Microlife NC 100 manual

Vis en manual for Microlife NC 100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Microlife
  • Produkt: Termometer
  • Model/navn: NC 100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 39
40
Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i
bruk.
Type BF utstyr
Dette Microlife termometeret er et kvalitetsprodukt basert
på den nyeste teknologien og testet i samsvar med interna-
sjonale standarder. Med sin enestående teknologi kan
dette termometeret, for hver måling, gi en stabil avlesning
som er fri for varmeforstyrrelser. Instrumentet foretar en
egentest hver gang det slås på for alltid å kunne garantere
den oppgitte nøyaktighet i målingene.
Dette Microlife termometeret er beregnet til periodiske
målinger og overvåking av menneskers kroppstemperatur.
Dette termometeret er klinisk utprøvet og konstatert
sikkert og nøyaktig når det brukes i overensstemmelse
med instruksjonsboken.
Vennligst les disse instruksjonene nøye slik at du forstår
alle funksjoner og sikkerhetsopplysninger.
Microlife Digitalt termometer uten berøring NC 100 NO
1 Målesonde
2 Lyssøker
3 START-tast
4 Display
5 PÅ/AV-tast
6 Innstillingsbryter
7 Batterirommets deksel
8 Alle segmenter vises
9 Minne
AT Klar til måling
AK Måling ferdig
AL Instilling kroppsmåling
AM Innstilling for gjenstandsmåling
AN Indikasjon ved lavt batterinivå
AO Celsius til Fahrenheit omstilling
AP Minnemodus
AQ Hent de siste 30 avlesningene
AR Målt temperatur er for høy
AS Målt temperatur er for lav
BT Omgivelsestemperaturen er for høy
BK Omgivelsestemperaturen er for lav
BL Visning av feil funksjon
BM Blank skjerm
BN Flatt batteri
BO Skifte av batteri
Side: 40
41
NC 100 NO
Innholdsfortegnelse
1. Fordelene med dette termometeret
2. Viktige sikkerhetsinstruksjoner
3. Hvordan dette termometeret måler temperaturen
4. Kontrollangivelser og symboler
5. Skifte mellom kroppsmåling og gjenstandsmåling
6. Bruksanvisning
7. Celsius til Fahrenheit omstilling
8. Henting av de siste 30 avlesningene i minnemodus
9. Feilmeldinger
10.Rengjøring og desinfisering
11.Bytte av batteri
12.Garanti
13.Tekniske spesifikasjoner
14.www.microlife.com
Garantikort (se omslagets bakside)
1. Fordelene med dette termometeret
Måling på noen få sekunder
Den nyskapende infrarøde teknologien kan gjøre målingen
uten å berøre objektet. Dette garanterer en sikker og hygi-
enisk måling innen sekunder.
Flere bruksområder (stort måleområde)
Dette termometeret har et stort måleområde fra 0 -
100,0 °C / 32,0 - 212,0 °F, dette innebærer at instrumentet
kan brukes til måling av kroppstemperatur eller overflate-
temperatur på følgende:
 Overflatetemperaturen i en tåteflaske
 Overflatetemperatur i barnets badevann
 Omgivelsestemperatur
Nøyaktig og pålitelig
Målesondens unike konstruksjonen, som innbefatter en
avansert infrarød sensor, sikrer at hver måling er nøyaktig
og pålitelig.
Behagelig og enkelt i bruk
 Denergonomiskekonstruksjonen gjørdet enkelt og greit
å bruke termometeret.
 Dette termometeret kan brukes på et sovende barn uten
å forstyrre det.
 Dette termometeret er raskt og derfor behagelig å bruke
på barn.
Automatisk visning fra minnet
Den siste målingen vises automatisk på skjermen i
2 sekunder når termometeret slås på.
Lagring av flere målinger
Brukeren kan hente fram de 30 siste målingene av både tid
og dato, når instrumentet er i minnemodus, og derved få
oversikt over temperaturvariasjonene.
Sikker og hygienisk
 Ingen direkte hudkontakt.
 Ingen risiko for knusing av glass eller inntak av kvikksølv.
 Fullstendig sikker ved bruk på barn.
 Målesonden kan renses med en bomullsklut fuktet med
sprit, slik at dette termometeret er fullstendig hygienisk
for bruk av hele familien.
Feberalarm
10 korte lydsignaler og en rød LED-bakgrunnsbelysning
varsler pasienten om at han/hun kan ha temperatur lik eller
høyere enn 37,5 °C.
2. Viktige sikkerhetsinstruksjoner
 Dette apparatet må bare brukes til det formål som er
beskrevet i dette heftet. Produsenten er ikke ansvarlig
for skader som skyldes feil bruk.
 Dypp aldri dette instrumentet i vann eller i andre
væsker. Ved rengjøring må det tas hensyn til instruk-
sjonene i avsnittet «Rengjøring og desinfisering».
Side: 41
42
 Apparatet må ikke brukes dersom du har mistanke om at
det er skadet eller dersom det er tegn på noe unormalt.
 Apparatet må aldri åpnes.
 En vanlig fysiologisk reaksjon kalt vasokonstriksjon kan
oppstå i tidlig fase ved feber, dette medfører at huden
blir kald. Den registrerte temperaturen på dette termo-
meteret kan derfor bli uvanlig lav.
 Dersom målereultatet ikke er i overensstemmelse med
pasientens egen vurdering,eller er mistenkelig lav må
målingen gjentas hvert 15 minutt, eller kontroller resul-
tatet ved annen måling av kroppstemperatur.
 Dette apparatet inneholderfølsomme komponenter og må
behandles varsomt. Vær obs på de forhold vedrørende
lagring og betjening som er nevnt i avsnitt «Tekniske
spesifikasjoner»!
 Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten tilsyn, fordi
noen deler er så små at de kan svelges.
 Beskytt det mot:
- ekstreme temperaturer
- slag og fall
- forurensning og støv
- direkte sollys
- varme og kulde
 Dersom apparatet ikke skal brukes i lengre tid, bør batte-
riene tas ut.
 ADVARSEL: Bruk av dette instrumentet er ikke
noe alternativ til legebesøk. Dette instrumentet er
IKKE vanntett! Det må ALDRI dyppes i væske.
3. Hvordan dette termometeret måler tempera-
turen
Dette termometeret måler infrarød varme fra panne og
andre gjenstander. Denne energien samles gjennom
linsen og omgjøres til en temperaturverdi.
Temperaturmålinger medskanning overøyenbrynene vilgi
størst nøyaktighet.
4. Kontrollangivelser og symboler
 Alle segmenter vises 8: Trykk på PÅ/AV-tasten 5 for
å slå apparatet på, alle segmentene vil vises i 2 sekunder.
 Minne 9: Siste måling vises automatisk på skjermen i
2 sekunder.
 Klar til måling AT: Apparatet er klart for måling og
symbolet «°C» eller «°F» blinker mens modus symbolet
(kropp eller gjenstand) komme frem i displayet.
 Måling ferdig AK: Målingen vises på skjermen 4 mens
symbolet «°C» eller «°F» og modus symbolet for klart.
Termometeret er klart for neste måling så snart symbolet
for «°C» eller «°F» lyser igjen.
 Indikasjon ved lavt batterinivå AK: Batterisymbolet
blinker når apparatet slås på, for å varsle brukeren om at
batteriet må skiftes.
5. Skifte mellom kroppsmåling og gjenstands-
måling
For å skifte fra kroppsmåling til gjenstandsmåling, skyv
innstillingsbryteren 6 på siden av termometeret nedover.
For skifte tilbake til kroppsmåling, skyv innstillingsbryteren
opp igjen.
6. Bruksanvisning
Innstilling for måling av kroppstemperatur
1. Trykk på PÅ/AV-tasten 5. Skjermen aktiveres 4 og
viser alle segmenter i 2 sekunder.
2. Den siste avlesningen vises automatisk på skjermen i
2 sekunder med symbolet 9 «M».
3. Når symbolet «°C» eller «°F» blinker, høres en pipelyd
og termometeret er klart for måling AT.
4. Sett termometeret i senter av pannen i en avstand på
ikke mer enn 5 cm. Dersom pannen er dekket med hår,
svette og skitt, vennligst fjern dette i forkant for å sikre
nøyaktig avlesing.
Side: 42
43
NC 100 NO
5. Press START-tasten 3 og beveg rolig termometeret
fra midten av pannen til området ved tinningen (ca. 1 cm
over øyebrynet). Den aktiviterte blå lyssøkeren vil indi-
kere måleområdet. Etter 3 sekunder vil en lang pipetone
bekrefte at målingen er avsluttet. Dersom området ved
tinningen ikke er nådd før den lange pipetonen høres,
gjenta målingen som beskrevet over, men beveg termo-
meteret litt raskere.
6. Den målte temperaturen avleses på LCD-displayet.
Innstilling for måling av gjenstander
1. Følg trinn 1-3 over, deretter plasser termometeret i
midten av måleobjektet i en avstand på ikke mer enn
5 cm. Trykk på START-tasten 3. Etter 3 sekunder vil
en lang pipetone bekrefte at målingen er avsluttet.
2. Den målte temperaturen avleses på LCD-displayet.
 NB:
 Pasienter og termometer skal oppholde seg i
romtemperatur i minst 30 minutter.
 Ikke mål temperaturen under eller umiddelbart etter
amming.
 Termometeret må ikke brukes i omgivelser med høy
fuktighet.
 Pasienter må ikke drikke, spise eller mosjonere før/
under målingen.
 Ikke flytt måleutstyret fra måleområdet før det høres
lydsignaler som tegn på fullført måling.
 Bruk en klut fuktet med alkohol til forsiktig å rense sonden
og vent 15 minutter før det måles på en annen pasient.
 10 korte lydsignaler og en rød LED-bakgrunnsbelysning
varsler pasienten om at han/hun kan ha temperatur lik
eller høyere enn 37,5 °C.
 Mål alltid temperaturen i de samme omgivelsene, fordi
temperaturmålingen kan variere på ulike omgivelser.
 Leger anbefaler rektal måling av nyfødte i de første 6
månedene, men som ved alle andre målemetodene kan
måliingen gi varierende resultat. Dersom man bruker
berøringsfritermometerpå disse barna anbefaler vialltid
å kontrollere resultatet med rektalmåling.
 I følgende situasjoner er det anbefalt med 3 målinger og
det høyeste blir avlest:
1. Barn under 3 år med svekket immunforsvar og for
hvem det er kritisk om en har feber eller ikke.
2. Når brukeren lærer seg å bruke termometeret for
første gang og inntil han/hun har gjort seg kjent med
instrumentet og oppnår jevne avlesninger.
3. Hvis måleresultatet er uventet lavt.
 Avlesninger fra forskjellige måleområder må ikke bli
sammenlignet da normal kroppstemperatur varierer
fra måleområde og tiden på dagen, høyest på kvelden
og lavest ca en time før man våkner.
Normal kroppstemperaturskala:
- Armhule: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Munnhule: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Endetarm: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Celsius til Fahrenheit omstilling
Dette termometeret kan vise temperaturen i enten Fahren-
heit eller Celsius. Visning veksles mellom °C og °F, når
apparatet bare slås av, ved å holde the START-tasten 3
inne i 5 sekunder. Etter at det har vært trykket på START-
tasten 3 i 5 sekunder, vil aktuell måleskala («°C» eller
symbolet «°F») blinke på skjerme AO. Ved å trykke ned
START-tasten 3 igjen veksler apparatet mellom °C og °F.
Når ønsket skala er valgt, venter du i 5 sekunder, og appa-
ratet skifter deretter automatisk til målemodus.
8. Henting av de siste 30 avlesningene i
minnemodus
Termometeret husker de siste 30 avlesningene.
Side: 43
44
 Minnemodus AP: Trykk på START-tasten 3 mens
apparatet er slått av for å gå til minnemodus. Minnesym-
bolet «M» blinker.
 Avlesning 1 - siste avlesning AQ: Trykk og slipp
START-tasten 3 for å hente nest siste avlesning. Viser
1 alene med minnesymbolet.
 Visning av 30 - avlesninger etter hverandre: Trykk og
slipp START-tasten 3 gjentatte ganger for å hente de
siste 30 avlesningene i tur og orden.
Ved å trykke ned og slippe START-tasten 3 etter at de
siste 30 avlesningene er hentet, vil ovenstående rekke-
følge gjentas fra avlesning 1.
9. Feilmeldinger
 Målt temperatur er for høy AR: Skjermen viser «H» når
målt temperatur er høyere enn 42,2 °C / 108,0 °F innstil-
ling for kroppsmåling 100 °C / 212 °F innstilling for
måling av gjenstand.
 Målt temperatur er for lav AS: Skjermen viser «L» når
målt temperatur er lavere enn 34,0 °C / 93,2 °F innstil-
ling for kroppsmåling 0 °C / 32 °F innstilling for måling
av gjenstand.
 Omgivelsestemperaturen er for høy BT: Skjermen
viser «H» sammen med når omgivelsestempera-
turen er høyere enn 40,0 °C / 104,0 °F.
 Omgivelsestemperaturen er for lav BK: Skjermen viser
«L» sammen med når omgivelsestemperaturen er
lavere enn 16,0 °C / 60,8 °F innstilling for kroppsmåling
5,0 °C / 41,0 °F innstilling for måling av gjenstand.
 Visning av feil funksjon BL: Når apparatet har funk-
sjonsfeil.
 Blank skjerm BM: Sjekk om batteriene har blitt satt inn
riktig. Sjekk polaritet (<+> og <->) på batteriene.
 Visning ved tomt batteri BN: Dersom symbolet «» er
det eneste symbolet som vises i displayet, må batteriene
skiftes.
10.Rengjøring og desinfisering
Bruk en bomullsdott eller bomullsklut fuktet med alkohol
(70% isopropyl) for å rengjøre termometeret og målesonden.
Pass på at væske ikke trenger inn i termometeret. Bruk aldri
skuremidler, fortynningsmidler eller benzen til rengjøring og
dypp heller aldri instrumentet i vann eller andre vaskemidler.
Unngå å få riper i overflaten på sondelinsen og på skjermen.
11.Bytte av batteri
Dette instrumentet leveres med 2 batterier 1,5V, AAA
batterier. Batteriene må skiftes når symbolet «» BN er
det eneste symbolet som vises i displayet.
Fjern batterideksel BO ved å skyve det i retningen som vist.
Bytt batteriene – sørg for riktig polaritet som vist med
symbolet i rommet.
Batterier og elektroniske apparater må kasseres i
samsvar med lokale forskrifter, men ikke sammen
med husholdningsavfall.
12.Garanti
Dette apparatet er dekket av en 2 års garanti regnet fra
kjøpsdatoen. Garantien er bare gyldig når det forevises et
garantikort som er fylt ut av forhandleren (se baksiden)
med bekreftelse av kjøpsdatoen, eller en kvittering.
 Garantien gjelder for instrumentet, men omfatter ikke
batterier og emballasje.
 Garantien gjelder ikke, dersom apparatet har vært åpnet
eller modifisert.
 Garantien omfatter ikke skader som skyldes feil håndte-
ring, flate batterier, uhell eller forsømmelser med hensyn
til å overholde betjeningsinstruksjonene.
Ta kontakt med Microlife-service.
Side: 44
45
NC 100 NO
13.Tekniske spesifikasjoner Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medi-
sinsk utstyr 93/42/EEC.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
Ifølge det amerikanske regelverket Medical Product User
Act anbefales profesjonelle brukere å foreta en teknisk
inspeksjon annethvert år. Sørg for å overholde gjeldende
forskrifter for avfallshåndtering.
14.www.microlife.com
Detaljert brukerinformasjon om våre termometre, blodtrykks-
målere så vel som tjenester finnes på www.microlife.com.
Type: Digitalt termometer uten berøring NC 100
Måleområde: Instilling kroppsmåling: 34,0-42,2 °C
Innstilling for gjenstandsmåling: 0-100,0 °C
Oppløsning: 0,1 °C / °F
Målenøyak-
tighet:
Laboratoriet:
0,2°C, 36,0  39,0 °C
(0,4°F, 96,8  102,2 °F)
Skjerm: Liquid Crystal Display, (Flytende krystall-
skjerm) 4 sifre pluss spesialsymboler
Lyd: Apparatet er slått PÅ og klar til måling: 1 kort
pipelyd.
Fullførmålingen: Dethøres1 langtlydsignal
(1 sek.) hvis avlesningen er mindre enn
37,5 °C / 99,5 °F eller 10 korte lydsignaler
hvis avlesningen er lik eller større enn
37,5 °C / 99,5 °F.
Systemfeil eller funksjonssvikt: 3 korte
dobbelt-toner
Minne: Automatisk visning av sist målte temperatur.
Visning av de 30 siste målinger i minne-
modus
Skjermbelys-
ning:
Skjermen vil ha grønt lys i 4 sekunder når
apparatet slås PÅ.
Skjermen vilha grønt lys i5 sekunder når en
måling er fullført med en avlesning på
mindre enn 37,5 °C / 99,5 °F.
Skjermen vil ha rødt lys i 5 sekunder når en
måling er fullført med en avlesning som er
lik eller høyere enn 37,5 °C / 99,5 °F.
Arbeidstem-
peratur:
Instilling kroppsmåling: 16-40 °C (60,8-104 °F)
Innstilling for gjenstandsmåling: 5-40 °C (41-
104 °F)
Lagringstem-
peratur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % relativ maksimal fuktighet
Automatisk
utkopling: Ca. 1 minutt etter siste måling.
Batteri: 2 x 1,5 V-batterier; størrelse AAA
Dimensjoner: 150 x 40 x 39 mm
Vekt: 81 g (med batterier), 56 g (uten batterier)
Referanse til
standarder:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Microlife NC 100 ennå.

Spør et spørsmål om Microlife NC 100

Har du et spørsmål om Microlife NC 100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Microlife NC 100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med NC 100 Microlife så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.