Metabo SRE 4350 TurboTec manual

Vis en manual for Metabo SRE 4350 TurboTec under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: SRE 4350 TurboTec
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
NORSK
no
28
Original bruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar: Disse plansliperne,
identifisert gjennom type og serienummer *1),
tilsvarer alle gjeldende bestemmelser i direktivene
*2) og standardene *3). Tekniske dokumenter ved
*4) - se side 3.
Maskinen er egnet til tørrsliping av rette og krumme
flater, treverk, kunststoff, ikke-jern-metaller, stål-
plater og lignende sparklede og lakkerte flater.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer
i luftveiene hos personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Bruk støvavsug eller støvoppsamlingskassett
dersom det er mulig.
- For at støvavsuget skal bli best mulig, bør du
bruke et passende Metabo-avsug sammen med
dette elektroverktøyet.
- Sørg for at det er god ventilasjon på arbeids-
plassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske med
filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-
lene du skal arbeide med.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle former
for innstilling og vedlikehold.
Bruk hørselsvern ved lengre arbeidsøkter. Lengre
tids påvirkning av høye støynivåer kan føre til
hørselsskader.
Materialer som avgir helsefarlig støv eller damp
(f.eks. asbest), må ikke bearbeides.
Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.
Se side 2.
1 Støttehåndtak (avtakbart)
2 Stillhjul til forvalg av svingtall
3 TurboBoost-bryter
4 Låseknapp til permanentkobling
5 Bryter
6 Støvoppsamlingskassett
7 Rengjøringsklaff
8 Foldefilter
9 Slipeblad*
10 2 klemelementer
11 Slipesåle
12 Avsugstuss
* avhengig av utstyr / ikke inkludert
Kontroller før bruk at nettspenningen og nett-
frekvensen på typeskiltet stemmer overens
med strømnettets spesifikasjoner.
6.1 Støttehåndtak (avtakbart)
Ved behov kan støttehåndtaket (1) skrus av (høyre-
gjenget).
6.2 Montering av slipeblad
Slipeblad med borrelåslukking
Enkel montering og demontering ved hjelp av borre-
låsfeste. Trykk slipebladet på sålen slik at hullene i
slipebladet (9) og slipesålen (11) ligger over hver-
andre.
Slipeblad uten borrelåslukking
Klem fast slipebladet med et klemelement (10).
Trekk det stramt over slipesålen (11) og klem fast
med det andre klemelementet
7.1 Start og stopp, permanentkobling
Trykk på bryterknappen (5) for å starte maskinen.
For vedvarende drift kan bryterknappen låses med
låseknappen (4). (5)Utkobling oppnås ved at du
trykker én gang til på bryterknappen.
7.2 Stille inn svingtall
Når TurboBoost-bryteren (3) slått av, kan man stille
inn svingtallet på (2) innstillingshjulet. Dette er også
mulig under drift.
1. Samsvarserklæring
2. Forskriftsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
5. Oversikt
6. Før bruk
7. Bruk
Side: 28
NORSK no
29
Anbefalte svingtallsinnstillinger:
Plast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Metall, pleksiglass®, gammel maling . . . .3-4
Grovsliping, finsliping, polering, tre. . . . . .5
Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved å
gjøre en praktisk test.
7.3 TurboBoost-bryter
Bruk TurboBoost-bryteren (3) for å få maksimal
effekt under arbeidet ved hjelp av ekstra effektre-
server.
7.4 Støvavsug
For et optimalt støvavsug stiller du inn slipebladet
slik at hullene i slipebladet (9) og slipesålen (11)
ligger over hverandre.
Egenavsug:
Sett på (6) støvoppsamlingskassetten på
avsugstussen. Den skal klikke på plass. Støvopp-
samlingskassetten (6) tas av ved å trekke bakover.
For et optimalt støvavsug tømmer du støvoppsam-
lingskassetten (6) i god tid og rengjør filteret (8).
Eksternt avsug:
Koble til et egnet avsugsapparat.
Tømme støvoppsamlingskassetten (6)
- Åpne rengjøringsklaffen (7).
- Ta ut foldefilteret (8) og bank av slipestøvet som
sitter fast eller fjern det med pensel.
Foldefilteret (8) kan også skylles under rennende
vann (må tørkes før bruk!).
- Tøm støvoppsamlingskassetten (6), rengjør nøye
og fjern støvrestene.
- Vær oppmerksom på følgende når filteret settes
inn: Skyv inn foldefilteret (8) i føringene på siden.
Rengjør maskinen med jevne mellomrom.
Rengjør med en støvsuger i motorens lufteåp-
ninger.
Skift slitte slipesåler (11)
- Skru ut festeskruene (på undersiden av slipe-
sålen).
- Ta av slipesålen.
- Slipesåle (reserve), se side 2.
- Sett på slipesålen.
- Skru inn festeskruene (under slipesålen) igjen
(skruen skal skrus inn i de eksisterende gjen-
gene!) og trekk til (tiltrekkingsmoment = 3,5 Nm +/
- 0,2 Nm).
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.
Elektroverktøy må kun repareres av elektrofagfolk!
Dersom nettkabelen på denne maskinen blir
skadet, må den byttes ut av produsenten eller
produsentens kundeservice, slik at man unngår
skaderisiko.
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehør.
Kun for EU-land: Elektroverktøyene skal ikke
kastes i husholdningsavfallet. I henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, må elektroverktøy
som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
Med forbehold om endringer som følge av tekniske
forbedringer.
A =Slipesålens mål
P1 =nominelt effektopptak
P2 =avgitt effekt
n0 =Turtall ubelastet (innstillingshjul)
n0, TB =Turtall ubelastet (TurboBoost-bryter)
n1, TB =Turtall ved nominell belastning (Turbo-
Boost-bryter)
s0 =Svingtall ubelastet (innstillingshjul)
s0, TB =Svingtall ubelastet (TurboBoost-bryter)
s1, TB =Svingtall ved nominell belastning
(TurboBoost-bryter)
S =Svingkretsdiameter
m =Vekt uten nettledning
Måleverdier iht. EN 60745.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å vurdere
emisjonen til elektroverktøyet og å sammenlikne
ulike elektroverktøy. Avhengig av bruksbetingelse,
tilstand til elektroverktøyet eller innsatsverktøyet,
kan den faktiske belastningen være høyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med lavere belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren på grunn av tilpassede
antatte verdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah =svingningsemisjonsverdi (sliping av over-
flater)
Kh =usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =lydtrykknivå
LWA =lydeffektnivå
KpA, KWA= usikkerhet
Bruk hørselsvern!
8. Rengjøring, vedlikehold
9. Tilbehør
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec ennå.

Spør et spørsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec

Har du et spørsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo SRE 4350 TurboTec. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SRE 4350 TurboTec Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.