Metabo TS 216 manual

Vis en manual for Metabo TS 216 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: TS 216
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Ungarsk, Polsk

Innholdsfortegnelse

Side: 90
NORSK no
91
Original bruksanvisning
1. Hensiktsmessig bruk
2. Generelle sikkerhetsanvisninger
3. Spesielle sikkerhetsanvisninger
4. Oversikt
5. Oppstilling
6. Ta produktet i bruk
7. Betjening
8. Transport
9. Vedlikehold og stell
10. Tips og triks
11. Problemer og feil
12. Tilbehør
13. Reparasjon
14. Miljøvern
15. Tekniske data
Bordsirkelsagen er laget for å sage på langs og
på tvers av massivt tre, belagt tre, sponplater,
møbelplater og lignende materialer.
Begrensninger ved saging av metall:
– Kun med egnet sagblad
(se kapittel 12. om "tilbehør")
– Kun ikke jernholdige metaller
(Ikke hardmetall eller herdet metall, ikke
magnesium)
Runde arbeidsstykker må spennes opp før de
sages, siden de lett kan vris av det roterende
sagbladet.
Bruk et egnet anlegg for sikker føring ved saging
av flate arbeidsstykker på høykant.
Apparatet skal ikke brukes til nothøvling eller
falsing.
Ikke bruk maskinen til spalting (spor i
arbeidsstykket).
Maskinen skal ikke brukes til dykksnitt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke
formålsmessig og er forbudt. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som forårsakes av ikke
formålsmessig bruk.
Ombygging av dette apparatet eller bruk av deler
som ikke er kontrollert og godkjent av
produsenten kan forårsake uforutsigelige skader.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
maskinen må du ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen
med disse dokumentene.
Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktøy
ADVARSEL– Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk! Nedenfor
brukes uttrykket "elektro-verktøy". Det viser til
nettdrevne elektroverktøy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsområder og
arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det
finnes brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv
eller damper.
c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktøyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.
2.2 Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Bruk ikke
adapterkontakter sammen med jordete
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er
forandret på og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt
hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet borte fra regn og
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks.
til å bære maskinen, henge den opp eller til å
trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for
elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med en elektrisk
maskin, må du kun bruke skjøteledning som
er godkjent for utendørs bruk. Bruker du en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektriske støt.
f) Dersom du ikke kan unngå å bruke
elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
2.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå
fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er
trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet
ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
hørselsvern - avhengig av type og bruk av
elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av
før du kobler det til strømforsyningen og/eller
batteriet og før du løfter det opp eller bærer
det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du
bærer maskinen, eller kobler maskinen til
strømforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette
føre til ulykker.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du starter elektroverktøyet. Et verktøy eller en
nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan føre til skader.
e) Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for å
stå stødig og i balanse.
Da kan du kontrollere maskinen bedre i uventede
situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær
eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna
deler som beveger seg. Løstsittende tøy,
smykker eller langt hår kan komme inn i deler som
beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsbeholdere, må du forvisse deg
om at de er tilkoblet og brukes på korrekt
måte. Bruk av støvavsug kan redusere fare som
skyldes støv.
h) Ta aldri lett på sikkerheten og sett deg ikke
ut over de reglene som gjelder for bruk av
elektrisk verktøy. Det gjelder selv om du er
erfaren i omgang med maskinen. Uforsiktig
bruk kan gi ubotelige skader på et sekund.
2.4 Bruk og behandling av det elektriske
verktøyet
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b) Ikke bruk maskiner med defekt av-/på-
bryter. En elektrisk maskin som ikke lenger kan
slås av eller på, er farlig og må repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
fjern batteriet før du foretar innstillinger på
apparatet, skifter tilbehørsdeler eller setter
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer utilsiktet
start av maskinen.
d) Maskiner som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes
av personer som ikke er fortrolige med den
eller ikke har lest disse anvisningene. Eklektisk
verktøy er farlig når det brukes av uerfarne
personer.
e) Vær nøye med vedlikehold av maskin og
tilbehør. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning på maskinens funksjon.
Se til at defekte deler blir reparert før
maskinen tas i bruk. Dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt
stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg
ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g) Bruk maskin, tilbehør, innstillingsverktøy
osv. i overensstemmelse med disse
anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utføres. Bruk av slike maskiner til andre formål
enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
h) Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og
fett. Glatte håndtak og gripeflater gjør
håndteringen usikker i utforutsette situasjoner.
2.5 Service
a) Maskinen må bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du være sikker på at
maskinen fortsatt er sikker å bruke.
2.6 Flere sikkerhetsanvisninger
– Denne bruksanvisningen henvender seg til
personer med teknisk basiskunnskap om
håndtering av maskiner av den typen som
beskrives her. Har du ingen erfaring med slike
maskiner, bør du først be erfarne personer om
hjelp.
– Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader
som oppstår på grunn av at bruksanvisningen
ikke følges.
Informasjoner i denne bruksanvisningen er
merket som følger:
Fare!
Advarsel mot personskader eller mil-
jøskader.
Fare for elektrisk støt!
Advarsel mot personskader fra elek-
trisk strøm.
Fare for inntrekking!
Advarsel mot personskader ved at le-
gemsdeler eller klær blir grepet fast.
Obs!
Advarsel mot materielle skader.
Merk:
Supplerende informasjon.
3.1 Sikkerhetsanvisninger for
beskyttelsesdeksler
a) La beskyttelsesdekslene sitte på.
Beskyttelsesdekslene må være i god stand
og riktig montert. Deksler som er løse, skadede
eller ikke fungerer som de skal må repareres eller
byttes ut.
b) Bruk alltid spaltekniv og
beskyttelsesdeksel over sagbladet når du
kapper. Ved kapping der sagbladet føres helt
gjennom arbeidsstykket minsker
beskyttelsesdekselet og de andre
verneinnretningene risikoen for skader.
c) Etter arbeider der det er nødvendig å fjerne
beskyttelsesdeksel og spaltekniv (f.eks.
Innhold
1. Hensiktsmessig bruk
2. Generelle
sikkerhetsanvisninger
3. Spesielle
sikkerhetsanvisninger
Side: 91
NORSK
no
92
falsing) er det viktig at disse delene straks
settes tilbake på plass. Beskyttelsesdekselet
og spaltekniven reduserer faren for skade.
d) Før du kobler inn maskinen må du forvisse
deg om at sagbladet ikke berører dekselet,
spaltekniven eller arbeidsstykket. Utilsiktet
berøring av disse komponentene med sagbladet
kan gi farlige situasjoner.
e) Juster spaltekniven slik det beskrives i
denne bruksanvisningen. Feil avstand,
posisjon eller innretting kan være årsaker til at
spaltekniven ikke hindrer tilbakeslaget.
f) For at spaltekniven skal kunne ha noen
effekt, må den befinne seg i sagsporet. Den vil
aldri fungere på snitt der arbeidsstykket er for kort
til at den når fram. Da er det ikke mulig for
spaltekniven å hindre tilbakeslag.
g) Bruk alltid et sagblad som er tilpasset
spaltekniven. For at spaltekniven skal kunne
fungere, må diameteren på sagbladet passe til
spaltekniven, stambladet være tynnere enn
spaltekniven og tannbredden større enn tykkelsen
på spaltekniven.
3.2 Sikkerhetsanvisninger for saging
a) FARE Hold fingre og hender borte fra
sagbladet og sageområdet. Et øyeblikks
uoppmerksomhet eller ubalanse kan føre hånden
din mot sagbladet og påføre den alvorlige
kvestelser.
b) Arbeidsstykket skal alltid mates inn mot
dreieretningen på sagbladet. Hvis
arbeidsstykket føres inn i sagbladets dreieretning
på oversiden av bordet, vil stykket og hånden
som holder det lett kunne trekkes inn i sagen.
c) Bruk aldri gjæringsanlegget til å mate inn
arbeidsstykket med på langsgående snitt; og
på tverrsnitt med gjæringsanlegg skal du
ikke bruke parallellanlegg i tillegg til
lengdeinnstillingen. Samtidig bruk av parallell-
og gjæringsanlegg for å føre arbeidsstykket gir
større sjanse for at sagbladet kommer i klem og
slår tilbake.
d) På langsgående sitt skal matekraften virke
på arbeidsstykket mellom anleggskinnen og
sagbladet. Bruk en skyvestokk hvis
avstanden mellom anleggskinne og sagblad
er mindre enn 150 mm og en skyveblokk hvis
avstanden er mindre enn 50 mm. Denne typen
"hjelpemidler" sørger for at hånden din holdes i
sikker avstand fra sagbladet.
e) Bruk bare skyvestokken som produsenten
leverte sammen med sagen, eller en som er
laget spesielt for dette. Skyvestokken sørger
for nødvendig avstand mellom hånd og sagblad.
f) Bruk aldri en skyvestokk som er skadet
eller saget i. En skadet skyvestokk kan brekke
slik at hånden din havner i sagbladet.
g) Arbeid aldri "på frihånd". Bruk alltid
parallellanlegget eller gjæringsanlegget for å
støtte og føre arbeidsstykket. Med "frihånd"
mener vi å støtte og føre arbeidsstykket med
hånden i stedet for med parallellanlegg eller
gjæringsanlegg. Frihåndsaging gir lett feil retning,
fastklemming og tilbakeslag.
h) Ta aldri på eller over et sagblad i
bevegelse. Å gripe etter et arbeidsstykke kan lett
føre til utilsiktet berøring av sagbladet som går
rundt.
i) Støtt opp lange og/eller brede
arbeidsstykker i bakkant eller på siden av
sagbordet, så det holder seg vannrett. Lange
og/eller brede arbeidsstykker har lett for å tippe
over kanten av sagbordet; da mister du
kontrollen; sagbladet klemmer seg fast og slår
tilbake.
j) Mat inn arbeidsstykket med jevn bevegelse.
Ikke bøy eller drei på det. Hvis sagbladet
kommer i klem, skal sagen straks kobles ut;
trekk støpselet ut av kontrakten og fjern
årsaken til at bladet satte seg fast. Et sagblad i
klem mot arbeidsstykket kan gi tilbakeslag eller
gjøre at motoren blokkeres.
k) Fjern ikke kapp mens sagen er i drift. Kapp
kan kile seg fast mellom sagbladet og
anleggskinnen eller i beskyttelsesdekselet og
trekke fingrene dine inn i sagen hvis du forsøker å
fjerne det. Skru av sagen og ventil til bladet står
helt stille før du fjerner slike materialbiter.
I) Bruk et ekstra parallellanlegg hvis du
arbeider med materialer som er tynnere enn
2 mm. Tynne arbeidsstykker kan kile seg fast
under parallellanlegget og gi tilbakeslag.
3.3 Tilbakeslag - årsaker og nødvendige
sikkerhetstiltak
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon i
arbeidsstykket som følge av at sagbladet har kilt
seg fast eller klemmer, at sagen er ført på skrå inn
i materialet eller at en del av arbeidsstykket er
klemt fast mellom sagbladet eller
parallellanlegget eller en annen fast del på
maskinen.
I de fleste tilfeller av tilbakeslag blir arbeidsstykket
grepet av den bakre delen av sagen, løftet opp fra
bordet og slengt mot den som betjener maskinen.
Tilbakeslag oppstår etter feil eller ukyndig bruk av
sirkelsagen. Dette kan forhindres gjennom
egnede foranstaltninger slik det er beskrevet
nedenfor.
a) Still deg aldri i rett linje med sagbladet.
Opphold deg alltid på den siden av sagbladet
der anleggskinnen er. Tilbakeslag kan slynge
arbeidsstykket med høy fart mot personer som
oppholder seg foran eller i rett linje med
sagbladet.
b) Ta aldri over eller bak sagbladet for å
trekke eller støtte arbeidsstykket. Det kan
gjøre at du uten å ville det kommer i berøring med
bladet eller et tilbakeslag kan trekke fingrene dine
inn i sagbladet.
c) Hold eller trykk aldri et arbeidsstykke som
bearbeides mot sagbladet i bevegelse. Hvis
arbeidsstykket trykkes mot sagbladet kan det
komme i klem og gi tilbakeslag.
d) Pass på at anleggskinnen ligger parallelt
med sagbladet. Hvis anleggskinnen ligger skjevt
vil arbeidsstykket trykke mot bladet og gi
tilbakeslag.
e) Ved skjulte snitt (f.eks. falser) bør du bruke
en trykkplate for å styre arbeidsstykket mot
bordet og anleggskinnen. En trykkplate gir
bedre kontroll over arbeidsstykket ved et
tilbakeslag.
f) Store plater må støttes opp for å redusere
risikoen for tilbakeslag på grunn av at
sagbladet kommer i klem. Store plater kan bli
utsatt for nedbøyning på grunn av egenvekten.
Plater må støttes opp på flere sider, både i
nærheten av sagsporet og langs kantene.
g) Vær spesielt påpasselig når du sager
stykker som er vridd, fordreid eller omformet
eller ikke har noen rette kanter som kan
brukes til å styre materialet med
gjæringsanlegg eller langs anleggskinnen. Et
fordreid arbeidsstykke er ustabilt og vil gjøre at
snittfugen blir feil iforhold til sagbladet, stykket
kommer i klem og slår tilbake.
h) Sag aldri flere arbeidsstykker som er
stablet oppå eller etter hverandre. Sagbladet
kan fange ett eller flere stykker og forårsake
tilbakeslag.
i) Hvis du vil starte opp igjen en sag som står
i arbeidsstykket, sentrerer du sagbladet i
sagsporet og kontrollerer at sagtennene ikke
har satt seg fast i emnet. Hvis sagbladet er
klemt fast, kan det gi tilbakeslag når sagen startes
på nytt.
j) Hold sagbladene rene, skarpe og riktig
vikket. Bruk aldri sagblader som er vridd eller
som har sprukne eller avrevne tenner. Skarpe
og riktig vikkede sagblader minimerer
mulighetene for innklemming, blokkering og
tilbakeslag.
3.4 Sikkerhetsanvisninger for bruk av
bordsirkelsager
a) Koble ut sirkelsagen og kutt strømmen før
du tar av innstikkplaten, bytte sagblad, gjør
innstillinger på spaltekniv, tilbakeslagsikring
eller beskyttelsesdekselet. Det samme
gjelder når sagingen er avsluttet.
Sikkerhetstiltakene er med på å forhindre uhell og
ulykker.
b) La aldri bordsirkelsagen gå uten tilsyn.
Koble ut maskinen og ikke gå fra den før den
står helt stille. En sag som går uten tilsyn utgjør
en ukontrollert fare.
c) Plasser sagen på et sted med jevnt
underlag og god belysning der du selv står
stødig og har god balanse. Oppstillingsstedet
må ha tilstrekkelig plass til å håndtere store
arbeidsstykker. Rot, dårlig opplyste
arbeidsområder og ujevnt, glatt underlag kan gi
opphav til ulykker.
d) Fjern spon og sagflis regelmessig fra
sagbordet og avsuget. Sagflis er brennbart og
selvantennelig.
e) Sikre bordsirkelsagen. En sag som ikke er
ordentlig sikret kan bevege seg eller vippe.
f) Fjern verktøy, materialrester osv. fra sagen
før du kobler den inn. Kast og fastklemming kan
være farlig.
g) Bruk alltid sagblad med riktig størrelse og
passende festeåpning (f.eks. firkantet eller
rund). Sagblad som ikke passer til sagen, får
slag og kast under drift og fører til tap av kontroll.
h) Bruk aldri flenser, underlagskiver, skruer
eller muttere med skader eller av feil type når
sagbladet monteres. Disse monteringsdelene
er konstruert spesielt for sagen din; for sikker drift
og optimal ytelse.
i) Stå aldri på sirkelsagen og bruk den ikke
som stigtrinn. Du kan skades alvorlig hvis
maskinen vipper eller du kommer borti sagbladet.
j) Forviss deg om at sagbladet er montert i
riktig retning. Bruk ikke slipeskiver eller
stålbørste på sirkelsagen. Ukyndig montering
av sagbladet eller bruk av ikke-anbefalt tilbehør
kan medføre alvorlige skader.
3.5 Flere sikkerhetsanvisninger
 Følg de spesielle sikkerhetshenvisningene i
hvert kapittel.
 Følg lover og ulykkesforebyggende forskrifter
for bruk av sirkelsager der slikt finnes.
Generelle farer!
 Ta hensyn til påvirkninger fra miljøet.
 Bruk egnede underlag til lange arbeidsstykker.
 Dette apparatet må kun startes og brukes av
personer som er fortrolig med sirkelsager og til
enhver tid er seg bevisst om farene ved bruken
av dem.
Personer under 18 år må kun bruke denne
maskinen i forbindelse med yrkesopplæring og
under tilsyn av lærerpersonale.
 Hold uvedkommende, særlig barn, borte fra
fareområdet. Ikke la andre personer berøre
maskinen eller kabelen under drift.
 Unngå at sagtennene overhetes.
 Pass på at materialet ikke smelter hvis du sager
i plast.
Fare ved elektrisitet!
 Ikke utsett denne maskinen for regn.
Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller våte
omgivelser.
Når du arbeider med denne maskinen må du
ikke berøre jordete deler (f.eks. radiatorer, rør,
komfyrer, kjøleskap).
 Ikke bruk nettkabelen for noe den ikke er
bestemt for.
Fare for personskade og innklemming
i bevegelige deler!
 Ikke bruk denne maskinen uten at
beskyttelsesinnretningene er montert.
 Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet.
Bruk eventuelt egnede hjelpemidler til mating.
Hold tilstrekkelig avstand til drevne
komponenter under drift.
 Vent til sagbladet står stille før du fjerner små
biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra
arbeidsområdet.
 Ikke bruk trykk mot siden for å bremse
sagbladet.
 Før du begynner vedlikeholdsarbeider skal du
forsikre deg om at maskinen er skilt fra
strømnettet.
 Når du kobler inn maskinen (for eksempel etter
vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at
det ikke ligger igjen verktøy eller løse deler i
maskinen.
Side: 92
NORSK no
93
Kuttfare også når skjæreverktøyet står
stille!
 Bruk hansker når du skifter skjæreverktøy.
 Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade
seg på dem.
Tilbakeslag av arbeidsstykker er farlig!
 Arbeid kun med korrekt innstilt spaltekniv.
 Ikke legg arbeidsstykkene på høykant.
 Pass på at sagbladet er egnet for materialet i
arbeidsstykket.
 Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet
sagblad.
 Bruk alltid skarpe sagblader.
 I tvilstilfelle, se om det finnes fremmedlegemer
(f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket.
 Sag kun arbeidsstykker som er så store at du
kan holde dem sikkert under sagingen.
Fare for inntrekking!
 Pass på at ingen legemsdeler eller klesplagg blir
grepet og trukket inn av roterende komponenter
(ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg
med vide ermer; hvis du har langt hår må du
bruke hårnett).
 Sag aldri i arbeidsstykker som har
– Tau,
– Snorer,
– Bånd,
– Kabler eller
– Metalltråder på seg eller som inneholder slike
materialer.
Fare ved utilstrekkelig personlig
verneutstyr!
 Bruk hørselsvern.
 Bruk vernebriller.
 Bruk støvmaske.
 Bruk egnet arbeidstøy.
 Det anbefales å bruke sklisikre sko ved arbeider
utendørs.
Fare ved trestøv!
 Noen typer trestøv (f.eks. fra eik, bøk og ask)
kan forårsake kreft ved innånding. Bruk alltid
avsug under arbeidet. Avsuget må fylle kravene
som står oppført i kapittelet 7.1.
Redusert støvbelastning:
 Partikler som oppstår når maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fødselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), tre-
impregnering (kromat, trebeskyttelsesmidler),
enkelte tresorter (som eik eller bøk).
 Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i nærheten utsettes for
belastningen.
 Slike partikler må ikke trenge inn i kroppen.
 For å redusere belastningen av disse stoffene:
Sørg for god utluftning av arbeidsplassen og
bruk egnet vernerutstyr, som f.eks. støvmaske
med filter for mikroskopiske partikler.
 Følg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksområde og -sted
(f.eks. arbeidsvernbestemmelser, deponering).
 Samle slike partikler der de oppstår; unngå
nedfelling i omgivelsene.
 Bruk støvoppsamleren som følger med og et
egnet avsug. Da hindrer du at partiklene havner
i omgivelsene.
 Minimer støvbelastningen ved å:
– unngå å rette partikkelstrømmen /
utblåsingsluften fra maskinen mot deg selv
eller andre, eller mot nedfelt støv,
– bruke et avsug og/eller en luftrenser,
– holde arbeidsplassen ren og godt utluftet.
Feiing og blåsing virvler opp støvet.
– Beskyttelsesklær skal støvsuges eller vaskes.
Ikke blås dem ut, bank eller børst dem.
Fare ved tekniske endringer, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og
godkjent av produsenten
 Monter denne maskinen nøyaktig etter
anvisningen.
 Bruk kun deler som er godkjent av produsenten.
Dette gjelder særlig for:
– Sagblader (Bestillingsnr., se kapittel 12.
Tilbehør);
– Sikkerhetsinnretninger.
 Ikke gjør noen forandringer på delene.
Fare ved feil på maskinen!
 Stell maskinen og tilbehøret omhyggelig. Følg
vedlikeholdsforskriftene.
 Kontroller apparatet før hver bruk om det er
skadet: Før videre bruk av apparatet må det
undersøkes omhyggelig om
sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller
lett skadede deler funksjonerer feilfritt og
formålsmessig. Kontroller om de bevegelige
delene funksjonerer feilfritt og ikke klemmer.
Alle deler må være riktig montert og oppfylle alle
betingelser for å sikre at maskinen kan brukes
riktig.
 Skadede verneinnretninger eller deler må
repareres riktig eller skiftes ut av et anerkjent
verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut
skadede brytere. Ikke bruk denne maskinen når
bryteren ikke kan slås av og på.
Fare fra støy!
 Bruk hørselsvern.
 Pass på at spaltekniven ikke er bøyd. Hvis
spaltekniven er bøyd, trykker den arbeidsstykket
mot siden mot sagbladet. Dette forårsaker støy.
Fare på grunn av blokkerte
arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker!
Hvis en blokkering opptrer:
1. slå av apparatet,
2. trekk ut kontakten,
3. bruk hansker,
4. fjern blokkeringen med et egnet verktøy.
3.6 Symboler på apparatet
Angivelser på typeskiltet:
a Produsent
b Serienummer
c Betegnelse
d Motordata (se også „Tekniske data“)
e CE-merking – i henhold til
samsvarserklæringen overholder dette
apparatet EU-direktivet
f Årsmodell
g Avfallsymbol – maskinen kan deponeres hos
produsenten
h Dimensjoner for godkjente sagblader
Sikkerhetstegn
Fare!
Mislighold av følgende advarsler kan
føre til alvorlige person- eller
materielle skader.
Les bruksanvisningen.
Ikke rør sagbladet mens det er i drift.
Bruk vernebrille og
hørselvern.
Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte
omgivelser.
3.7 Sikkerhetsinnretninger
Spaltekniv
Spaltekniven (5) forhindrer at tennene på vei
oppover får tak i arbeidsstykket og slenger det
mot brukeren.
Spaltekniven må alltid være montert når sagen er
i bruk.
Spondeksel
Spondekselet (7) beskytter mot utilsiktet berøring
av sagbladet og mot spon som blir slengt rundt.
Spondekselet må alltid være montert når sagen
er i bruk.
Skyvestokk
Skyvestokken (13) fungerer som en forlengelse
av hånden og sørger for sikker føring av
arbeidsstykket forbi sagen uten å risikere
uaktsom berøring av sagbladet.
Skyvestokken må alltid brukes hvis avstanden
mellom sagbladet og et parallellanlegg er mindre
enn 120 mm.
Skyvestokken må føres med en vinkel på 20° …
30° mot toppen av sagbordet.
Når skyvestokken ikke er i bruk, må den
oppbevares sammen med maskinen.
Hvis skyvestokken er skadet må den skiftes ut.
Se side 2.
1 Holder parallellanlegg
2 Bordforlengelse
3 Tverranlegg
4 Innleggskive
5 Spaltekniv
6 Skrue for feste av spondeksel
7 Spondeksel
8 Klemskruer for feste av tverranlegg
9 Bordutvidelse
10 Spennhåndtak for bordutvidelse
11 Parallellanlegg
12 Spennhåndtak for feste av parallellanlegg
13 Skyvestokk
14 Holder, skyvestokk
15 På-bryter
16 Av-bryter
17 Sveiv for å stille inn skjærehøyden
18 Hjul for innstilling av helningsvinkelen
19 Spennhåndtak for låsing av helningsvinkelen
20 Helningsbegrensning
21 Justerbar fot for utjevning av ujevnheter i
bakken (på TS 216 Floor)
22 Holder for avsugslange
23 Avsugslange
24 Justeringsskrue (klemme på parallellanlegg)
D-72622 Nürtingen
Germany
xxxx
30
216
mm
max.
63
mm
a
b
c
d
e f g h
4. Oversikt
13
Side: 93
NORSK
no
94
25 Avsugstuss på spondeksel
26 Holder, spondeksel
27 Avsugadapter
28 Holder tverranlegg
29 U-nøkkel
30 Fot / håndtak på understellet (kun på TS 216 /
kan ikke ettermonteres på TS 216 Floor) *
* avhengig av utstyr/modell
Sørg for å stå stødig, og hold alltid
balansen.
Oppstilling uten maskinstativ:
1. To personer løfter apparatet ut av
emballasjen.
2. Sett sagen på et stabilt bord eller en
arbeidsbenk.
3. Skru sagen fast i bordet eller arbeidsbenken.
4. Bruk den justerbare foten (21) til å utligne
ujevnheter i bakken: Løsne skruen, still inn
foten og trekk skruen godt til igjen.
Oppstilling med maskinstativ:
1. To personer løfter apparatet ut av
emballasjen.
2. Sett apparatet på gulvet.
3. Løft apparatet i håndtakene og still det på
høykant.
4. Trekk ut håndtakene (30), vri dem og la dem
klikke på plass.
5. Klapp ut begge de nedre bordbeina. Det gjør
du ved å trykke den røde svinghendelen (31)
nedover (med foten eller hånden) og vippe
ned bordbeina.
6. Vipp apparatet litt bakover og trykk begge
bordbeina nedover. De røde svinghendlene
(31) må klikke på plass.
7. Klapp ut begge de øvre bordbeina. Det gjør du
ved å skyve de røde svinghendlene (32) mot
høyre og vippe ned bordbeina.
De røde svinghendlene på klikke på plass.
8. Ta tak i sagen midt på det øvre rammestativet.
Trekk sagen opp og sett den på plass. (Hold
foten mot den justerbare foten for å unngå at
sagen sklir når du monterer den).
9. Utlign ujevnheter i underlaget med den
justerbare foten (33).
Merk:
Første gang maskinen kobles inn kan det slynges
ut gummispon. Det kommer av konstruksjonen og
er ikke farlig.
6.1 Montering
Still inn spaltekniven (hvis nødvendig)
Merk:
Spaltekniven (5) er stilt riktig fra fabrikken. Det er
bare nødvendig å rette inn spaltekniven ved
oppstart hvis den har forskjøvet seg under
transport.
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Fastnøkkelen (28) settes inn i åpningen til
bordinnlegget (4), dette løftes og tas ut.
3. Løsne festehendelen (34) (vri den mot
klokka!).
4. Trekk spaltekniven (5) oppover fra den
nederste transportstillingen til den stopper.
5. Kontrollere innrettingen av spaltekniven:
– Avstanden mellom ytterkanten av sagbladet
og spaltekniven skal være mellom
3 og 8 mm.
– Spaltekniven må stå i flukt med sagbladet.
Fare!
Spaltekniven er en del av
sikkerhetsinnretningene. Den må være
korrekt montert for at bruken av sagen skal
være trygg:
6. Trekk til festehendelen (34) (vri den med
klokka!).
Justere sideretningen (ved behov):
Spaltekniv (5) og sagblad må være helt i flukt.
7. Løsne tre unbrakoskruer (35).
8. Still inn spaltekniven (5) så den flukter med
sagbladet.
9. Trekk til de tre unbrakoskruene (35).
10.Sett innleggskiven (4) tilbake og trykk den på
plass.
Montering av spondeksel
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Monter spondekselet (7) på det fremre
opptaket på spaltekniven (5).
3. Fest spondekselet godt med spennhåndtaket
(36).
Høydeinnstilling av innleggskiven
(Ved behov)
Innleggskiven (4) er stilt riktig hvis toppen av den
ligger 0 - 0,7 mm under overflaten på bordet.
Høyden justeres med de 4 skruene i hjørnene på
innleggskiven (4).
5. Oppstilling
30
31
6. Ta produktet i bruk
32
33
5
34
max. 8 mm
5 35
7
5 36
Side: 94
NORSK no
95
6.2 Strømtilkobling
Fare! Elektrisk spenning
 Bruk apparatet kun i tørre omgivelser.
 Bruk kun apparatet med en strømkilde som
oppfyller følgende krav (se også „Tekniske
data“):
– Stikkontakter må være installert, jordet
og testet iht. forskriftene.
– Nettspenning og -frekvens må stemme
overens med de data som er angitt på
apparatets typeskilt.
– Sikring med 30 mA jordfeilbryter
(RCD).
Merk:
Henvend deg til strømleverandøren eller din
elektriker hvis du har spørsmål om din
tilkobling oppfyller disse kravene.
 Legg ut den elektriske kabelen slik at den
ikke hindrer arbeidet og ikke kan skades.
 Den elektriske kabelen må ikke utsettes for
varme, aggressive væsker eller skarpe
kanter.
 Som skjøteledning må det bare brukes
gummikabel med tilstrekkelig diameter.
 Ute må det bare brukes skjøteledninger
som er tillatt for utendørs bruk og merket i
henhold til dette.
 Ikke dra støpselet ut av stikkontakten etter
kabelen.
 Unngå utilsiktet start: Forsikre deg om at
på/av-bryteren er av når du setter i
kontakten.
Fare for ulykker!
Sagen må kun betjenes av én person om
gangen. Andre personer må kun oppholde
seg ved sagen for å gi eller ta i mot
arbeidsstykker på trygg avstand.
Kontroller før arbeidet at følgende er i orden:
– Strømkabel og støpsel;
– På/Av-bryter;
– Spaltekniv;
– Spondeksel;
– Matehjelp (skyvestokk, skyvekloss og
grep).
Bruk personlig verneutstyr:
– Støvmaske;
– Hørselsvern;
– Vernebriller.
Innta riktig arbeidsstilling for å sage:
– Foran på betjeningssiden;
– Frontalt mot sagen;
– Til venstre for sagbladets fluktlinje;
– Ved tomannsdrift må den andre personen
holde tilstrekkelig avstand til sagen.
Bruk følgende etter behov mens arbeidet på-
går:
– Egnede anlegg for arbeidsstykkene – hvis
stykkene vil falle ned fra bordet etter
gjennomsaging;
– Sponavsug.
Unngå typiske betjeningsfeil:
– Ikke bruk trykk fra siden for å bremse
sagbladet. Det er fare for tilbakekast.
– Trykk alltid arbeidsstykket ned mot bor-
det under saging, og pass på at det ikke
klemmer. Det er fare for tilbakekast.
– Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig –
heller ikke bunter av flere stykker. Det er
fare for ulykke hvis sagbladet ukontrollert
får tak i enkelte stykker.
Fare for inntrekking!
Skjær aldri arbeidsstykker hvis det finnes
tau, snorer, bånd, kabel eller ståltråd på dem,
eller hvis de inneholder slike ting.
7.1 Sponavsug / universalstøvsuger
Fare!
Noen typer trestøv (f.eks. fra eik, bøk og ask)
kan forårsake kreft ved innånding. Bruk alltid
et egnet sponavsug når du arbeider i lukkede
rom. Avsuget må oppfylle følgende krav:
– Må passe til diameteren på avsugstussen
(spondeksel 38 mm; sponkasse 35/
44 mm);
– Luftmengde  460 m3/t;
– Undertrykk i avsugstussen på sagen
 530 Pa;
– Lufthastighet i avsugstussen på sagen
 20 m/s.
Avsugsstussene for sponavsuget sitter på
sagbladkassen og på spondekselet.
Se også bruksanvisningen til avsuget!
7.2 Innstilling av skjærehøyden
Fare!
Kroppsdeler eller gjenstander som finnes i
justeringsområdet kan fanges av sagbladet
når det dreier seg! Skjærehøyden må kun
innstilles når sagbladet står stille!
Sagbladets skjærehøyde må tilpasses høyden på
arbeidsstykket: Den nedre forkanten på
spondekselet må ligge på arbeidsstykket.
 Still inn skjærehøyden ved å dreie på
håndsveiven (17).
Merk:
For å jevne ut eventuell klaring når
skjærehøyden justeres, skal du alltid føre
sagbladet nedenfra og opp til ønsket
posisjon.
7.3 Skråstilling av sagbladet
Fare!
Gjenstander eller maskindeler som finnes i
justeringsområdet kan fanges av sagbladet
når det dreier seg! Skjærehøyden må kun
innstilles når sagbladet står stille!
Helningen på sagbladet kan stilles inn mellom -
1,5° og 46,5°.
1. Løsne spennhåndtaket (19).
2. Still inn ønsket helning på sagbladet med
hjulet (18).
3. Lås helningsvinkelen med spennhåndtaket
(19) (drei med klokken).
Innstilling for baksnitt
Helningsinnstillingen har et anlegg ved 0° og ved
45°. For spesielle gjæresnitt (baksnitt) kan
helningsvinkelen økes med 1,5° i begge
retninger.
 Trekk ut helningsbegrensningen (20)og sett den
over den høyre eksenterskiven =
helningsvinkelen på sagbladet kan stilles inn
mellom –1,5° og 45°.
 Trekk ut helningsbegrensningen (20)og sett den
over den venstre eksenterskiven =
helningsvinkelen på sagbladet kan stilles inn
mellom 0° og 46,5°.
Av/på-bryter
 Slå på = trykk på den øvre bryteren (15) i 1–2
sek.
 Slå av = trykk på den nedre bryteren (16).
7.4 Stille inn parallellanlegg
Den monteres på styreprofilen på forsiden av
sagen.
– Plasser parallellanlegget (11) til høyre for
sagbladet.
Markeringen i lupen viser den innstilte
avstanden mellom parallellanlegget og
sagbladet på skalaen.
– Løsne spennhåndtaket (12) på parallellanlegget
og juster parallellanlegget til markeringen i lupen
viser ønsket avstand til sagbladet.
Trykk spennhåndtaket (12) nedover for å
låse.
7. Betjening
17
19 18
20
-1,5° ... 45°
0° ... 46°
15
16
37 11 12
Side: 95
NORSK
no
96
– Når det sages med parallellanlegg må
anleggsprofilen (37) stå parallelt med sagbladet
og være låst med spennhåndtaket (12). Trykk
spennhåndtaket (12) nedover.
– Fingermuttere (38) til feste av anleggsprofilen.
Anleggsprofilen kan tas av og flyttes når begge
fingermutterne (38) er løsnet:
Lav anleggskant:
– Til saging av flate arbeidsstykker
– Når sagbladet har helning.
Høy anleggskant:
– Til saging av flate arbeidsstykker.
7.5 Justere markøren på parallellanlegget
1. Rett opp parallellanlegget på sagbladet.
2. Løsne skruen på markøren på
parallellanlegget.
3. Still inn slik at markøren på parallellanlegget
og „0“ på skalabåndet stemmer overens.
4. Trekk til skruen på markøren på
parallellanlegget igjen
Merk:
For å hindre at arbeidsstykket kommer i klem når
det sages med parallellanlegg:
Skyve parallellanlegget helt ut til høyre før du
stiller inn ønsket snittbredde.
Merk:
Juster parallellanlegget (etter behov): For at
stykket ikke skal komme i klem mellom
parallellanlegget og sagbladet, må
parallellanlegget stilles parallelt med sagbladet -
evt.
stilles inn slik at det er maks. 0,3 mm åpning
bakover. For å justere må du løsne de to skruene
på oversiden av parallellanlegget. Stram deretter
til igjen.
Merk:
Juster festekraften i parallellanlegget (etter
behov): Hvis den bakre klemmen aktiveres
tidligere eller senere enn den fremre klemmen,
kan dette justeres med mutteren (24). Løsne
mutteren (24) for at den bakre klemmen aktiveres
senere. Stram mutteren (24) for at den bakre
klemmen aktiveres tidligere.
7.6 Stille inn tverranlegg
Tverranlegget (3) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.
For vinkelkutt kan tverranlegget justeres mot
begge sider med 60°.
For vinkelkutt på 45° og 90° finnes tilsvarende
anlegg.
Innstille en vinkel: Løsne spennhåndtaket (8) ved
å vri det mot klokken.
Fare for ulykker!
Spennhåndtaket må være strammet når det
sages med tverranlegg.
Forsatsprofilen kan forskyves eller tas av ved å
løsne fingermutterne (39).
7.7 Stille inn bordutvidelsen
Bordutvidelsen (9) utvider bæreflaten, slik at også
større arbeidsstykker blir holdt sikkert.
 For å justere bordutvidelsen (9) må
spennhåndtaket (10) løsnes.
(Justering av venstre bordutvidelse med bakre
klemme. Justering av høyre bordutvidelse med
fremre klemme.)
Fare for ulykker!
Spennhåndtaket må være strammet under
saging.
Lese av skalabåndet under arbeide med
parallellanlegg
På hvilken skala skjærebredden blir lest av, er
avhengig av hvordan anleggsprofilen er montert
på parallellanlegget:
– Høy anleggskant =
Skala med sort skrift på hvit bakgrunn.
– Lav anleggskant =
Skala med hvit skrift på sort bakgrunn.
Ved små skjærebredder blir bordutvidelsen ikke
trukket ut. Skjærebredden blir lest av på den
høyre skalaen med markøren på
parallellanlegget:
– Høy anleggskant: Skjærebredde fra 0 til 25 cm
mulig.
– Lav anleggskant: Skjærebredde fra 0 til 18,5 cm
mulig.
Når du skal sage større arbeidsstykker, må du
trekke ut bordutvidelsen (9).
1. Skyv parallellanlegget til endeposisjonen på
skalaen.
2. Trekk ut bordutvidelsen og still inn
parallellanlegget på ønsket avstand.
Skjærebredden blir lest av på den venstre
skalaen på markøren på skalabåndet.
7.8 Still inn bordforlengelse
Bordforlengelsen (2) utvider bæreflaten, slik at
også større arbeidsstykker blir holdt sikkert.
1. For å trekke ut bordforlengelsen må begge
fingerskruene (40) løsnes.
2. Trekk ut bordforlengelsen og still den inn på
ønsket avstand.
3. Skru til begge fingerskruene igjen.
7.9 Saging
Fare!
Skyvestokken må alltid brukes hvis
avstanden mellom sagbladet og et
parallellanlegg er mindre enn 120 mm.
Rett kutt
1. Still inn og sett fast helningsvinkelen.
2. Still inn skjærehøyden. Forkanten av
spondekselet må ligge helt ned på
arbeidsstykket.
3. Ved skrått sagblad monteres parallell stopper
til venstre for sagbladet og stilles inn.
4. Start sagen.
5. Skyv arbeidsstykket jevnt bakover og sag
gjennom i en arbeidsoperasjon.
6. Slå av maskinen hvis du ikke vil arbeide videre
med en gang.
Skråkutt
1. Tverranlegget (3) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.
2. Still inn ønsket vinkel etter at spennhåndtaket
(8) på tverranlegget er løsnet og fest
spennhåndtaket igjen.
3. Still inn sideavstanden mellom forsatsprofil og
sagblad:
Løsne fingermutteren (39) og flytt
forsatsprofilen.
Skru fast fingermutteren (39).
4. Trykk arbeidsstykket mot tverranlegget.
5. Skjær gjennom arbeidsstykket ved å skyve
tverranlegget forover.
6. Slå av apparatet hvis du ikke skal jobbe videre
med en gang.
Fare!
Før hver transport:
 Slå av maskinen.
 Vent til sagbladet står stille.
 Trekk ut støpselet.
 Demonter påsatte deler (Spondeksel,
sponavsug). Oppbevar spondekselet på
sagbordet.
 Sett spaltekniven i transportstilling. Gjør slik det
beskrives i kapittel 6.1 men pass på å skyve
spaltekniven (5) helt ned (transportstilling).
 Sveiv sagbladet helt ned.
 Still sagbladets helningsvinkel på 0° og lås den
med spennhåndtaket.
 Rull opp strømkabelen på kabelrullen.
Kun apparat med maskinstativ:
38
8
3
39
10
10
9
9
40
8. Transport
13
8
39
Side: 96
NORSK no
97
 Løft apparatet i rammestativet og sving det
bakover. Still apparatet på høykant og klapp inn
de øvre beina. De røde svinghendlene på klikke
på plass igjen.
 Sving apparatet bakover og klapp inn de nedre
beina. De røde svinghendlene på klikke på
plass igjen.
 Skyv inn håndtaket og sett fra deg apparatet.
Innklemmingsfare
Skyv begge bordutvidelsene helt inn og lås
med spennhåndtakene.
Bruk håndtakene på siden (41)av bordet for å
bære maskinen.
Obs!
Ikke bær maskinen i
beskyttelsesinnretningene, bordutvidelsen
eller i betjeningselementene!
Obs!
Maskinen bør alltid bæres av to personer
(vekt)!
Mobil transport:
 Trekk ut håndtaket, vri det og la det klikke på
plass.
 Trekk eller skyv sagen i håndtaket.
Bruk om mulig originalemballasjen ved
forsendelse.
Fare!
Alltid før vedlikeholds- og rengjøringsarbeid:
1.Slå av maskinen.
2.Vent til sagen står stille.
3.Trekk ut støpselet.
– Etter vedlikehold og rengjøring må alle
sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres.
– Skadde deler, særlig sikkerhetsinnretninger, må
kun skiftes ut med originaldeler, da deler som
ikke er prøvd og godkjent av produsenten kan
forårsake uforutsigelige skader.
– Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet i dette kapittelet må kun
utføres av fagfolk.
Fare!
Hvis innleggskiven er skadet er det fare for at
små gjenstander kan klemmes fast mellom
innleggskiven og sagbladet og dermed
blokkere sagbladet. Skift straks ut skadede
innleggskiver!
9.1 Utskifting av sagbladet
Fare!
Rett etter saging kan sagbladet være svært
varmt – fare for forbrenninger! Vent til
sagbladet er avkjølt. Ikke rengjør sagbladet
med brennbar væske.
Det er fare for kutt, selv når sagbladet står
stille. Bruk hansker når du skifter ut sagblad.
Pass på sagbladets dreieretning når du
setter det sammen!
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Demonter spondekselet (7).
3. Fastnøkkelen (28) settes inn i åpningen til
bordinnlegget (4), dette løftes og tas ut.
4. Drei spennmutteren (43) på sagbladet med en
fastnøkkel (29) samtidig som du trekker
hendelen på sagbladlåsen (42) oppover, til
den klikker på plass.
5. Hold fast hendelen (42) og skru
spennmutterne (43) av med klokken.
6. Ta spennmutter (43), ytre sagbladflens (44) og
sagblad av sagbladakselen.
7. Rengjør spennflatene på sagbladflensen (44)
og (45) på sagbladet.
Fare!
Ikke bruk rengjøringsmiddel (f.eks. til å fjerne
rester av kvae) som kan angripe maskinens
deler av lettmetall og dermed forringe
maskinens styrke.
8. Skyv den indre sagbladflensen (45) inn på
motorakslen.
9. Sett på det nye sagbladet (pass på
dreieretningen!).
Fare!
Bruk kun sagblader som er i henhold til
angivelsene i Tekniske data og EN 847-1.
Sentrifugalkraften kan få deler fra uegnede
eller skadde sagblader til å slynges ut med
eksplosiv kraft.
Ikke bruk:
– Sagblader der høyeste tillatte hastighet
er lavere enn sagbladakselens nominelle
hastighet (se „Tekniske data“);
– Sagblader av høylegert stål (HS eller
HSS);
– Sagblader med snittbredde som er min-
dre eller stamblad som er større enn tyk-
kelsen på spaltekniven.
– Sagblader med synlige skader;
– Kappeskiver.
Fare!
– Bruk kun originaldeler for å montere sag-
bladet.
– Ikke bruk løse reduksjonsringer, sagbla-
det kan ellers løsne.
– Sagblader må monteres slik at de roterer
uten ubalanse eller slag og slik at de ikke
kan løsne.
10.Skyv på ytre sagbladflens (44).
11.Skru opp spennmutteren (43)
(venstregjenget!). Vri på spennmutteren (43)
med fastnøkkelen (29) og trekk samtidig
hendelen på sagbladlåsen (42) oppover , til
den klikker på plass.
12.Hold fast hendelen (42) og skru til
spennmutterne for hånd mot klokken.
Fare!
– Ikke bruk forlengelse på verktøyet til å
skru fast sagbladet.
– Ikke slå på spennskruen for å feste den.
13.Still inn spaltekniven i henhold til
sagbladstørrelsen (46).
(Spalteknivinnstilling se 6.1)
14.Sett innleggskiven (4) tilbake og trykk den på
plass.
15.Monter spondekselet (7).
9.2 Innstilling av anleggsbegrensningen
1. Still helningsbegrensningen (20)for vinkelom-
rådet på 0° / 45°.
2. Lås den innstilte helningsvinkelen med
spennhåndtaket (19).
3. Kontroller helningsvinkelen:
– 0° = i rett vinkel til sagbordet
– 45° med separat vinkelmål.
Dersom du ikke får stilt inn disse verdiene
nøyaktig:
4. Løsne stjerneskruen (47) på den aktuelle
eksenterskiven og juster den til
helningsvinkelen mot sagbordet i er
henholdsvis nøyaktig 0°
(= rettvinklet) og 45° i endeposisjonene.
9. Vedlikehold og stell
41
42
43
44
45
46
47
20
19
45°
Side: 97
NORSK
no
98
5. Trekk til stjerneskruen på eksenterskiven.
6. Etter at du har stilt inn anleggsbegrensningen
må du justere vinkelskalaen på fremsiden
tilsvarende.
Merk:
For å stille inn helningsbegrensningen fra -1,5° til
46,5°, må hendelen på anleggsbegrensningen
trekkes ut.
9.3 Oppbevaring av maskinen
Fare!
Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
Oppbevar apparatet på en slik måte at det
ikke kan startes av uvedkommende, og at
ingen kan skade seg på det.
Obs!
Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet utendørs
eller i fuktige omgivelser.
9.4 Vedlikehold
Rengjøring av sagen
 Fjern spon og støv med støvsuger eller børste
fra:
– Sagbladets justeringsinnretning;
– Motorens luftespalter;
– Sagbladkasse.
– Høydeinnstilling
– Svingføring
Hver gang før maskinen startes
Visuell kontroll om
– Avstand sagblad – spaltekniv 3 til 8 mm.
– Spaltekniven er i flukt med sagbladet.
Kontroller visuelt at strømkabelen og støpselet
ikke er skadet. Defekte deler må skiftes ut av en
elektriker.
Hver gang den slås av
Kontroller om sagbladet fortsetter å gå i mer enn
10 sekunder. Hvis det går lenger, må motoren
skiftes ut av elektrofagfolk.
1x i måneden (ved daglig drift)
Fjern sagspon med støvsuger eller kost, og smør
styringene med litt olje:
– Høydeinnstillingens gjengestang og styrestang;
– Svingsegmentene
Hver 150. driftstime
Kontroller alle skruer og bolter, ettertrekk om
nødvendig.
Ved behov:
Still inn føringshylsene på bordbeina.
 Unbracoskruer (48)
drei i retning med klokken =
føringen går tregt.
 Unbracoskruer (48)
drei i retning mot klokken =
føringen går lett.
 Ekstra finjustering med bruk av settskrue (49).
Still inn føringshylsene på den fremre
beinholderen:
 Vri unbrakoskruene (50) med klokken = tregere
føring.
 Vri unbrakoskruene (50) mot klokken =
føringen går lett.
Still inn føringshylsene på den bakre
beinholderen:
 Vri unbrakoskruene (51) med klokken = tregere
føring.
 Vri unbrakoskruene (51) mot klokken = føringen
går lett.
Trekk til alle unbrakoskruene like mye.
 Gjør prøvekutt i rester av passende materialer
før du sager arbeidsstykkene.
 Legg alltid arbeidsstykket slik på sagbordet at det
ikke kan velte eller vakle (legg f.eks. et vridd bord
med den utoverbøyde siden opp).
 Bruk lengdeanlegget for å sage like lange
arbeidsstykker rasjonelt.
 Hold bordoverflatene rene.
Fare!
Før hver utbedring av feil:
1.Slå av maskinen.
2.Trekk ut støpselet.
3.Vent til sagbladet står stille.
Sett alle sikkerhetsinnretninger i drift og
kontroller dem igjen hver gang en feil er blitt
rettet.
Motoren går ikke
Startsperren har slått inn. Maskinen begynner
ikke å gå dersom kontakten blir satt i når den er
på, eller dersom strømforsyningen blir brutt og
deretter gjenopprettet:
 Slå maskinen av og deretter på igjen.
Ingen elektrisk spenning:
 Kontroller kabel, støpsel, stikkontakt og
sikring.
Overopphetet motor, f.eks. på grunn av uskarpt
sagblad eller opphoping av spon:
 Utbedre årsaken for overopphetingen, la avkjøle
i noen minutter. Deretter kan du slå på apparatet
igjen.
Turtallet blir ikke oppnådd
Overbelastningsvern: Hastigheten avtar
BETRAKTELIG:
 Motortemperaturen er for høy! La maskinen gå
på tomgang til den er avkjølt.
Overbelastningsvern: Hastigheten avtar LITT:
 Maskinen er i ferd med å bli overbelastet. Jobb
videre med redusert belastning.
Angitt maksimal hastighet nås ikke -
nettspenningen er for lav:
 Sørg for kortere kabel eller større tverrsnitt
( 1,5 mm2).
 La en elektriker kontrollere strømforsyningen.
Sageytelsen avtar
Sagbladet er uskarpt (bladet har muligens
friksjonsmerker på sidene):
 Bytt sagblad (se kapittel 9. "Vedlikehold“).
Sponutkast tilstoppet
Avsuget er ikke tilkoblet eller sugeeffekten er for
dårlig:
 Koble til avsuget eller øk sugeeffekten
(Lufthastighet  20 m/sek i sponutkastrøret).
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.
Sagblad Precision Cut, Best.nr.: 6.28062
– Svært bredt bruksområde innen trearbeider
– For ekstra bra, ren saging ved langs- og
tverrsnitt i mykt og hardt treverk.
Sagblad Multi Cut, Best.nr.: 6.28063
– Generell bruk til krevende materialer
– Ekstra godt egnet til interiørarbeider
– Perfekte resultater, også ved tverrsnitt i heltre,
rå-, belagte plater /sponplater, MDF.
– Ved høye krav til snittkvaliteten; f.eks. laminat,
plastmaterialer, tynne aluminium-, kobber- og
messingprofiler
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i katalogen.
Fare!
Reparasjoner på elektroverktøy skal av
sikkerhetsmessige årsaker kun utføres av en
elektriker med originale reservedeler!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som må repareres. Adresser
finner du på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig
deponering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehør.
Gjelder kun land i EU: Elektroverktøy skal
ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-
direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett må kassert
elektroverktøy samles atskilt og bringes til
miljøvennlig gjenvinning.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.
U =Nettspenning
P1 =Nominelt effektopptak
P2 =Utgangeffekt
I =Nominell strøm
F =Min. sikring
IP =Beskyttelsesgrad
n0 =Hastighet
v0 =Maks. skjærehastighet
W =Tykkelse på spaltekniven
D =Diameter på sagblad (utvendig)
d =Sagbladhull (innvendig)
49
48
10. Tips og triks
11. Problemer og feil
50
51
12. Tilbehør
13. Reparasjon
14. Miljøvern
15. Tekniske data
Side: 98
NORSK no
99
b =Skjærebredde
a =Maks. tykkelse på sagbladet
T90° =Skjærehøyde med loddrett sagblad
T45° =Skjærehøyde med 45° helning på
sagblad
Sx° =Svingområde for sagblad
Lp =Maks. skjærebredde med
parallellanlegg
LW =Maks. tverrsnittbredde med
vinkelanlegg
A1 =Størrelse uten maskinstativ (LxBxH)
A2 =Størrelse med maskinstativ (LxBxH)
SL =Lengde sagbord
SB =Bredde sagbord
m =Maskinvekt
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).
Utslippsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å anslå
emisjonen fra maskinen og å sammenlikne ulike
verktøy. Avhengig av bruksbetingelsene,
tilstanden til maskinen og verktøyet, kan den
faktiske belastningen være høyere eller lavere. Ta
hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre
belastning i vurderingen. Fastsett sikkerhetstiltak
for brukeren på grunn av tilpassede
vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =Lydtrykknivå
LWA =Lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet
Bruk hørselsvern!

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo TS 216 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo TS 216

Har du et spørsmål om Metabo TS 216 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo TS 216. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TS 216 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.