Metabo SB 18 LT manual

Vis en manual for Metabo SB 18 LT under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: SB 18 LT
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Indonesisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 40
NORSK no
41
Vi erklærer under eget ansvar: Disse batteridrevne
bor-/skrumaskinene og slagbormaskinene, identifi-
sert med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og stan-
dardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -
fig. M.
Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjæring.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Bruk hørselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB …). Ekspone-
ring for støy kan føre til hørselstap.
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Kontroller at det ikke finnes strøm-, vann- eller
gassledninger på stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
Batteriene må beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteriene for åpen ild.
Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
Ikke åpne batteriene.
Kontaktene i batteriene må ikke berøres eller kort-
sluttes.
Det kan lekke en lett sur, brennbar væske fra
ødelagte litium-ion-batterier.
Hvis batterivæske kommer i kontakt med
huden, må du straks skylle med rikelig vann.
Hvis du får batterivæske i øynene, må du
skylle med rent vann og straks oppsøke lege.
Ta batteriet ut av maskinen før alle former for innstil-
ling, verktøybytte, vedlikehold eller rengjøring.
Kontroller at maskinen er slått av før du setter inn
batteriet.
Ikke ta på roterende verktøy!
Spon o.l. må kun fjernes når maskinen er stoppet.
Verktøyet må sikres mot forskyving eller å dreies
med (f.eks. ved å stramme med tvinger).
LED-lampe (11): Se ikke inn i strålen med optiske
instrumenter.
Redusert støvbelastning:
Partikler som oppstår når maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fødselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstøv
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bøk), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i nærheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler må ikke trenge inn i kroppen.
For å redusere belastningen av disse stoffene: Sørg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. støvmaske med filter for
mikroskopiske partikler.
Følg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksområde og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering)
Samle løse partikler der de oppstår; unngå
nedfelling i omgivelsene.
Bruk egnet tilbehør til spesielle arbeidsoppgaver Da
hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.
Bruk et egnet avsug.
Minimer støvbelastningen ved å:
- unngå å rette partikkelstrømmen / utblåsingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt støv,
- bruke et avsug og/eller en luftrenser,
- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blåsing virvler opp støvet.
- Beskyttelsesklær skal støvsuges eller vaskes.
Ikke blås dem ut, bank eller børst dem.
Original bruksanvisning
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
Side: 41
NORSK
no
42
Figurene finner du på begynnelsen av bruksanvis-
ningen.
Symbol-forklaring:
Bevegelsesretning
Sakte
Hurtig
Første gir
Andre gir
Skruer
Bormaskin
Uten dreiemomentsbegrensning
Slagboring
Dreiemoment
Fig. A
1 Selvspennende chuck
2 Hylse (dreiemoment, boring, slagboring)*
3 Bryter (1./2. gir)
4 Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - på begge sider av maskinen
5 Bitsdepot *
6 Beltekrok *
7 Knapp for opplåsing av batteripakken
8 Knapp for kapasitetsindikator
9 Kapasitets- og signalindikasjon
10 Batteri
11 LED-lampe
12 Bryterknapp
*avhengig av utstyret
7.1 Batteripakke, kapasitets- og signalvis-
ning Fig. B
Før bruk må batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken på nytt hvis effekten avtar.
Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.
7.2 Ta ut, sette inn batteripakke Fig. C
7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(startsperre) Fig. D
7.4 Velge girtrinn Fig. E
Bryteren (3) må kun betjenes når motoren står
stille!
7.5 Innstilling av dreiemomentbegrensning,
boring, slagboring
Fig. F
7.6 Slå på/av, stille inn turtall Fig. A
Koble til turtall: Trykk på bryteren (12). Turtallet
kan endres ved at bryteren trykkes inn.
Stopp: Slipp bryterknappen (12). Merk: Lyden som
oppstår når maskinen slås av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning på maskinens funksjon og levetid.
7.7 Hurtigspenn-chuck Fig. G
Hvis verktøytangen er myk, må den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.
Tips til maskiner med betegnelsen SB...:
1. Skrallelyden som ev. høres etter at chucken
åpnes (funksjonsavhengig), kan stanses ved å
vri hylsen i motsatt retning.
2. Spenne innsatsverktøyet:
Vri hylsen i retning "GRIP, ZU" inntil den kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Advarsel! Verktøyet er ennå ikke fastspent.
Fortsett å dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig å skru - først nå er
verktøyet festet sikkert.
Rengjøring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken står loddrett nedover
og vri hylsen så langt det går i retning
"GRIP, ZU" og deretter så langt det gå ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet støv faller ut av
chucken.
7.8 Skru av chuck Fig. H
Påskruing skjer i omvendt rekkefølge på tilsvarende
måte.
7.9 Chuck med hurtigskiftsystemet Quick
(på BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
fig. I
Ta av: Skyv låseringen frem (a) og trekk av chucken
forover (b).
Feste: Skyv låseringen frem og skyv chucken på
borspindelen til den stopper.
7.10 Montering av beltekrok (utstyrsavhen-
gig) / bitsdepot (utstyrsavhengig)
fig. J
Monter beltekrok (6) som vist på venstre side.
Monter bitsdepot (5), som vist på høyre side.
8.1 Multifunksjonelt overvåkningssystem på
maskinen
Hvis maskinen slår seg av av seg selv, har
elektronikken aktivert egenbeskyttelsesfunk-
sjonen. Det avgis et varselsignal (kontinuerlig pipe-
tone). Denne slutter etter maks. 30 sekunder eller
etter at bryteren (12) er sluppet opp.
5. Figurer
6. Oversikt
7. Bruk
Nm
8. Utbedring av feil
Side: 42
NORSK no
43
Til tross for denne beskyttelsesfunksjonen kan
det oppstå skade på maskinen som følge av
overbelastning i forbindelse med bestemte bruks-
områder.
Årsaker og utbedring:
1. Batteripakke nesten tom Fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mot skader
ved dyputladning).
Hvis en LED-lampe (9) blinker, er batteripakken
nesten tom. Trykk ev. på knappen (8) og
kontroller ladenivået på LED-lampene (9). Hvis
batteripakken er tom, må den lades på nytt!
2. Langvarig overbelastning av maskinen fører til
utkobling på grunn av høy temperatur.
La maskinen eller batteripakken avkjøles.
Merknad: Hvis batteriet er svært varmt, går det
raskere å avkjøle det i "AIR COOLED"-laderen.
Merk: Maskinen avkjøles raskere hvis den går
på tomgang.
3. Metabo sikkerhetshetsutkobling: Maskinen
SLO SEG AV. Ved for høy økning av strøm-
styrken (som f.eks. oppstår ved plutselig blokke-
ring eller rekyl) slås maskinen av. Slå av
maskinen med bryteren (12). Slå deretter på
maskinen igjen og jobb videre. Unngå flere blok-
keringer.
Slå av maskinen med bryteren (12). Arbeid deretter
videre som normalt. Unngå flere blokkeringer.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Feste vinkelborforsatsen fig. K.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.
Elektroverktøy må kun repareres av elektro-
fagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Ikke kast batteriene i vann.
Ta vare på miljøet og ikke kast elektroverktøy
og batterier sammen med husholdningsav-
fallet. Følg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbehør.
Før du kasserer batteriet, må det lades ut i elektro-
verktøyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).
Fig. L. Med forbehold om endringer med sikte
på teknisk forbedring.
U = batteriets spenning
n0 = Dreiemoment u/belastning
Tiltrekkingsmoment ved skruing:
M1 = lette skruoppgaver (tre)
M3 = harde skruoppgaver (metall)
M4 = justerbart moment
Maks.. bordiameter:
D1 max = i stål
D2 max = i mykt treverk
D3 maks.= i betong
s = maks. slagtall
m = vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
D max = chuckens spennvidde
Måleverdier iht. EN 60745.
Likestrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslip-
pene til elektroverktøyet og sammenligne det med
andre elektroverktøy. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktøyets/elektroverktøyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, ID = Verdi for vibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)
ah, D = vibrasjonsemisjonsverdi
(boring i metall)
ah, S = vibrasjonsemisjonsverdi (skruing uten
slag)
Kh, ... = usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA = lydtrykknivå
LWA = lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet (lydnivå)
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!
9. Tilbehør
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo SB 18 LT ennå.

Spør et spørsmål om Metabo SB 18 LT

Har du et spørsmål om Metabo SB 18 LT men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo SB 18 LT. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SB 18 LT Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.