Metabo ST 50 PENDIX manual

Vis en manual for Metabo ST 50 PENDIX under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: ST 50 PENDIX
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Gresk, Ungarsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 77
78
NORSK
Innholdsfortegnelse
1 Konformitetserklæring
2 Korrekt anvendelse
3 Generelle sikkerhetshenvisninger
4 Spesielle sikkerhetsinformasjoner
5 Oversikt
6 Idriftsettelse
7 Bruk
8 Tips og triks
9 Vedlikehold
10 Tilbehør
10.1 Montering av sirkel- og parallellføring
10.2 Skråsnitt med parallellføring
11 Reparasjon
12 Miljøvern
13 Tekniske data
1 Konformitetserklæring
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet
stemmer overens med standardene eller de
normative dokumentene som er oppgitt på
side 2.
2 Korrekt anvendelse
Stikksagen er egnet for saging av ikkejern-
metaller og stålblikk, av tre og trelignende
materialer, av kunststoffer og lignende
materialer.
Brukeren bærer alt ansvar for skader som
oppstår grunnet ikke korrekt anvendelse.
Generelt anerkjente
ulykkesforebyggelsesforskrifter samt de
vedlagte sikkerhetsinformasjonene må
overholdes.
3 Generelle
sikkerhetshenvisninger
ADVARSEL - Les bruksanvisningen
for å minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen
og anvisningene ikke overholdes, kan det
medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les nøye gjennom de vedlagte sikkerhets-
anvisningene og bruksanvisningen før du tar i
bruk elektroverktøyet. Ta vare på alle vedlagte
dokumenter. Overlat ikke elektroverktøyet til
andre uten disse dokumentene.
4 Spesielle
sikkerhetsinformasjoner
Vær oppmerksom på alle tekststeder
som er merket med dette symbolet.
Her gis det opplysninger som angår
din egen sikkerhet og beskyttelse av
elektroverktøyet!
Maskinen må holdes i de isolerte
gripeflatene når du utfører arbeid der
verktøyet kan komme til å treffe skjulte
strømledninger. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette
metalldeler i maskinen under spenning og føre
til elektrisk støt.
Bruksanvisning
Kjære kunde,
vi takker for tilliten du har vist oss ved å kjøpe ditt nye Metabo elektroverktøy. Hvert Metabo
elektroverktøy testes omhyggelig og gjennomgår de strenge kvalitetskontrollene i Metabo
kvalitetssikringssystemet. Et elektroverktøys levetid er imidlertid sterkt avhengig av brukeren. Følg
informasjonene i denne bruksanvisningen og i de vedlagte dokumentene. Jo mer forsiktig du
behandler Metabo elektroverktøyet, desto lenger vil det stå til disposisjon for deg.
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 78
Side: 78
Bruk alltid vernebriller,
hørselsvern, arbeidshansker
og solid skotøy når det
utføres arbeider med
elektroverktøyet!
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
sykdommer i luftveiene hos personer som
oppholder seg i nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i
forbindelse med tilsetningsstoffer som brukes i
trevarebransjen (kromat,
trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Om mulig må du bruke støvavsug.
- For at støvavsuget skal bli best mulig, bør du
bruke et passende Metabo-avsug sammen
med dette elektroverktøyet.
- Sørg for at det er god ventilasjon på
arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske
med filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for
materialene du skal arbeide med.
5 Oversikt
Se side 3.
1 Låsetast for låsing av trykkbryteren
(kontinuerlig innkopling)
2 Trykkbryter
3 Innstillingshjul for forhåndsinnstilling og
trinnløs justering av slagtallet
4 Sagblad-spenninnretning
(kun for ST 50 Pendix, STE 65 og
STE 70)
5 Beskyttelsesbøyle
6 Stikksagblad
7 Oppflisingsbeskyttelsesplate
8 Beskyttelseskappe (ikke ST 50 Pendix)
9 Sagblad-hurtigspenninnretning
(kun for STE 75 Quick, STE 80 Quick)
10 Fotplate
a Sekskantnøkkel-oppbevaringsplass
11 Dreieknapp for innstilling av sagbladets
pendelbevegelse
12 Beskyttelsesplate (kun STE 75 Quick,
STE 80 Quick)
13 Sekskantnøkkel
6 Idriftsettelse
Før stikksagen tas i bruk skal det
kontrolleres om nettspenningen og
nettfrekvensen som er oppgitt på
typeskiltet stemmer overens med
strømnettets spesifikasjoner.
Ikke bruk maskinen
uten sagblad!
Før utskiftning av sagbladet skal
støpselet koples fra stikkontakten.
Innsetting av stikksagblad
(for ST 50 Pendix, STE 65 og STE 70)
M+P-14A-
Skyv beskyttelseskappen (8) oppover. Løsne
den innvendige sekskantskruen (14). Skyv
stikksagbladet (6) inn i sagblad-
spenninnretningen (4) til anslag.
Stikksagbladet må ligge riktig i støtterullens
(15) spor. Trekk til den innvendige
sekskantskruen (14).
4
14
15
6
79
NORSK
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 79
Side: 79
80
NORSK
Innsetting av stikksagblad
(for STE 75 Quick, STE 80 Quick)
Drei sagblad-hurtigspenninnretningens (9)
spennspak (16) til anslag. Skyv stikksagbladet
(6) inn i sagblad-hurtigspenninnretningen (9) til
anslag. Stikksagbladet må ligge riktig i støt-
terullens (15) spor. Slipp opp spennspaken (16).
7 Bruk
Innsetting av oppflisingsbeskyttelsesplate
Sett oppflisingsbeskyttelsesplaten (7) inn i
beskyttelsesplaten (12) eller fotplaten (10) til
anslag.
Saging i nærheten av vegg
Fjern beskyttelseskappen (8) og
oppflisingsbeskyttelsesplaten (7).
Løsne den innvendige sekskantskruen (17) i
fotplaten (10) og sett fotplaten inn i den fremre
holderen (18).
Trekk til den innvendige sekskantskruen (17).
Sagflisavsug
M+P-14A-
Optimale avsugresultater oppnår man i
forbindelse med beskyttelseskappen (8)
(for ST 50 Pendix kan beskyttelseskappen om
nødvendig fås som tilbehør).
For avsuging av sagflis skal det koples en
egnet støvsuger til avsugstussen.
Saging uten sagflisavsug
Ta av beskyttelseskappen (8).
Slå ned beskyttelsesbøylen (5).
8
10
17
18
7
12
7
10
16
9
15
6
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 80
Side: 80
Innstilling av slagtallet
Anbefalte innstillingsverdier se side 2.
Innstilling av sagbladets pendelbevegelse
Betjen dreieknappen (11).
0 = Pendelbevegelsen er slått av
3 = Maksimal pendelbevegelse
Anbefalte innstillingsverdier se side 2.
Kontinuerlig innkopling
Trykk inn trykkbryteren (2) til anslag og hold
deninne.
Trykk låsetasten (1) og hold deninne.
Slipp først opp trykkbryteren (2) og deretter
låsetasten (1).
For løsning skal trykkbryteren (2) trykkes til
anslag og slippes opp igjen.
Skråsnitt
Fjern beskyttelseskappen (8),
oppflisingsbeskyttelsesplaten (7) og
avsugslangen (E).
Løsne den innvendige sekskantskruen (17) i
fotplaten (10).
Skyv fotplaten (10) fremover, drei den og skyv
den bakover eller fremover og inn i en av
forriglingene. Trekk til den innvendige
sekskantskruen (17). Vinkelen som er innstilt
kan avleses på tallet på fotplatens sokkel.
Vinkelinnstillingen 15°, 30°, 45° er fastlagt ved
hjelp av forriglinger.
For svært nøyaktige skråsnitt skal det gjøres et
prøvesnitt og dette skal kontrolleres med en
vinkelmåler.
8 Tips og triks
Saging av forskjellige materialer
Ved saging av metall skal sagbladet smøres
med en Metabo kjølesmørestift.
Ved saging av plexiglass skal skjærestedet
vætes med vann.
Plater med en tykkelse på under 1 mm skal
sages på et underlag av tre.
Innstikking
Ved tynne arbeidsstykker kan stikksagbladet
stikkes inn i arbeidsstykket uten å bore et hull
først.
Sett dreieknappen (11) i stillingen "0".
Sett den fremre kanten til stikksagens fotplate
(10) på arbeidsstykket. Hold den innkoplede
10
11
3
2
1
0
3
2
1
0
0°
15°
30°
45°
0°
15°
30°
45°
10
17
0°
15°
30°
45°
M+P-14A-0179
1
2
81
NORSK
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 81
Side: 81
NORSK
82
stikksagen godt fast og før den sakte nedover.
Når sagbladet har skåret seg fri, kan
pendelbevegelsen slås på.
For tykkere arbeidsstykker må det først bores
et hull som sagbladet kan settes inn i.
9 Vedlikehold
Fare for personskader grunnet det
skarpe stikksagbladet.
Vedlikeholdsarbeider må kun utføres når
stikksagbladet står stille! Slå av stikksagen
og kople nettstøpselet fra stikkontakten!
Om nødvendig skal luftutslippsåpningen bak
sagblad-støtterullen rengjøres. Med
regelmessige mellomrom skal det dryppes en
dråpe olje på sagblad-støtterullen.
Kullbørstene må kun skiftes ut hos
produsenten eller på et tilsvarende
spesialverksted.
10 Tilbehør
Bruk kun originalt Metabo tilbehør.
Hvis du trenger tilbehør, så ta kontakt med
forhandleren.
For å kunne velge ut riktig tilbehør må
forhandleren få nøyaktige opplysninger om
elektroverktøyets type.
Mulig tilbehør (side 4):
A Stikksagblad
B Beskyttelsesplate for påsetting på
stikksagens fotplate.
Beskyttelsesplaten forhindrer riper i
overflaten til ømfintlige arbeidsstykker.
C Oppflisingsbeskyttelsesplate
D Sirkel- og parallellføring
E Avsugslange Ø 35 mm
F Føringsinnretning til bruk av stikksagen
med føringsskinnen
G Føringsskinne 1500 mm
H Spennbøyle
I Stikksagbord 255 x 183 mm med
spennbøyle for festing på arbeidsbordet
10.1 Montering av sirkel- og parallellføring
For å sage sirkler på Ø 100 mm til 360 mm og
for snitt parallelt med en kant (maks. 210 mm).
Montering av klemelementer
M+P-14A-
Legg klemelementene (19) på fotplaten (10)
med åpningen fremover og gjengehullet opp og
skru inn skruene (20) fra undersiden.
Pass på å fjerne sirkel- og
parallellføringens klemelementer
igjen etter bruk. Hvis dette ikke gjøres kan
sagblad-spenninnretningen skades ved
skråsnitt.
Montering av sirkelføring
M+P-14A-
Skyv sirkel- og parallellføringen (21) inn i
fotplatens (10) klemelementer (19). Innstill
målet (a), trekk til skruene (20).
21 c
10
a
19
20
20
19
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 82
Side: 82
83
NORSK
Montering av parallellføring
M+P-14A-
Løsne skruene (20) og skyv sirkel- og
parallellføringen (21) inn i fotplatens (10)
klemelementer (19). Innstill målet (b), trekk til
skruene (20). Fjern stiften (c).
10.2 Skråsnitt med parallellføring
Fjern beskyttelseskappen (8),
oppflisingsbeskyttelsesplaten (7) og
avsugslangen (E).
Løsne den innvendige sekskantskruen (17) i
fotplaten (10). Skyv fotplaten (10) fremover,
drei den og skyv den bakover og inn i
forriglingene for 15° og 30° skråvinkel.
For 45° skråvinkel skal stikksagen svinges til
venstre og fotplaten (10) skyves fremover og
inn i den bakre forriglingen. For 45° skråvinkel
må ikke stikksagen svinges til høyre, da dette
vil føre til skader på sagblad-
spenninnretningen.
Trekk til den innvendige sekskantskruen (17).
Fjern klemelementene etter bruk!
11 Reparasjon
Reparasjoner på elektroverktøy må
kun utføres av elektro-fagfolk!
Metabo elektroverktøy som trenger reparasjon
kan sendes til adressene som er angitt på
delelisten. Vennligst beskriv feilen som har
oppstått ved innsendelse til reparasjon.
12 Miljøvern
Emballasje fra Metabo kan resirkuleres 100%.
Utrangert elektroverktøy og tilbehør inneholder
store mengder verdifulle rå- og kunststoffer
som i likhet med emballasjen kan resirkuleres.
Denne bruksanvisningen er trykket på klorfritt
bleket papir.
Kun for EU-land: Elektroverktøyene
skal ikke kastes i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal
rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
21
10
b
19
20
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 83
Side: 83
84
NORSK
13 Tekniske data
ST 50 STE 65 STE 70 STE 75 STE 80
Pendix Quick Quick
Største materialtykkelse i mm (in):
- Tre 50 (2") 65 (2 5/8") 70 (2 3/4") 75 (3") 80 (3 3/16")
- Ikkejern-metaller 10 (3/8") 20 (3/4") 20 (3/4") 25 (1") 25 (1")
- Stålblikk 3 (1/8") 6 (1/4") 6 (1/4") 8 (5/16") 8 (5/16")
Slagtall ved tomgang min-1 3000 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000*
Nominell opptatt effekt i watt 400 550 570 600 610
Avgitt effekt i watt 240 340 340 360 360
Vekt i kg (lbs) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,3 (5,1) 2,3 (5,1)
Typiske A-vurderte lydtrykknivåer:
Lydtrykknivå LpA i dB (A) 86 89 88 89 88
Lydeffektnivå LWA i dB (A) 97 100 99 100 99
Usikkerhet KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 3 3
Totalverdi for vibrasjon
(vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi
(Saging av metallplate)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5 5 12
Usikkerhet (vibrasjon)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
Svingningsemisjonsverdi
(Saging i treverk)
ah, CW (m/s2
) 7 10 10 11 5
Usikkerhet (vibrasjon)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 84
Side: 84
Bruk hørselsvern!
Vibrasjonsnivået som er oppgitt i disse
anvisningene er målt iht. normerte målemetoder
i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av
forskjellige elektroverktøy. Det målte
vibrasjonsnivået er også egnet til en foreløpig
vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Det oppgitte vibrasjonsnivået gjelder for
hovedbruksområdene for elektroverktøyet. Hvis
elektroverktøyet brukes til andre formål, med
annet innsatsverktøy eller uten tilstrekkelig
vedlikehold, kan det forekomme avvik i
vibrasjonsnivået. Dette kan øke belastningen
betraktelig i løpet av totalt arbeidstidsrom.
En nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen
får man bare hvis også den tiden maskinen er
avslått eller på, men ikke i bruk, regnes med.
Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen
betraktelig i løpet av totalt arbeidstidsrom.
Innfør ekstra sikkerhetstiltak som skal beskytte
brukeren mot virkninger av vibrasjon, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og
innsatsverktøy, tiltak som sikrer at brukeren er
varm på hendene, organisering av
arbeidsgangen.
*Energirike høyfrekvente forstyrrelser kan
medføre omdreiningstallsvariasjoner
på opp til 20%.
Disse vil imidlertid forvinne igjen så snart
forstyrrelsen opphører.
Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt
forbeholdes. Måleverdier etter EN 60745.
Angitte tekniske data kan variere i henhold til
de til enhver tid gjeldende normer.
85
NORSK
10 Stichsäge (NO) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 85

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo ST 50 PENDIX ennå.

Spør et spørsmål om Metabo ST 50 PENDIX

Har du et spørsmål om Metabo ST 50 PENDIX men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo ST 50 PENDIX. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ST 50 PENDIX Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.