Metabo WBE 700 manual

Vis en manual for Metabo WBE 700 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: WBE 700
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 38
NORSK no
39
Original bruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar: Disse
bormaskinene, identifisert gjennom type og
serienummer *1), tilsvarer alle gjeldende
bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3).
Tekniske dokumenter ved *4) - se side 2.
Vinkelbormaskinen er egnet til boring i metall, tre,
kunststoff og lignende materialer.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. uhensiktsmessig bruk.
Alminnelige verneforskrifter og vedlagte
sikkerhetshenvisninger må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Generell sikkerhetsinformasjon for
elektroverktøy
OBS – Les gjennom all sikkerhets-
informasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk! Nedenfor brukes
uttrykket "elektro-verktøy". Det viser til nettdrevne
elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktøy (uten ledning).
3.1 Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsområder og
arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplos-
jonsutsatte omgivelser hvor det finnes brenn-
bare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy
lager gnister som kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktøyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.
3.2 Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i stik-
kontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Bruk ikke adapter-
kontakter sammen med jordet elektroverktøy.
Bruk av støpsler som ikke er forandret på og
passende stikkontakter reduserer risikoen for
elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede
overflater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis
kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet borte fra regn og
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til
å bære maskinen, henge den opp eller til å
trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller opphopede ledninger øker risikoen for
elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke skjøteledning som er
godkjent til utendørs bruk. Bruker du en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektriske støt.
f) Dersom du ikke kan unngå å bruke
elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke jordfeilbryter. Bruk avjordfellbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
3.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå
fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er
trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et øyeblikks uopp-merksomhet
ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
hørselsvern - avhengig av type og bruk av
elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av
før du kobler det til strømforsyningen og/eller
batteriet og før du løfter det opp eller bærer
det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du
bærer maskinen, eller kobler maskinen til
strømforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette føre
til ulykker.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du starter elektroverktøyet. Et verktøy eller en
nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan føre til skader.
e) Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for å
stå stødig og i balanse. Da kan du kontrollere
maskinen bedre i uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær.Ikke bruk vide klær
eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna
deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker
eller langt hår kan komme inn i deler som beveger
seg.
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generelle
sikkerhetshenvisninger
Side: 39
NORSK
no
40
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt
måte. Bruk av støvavsug kan redusere fare som
skyldes støv.
3.4 Aktsom håndtering og bruk av
elektroverktøy
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt av-/på-
bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås
av eller på, er farlig og må repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
fjern batteriet før du foretar innstillinger på
apparatet, skifter tilbehørsdeler eller setter
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer utilsiktet
start av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolige med den eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de
brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverk-
tøyet. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning på maskinens funksjon. Se
til at defekte deler blir reparert før maskinen tas
i bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er
årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt
stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg
ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør, innstillings-
verktøy osv. i overensstemmelse med disse
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektro-
verktøy til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
3.5 Service
a) Elektroverktøyet må bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du være sikker på at
maskinen fortsatt er sikker å bruke.
Bruk støttehåndtakene som følger med
maskinen. Tap av kontroll kan føre til skader.
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger eller
maskinens egen nettkabel. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Vær oppmerksom på gass-, strøm- og
vannledninger!
Unngå utilsiktet start: Frigjør alltid bryteren
når støpslet tas ut av stikkontakten eller ved
strømbrudd.
Ikke ta på roterende verktøy!
Spon o.l. må kun fjernes når maskinen er stoppet.
Bruk hørselsvern under lengre arbeidsøkter.
Lengre tids påvirkning av høye støynivåer kan føre
til hørselskader.
Fest små emner. Spenn dem for eksempel fast i en
skrustikke.
Redusert støvbelastning:
Partikler som oppstår når maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fødselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstøv
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bøk), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i nærheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler må ikke trenge inn i kroppen.
For å redusere belastningen av disse stoffene: Sørg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. støvmaske med filter for
mikroskopiske partikler.
Følg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksområde og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering)
Samle slike partikler der de oppstår; unngå
nedfelling i omgivelsene.
Bruk et egnet støvavsug.
Minimer støvbelastningen ved å:
- unngå å rette partikkelstrømmen / utblåsingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt støv.
- bruke et avsug og/eller en luftrenser
- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet Feiing
og blåsing virvler opp støvet.
- Beskyttelsesklær skal støvsuges eller vaskes Ikke
blås dem ut, bank eller børst dem.
Se side 1.
1 Nøkkelchuck
2 Håndtak
3 Skyvebryter
4 Innstillingshjul for forhåndsinnstilling
av turtallet
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
4. Spesielle
sikkerhetshenvisninger
5. Oversikt
6. Før bruk
Side: 40
NORSK no
41
Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med
maks. utløserstrøm på 30 mA.
6.1 Montering av håndtaket
For sikkerhets skyld skal det medleverte
håndtaket alltid brukes.
7.1 Start/stopp
Start (permanentkobling): Skyv skyvebryteren
(3) forover til den går i inngrep.
Stopp: Trykk på bakre del av skyvebryteren (3).
Under vedvarende drift fortsetter maskinen å
gå selv om den blir revet ut av hendene dine.
Hold derfor alltid maskinen med begge hender i de
to håndtakene. Stå med god balanse og arbeid
konsentrert.
7.2 Forhåndsinnstilling av turtallet
Turtallet forhåndsinnstilles med innstillingshjulet (4).
7.3 Verktøybytte med nøkkelchuck
Montering av verktøy:
Sett inn verktøyet og trekk jevnt til med chucknøkkel
i alle 3 boringene.
Ta ut verktøyet:
Åpne nøkkelchucken med chucknøkkel og ta ut
verktøyet.
7.4 Ta av borechucken
Åpne borechucken helt. Stikk en sekskantnøkkel
gjennom borechucken inn i maskinens spindel. Sett
fast sekskantnøkkelen (f.eks. i skruestikket).
Sett inn chucknøkkelen og gi den et lett slag med en
gummihammer for å løsne borechucken. Skru av
chucken.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.
9.1 Elektriske maskiner:
- Overbelastningsbeskyttelse: Hastigheten går
KRAFTIG ned. Motortemperaturen er for høy. La
maskinen gå på tomgang til den er avkjølt.
- Overbelastningsbeskyttelse: Hastigheten går
LITT ned. Maskinen er i ferd med å bli
overbelastet. Jobb videre med redusert
belastning.
- Startsperre: Maskinen går ikke. Startsperren
har slått inn. Hvis støpselet settes inn mens
maskinen er på, eller hvis strømforsyningen
gjenopprettes etter et strømbrudd, starter ikke
maskinen. Slå maskinen av og deretter på igjen.
Elektroverktøy må kun repareres av elektrofagfolk!
Hvis du har et Metabo-elektroverktøy som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
fra Metabo. Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehør.
Kun for EU-land: Elektroverktøyene skal ikke
kastes i husholdningsavfallet. I henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, må elektroverktøy
som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Forklaringer til opplysningene på side 2.
Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.
P1 =Nominelt opptatt effekt
P2 =Avgitt effekt
n1 =Turtall, ubelastet
n2 =Turtall, belastet
Maks. Ø=Maksimal borediameter
b =Chuckens spennvidde
G =Borespindelgjenge
m =Vekt
Måleverdier iht. EN 60745.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å vurdere
emisjonen til elektroverktøyet og å sammenlikne
ulike elektroverktøy. Avhengig av bruksbetingelse,
tilstand til elektroverktøyet eller innsatsverktøyet,
7. Bruk
8. Tilbehør
3x
9. Freilretting
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data
Side: 41
NORSK
no
42
kan den faktiske belastningen være høyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med lavere belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren på grunn av tilpassede
antatte verdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, D =Verdi for vibrasjonsemisjon
(boring i metall)
Kh, D =Usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =lydtrykknivå
LWA =lydeffektnivå
KpA, KWA= usikkerhet
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo WBE 700 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo WBE 700

Har du et spørsmål om Metabo WBE 700 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo WBE 700. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med WBE 700 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.