Metabo STE 100 Plus manual

Vis en manual for Metabo STE 100 Plus under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: STE 100 Plus
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Gresk, Ungarsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 67
Innholdsfortegnelse
1 Konformitetserklæring
2 Korrekt anvendelse
3 Generelle sikkerhetshenvisninger
4 Spesielle sikkerhetsinformasjoner
5 Oversikt
6 Spesielle produktegenskaper
7 Idriftsettelse
8 Bruk
8.1 Inn- og utkobling
8.2 Innsetting av
oppflisingsbeskyttelsesplater
8.3 Innstilling av slagtall
8.4 Innstilling av sagbladets
pendelbevegelse
8.5 Sagflisavsug
8.6 Saging uten sagflisavsug
8.7 Saging tett inntil vegg
8.8 Skråsnitt
9 Tips og triks
10 Vedlikehold
11 Tilbehør
11.1 Montering av sirkel- og parallellføring
11.2 Skråsnitt med sirkel- og parallellføring
12 Reparasjon
13 Miljøvern
14 Tekniske data
1 Konformitetserklæring
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet
er i samsvar med normene eller
normdokumentene som er oppført på side 2.
2 Korrekt anvendelse
Stikksagen er egnet for saging av jernfritt metall
og stålblikk, av tre og trelignende materialer, av
kunststoffer og lignende materialer.
Enhver annen bruk er ikke tillatt.
Brukeren bærer alt ansvar for skader som
skyldes ikke forskriftsmessig bruk.
Generelt anerkjente
ulykkesforebyggelsesforskrifter samt de vedlagte
sikkerhetsinformasjonene må overholdes.
3 Generelle
sikkerhetshenvisninger
ADVARSEL - Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhets-
informasjonen og anvisningene ikke overholdes,
kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller
alvorlige personskader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les nøye gjennom de vedlagte sikkerhets-
anvisningene og bruksanvisningen før du tar i
bruk elektroverktøyet. Ta vare på alle vedlagte
dokumenter. Overlat ikke elektroverktøyet til andre
uten disse dokumentene.
4 Spesielle
sikkerhetsinformasjoner
Vær oppmerksom på alle tekststeder
som er merket med dette symbolet.
Her gis det opplysninger som angår din
egen sikkerhet og beskyttelse av
elektroverktøyet!
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
68
NORSK
Bruksanvisning
Kjære kunde,
vi takker for tilliten du har vist oss ved å kjøpe ditt nye Metabo elektroverktøy. Hvert Metabo
elektroverktøy testes omhyggelig og gjennomgår de strenge kvalitetskontrollene i Metabos
kvalitetssikringssystem. Et elektroverktøys levetid er imidlertid sterkt avhengig av brukeren. Følg
informasjonene i denne bruksanvisningen og i de vedlagte dokumentene. Jo mer forsiktig du
behandler Metabo elektroverktøyet, desto lenger vil du ha glede av det.
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 68
Side: 68
Bruk alltid vernebriller, hørselvern,
arbeidshansker og solid skotøy når
det utføres arbeider med
elektroverktøyet!
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
sykdommer i luftveiene hos personer som
oppholder seg i nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Om mulig må du bruke støvavsug.
- For at støvavsuget skal bli best mulig, bør du
bruke et passende Metabo-avsug sammen med
dette elektroverktøyet.
- Sørg for at det er god ventilasjon på
arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske
med filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for
materialene du skal arbeide med.
5 Oversikt
Se side 3.
1 Innstillingshjul for forhåndsinnstilling og
trinnløs justering av slagantall
2 * Låsetast for låsing av trykkbryteren -
kontinuerlig innkopling
(STEB 135, STEB 135 Plus)
3 * Trykkbryter (STEB 135, STEB 135 Plus)
4 * Skyvebryter (STE 100 Plus, STE 135,
STE 135 Plus, STE Partner Edition)
5 Dreieknott for innstilling av stikksagbladets
pendelbevegelse
6 Beskyttelsesbøyle
7 * Sagblad-hurtigspenninnretning
(STE 100 Plus, STE 135 Plus,
STEB 135 Plus, STE Partner Edition) /
Sagblad-spenninnretning
(STE 135, STEB 135)
8 Beskyttelseshette
9 Oppflisingsbeskyttelsesplater
10 Stikksagblad
11 Fotplate
12 Avsugstuss
13 Sekskantnøkkeldepot
14 Sekskantnøkkel
* avhengig av utstyret
6 Spesielle
produktegenskaper
Lavtliggende sagblad-støtterull med føringsslisse
– for særdeles eksakte snitt.
5-trinns stillbart pendelslag for spesielt høy
skjæreytelse.
Slitesterkt presstøpt aluminiumshus med god
varmeavledning som beskytter mot
overoppheting.
7 Idriftsettelse
Før stikksagen tas i bruk skal det
kontrolleres om nettspenningen og
nettfrekvensen som er oppgitt på
typeskiltet stemmer overens med
strømnettets spesifikasjoner.
Ikke bruk maskinen uten sagblad!
Før utskiftning av sagbladet skal
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Innsetting av stikksagblad
Slå opp beskyttelsesbøylen (6) eller ta av
beskyttelseskappen (8):
Trekk beskyttelseskappen (8) fra hverandre i
riflemønsteret og ta beskyttelseskappen (8) av
forover.
STE 135, STEB 135: Skyv stikksagbladet (10)
inn i sagblad-spenninnretningen (7) til anslag.
Stikksagbladet må ligge riktig i støtterullens spor.
Trekk til den innvendige sekskantskruen.
STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus,
STE Partner Edition: Drei spennspaken på
sagblad-hurtigspenninnretningen (7) til anslag.
Skyv stikksagbladet (10) inn i sagblad-
hurtigspenninnretningen (7) til anslag.
Stikksagbladet må ligge riktig i støtterullens spor.
Slipp spennspaken.
8 Bruk
8.1 Inn- og utkobling
Unngå utilsiktet starting av
elektroverktøyet:
Slå av elektroverktøyet når nettstøpselet
koples fra stikkontakten eller hvis det er
strømsvikt!
69
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 69
Side: 69
STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus,
STE Partner Edition:
Innkobling
Skyv skyvebryteren (4) forover.
1 Innkoblet
Utkobling
Trykk på den bakre enden av skyvebryteren (4).
Skyvebryteren (4) spretter tilbake.
0 Utkoblet
STEB 135, STEB 135 Plus:
Trykk inn trykkbryteren (3).
Permanent innkobling
Trykk inn trykkbryteren (3) til anslag og hold den
inne.
Trykk på låseknappen (2) og hold den inne.
Slipp først ut trykkbyteren (3), så låseknappen (2).
Frigi trykkbryteren (3) ved å trykke den til anslag
og slippe den løs.
8.2 Innsetting av
oppflisingsbeskyttelsesplate
Sett oppflisingsbeskyttelsesplaten (9) inn i
fotplaten (11) til anslag.
8.3 Innstilling av slagtall
Anbefalte innstillingsverdier, se side 2.
8.4 Innstilling av sagbladets
pendelbevegelse
Vri på dreieknappen (5).
0 = Pendelbevegelse er utkoblet
5 = maks pendelbevegelse
Anbefalt innstillingsverdi, se side 2.
8.5 Sagflisavsug
De beste avsugingsresultatene får du i forbindelse
med beskyttelseskappen (8).
For avsuging av sagflis skal egnet støvsuger
tilkobles avsugstussen (12).
Påsetting av avsugstuss
Skyv inn avsugstussen (12) til anslag.
Fjerning av avsugstuss
Trekk ut avsugstussen (12).
8.6 Saging uten sagflisavsug
Ta av beskyttelseskappen (8).
Slå ned beskyttelsesbøylen (6).
8.7 Saging tett inntil vegg
Fjern beskyttelseskappen (8) og
oppflisingsbeskyttelsesplaten (9).
Løsne den innvendige sekskantskruen (15) i
fotplaten (11) og sett fotplaten inn i den fremre
holderen (16).
Trekk til den innvendige sekskantskruen (15).
8.8 Skråsnitt
Fjern beskyttelseskappen (8),
oppflisingsbeskyttelsesplaten (9) og
avsugslangen (12).
Løsne den innvendige sekskantskruen (15)
i fotplaten (11).
Skyv fotplaten (11) fremover, drei den og skyv den
bakover og inn i en av forriglingene. Trekk til den
innvendige sekskantskruen (15).
Vinkelen som er innstilt kan avleses på tallet på
fotplatens sokkel.
Vinkelinnstillingen 15°, 30°, 45° er fastlagt ved
hjelp av forriglinger.
For svært nøyaktige skråsnitt skal det gjøres et
prøvesnitt og dette skal kontrolleres med en
vinkelmåler.
11
15
11
15
16
70
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 70
Side: 70
9 Tips og triks
Saging av forskjellige materialer
Ved saging av metall skal sagbladet smøres med
en Metabo kjølesmørestift.
Ved saging av plexiglass skal skjærestedet vætes
med vann.
Plater med en tykkelse på under 1 mm skal sages
på et underlag av tre.
Innstikking
I tynne arbeidsemner (bortsett fra metall) kan du
stikke stikksagbladet i emnet uten å bore et hull
først. Bruk da begge hender på stikksagen.
Sett dreieknappen (5) i stillingen "0".
Sett den fremre kanten til stikksagens fotplate
(11) på arbeidsstykket. Hold den innkoplede
stikksagen godt fast og før den sakte nedover.
Når sagbladet har skåret seg fri, kan
pendelbevegelsen slås på. For tykkere
arbeidsstykker må det først bores et hull som
sagbladet kan settes inn i.
10 Vedlikehold
Fare for personskader grunnet det
skarpe stikksagbladet.
Vedlikeholdsarbeider må kun utføres
når stikksagbladet står stille! Slå av
stikksagen og kople nettstøpselet fra
stikkontakten!
Om nødvendig skal luftutslippsåpningen bak
sagblad-støtterullen rengjøres. Med regelmessige
mellomrom skal det dryppes en dråpe olje på
sagblad-støtterullen.
Kullbørstene må kun skiftes ut hos produsenten
eller på et tilsvarende spesialverksted.
11 Tilbehør
Bruk kun Metabo originaltilbehør.
Hvis du trenger tilbehør, ta kontakt med
forhandleren.
For å kunne velge ut riktig tilbehør må
forhandleren få nøyaktige opplysninger om
elektroverktøyets type.
Mulig tilbehør (side 4):
A Stikksagblad
B Beskyttelsesplate for påsetting på stikksagens
fotplate. Beskyttelsesplaten forhindrer riper i
overflaten til ømfintlige arbeidsstykker.
C Oppflisingsbeskyttelsesplate
D Sirkel- og parallellføring
E Avsugslange
F Føringsinnretning til bruk av stikksagen med
føringsskinnen
G Føringsskinne 1500 mm
H Spennbøyle
I Stikksagbord (med spennbøyle for festing på
arbeidsbordet)
Se www.metabo.com eller hovedkatalogen for det
komplette tilbehørsprogrammet
11.1 Montering av sirkel- og parallellføring
For å sage sirkler på Ø 100 mm til 360 mm og for
snitt parallelt med en kant (maks. 210 mm).
Montering av sirkelføring
Legg inn sirkel- og parallellføringeen (17) i sporet
på fotplaten (11).
Still inn mål (a).
Skru til skruene (18) på frontsiden.
Skru ut skruene (18) når arbeidet med sirkel- og
parallelføringen er avsluttet, da disse kan løsne på
grunn av vibrasjonene i sagbladet.
a
18
17
11
11
5
71
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 71
Side: 71
Påsetting av parallellføring
Legg inn parallellføringen (17) i sporet på
fotplaten (11).
Still inn mål (b).
Skru til skruene (18) på frontsiden.
Skru ut skruene (18) når arbeidet med sirkel- og
parallelføringen er avsluttet, da disse kan løsne på
grunn av vibrasjonene i sagbladet.
11.2 Skråsnitt med sirkel- og parallellføring
Fjern beskyttelseskappen (8), oppflisings-
beskyttelsesplaten (9) og avsugsstussen (12).
Løs den innvendige sekskantskruen (15) i
fotplaten (11). Skyv fotplaten (11) fremover, drei
den og skyv den bakover og inn i forriglingene for
15° og 30° skråvinkel.
For 45° skråvinkel skal stikksagen
svinges til venstre Stikksagen må ikke
svinges til høyre, da dette vil føre til
skader på sagblad-spenninnretningen.
Trekk til den innvendige sekskantskruen (15).
12 Reparasjon
Reparasjoner på elektroverktøy må kun
utføres av elektro-fagfolk!
Metabo elektroverktøy som trenger reparasjon
kan sendes til adressene som er angitt på
delelisten.
Vennligst beskriv feilen som har oppstått ved
innsendelse til reparasjon.
13 Miljøvern
Emballasje fra Metabo kan resirkuleres 100%.
Utrangert elektroverktøy og tilbehør inneholder
store mengder verdifulle råstoffer og kunststoffer
som i likhet med emballasjen kan resirkuleres.
Denne bruksanvisningen er trykket på klorfritt
bleket papir.
Kun for EU-land: Elektroverktøyene skal
ikke kastes i husholdningsavfallet! I
henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om
kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett,
må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
b
18
17
11
72
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 72
Side: 72
73
14 Tekniske data
STE 135
STE 100 Plus
STE 135 Plus STEB 135
STE Partner STEB 135 Plus
Edition
Materialtykkelse i mm:
- Tre 110 135 135
- Jernfritt metall 25 35 35
- Stålblikk 8 10 10
Slagtall ved tomgang min-1 1000 - 2800 1000 - 3000 1000 - 3000
Nominell opptatt effekt i watt 680 720 720
Avgitt effekt i watt 400 450 450
Vekt i kg 2,6 2,5 2,6
Typiske A-vurderte lydtrykknivåer:
Lydtrykknivå LpA i dB (A) 89 89 89
Lydeffektnivå LWA i dB (A) 100 100 100
Usikkerhet KpA, KWA i dB (A) 3 3 3
Totalverdi for vibrasjon
(vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi
(Saging av metallplate)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5
Usikkerhet (vibrasjon)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
Svingningsemisjonsverdi
(Saging i treverk)
ah, CW (m/s2
) 13 13 9
Usikkerhet (vibrasjon)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 73
Side: 73
Bruk hørselvern!
Vibrasjonsnivået som er oppgitt i disse
anvisningene er målt iht. normerte målemetoder
i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av
forskjellige elektroverktøy. Det målte
vibrasjonsnivået er også egnet til en foreløpig
vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Det oppgitte vibrasjonsnivået gjelder for
hovedbruksområdene for elektroverktøyet. Hvis
elektroverktøyet brukes til andre formål, med
annet innsatsverktøy eller uten tilstrekkelig
vedlikehold, kan det forekomme avvik i
vibrasjonsnivået. Dette kan øke belastningen
betraktelig i løpet av totalt arbeidstidsrom.
En nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen
får man bare hvis også den tiden maskinen er
avslått eller på, men ikke i bruk, regnes med.
Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen
betraktelig i løpet av totalt arbeidstidsrom.
Innfør ekstra sikkerhetstiltak som skal beskytte
brukeren mot virkninger av vibrasjon, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og
innsatsverktøy, tiltak som sikrer at brukeren er
varm på hendene, organisering av arbeidsgangen.
Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt
forbeholdes.
Måleverdier basert på EN 60745.
Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB (A).
74
NORSK
10_STE100_7230_0208_NO 19.02.2008 15:46 Uhr Seite 74

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo STE 100 Plus ennå.

Spør et spørsmål om Metabo STE 100 Plus

Har du et spørsmål om Metabo STE 100 Plus men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo STE 100 Plus. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med STE 100 Plus Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.