Metabo KS 55 FS manual

Vis en manual for Metabo KS 55 FS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: KS 55 FS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 45
NORSK
no
46
Originalbruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar at disse
håndsirkelsagene er i samsvar med standardene
og retningslinjene som er oppført på side 3.
Maskinen egner seg til saging i tre, plast og
lignende materialer.
Maskinen er ikke beregnet til nedsenkingskutt.
KS 55 FS egner seg til bruk med Metabo-styre-
skinne (6.31213). KS 55 er ikke egnet til dette.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
4.1 Sageprosedyre
a) FARE: Ikke før hendene i sageområdet
eller mot sagbladet. Hold i ekstrahånd-
taket eller motorhuset med den andre hånden.
Hvis du holder sagen med begge hendene, kan de
ikke skades av sagbladet.
b) Ikke grip under emnet. Verneskjermen kan ikke
beskytte deg mot sagbladet på undersiden av
emnet.
c) Tilpass skjæredybden til tykkelsen på emnet.
Det skal være synlig mindre enn en hel tannhøyde
under emnet.
d) Ikke hold fast emnet som skal sages i
hånden eller over bena. Emnet må sikres på et
stabilt underlag. Det er viktig at emnet er godt
festet for å redusere risikoen for kroppskontakt,
fastklemming av sagbladet eller tap av kontroll over
sagbladet til et minimum.
e) Elektroverktøyet må bare holdes i de isolerte
gripeflatene når du utfører arbeid der innsats-
verktøyet kan komme til å treffe skjulte strøm-
ledninger eller apparatets egen nettkabel.
Kontakt med en strømførende ledning setter også
metalliske maskindeler under spenning og gir elek-
trisk støt.
f) Ved saging i langsgående retning må det
alltid brukes anlegg eller en rett kantføring.
Dette forbedrer kuttenøyaktigheten og reduserer
risikoen for at sagbladet klemmes fast.
g) Bruk alltid sagblad som er i riktig størrelse
og med passende festeåpning (f.eks. firkantet
eller rund). Sagblad som ikke passer til monte-
ringsdelene på sagen, får slag og kast under drift og
fører til tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadde eller feil underlagsskiver
eller skruer til sagbladet. Sagbladets underlag-
skiver og skruer er konstruert spesielt for sagen, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
4.2 Rekyl - årsaker og tilsvarende sikker-
hetsanvisninger
- Rekyl innebærer en plutselig reaksjon fra et
sagblad som setter seg fast, klemmes fast eller er
feil justert, og som fører til at sagen løfter seg
ukontrollert ut av emnet og beveger seg i retning
av operatøren:
- Hvis sagbladet setter seg fast eller klemmes fast,
blir det blokkert, og motorkraften slår maskinen i
retning mot operatøren.
- Hvis sagbladet får en feil vridning eller justering,
kan tennene i den bakre delen av sagbladet sette
seg fast i overflaten på emnet, slik at sagbladet
hopper ut av sagsporet og beveger seg bakover i
retning av operatøren.
Rekyl er følgen av feil eller ukyndig bruk av sagen.
Rekyl kan forhindres hvis du følger slike egnede
forsiktighetsregler som beskrevet nedenfor.
a) Hold sagen fast med begge hender og før
armene i en stilling der du kan holde imot rekyl-
kreftene. Stå alltid parallelt med sagbladet, før
aldri sagbladet i en linje vinkelrett mot
kroppen. Ved en rekyl kan sirkelsagen hoppe
bakover. Imidlertid kan operatøren få kontroll over
rekylkreftene dersom det treffes egnede tiltak.
b) Slå av sagen dersom sagbladet setter seg
fast eller når du tar en pause i arbeidet. Hold
emnet rolig helt til sagbladet er stanset helt.
Forsøk aldri å fjerne emnet eller trekke det
bakover mot deg. Så lenge sagbladet beveger
seg, kan det oppstå rekyl. Finn ut av årsaken til
fastklemmingen av sagbladet og fjern årsaken.
c) Hvis du vil starte på nytt en sag som står i
emnet, sentrerer du sagbladet i sagsporet og
kontrollerer at sagtennene ikke har satt seg
fast i emnet. Hvis sagbladet er klemt fast, kan det
bevege seg ut emnet eller forårsake en rekyl når
sagen startes på nytt.
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
Side: 46
NORSK no
47
d) Store plater må støttes opp, slik at du redu-
serer risikoen for rekyl på grunn av at
sagbladet klemmes fast. Store plater kan bli
utsatt for nedbøyning på grunn av egenvekten.
Plater må støttes opp på flere sider, både i
nærheten av sagsporet og langs kantene.
e) Bruk aldri sløve eller skadde sagblad.
Sagblad med sløve eller skjeve tenner forårsaker
økt slitasje, fastklemming av sagbladet og rekyl på
grunn av at sagsporet blir for smalt.
f) Før sagingen påbegynnes, må skjæredybde
og skjærevinkel stilles inn. Hvis innstillingene
endres under sagingen, kan sagbladet klemmes
fast, og det kan oppstå rekyl.
f) Vær særlig forsiktig når du lager
"lommesnitt" i vegg eller andre steder uten
innsyn. Sagbladet som nedsenkes, kan støte mot
skjulte gjenstander og føre til rekyl.
4.3 Funksjonen til det nederste vernedekse-
let
a) Kontroller før hver gang sagen brukes at den
nedre verneskjermen lukkes som den skal.
Ikke bruk sagen hvis den nedre verneskjermen
ikke kan beveges fritt og ikke lukkes umiddel-
bart. Den nedre verneskjermen må aldri
klemmes eller bindes fast i åpen stilling. Hvis du
uforvarende mister sagen i gulvet, kan den nedre
verneskjermen bli bøyd. Åpne verneskjermen med
armen og kontroller at den kan beveges fritt og at
den verken berører sagblad eller andre deler. Dette
gjelder i alle skjærevinkler.
b) Kontroller at fjæren til nedre verneskjerm
fungerer som den skal. Foreta service på
maskinen dersom nedre verneskjerm eller
fjæren ikke fungerer som de skal. Skadde deler,
klebrige avleiringer eller sponansamlinger gjør at
nedre verneskjerm fungerer langsommere.
c) Nedre verneskjerm må bare åpnes ved spesi-
elle kutt for hånd, for eksempel "nedsenkings-
og vinkelkutt". Åpne nedre verneskjerm med
spaken (10) og slipp den så snart sagbladet har
trengt inn i emnet. For alle andre sagarbeider skal
den nedre verneskjermen fungere automatisk.
d) Ikke legg sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at den nedre verneskjermen dekker
sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som ikke har
stanset helt, beveger sagen mot sageretningen og
sager det som står i veien for den. Ta hensyn til
etterløpstiden for sagen.
4.4 Flere sikkerhetsanvisninger
Ikke bruk slipeskiver.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle former
for innstilling og vedlikehold.
Ikke ta på roterende verktøy! Spon o.l. må kun
fjernes når maskinen er stoppet.
Bruk hørselsvern.
Bruk vernebriller.
Trykk bare inn spindellåsknappen når motoren står
stille.
Sagbladet må ikke bremses ved at det trykkes mot
siden av bladet.
Det bevegelige vernedekselet må ikke klemmes
fast i bakovertrukket posisjon for å lette sagingen.
Det bevegelige vernedekselet må være fritt beve-
gelig og gå automatisk, lett og nøyaktig tilbake til
utgangsposisjonen.
Ved saging i materialer med kraftig støvutvikling må
maskinen rengjøres regelmessig. Det må kontrol-
leres at verneinnretningene (f.eks. det bevegelige
vernedekselet) fungerer som det skal.
Materialer som avgir helsefarlig støv eller damp
(f.eks. asbest), må ikke bearbeides.
Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer på
arbeidsstykket. Under arbeidet må du kontrollere at
du ikke sager i spiker o.l.
Hvis sagbladet blokkeres, må motoren straks slås
av.
Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker.
Når du bearbeider et arbeidsstykke, må det ligge
fast og være sikret mot forskyvning.
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer
i luftveiene hos personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Om mulig må du bruke støvavsug.
- For at støvavsuget skal bli best mulig, bør du
bruke et passende Metabo-avsug sammen med
dette elektroverktøyet.
- Sørg for at det er god ventilasjon på arbeids-
plassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske med
filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-
lene du skal arbeide med.
Bruk et sagblad som er egnet til materialet som skal
sages.
Rengjør sagblader som er tilskitnet av lim eller
harpiks. Skitne sagblader forårsaker økt slitasje,
fastklemming av sagbladet og økt fare for rekyl.
Unngå at sagtannspissene overopphetes.
Unngå at materialet smelter ved saging av
plast. Bruk et sagblad som er egnet til materialet
som skal sages.
Se side 2.
(Det er for eksempel bilde av KS 55 FS.)
1 Skruer (kun KS 55 FS). Når skruene er løsnet,
kan du stille inn klaringen ved å flytte på
5. Oversikt
Side: 47
NORSK
no
48
skruene og dermed justere glidningen til styre-
skinnen. *
2 2 låseskruer (skråsnitt)
3 Skala (skråsnittvinkel)
4 Bryter
5 Sperreknapp
6 Skala (skjæredybde)
7 Låseskrue (skjæredybde)
8 Føringsplate
9 Avsugadapter
10 Arm (vipp den bevegelige verneskjermen
bakover)*
11 Føringsnot til feste på Metabo-styreskinne (kun
KS 55 FS) *
12 Baksnittanslag (øker maksimal skråsnittvinkel
fra 45° til 47°)
13 Skjæreindikator
14 Parallellanslag
15 Markering (til avlesning av skalaen på
parallellanslaget)
16 Låseskrue (parallellanslag)
17 Depot for sekskantnøkkel
18 Spindellåsknapp
19 Låseskrue for sagblad
20 Ytre sagbladflens
21 Sagblad
22 Bevegelig vernedeksel
23 Indre sagbladflens
Kontroller før bruk at nettspenningen og nett-
frekvensen på typeskiltet stemmer overens
med strømnettets spesifikasjoner.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle
former for innstilling og vedlikehold.
6.1 Innstilling av skjæredybde
Skjæredybden stilles inn ved å løsne låseskruen
(7). Løft eller senk motordelen mot føringsplaten (8).
Den innstilte skjæredybden kan avleses på skalaen
(6). (7)Trekk til låseskruen igjen.
Det mest hensiktsmessige er å stille inn skjære-
dybden slik at tennene på sagbladet ikke rager frem
mer enn en halv tannhøyde under arbeidsstykket.
Se bildet på side 2.
6.2 Skråstilling av sagblad for skråsnitt
Still inn skjæredybden ved å løsne låseskruen (2).
Vipp motordelen mot føringsplaten (8). Den innstilte
vinkelen kan avleses på skalaen (3). Trekk til låse-
skruene (2) igjen.
For å få en skråsnittvinkel på 47° vipper du ned
baksnittanslaget (12).
6.3 Sagsponavsug
Sett på avsugsadapteren (9) og fest den med
unbrakoskruen.
Koble et egnet avsugsapparat med avsugslange til
avsugsadapteren (9) for å suge opp spon.
Hvis det skal arbeides uten sagsponavsug: ta av
avsugadapter (9).
7.1 Start og stopp
Slå på maskinen: Trykk og hold inne sperrek-
nappen (5), aktiver deretter bryterknappen (4).
Stopp: Slipp bryterknappen (4).
7.2 Arbeidstips
Legg nettkabelen slik at sagingen kan skje uhindret.
Ikke start eller stans maskinen mens
sagbladet er i berøring med arbeidsstykket.
La sagbladet nå full hastighet før du utfører
kuttet.
Når du setter håndsirkelsagen an mot arbeids-
emnet, gjør arbeidsemnet at det bevegelige verne-
dekselet svinger bort.
Under saging må du ikke ta maskinen ut av
materialet mens sagbladet roterer. La først
sagbladet stanse helt.
Hvis sagbladet blokkeres, må maskinen
straks slås av.
Saging langs rette streker: Til dette brukes skjæ-
reindikatoren (13).
Saging langs en list festet på arbeidsemnet: For
å oppnå nøyaktig skjærekant, kan du sette en list på
arbeidsemnet og føre håndsirkelsagen med
føringsplaten (8) langs denne listen.
Saging med parallellanslag: For kutt parallelt
med en rett kant.
Parallellanslaget (14) kan settes i holderen fra høyre
side. Les av kuttebredden på markeringen (15).
Trekk til låseskruen (16). Nøyaktig skjærebredde
finner du lettest ved å foreta et prøvesnitt.
Saging med styreskinne (kun med KS 55 FS):
For snorrette, glatte snittkanter med millimeterpresi-
sjon. Anti-sklibelegget sørger for sikkert underlag
og beskytter samtidig arbeidsemnet mot riper.
Rengjør maskinen med jevne mellomrom.
Rengjør med en støvsuger i motorens lufteåp-
ninger. Rengjør det bevegelige vernedekselet (22)
regelmessig med trykkluft (bruk vernebriller). Det
må være fritt bevegelig og gå automatisk, lett og
nøyaktig tilbake til utgangsposisjonen.
Skifte av sagblad
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle
former for innstilling og vedlikehold.
Trykk og hold spindellåsknappen (18) inne. Sett en
sekskantnøkkel inn i sagbladets låseskrue (19) og
drei sagbladets sagaksel langsomt rundt
inntil låsemekanismen går i inngrep.
Skru ut sagbladets festeskrue (19) ved å vri mot
urviseren.
Trekk det bevegelige vernedekselet (22) på spaken
(10) bakover og ta av sagbladet. (21)
6. Første gangs bruk, innstilling
7. Bruk
8. Vedlikehold
Side: 48
NORSK no
49
Fjern sagflis mellom indre sagbladflens (23),
sagbladet (21), ytre sagbladflens (20) og sagbla-
dets festeskrue (19).
Sett inn nytt sagblad. Kontroller at rotasjonsret-
ningen er riktig. Rotasjonsretningen er angitt med
piler på sagbladet og vernedekselet.
Trekk godt til festeskruen til sagbladet. (19)
Bruk bare skarpe, uskadde sagblad. Ikke bruk
sagblad med sprekker eller sagblad som er
deformert.
Ikke bruk sagblad av høylegert hurtigstål
(HSS).
Ikke bruk sagblad som ikke er i samsvar med
de angitte karakteristikkene.
Sagbladet må være egnet til det aktuelle
tomgangsturtallet.
Bruk et sagblad som er egnet for det materi-
alet som skal sages.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.
Elektroverktøy må kun repareres av elektrofagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Ta vare på miljøet og kast ikke elektroverktøy
og batterier sammen med husholdningsav-
fallet. Følg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbehør.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
Med forbehold om endringer som følge av tekniske
forbedringer.
P1 =Nominelt opptatt effekt
P2 =Avgitt effekt
n0 =Turtall u/belastning
n1 =Belastningsturtall
T90° =Maks. skjæredybde (90°)
T45° =Maks. skjæredybde (45°)
A =justerbar skjærevinkel
NO =Sagbladdiameter
d =sagbladhull-diameter
a =Maks. grunntykkelse for sagbladet
b =Sagbladets skjærebredde
m =vekt
Måleverdier iht. EN 60745.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslip-
pene til elektroverktøyet og sammenligne det med
andre elektroverktøy. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktøyets/elektroverktøyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, D =Svingningsemisjonsverdi
(saging av sponplate)
Kh,D =usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA = lydtrykknivå
LWA = lydeffektnivå
KpA, KWA = usikkerhet
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!
9. Tilbehør
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo KS 55 FS ennå.

Spør et spørsmål om Metabo KS 55 FS

Har du et spørsmål om Metabo KS 55 FS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo KS 55 FS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KS 55 FS Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.