Metabo STE 140 manual

Vis en manual for Metabo STE 140 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: STE 140
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Ukrainsk, Norsk, Finsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 40
NORSK no
41
Original bruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar: Disse stikksagene,
identifisert gjennom type og serienummer *1),
tilsvarer alle gjeldende bestemmelser i direktivene
*2) og standardene *3). Tekniske dokumenter ved
*4) - Fig. I
Maskinen er egnet til saging av ikke-jern-metaller
og stålplater, tre og trelignende materialer, plast og
lignende materialer. All annen bruk er forbudt.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt
sikkerhetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger eller
maskinens egen nettkabel. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Kontroller at det ikke finnes strøm-, vann- eller
gassledninger på stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer
i luftveiene hos personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Om mulig må du bruke støvavsug.
- For at støvavsuget skal bli best mulig bør du bruke
vernedekselet (4) og et passende Metabo-avsug
sammen med dette elektroverktøyet.
- Sørg for at det er god ventilasjon på
arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske med
filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for
materialene du skal arbeide med.
Ved bearbeiding må emnet ligge godt mot
underlaget og sikres mot forskyvning, for eksempel
ved hjelp av en tvinge.
Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker.
Ved saging må fotplaten ligge sikkert på
arbeidsstykket.
Ikke start maskinen mens sagbladet er i berøring
med arbeidsstykket.
Slå av sagen dersom sagbladet setter seg fast eller
når du tar en pause i arbeidet. Hold emnet rolig helt
til sagbladet er stanset helt. Forsøk aldri å fjerne
sagen fra emnet så lenge sagbladet beveger seg,
da kan det oppstå rekyl.
Hvis du vil starte en sag som står i emnet på nytt,
sentrerer du sagbladet i sagsporet og kontrollerer at
sagtennene ikke har satt seg fast i emnet. Hvis
sagbladet er klemt fast, kan det føre til rekyl når
sagen startes på nytt.
Fare for personskade på grunn av det skarpe
stikksagbladet. Stikksagbladet kan være varmt
etter saging. Bruk vernehansker.
Ikke før hendene inn i sageområdet eller mot
sagbladet. Ikke grip under emnet.
Spon o.l. må kun fjernes når maskinen er stoppet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle former
for innstilling, montering, vedlikehold og rengjøring.
LED-lampe (3) (avhengig av utstyr): Se ikke rett inn
i lampen. Se ikke inn i strålen med optiske
instrumenter.
Figurene finner du på begynnelsen av
bruksanvisningen.
Fig. A–E
1 Beskyttelsesplate som kan brukes ved ømfintlige
materialoverflater (settes på som vist) *
2 Sponflisbeskyttelse *
3 LED-lampe*
4 Beskyttelseshette *
5 Beskyttelsesbøyle mot utilsiktet berøring av
sagbladet
6 Innstillingsspak for pendelbevegelse
7 Innstillingsknapp for sponblåseinnretning
1. Samsvarserklæring
2. Forskriftsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
5. Figurer
6. Oversikt
Side: 41
NORSK
no
42
8 Skyvebryter for å slå av/på
9 Fotplate
10 Avsugstuss *
11 Innstillingshjul for slagfrekvens
12 Føringsskinne-adapter (til bruk på
føringsskinne 6.31213)*
13 Bryterknapp *
14 Låseknapp til permanentkobling *
15 Sagblad *
16 Sagblad-støtterulle
17 Strammemekanisme for sagblad
18 Spennarm til sagbladfeste
19 Skala til avlesing av innstilt kappevinkel
20 Klemarm for skråsnitt (STE...Plus) *
21 Skrue for skråsnitt (STE...Plus) *
22 Låseskrue (STE...Plus) *
23 Spennkraftskrue (STE...Plus) *
* avhengig av utstyr / ikke inkludert
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
7.1 Sette inn sponflisbeskyttelse fig. A
Fare for personskade på grunn av det skarpe
stikksagbladet. Når sponflisbeskyttelsen (2)
settes på, må sagbladet være fjernet.
Snu maskinen, fotplaten peker oppover.
Sponflisbeskyttelsen skyves inn forfra mens
følgende 2 punkter følges:
• Platens glatte side peker oppover.
• Åpningen peker bakover (mot nettkabelen).
Når du arbeider med montert beskyttelsesplate (1)
(avhengig av utstyr), skal sponflisbeskyttelsen settes
inn i beskyttelsesplaten.
7.2 Sette inn sagblad fig. B
Fare for personskade på grunn av det skarpe
stikksagbladet. Stikksagbladet kan være
varmt etter saging. Bruk vernehansker.
Bruk et sagblad som er egnet til materialet som skal
sages.
- Drei spennarmen (18) fremover til den stopper, og
hold den der.
- Sett sagbladet (15) inn mot fjærkraften til anslag.
(Sagbladene peker forover). Pass på at det ligger
riktig i sporet til sagblad-støtterullen (16).
- Slipp spennarmen (18). (Den dreier seg tilbake til
utgangsposisjonen av seg selv. Sagbladet er nå
spent fast).
7.3 Ta av sagbladet
Forsiktig! Ikke rett stikksagen mot en person
når sagbladet tas ut.
- Drei spennarmen (18) forover så langt det går.
Sagbladet støtes ut av fjærkraften.
7.4 Sette på / ta av vernedekselet fig. A
Feste: Vernedekselet (4) skyves på forfra til det går
i lås
Ta av: Vernedekselet (4) gripes på begge sider og
trekkes så av fremover.
7.5 Sage med støvavsug fig. A
- Sett inn avsugstussen (10). Koble til et egnet
avsugsapparat.
- Sett på vernedekselet for optimalt støvavsug (4).
- Slå av sponblåseinnretningen (se kapittel 8.1).
7.6 Saging uten støvavsug
- Arbeid uten vernedeksel (4) (for å ta det av, se
kapittel 7.4).
7.7 Skråsnitt fig. C og D
Ta av vernedeksel (4), beskyttelsesplate (1), spon-
flisbeskyttelse (2) og avsugslange. Disse delene
kan ikke brukes ved skrå kutt.
- STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Trekk ut
klemarmen (20). STE 140, STEB 140: Løsne
skruen (21).
- Skyv fotplaten (9) litt bakover og drei den.
- Du kan lese av vinkelen på skalaen (19). Still inn
andre vinkler med en vinkelmåler.
- Skyv fotplaten (9) forover inn i de angitte vinklene
til den går i lås.
- STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Trykk inn
klemarmen (20). STE 140, STEB 140: Trekk til
skruen (21).
8.1 Sponblåseinnretning fig. A
Slås på og av ved å dreie på innstillingsknappen (7)
(symbol ).
8.2 Stille inn pendelbevegelse fig. A
Still inn ønsket pendelbevegelse på
innstillingsspaken (6).
Stilling "0" = Pendelbevegelsen er slått av
. . .
Stilling "III" = maksimal pendelbevegelse
Anbefalte innstillingsverdier: fig. H.
Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved å
gjøre en praktisk test.
8.3 Stille inn maksimal slagfrekvens
fig. A
Still inn maksimal slagfrekvens med
innstillingshjulet (11). Dette er også mulig under
drift.
STE 140 Plus, STEB 140 Plus:
Innstillingsposisjon "A" = startautomatikk: når du
begynner å sage, økes slagfrekvensen automatisk
til maksimal slagfrekvensen .
Anbefalte innstillingsverdier: fig. H.
Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved å
gjøre en praktisk test.
7. Før bruk
8. Bruk
Side: 42
NORSK no
43
8.4 Innkobling/utkobling, vedvarende
drift fig. A
Unngå utilsiktet start av maskinen: Slå alltid av
maskinen når støpselet blir trukket ut av
kontakten eller ved strømbrudd.
Under vedvarende drift fortsetter maskinen å
gå selv om den blir revet ut av hendene dine.
Hold derfor alltid maskinen med begge hender i
håndtaket. Stå med god balanse og arbeid
konsentrert.
STE 140, STE 140 Plus:
Innkobling: Skyv skyvebryteren (8) forover
(vedvarende drift).
Utkobling: Skyv skyvebryteren (8) bakover.
STE 140, STE 140 Plus:
Innkobling:Trykk på bryterknappen (13). Slagtallet
kan endres ved at du trykker inn bryterknappen (helt
til maksimalt slagtall, se kapittel 8.3).
Utkobling:Slipp bryterknappen (13).
Permanentkobling:Forpermanentkoblingkanden
trykte bryterknappen (13) låses med låseknappen
(14). Utkobling oppnås ved at du trykker én gang til
på bryterknappen (13).
8.5 LED-lampe (avhengig av utstyr)
fig. A
Til bruk ved arbeid på steder med dårlig belysning.
LED-lampen (3) lyser når maskinen er slått på og i
bevegelse. LED-lampen slår seg av etter noen
sekunder hvis maskinen ikke er i bevegelse.
Hvis LED-lampen blinker, se kapittel 10.
8.6 Brukerveiledning fig. F
Neddykking: På tynne, myke materialer kan man
dykke sagbladet ned i arbeidsemnet uten å ha boret
hull på forhånd. Bruk bare korte sagblad. Kun ved
vinkelinnstilling 0°.
Sett innstillingsspaken (6) i stilling "0"
(pendelbevelgesen er slått av). Sett stikksagen
med fremkanten på fotplaten (9) på arbeidsemnet.
Hold en stikksag som er i bruk, godt fast og før den
nedover. Når sagbladet er skåret fritt, kan
pendelbevegelsen slås på.
Rengjør maskinen med jevne mellomrom.
Rengjør med en støvsuger i motorens
lufteåpninger.
Blås ut sagbladets strammemekanisme
regelmessig med trykkluft.
Rengjør åpningene bak sagblad-støtterullen (16).
Drypp fra tid til annen en dråpe olje på sagblad-
støtterullen (16).
STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Still om nødvendig
inn spennkraften til klemarmen (20) ( fig. E):
Løsne låseskruen (22) og drei på spennkraftskruen
(23) (mot urviseren for å stramme spennkraften).
Trekk til låseskruen (22).
Kun ved STE 140 Plus, STEB 140 Plus:
LED (3) blinker og maskinen går ikke.
Gjeninnkoblingsvernet har slått inn. Hvis
nettstøpselet settes inn mens maskinen er på,
eller hvis strømforsyningen gjenopprettes etter et
strømbrudd, starter ikke maskinen. Slå maskinen av
og deretter på igjen.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør fig. G.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.
Fest tilbehøret på en sikker måte. Hvis maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen på en sikker
måte. Tap av kontroll kan føre til skader.
A Montering av sirkel- og parallellføring
Til saging av sirkler (Ø 100–360 mm) og kutt
parallelt med kanter (maks. 210 mm).
Montering av sirkelføring ( fig. G-I)
- Skyv sirkel- og parallellføringen sidelengs inn i
fotplaten (sentreringsspissen (c) viser nedover).
- Still inn ønsket radius (d).
- Trekk til skruen (b).
Montering av parallellføring ( fig. G-II)
- Skyv sirkel- og parallellføringen sidelengs inn i
fotplaten
(sentreringsspissen (c) viser oppover).
- Still inn mål (e).
- Trekk til skruen (b).
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i katalogen.
Elektroverktøy må kun repareres av
elektrofagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehør.
Kun for EU-land: Elektroverktøyene skal ikke
kastes i husholdningsavfallet. I henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og
direktivets implementering i nasjonal rett, må
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles
separat og returneres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
9. Rengjøring, vedlikehold
10. Utbedring av feil
11. Tilbehør
12. Reparasjon
13. Miljøvern
Side: 43
NORSK
no
44
Fig. H. Med forbehold om endringer som følge
av tekniske forbedringer.
T1 =Største materialtykkelse i tre
T2 =Største materialtykkelse i ikke-jern-
metaller
T3 =Største materialtykkelse i stålplater
n0 =Slagfrekvens ved tomgang
P1 =Nominelt effektopptak
P2 =Avgitt effekt
m =Vekt uten nettledning
Måleverdier iht. EN 60745.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Energirike, høyfrekvente forstyrrelser kan føre til
turtallsvingninger eller at motoren stopper. Dette
opphører imidlertid så snart interferensen
forsvinner.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å vurdere
emisjonen til elektroverktøyet og å sammenlikne
ulike elektroverktøy. Avhengig av bruksbetingelse,
tilstand til elektroverktøyet eller innsatsverktøyet,
kan den faktiske belastningen være høyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med lavere belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren på grunn av tilpassede
antatte verdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, D =Svingningsemisjonsverdi (saging av
metallplate)
ah, D =Svingningsemisjonsverdi (saging av tre)
Kh, ... =Usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =Lydtrykknivå
LWA =Lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!
14. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo STE 140 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo STE 140

Har du et spørsmål om Metabo STE 140 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo STE 140. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med STE 140 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.