safnað um linsu og breytt í hitastigsgildi.
Niðurstöður hitamælinga eru nákvæmastar ef miðað er á svæðið
fyrir ofan augabrún.
4. Stillingar á skjá og tákn
• Allir þættir sýndir 9: Ýttu á «KVEIKT/SLÖKKT» hnappinn 5
til að kveikja á tækinu; allir þættir eru sýndir í 1. sekúndu.
• Tilbúinn til mælingar AK: Þegar tækið er tilbúið til mælingar
mun «°C» eða «°F» táknið leiftra á meðan stillingartáknið (fyrir
líkama eða hlut) er sýnt á skjánum.
Side: 57
56
• Mælingu lokið AL: Niðurstaðan kemur fram á skjánum 3
ásamt «°C» eða «°F» tákninu og stillingartákninu stöðugu á
skjánum. Tækið er tilbúið fyrir næstu mælingu um leið og «°C»
eða «°F» táknið fer að leiftra á ný.
• Viðvörun um að rafhlaðan sé að verða tóm AO: Þegar kveikt
er á tækinu mun «» táknið leiftra stöðugt til að minna
notandann á að skipta um rafhlöður.
5. Stilling dagsetningar, tíma og hljóðmerkjagjafa
Stilling dagsetningar og tíma
1. Eftir að nýju rafhlöðunum hefur verið komið fyrir, leiftrar ártalið
á skjánum BP. Þú getur stillt ártalið með því að ýta á
ræsingarhnappinn 4. Til þess að staðfesta og síðan stilla
mánuðinn á að ýta á M-hnappinn 8.
2. Ýttu á ræsingarhnappinn 4 til að stilla mánuðinn. Ýtttu á
M-hnappinn 8 til að staðfesta og stilltu síðan mánaðardaginn.
3. Fylgdu framangreindum leiðbeiningum til að stilla
mánaðardaginn, 12 eða 24 klst. tímastillingu, klukkustundir og
mínútur.
4. Þegar búið er að stilla mínútur og ýta á M-hnappinn 8 er stillingu
dagsetningar og tíma lokið og tíminn kemur fram á skjánum.
 Ef ekki er ýtt á neinn hnapp í 20 sekúndur skiptir tækið
sjálfkrafa yfir á «tilbúinn til mælingar» AK.
 Ógilding tímastillingar: Ýttu á «KVEIKT/SLÖKKT»
hnappinn 5 á meðan þú ert að stilla tímann. LDC-skjárinn
sýnir táknin fyrir dagsetningu/tíma með «--:--». Eftir þetta á
að ýta á «KVEIKT/SLÖKKT» hnappinn 5 til að hefja
mælingu. Ef engar frekari aðgerðir eru framkvæmdar innan
20 sekúndna slekkur tækið sjálfkrafa á sér.
 Dagsetningar- og tímastillingu breytt: Ýttu M-hnappnum
8 niður og haltu honum niðri í u.þ.b. 3 sekúndur þangað til
ártalið byrjar að leiftra BP. Nú getur þú sett inn nýjar tölur
eins og lýst er hér fyrir ofan.
Stilling hljóðmerkjagjafa
1. Þegar slökkt er á tækinu á að ýta á «KVEIKT/SLÖKKT»
hnappinn 5 og halda honum niðri í 5 sekúndur til að stilla
hljóðmerkjagjafann BQ.
2. Ýttu aftur á «KVEIKT/SLÖKKT» hnappinn 5 til þess
annaðhvort að kveikja eða slökkva á hljóðmerkjagjafanum.
Hljóðmerkjagjafinn er virkur þegar ekki er strikað yfir
hljóðmerkjagjafatáknið BQ.
 Ef ekki er ýtt á neinn hnapp í 5 sekúndur skiptir tækið
sjálfkrafa yfir á «tilbúinn til mælingar» AK.
6. Stillingu breytt frá líkama yfir á hlut og öfugt
Til að breyta stillingu frá líkama yfir á hlut á að renna skiptirofanum
6 á hlið hitamælisins niður. Til að skipta aftur yfir á stillingu fyrir
líkama á að renna rofanum aftur upp.
7. Notkunarleiðbeiningar
Mæling þegar stillt er á líkama
1. Ýttu á «KVEIKT/SLÖKKT» hnappinn 5. Skjárinn 3 er
virkjaður til að sýna alla þætti í 1 sekúndu.
2. Þegar «°C» eða «°F» táknið leiftrar heyrist hljóðmerki og
hitamælirinn er tilbúinn til mælingar AK.
3. Miðaðu hitamælinum á ennið í að hámarki 5 cm fjarlægð.
Fjarlægðu hár, svita eða óhreinindi sem kunna að vera á enninu
áður en mælingin fer fram til þess að auka nákvæmni
niðurstaðna.
4. Ýttu á ræsingarhnappinn 4 og færðu hitamælinn stöðugt
frá miðju ennisins til gagnaugsvæðisins (u.þ.b. 1 cm fyrir ofan
augabrúnina). Virkjaða bláa leiðarljósið mun vísa á
mælingarsvæðið. Eftir 3 sekúndur mun heyrast langt hljóðmerki
til staðfestingar á að mælingu sé lokið. Ef ekki hefur náðst að
færa mælinn yfir á gagnaugasvæðið áður en langa hljóðmerkið
heyrist á að endurtaka mælinguna á sama hátt og lýst er hér
fyrir framan en færa mælinn örlítið hraðar.
5. Lestu niðurstöðu hitamælingarinnar á LDC-skjánum.
Mæling þegar stillt er á hlut
1. Fylgdu þrepum 1-2 hér fyrir ofan, miðaðu síðan hitamælinum á
miðju hlutarins sem á að mæla í að hámarki 5 cm fjarlægð. Ýttu
á ræsingarhnappinn 4. Eftir 3 sekúndur mun langt hljóðmerki
staðfesta að mælingu sé lokið.
2. Lestu niðurstöðu hitamælingarinnar á LDC-skjánum.
 ATHUGIÐ:
• Sjúklingar og hitamælir eiga að vera við svipaðar
herbergisaðstæður í að minnsta kosti 30 mínútur.
• Mældu ekki á meðan eða skömmu eftir að barni er gefið brjóst.
• Notaðu ekki hitamælinn þar sem raki er mikill í umhverfinu.
• Sjúklingar ættu ekki að borða, drekka eða stunda líkamsþjálfun
fyrir eða meðan á mælingu stendur.
• Fjarlægðu ekki tækið frá mælingarstað áður en þú heyrir
hljóðmerkið sem gefur til kynna að mælingu sé lokið.
Side: 58
57
NC 150 IS
• 10 stutt hljóðmerki og rautt bakljós á LDC-skjánum gefur
sjúklingi til kynna að hann geti verið með hita sem samsvarar
eða er hærri en 37,5 °C.
• Mældu ávallt hita á sama stað þar sem niðurstöður hitamælinga
geta verið mismunandi eftir staðsetningu.
• Læknar ráðleggja að mæla hita í endaþarmi hjá nýfæddum
börnum fram að 6 mánaða aldri, þar sem allar aðrar aðferðir við
mælingar geti leitt til vafasamra niðurstaðna. Ef snertifrír
hitamælir er notaður við mælingu hjá ungbarni ráðleggjum við
að staðfesta ávallt niðurstöðu með endaþarmsmælingu.
• Við eftirfarandi aðstæður er ráðlagt að mæla hitann þrisvar og
líta á hæsta hitastigið sem niðurstöðuna:
1. Börn yngri en þriggja ára með veiklað ónæmiskerfi, þar sem
skiptir sköpum hvort þau eru með sótthita eða ekki.
2. Þegar notandinn er að læra að nota hitamælinn í fyrsta sinn
þangað til hann hefur náð færni í að nota tækið og samræmi
er í niðurstöðum mælinga.
3. Ef kemur á óvart hversu lágt hitastigið er.
• Ekki á að bera saman niðurstöður mælinga frá mismunandi
stöðum þar sem eðlilegur líkamshiti er mismunandi eftir
mælingarstað og tíma sólarhrings en hann er hæstur á kvöldin
og lægstur um það bil 1 klst. áður en vaknað er að morgni.
Eðlilegur líkamshiti er á bilinu:
- Holhönd: 34,7-37,3 °C / 94,5-99,1 °F
- Munnur: 35,5-37,5 °C / 95,9-99,5 °F
- Endaþarmur: 36,6-38,0 °C / 97,9-10,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4-37,4 °C / 95,7-99,3 °F
8. Skipt á milli Celsíus og Fahrenheit
Hitamælirinn getur sýnt niðurstöður mælinga hvort sem er á
Fahrenheit eða Celsíus. Til þess að skipta frá °C og °F á skjá á
einfaldlega að SLÖKKVA á tækinu, ýta á ræsingarhnappinn 4 og
halda honum niðri í 5 sekúndur; eftir 5 sekúndur mun núverandi
mælikvarði («°C» eða «°F» tákn) leiftra á skjánum AP. Skiptu
mælikvarðanumfrá°Cog °Fmeð þvíað ýtaáræsingarhnappinn4.
Þegar búið er að velja mælikvarðann á að bíða í 5 sekúndur og tækið
mun sjálfkrafa verða tilbúið til mælingar.
9. Hvernig endurheimta á niðurstöður 30 mælinga úr
minni
Þessi hitamælir hefur geymsluminni fyrir síðustu 30 niðurstöður
mælinga með bæði skrá yfir tíma og dagsetningu.
• Stilling fyrir endurheimt úr minni AQ: Ýttu á M-hnappinn 8
til að stilla á endurheimt úr minni þegar slökkt er á tækinu.
Minnistáknið «M» mun leiftra.
• 1. niðurstaða – síðasta niðurstaða AR: Ýttu á M-hnappinn 8
og slepptu honum síðan strax aftur til að sækja niðurstöðu
síðustu mælingar. Tölustafurinn «1» og leiftrandi «M» birtast á
skjánum.
• 30 niðurstöður – niðurstöður í réttri röð: Ýttu á M-hnappinn
8 og slepptu honum síðan strax aftur til að sækja síðustu
30 niðurstöður í röð.
Með því að ýta á M-hnappinn 8 og sleppa honum aftur eftir að
síðustu 30 niðurstöður hafa verið sóttar byrjar röðin aftur á
1. niðurstöðu á sama hátt og lýst er hér fyrir ofan.
10.Villuboð
• Hiti mælist of hár AS: Skjárinn sýnir «H» þegar hitinn mælist
hærri en 42,2 °C /108,0 °F þegar stillt er á líkama eða 100 °C /
212 °F þegar stillt er á hlut.
• Hiti mælist of lágur BT: Skjárinn sýnir «L» þegar hitinn mælist
lægri en 34,0 °C / 93,2 °F þegar stillt er á líkama eða 0 °C /
32 °F þegar stillt er á hlut.
• Umhverfishiti of hár BK: Skjárinn sýnir «H» og þegar
umhverfishiti er hærri en 40,0 °C / 104,0 °F.
• Umhverfishiti of lágur BL: Skjárinn sýnir «L» og þegar
umhverfishiti er lægri en 16,0 °C / 60,8 °F þegar stillt er á
líkama eða lægri en 5,0 °C /41,0 °F þegar stillt er á hlut.
• Villuboð á skjá BM: Bilun í kerfi.
• Auður skjár BN: Athugaðu hvort rafhlöðurnar hafa verið settar
í tækið á réttan hátt. Athugaðu einnig pólana (<+> og <->) á
rafhlöðunum.
• Merki um að rafhlaða sé tóm BO: Ef «» er eina táknið sem
kemur fram skjánum á að skipta strax um rafhlöður.
11.Þrif og sótthreinsun
Notaðu bómullarhnoðra eða bómullarklút vættan í alkóhóli (70%
ísóprópýli) til að þrífa hitamælishólkinn og mælinemann. Gættu
þess að enginn vökvi berist inn í tækið. Notaðu aldrei slípandi efni,
þynni eða bensen til að þrífa með og dýfðu tækinu aldrei í vatn eða
annars konar vökva til hreinsunar. Gættu þess að rispa ekki
yfirborð linsunnar og skjásins.
Side: 59
58
12.Skipt um rafhlöður
Tækinu fylgja 2 nýjar, endingargóðar rafhlöður 1,5V, stærð AAA.
Skipta þarf um rafhlöður þegar þetta tákn «» BO er eina táknið
sem kemur fram á skjánum.
Fjarlægðu hlífina sem er yfir rafhlöðuhólfinu BR með því að renna
henni í áttina sem sýnd er.
Skiptu um rafhlöður – og gættu þess að þær snúi rétt eins og táknin
í rafhlöðuhólfinu sýna.
Farga ber rafhlöðum og rafeindabúnaði í samræmi við
gildandi reglur á hverjum stað en ekki með venjulegu
heimilissorpi.
13.Ábyrgð
Á tækinu er tekin 5 ára ábyrgð frá kaupdegi. Ábyrgðin gildir aðeins
ef söluaðili hefur fyllt út ábyrgðarskírteini (sjá bakhlið) þar sem
kaupdagsetning eða kvittun er staðfest.
• Ábyrgðin tekur til tækisins. Hún tekur ekki til rafhlaðna og
umbúða.
• Ábyrgðin fellur úr gildi ef tækið hefur verið opnað eða breytingar
gerðar á því.
• Ábyrgðin tekur ekki til skemmda vegna rangrar meðferðar,
tæmdra rafhlaðna, óhappa eða annarrar notkunar en þeirrar
sem notkunarleiðbeiningar segja til um.
Hafðu samband við MEDOR ehf., umboðsaðila Microlife á Íslandi.
14.Tæknilýsing
Tæki þetta uppfyllir kröfur sem gerðar eru í tilskipun 93/42/EBE um
lækningatæki.
Allur réttur til tæknilegra breytinga áskilinn.
Samkvæmt lögum um notkun lækningatækja er tæknileg skoðun
ráðlögð á tveggja ára fresti ef tækið er notað í atvinnuskyni.
Vinsamlegast fylgið gildandi reglum um förgun.
15.www.microlife.com
Finna má nákvæmar leiðbeiningar um notkun hita- og
blóðþrýstingsmælanna okkar og jafnframt upplýsingar um alla
þjónustu á www.microlife.com.
Tegund: Snertifrír hitamælir NC 150
Mælisvið: Stillt á líkama: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Stillt á hlut: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Upplausn: 0,1 °C / °F
Nákvæmni
mælingar:
Rannsóknarstofa:
±0,2 °C, 36,0 ∼ 39,0 °C / ±0,4 °F, 96,8 ∼ 102,2 °F
Skjár: Liquid Crystal Display (fljótandi kristalskjár),
4 tölustafir og sérstök tákn
Hljóðmerki: Kveikt er á tækinu og það er tilbúið til mælingar:
1 stutt hljóðmerki.
Mælingu er lokið: 1 langt hljóðmerki (1 sek.) ef hiti
mælist lægri en 37,5 °C / 99,5 °F, 10 stutt
hljóðmerki heyrast ef hiti mælist 37,5 °C / 99,5 °F
eða hærri.
Boð um villu eða bilun í kerfi: 3 stutt hljóðmerki
heyrast.
Minni: Hægt að endurheimta niðurstöður 30 mælinga
með skrá yfir bæði tíma og dagsetningu.
Bakljós: Ljósið á skjánum verður GRÆNT í 4 sekúndur eftir
að KVEIKT er á tækinu.
Ljósið á skjánum verður GRÆNT í 5 sekúndur eftir
að mælingu er lokið þegar hiti mælist 37,5 °C /
99,5 °F eða lægri.
Ljósið á skjánum verður rautt í 5 sekúndur eftir að
mælingu er lokið þegar hiti mælist 37,5 °C /
99,5 °F eða hærri.
Hitastig við
notkun:
Stillt á líkama: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Stillt á hlut: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Hitastig við
geymslu:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % hámarksrakastig
Slekkur
sjálfkrafa á sér:Um það bil 1 mínútu eftir að síðustu mælingu er lokið.
Rafhlöður 2 x 1,5V rafhlöður; stærð AAA
Stærð: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Þyngd: 90 g (með rafhlöðum), 67 g (án rafhlaðna)
Staðalviðmið: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Microlife NC 150 ennå.

Spør et spørsmål om Microlife NC 150

Har du et spørsmål om Microlife NC 150 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Microlife NC 150. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med NC 150 Microlife så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.