Metabo PSE 1200 manual

Vis en manual for Metabo PSE 1200 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: PSE 1200
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 40
NORSK
41
NO
1 Samsvarserklæring
2 Hensiktsmessig bruk
3 Generelle sikkerhetshenvisninger
4 Spesielle sikkerhetshenvisninger
5 Oversikt
6 Første gangs bruk, innstilling
6.1 Innsetting/utskifting av sagblad
6.2 Justering av anslaget
6.3 Sagbladets pendelbevegelse
7 Bruk
7.1 Start og stopp
7.2 Trinnløs regulering av slagfrekvensen
7.3 Arbeidsanvisninger
8 Tips og triks
9 Vedlikehold
10 Tilbehør
11 Reparasjon
12 Miljøvern
13 Tekniske data
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med normene eller normdokumentene
som er oppført på side 2.
Maskinen er egnet til saging i tre, metaller, kunst-
stoff og lignende materialer som hardgummi,
fiberglass osv.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som
oppstår pga. uhensiktsmessig bruk.
Alminnelige verneforskrifter og vedlagte sikker-
hetsanvisninger må overholdes.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for
å minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhets-
informasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les nøye gjennom de vedlagte sikkerhetsanvisnin-
gene og bruksanvisningen før du tar i bruk elektro-
verktøyet. Ta vare på alle vedlagte dokumenter og
overlat elektroverktøyet kun sammen med disse til
andre.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til
tekst som er merket med dette
symbolet!
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være helseska-
delig. Å ta på eller puste inn støv kan fremkalle
allergiske reaksjoner og/eller sykdommer i luft-
veiene hos personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
medtilsetningsstoffersombrukesitrevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Sørg for at det er god ventilasjon på
arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske med
filterklasse P2.
Bruksanvisning
Kjære kunde,
Tusen takk for tilliten du viser oss ved anskaffelsen av det nye elektroverktøyet fra Metabo. Hvert elektro-
verktøy fra Metabo blir omhyggelig testet og underkastes den strenge kvalitetskontrollen i Metabos kvali-
tetssikring. Levetiden for et elektroverktøy er likevel i stor grad avhengig av deg. Vennligst les nøye
gjennom informasjonen i denne bruksanvisningen og i vedlagte dokumenter. Jo bedre du behandler
Metabo-elektroverktøyet, desto lenger vil det kunne tjene sitt formål.
Innhold
1 Samsvarserklæring
2 Hensiktsmessig bruk
3 Generelle
sikkerhetshenvisninger
4 Spesielle
sikkerhetshenvisninger
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 41 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 41
42
NORSK
NO
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for
materialene du skal arbeide med.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle former
for innstilling og vedlikehold.
Bruk alltid vernebriller, arbeidshansker og
vernesko ved arbeid med maskinen.
Kontroller at det ikke finnes strøm-, vann- eller
gassledninger på stedet der du skal arbeide
(for eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
Før du sager i vannrør, må du kontrollere at de ikke
inneholder vann.
Bruk hørselsvern ved lengre arbeidsøkter.
Lengre tids påvirkning av høye støynivåer kan føre
til hørselsskader.
Materialer som avgir helsefarlig støv eller damper
(f. eks. asbest) må ikke bearbeides.
Ikke før hånden under arbeidsstykket mens du
sager.
Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker.
Spenn arbeidsstykket godt fast. Bruk aldri hånden
eller foten til å støtte arbeidsstykket.
Bruk bare skarpe, uskadde sagblad. Ikke bruk
sagblad med sprekker eller sagblad som er
deformert.
Ved saging må anslaget ligge sikkert på arbeids-
stykket.
Unngå utilsiktet start: Koble alltid ut maskinen når
støpslet tas ut av stikkontakten eller ved strøm-
brudd.
Hold alltid maskinen med begge hender i de to
håndtakene. Stå med god balanse og arbeid
konsentrert.
Tilkoblingskabelen må alltid ledes bakover og bort
fra maskinen.
Fare for personskade på grunn av det skarpe
sagbladet.
Ikke ta på sagblad som er i bevegelse! Spon
o.l. må kun fjernes når maskinen er stoppet.
Se side 3 (vennligst brett ut).
1 Anslag
2 Hurtigspenninnretning for sagbladet
3 Klemhylse
4 Spennhåndtak til feste av anslaget
5 Fremre håndtak
6 Dreiebryter for pendelbevegelse
7 Bryterknapp
8 Bakre håndtak
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
6.1 Innsetting/utskifting av sagblad
Sagbladet må ikke berøres umiddelbart etter
at arbeidet er avsluttet, da det kan være
svært varmt og dermed forårsake forbrenning av
huden.
For å få tilgang til hurtigspenninnretningen for
sagbladet (2) må den befinne seg i ytterste
posisjon. Dersom det er nødvendig: Trykk lett på
bryterknappen (7) for å bringe hurtigspenninnret-
ningen for sagbladet i ytterste posisjon.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
For å få tilgang til hurtigspenninnretningen for
sagbladet (2) må anslaget (1) om nødvendig
justeres.
1 Drei klemhylsen (3) i pilens retning og hold
den der.
2 Sett inn sagbladet slik at det går i inngrep,
eller ta det ut.
3 Slipp klemhylsen (3) (klemhylsen dreier
tilbake til utgangsposisjonen).
4 Kontroller at sagbladet er godt festet.
Merk: Hvis sagbladet brekker og ikke kan fjernes
for hånd fra hurtigspenninnretningen for sagblad:
Drei klemhylsen i pilens retning og hold den der.
Hekt enden av et sagblad fast i den brukne delen
og trekk den ut. Et fintannet metallsagblad er best
egnet til dette. Se figur A, side 3.
Merk: Hvis du ikke kan dreie på klemhylsen når
sagbladet er montert: Beveg sagbladet opp og ned
for hånd samtidig som du dreier klemhylsen i pilens
retning.
6.2 Justering av anslaget
Skjæredybden kan begrenses ved å flytte anslaget
(1) (f.eks. ved saging foran en vegg). Flytt anslaget
(1) av og til for å sikre jevn slitasje på sagbladet.
Løsne spennhåndtaket (4) og flytt anslaget (1) i
maskinens lengderetning. Fest anslaget med
spennhåndtaket igjen.
Merk: Hvis anslaget er trukket for langt ut, kan
spennhåndtaket av sikkerhetsmessige grunner
ikke låses og gå i inngrep.
5 Oversikt
6 Montering,
første gangs bruk,
innstilling
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 42 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 42
NORSK
43
NO
Sikre anslaget med spennhåndtaket. Spenn-
håndtaket må gå i inngrep.
6.3 Sagbladets pendelbevegelse
Med sagbladets pendelbevegelse blir sagingen
mer effektiv (spesielt ved myke materialer som tre
og kunststoff). Dessuten sørger pendelbevegelsen
for å skåne sagbladet, som løftes fra arbeids-
stykket ved returen.
Slå pendelbevegelsen av/på med dreiebryteren (6).
Pendelbevegelse PÅ
Pendelbevegelse AV
Når du skal lage ekstra nøyaktige sagsnitt eller
bearbeide metaller: Slå av pendelbevegelsen.
7.1 Start og stopp
Slå på: Trykk på bryterknappen (7).
Slå av: Slipp bryterknappen (7).
7.2 Trinnløs regulering av slagfrekvensen
Slagfrekvensen kan endres trinnløst ved å trykke
på bryterknappen (7) med ulikt trykk og på den
måten tilpasses material og arbeidsbetingelser.
7.3 Arbeidsanvisninger
Saging:
Bruk et sagblad som egner seg til materialet som
skal sages.
Slå pendelbevegelsen av eller på i henhold til
bruksområdet.
Trykk maskinen med anslaget (1) mot arbeids-
stykket. Slå på maskinen. Først nå skal sagbladet
føres mot arbeidsstykket.
Ikkelaet sagbladi bevegelsekomme i kontakt med
gjenstander eller bakken (fare for tilbakeslag!)
Tilpass slagfrekvensen til materialet som skal
sages.
Ikke legg for mye trykk på sagbladet (spesielt viktig
ved lange sagblad).
Hvissagbladetkommer iklem,måmaskinenstraks
slås av. Utvid snittet litt med et egnet verktøy og
trekk maskinen ut.
Når sagingen er ferdig utført, skal du slå av
maskinen. Trekk den ut av sagsnittet og legg den
bort når sagbladet er stanset helt (fare for
tilbakeslag).
Dykksnitt:
Dykksnitt må kun utføres i myke materialer som tre
eller plast. Bruk bare korte sagblad.
Hold maskinen med begge hender i de to håndta-
kene. Stå med god balanse og arbeid konsentrert.
Se figur B, side 3: Maskinen trykkes med kanten av
anslaget (1) mot arbeidsstykket. Sagbladet er ikke
i kontakt med arbeidsstykket. Start maskinen.
Anslagets hjørne fungerer som et rotasjonspunkt
som maskinen langsomt retter seg etter når
sagbladet skjærer seg inn i arbeidsstykket.
Ved saging av trangere kurver: Bruk smale
sagblad.
Saging i metaller: For å øke sagbladets levetid skal
du påføre kjølesmøremiddel (kjølesmørestift
6.23443) langs snittlinjen.
Blåsmaskinenjevnligrenmedtrykkluftgjennomde
bakre luftehullene.
Rengjør hurtigspenninnretningen for sagbladet (2)
regelmessig og blås med trykkluft. Ikke påfør olje
eller fett.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbehør.
For valg av riktig tilbehør, gi forhandleren nøyaktig
informasjon om type elektroverktøy.
Se side 4.
A) Omfattende sagbladsortiment for
alle mulige materialer og bruksområder
Se www.metabo.com eller hovedkatalogen for det
komplette tilbehørsprogrammet.
Elektroverktøy må kun repareres av elektrofagfolk!
Metabo elektroverktøy som trenger reparasjon kan
sendes til adressene som er angitt på delelisten.
Ved innsending til reparasjon, vennligst vedlegg en
beskrivelse av oppdagede feil.
7 Bruk
8 Tips og triks
9 Vedlikehold
10 Tilbehør
11 Reparasjon
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 43 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 43
44
NORSK
NO
Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.
Utslitt elektroverktøy og tilbehør inneholder store
mengder rå- og kunststoffer som også kan kjøres
gjennom en gjenvinningsprosess.
Denne bruksanvisning er trykt på papir som er
bleket uten klor.
Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet! I henhold til EU-
direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og direktivets iverkset-
ting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke
lenger skal brukes, samles separat og returneres
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Forklaringer til opplysningene på side 2.
Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.
P1 = Nominelt effektopptak
P2 = Avgitt effekt
I = Strøm
n0 = Slagfrekvens ved tomgang
s = Slaglengde
m = Vekt uten nettkabel
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, CW = Svingningsemisjonsverdi
(Saging i treverk)
Kh, CW = Usikkerhet (vibrasjon)
Vibrasjonsnivået som er oppgitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. normerte målemetoder i EN 60745
og kan brukes til sammenligning av forskjellige
elektroverktøy. Det målte vibrasjonsnivået er
også egnet til en foreløpig vurdering av vibrasjons-
belastningen.
Det oppgitte vibrasjonsnivået gjelder for hoved-
bruksområdene for elektroverktøyet. Hvis elektro-
verktøyet brukes til andre formål, med annet
innsatsverktøy eller uten tilstrekkelig vedlikehold,
kan det forekomme avvik i vibrasjonsnivået. Dette
kan øke belastningen betraktelig i løpet av totalt
arbeidstidsrom.
En nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen
får man bare hvis også den tiden maskinen er
avslått eller på, men ikke i bruk, regnes med.
Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen
betraktelig i løpet av totalt arbeidstidsrom.
Innfør ekstra sikkerhetstiltak som skal beskytte
brukeren mot virkninger av vibrasjon, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og
innsatsverktøy, tiltak som sikrer at brukeren er
varm på hendene, organisering av arbeidsgangen.
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA = Lydtrykknivå
LWA = Lydeffektnivå
KpA, KWA = Usikkerhet (lydnivå)
Under arbeid kan lydnivået overskride 85 dB(A).
Bruk hørselsvern!
Måleverdier iht. EN 60745.
Angitte tekniske data kan variere i henhold
til de til enhver tid gjeldende normer.
12 Miljøvern
13 Tekniske data
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 44 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo PSE 1200 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo PSE 1200

Har du et spørsmål om Metabo PSE 1200 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo PSE 1200. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PSE 1200 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.