Metabo KGS 216 M manual

Vis en manual for Metabo KGS 216 M under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: KGS 216 M
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Spansk, Portugisisk, Slovensk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 66
NORSK no
67
Original bruksanvisning
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell sikkerhetsinformasjon
5. Oversikt
6. Oppstilling og transport
7. Apparatet detaljert
8. Før bruk
9. Betjening
10. Vedlikehold og stell
11. Tips og triks
12. Tilbehør
13. Reparasjon
14. Miljøvern
15. Problemer og feil
16. Tekniske data
Vi erklærer under eget ansvar: Disse kapp- og
gjæringssagene, identifisert gjennom type og
serienummer *1), tilsvarer alle gjeldende
bestemmelser i direktivene *2) og standardene
*3). Tekniske dokumenter ved *4) - se side 4.
Gjæringssagen er egnet for snitt på langs og
tvers, snitt med helling, gjæringssnitt og doble
gjæringssnitt. I tillegg kan det lages spor.
Det får kun bearbeides materialer som er egnet
for tilsvarende sagblad (godkjente sagblad se
kapittel 12. Tilbehør).
Tillatte dimensjoner til arbeidsemnene må
overholdes (se kapittel16. Tekniske data).
Arbeidsemner med runde eller uregelmessige
tverrsnitt (som f.eks. fyrved) får ikke sages, for
disse kan ikke holdes sikkert under saging. Bruk
et egnet hjelp for sikker føring ved saging av flate
arbeidsstykker på høykant.
All annen bruk er ikke tiltenkt bruk. Ved endringer
av apparatet i strid med tiltenkt bruk, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og godkjent
av produsenten, kan det oppstå uforutsigelige
skader
For din egen sikkerhet og for å beskytte
maskinen må du ta hensyn til tekst som er
merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen
med disse dokumentene.
Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktøy
ADVARSEL– Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk! Nedenfor
brukes uttrykket "elektro-verktøy". Det viser til
nettdrevne elektroverktøy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
3.1 Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsområder og
arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det
finnes brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv
eller damper.
c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktøyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.
3.2 Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Bruk ikke
adapterkontakter sammen med jordete
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er
forandret på og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt
hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet borte fra regn og
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks.
til å bære maskinen, henge den opp eller til å
trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for
elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med en elektrisk
maskin, må du kun bruke skjøteledning som
er godkjent for utendørs bruk. Bruker du en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektriske støt.
f) Dersom du ikke kan unngå å bruke
elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
3.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå
fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er
trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet
ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
hørselsvern - avhengig av type og bruk av
elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av
før du kobler det til strømforsyningen og/eller
batteriet og før du løfter det opp eller bærer
det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du
bærer maskinen, eller kobler maskinen til
strømforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette
føre til ulykker.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du starter elektroverktøyet. Et verktøy eller en
nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan føre til skader.
e) Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for å
stå stødig og i balanse.
Da kan du kontrollere maskinen bedre i uventede
situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær
eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna
deler som beveger seg. Løstsittende tøy,
smykker eller langt hår kan komme inn i deler som
beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsbeholdere, må du forvisse deg
om at de er tilkoblet og brukes på korrekt
måte. Bruk av støvavsug kan redusere fare som
skyldes støv.
h) Ta aldri lett på sikkerheten og sett deg ikke
ut over de reglene som gjelder for bruk av
elektrisk verktøy. Det gjelder selv om du er
erfaren i omgang med maskinen. Uforsiktig
bruk kan gi ubotelige skader på et sekund.
3.4 Bruk og behandling av det
elektriske verktøyet
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b) Ikke bruk maskiner med defekt av-/på-
bryter. En elektrisk maskin som ikke lenger kan
slås av eller på, er farlig og må repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
fjern batteriet før du foretar innstillinger på
apparatet, skifter tilbehørsdeler eller setter
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer utilsiktet
start av maskinen.
d) Maskiner som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes
av personer som ikke er fortrolige med den
eller ikke har lest disse anvisningene. Eklektisk
verktøy er farlig når det brukes av uerfarne
personer.
e) Vær nøye med vedlikehold av maskin og
tilbehør. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning på maskinens funksjon.
Se til at defekte deler blir reparert før
maskinen tas i bruk. Dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt
stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg
ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g) Bruk maskin, tilbehør, innstillingsverktøy
osv. i overensstemmelse med disse
anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utføres. Bruk av slike maskiner til andre formål
enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
h) Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og
fett. Glatte håndtak og gripeflater gjør
håndteringen usikker i utforutsette situasjoner.
3.5 Bruk og behandling av
batteriverktøyet
a) Lad bare batteriet i ladeapparater som er
anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare
hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt
type batterier, brukes med andre batterier.
b) Bruk bare batterier som er ment å brukes til
elektroverktøy. Bruk av andre batterier kan føre til
skader og brannfare.
c) Hold batteriet som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og
andre små metallgjenstander som kan lage
forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning
mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger
eller brann.
d) Ved feil bruk kan det komme væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann.
Kontakt også lege, dersom væske kommer i
øynene. Batterivæske som renner ut kan føre til
irritasjoner på huden eller forbrenninger.
e) Ikke bruk batterier som er skadet eller
endret. Batterier med skade eller endringer kan
forholde seg uforsebar og føre til brann, eksplosjon
eller fare for skade.
f) Batterier må aldri utsettes for brann eller for
høye temperaturer. Brann eller temperaturer
over 130 °C kan fremkalle en eksplosjon.
g) Følg alle henvisninger for lading og
batteriet eller batteriverktøyet må aldri lades
opp utenfor temperaturområdet som er
oppgitt i bruksanvisningen. Feil lading eller
lading utenfor tillatt temperaturområde kan
ødelegge batteriet og øke brannfaren.
3.6 Service
a) Maskinen må bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du være sikker på at
maskinen fortsatt er sikker å bruke.
b) Batterier med skade må aldri
vedlikeholdes. Alt vedlikehold av batterier må
kun utføres av produsenten eller fullmektig
kundeservice.
3.7 Andre sikkerhetsanvisninger
– Denne bruksanvisningen henvender seg til
personer med teknisk basiskunnskap om
håndtering av maskiner av den typen som
beskrives her. Har du ingen erfaring med slike
maskiner, bør du først be erfarne personer om
hjelp.
– Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader
som oppstår på grunn av at bruksanvisningen
ikke følges.
Innhold
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
Side: 67
NORSK
no
68
Informasjoner i denne bruksanvisningen er
merket som følger:
Fare!
Advarsel mot personskader eller mil-
jøskader.
Fare for elektrisk støt!
Advarsel mot personskader fra elek-
trisk strøm.
Fare for inntrekking!
Advarsel mot personskader ved at le-
gemsdeler eller klær blir grepet fast.
Obs!
Advarsel mot materielle skader.
Merk:
Supplerende informasjon.
a) Gjæringssager er tiltenkt saging av tre
eller trelignende produkter, de kan ikke
brukes til skjæring av jernmaterialer som
staver, stenger, skruer osv. Abrasivt støv fører
til blokkering av bevegelige deler som nedre
vernehette. Skjæregnister brenner nedre
vernehette, innleggsplaten og andre plastdeler.
b) Arbeidsemnet må helst festes med tvinger.
Dersom du holder arbeidsemnet fast med
hånden, så må du alltid holde hånden minst
100 mm borte fra hver side av sagbladet. Ikke
bruk denne sagen til å kutte stykker som er
for små til å spenne dem fast eller holde dem
fast med hånden. Dersom hånden din er for nær
sagbladet, så er det en økt fare for skade pga.
kontakt med sagbladet.
c) Arbeidsemnet må være ubevegelig og
enten spennes fast eller trykkes mot stopper
og bordet. Skyv aldri arbeidsemnet inn i
sagbladet, og kutt aldri for "fri hånd".
Arbeidsemner som er løse eller beveger seg kan
slynges ut med høy hastighet og føre til skader.
d) Skyv sagen gjennom arbeidsemnet. Unngå
å trekke sagen gjennom arbeidsemnet. For å
kutte løfter du saghodet og trekker det over
arbeidsemnet, uten å kutte. Deretter slår du
på motoren, svinger saghodet nedover og
trykker sagen gjennom arbeidsemnet.
Dersom du trekker når du kutter, så er det fare for
at sagbladet reiser seg på arbeidsemnet og
sagbladets enhet slynges voldsomt mot brukeren.
e) Du må aldri krysse hånden over tiltenkt
skjærelinje, verken før eller bak sagbladet.
Det er svært farlig å støtte arbeidsemnet med
"kryssede hender", dvs. holde arbeidsemnet til
høyre ved siden av sagbladet med venstre hånd
eller omvendt.
f) Grip aldri bak stopperen når sagbladet
roterer. Du må aldri underskride en
sikkerhetsavstand på 100 mm mellom hånd
og roterende sagblad (gjelder for begge sider
til sagbladet, f.eks. ved fjerning av sagspon).
Det er muligens ikke mulig å se hvor nært
sagbladet er hånden din, og du kan skades
alvorlig.
g) Arbeidsemnet må kontrolleres før kutting.
Dersom arbeidsemnet er bøyd eller vridd må
siden som vris utover strammes mot
stopperen. Se alltid til at det ikke oppstår en
spalte mellom arbeiidsemnet, stopper og
bord langs kuttelinjen. Bøyde eller vridde
arbeidsemner kan dreies eller forskyves og
forårsake at det roterende sagbladet klemmes inn
under kutting. Det må ikke være spikre eller andre
fremmedlegemer i arbeidsemnet.
h) Bruk sagen først når bordet er tomt for
verktøy, trespon osv.; kun arbeidsemnet får
være på bordet. Avfall, løse trestykker eller
andre gjenstander som kommer i berøring med
sagbladet kan slynges ut med høy hastighet.
i) Kutt kun et arbeidsemne om gangen.
Arbeidsemner som stables oppå hverandre kan
ikke strammes eller holdes riktig fast og kan
forårsake innklemming av sagbladet under saging
eller det kan skli.
j) Sørg for at gjæringssagen står på en jevn,
fast arbeidsflate før bruk. En jevn og fast
arbeidsflate reduserer faren for at gjæringssagen
blir ustabil.
k) Planlegg arbeidet ditt. Ved hver regulering
av sagbladets helling eller gjæringsvinkelen
må du se til at den regulerbare stopperen er
riktig justert og støtter arbeidsemnet, uten å
komme i kontakt med sagbladet eller
vernehetten. Før maskinen slås på og før
arbeidsemnet legges på bordet skal det simuleres
en komplett kuttebevegekse av sagbladet, slik at
det garanteres at det ikke oppstår hindringer eller
fare for å kutte stopperen.
l) Ved arbeidsemner som er bredere eller
lengre enn bordets overside må det sørges
for at det er en riktig støtte, f.eks. med
bordforlengelser eller sagbukker.
Arbeidsemner som er lengre eller bredere enn
bordet til gjæringssagen kan velte, dersom de
ikke støttes riktig. Dersom et kuttet trestykke eller
arbeidsemnet velter så kan det løfte nedre
vernehette eller slynges ukontrollert bort fra det
roterende sagbladet.
m) Ikke bruk andre personer som erstatninig
for en bordforlengelse eller for ekstra støtte.
En ustabil støtte av arbeidsemnet kan føre til at
sagbladet klemmes fast. Arbeidsemnet kan
forskyves under kutting og trekke deg og
hjelperen inn i det roterende sagbladet.
n) Stykket som er kuttet av må ikke trykkes
mot det roterende sagbladet. Dersom det er
liten plass, f.eks ved bruk av lengdestoppere kan
det kuttede stykket kiles fast i sagbladet og
slynges volsomt bort.
o) Bruk alltid en tvinge eller en egnet
innretning for å støtte rundmaterialer som
stenger eller rør riktig. Stenger tenderer til å
rulle bort under kutting, ved dette "biter"
sagbladet seg fast og arbeidsemnet kan trekkes
inn i sagbladet sammen med hånden din.
p) La sagbladet oppnå fullt turtall, før du
skjærer i arbeidsemnet. Dette reduserer faren
for at arbeidsemnet slynges bort.
q) Dersom arbeidsemnet klemmes inn eller
sagbladet blokkeres, må du slå
gjæringssagen av. Vent til alle bevegelige
deler har stoppet, trekk ut kontakten og/eller
ta ut batteriet. Fjern deretter inneklemt
materiale. Dersom du sager videre ved en slik
blokkering kan du miste kontrollen eller skade
gjæringssagen.
r) Etter at kuttingen er avsluttet slippes
bryteren, hold saghodet ned og vent til
sagbladet stopper, før du fjerner stykket som
ble kuttet av. Det er svært farlig å føre hånden
inn i nærheten av sagbladet som stopper.
4.1 Andre sikkerhetsanvisninger
 Følg de spesielle sikkerhetshenvisningene i
hvert kapittel.
 Følg eventuelle lover og ulykkesforebyggende
forskrifter.
Generelle farer!
 Ta hensyn til påvirkninger fra miljøet.
 Bruk egnede underlag til lange arbeidsstykker.
 Denne maskinen må kun startes og brukes av
personer som er fortrolig med slike maskiner og
til enhver tid er seg bevisst om farene ved
bruken av dem.
Personer under 18 år må kun bruke denne
maskinen i forbindelse med yrkesopplæring og
under tilsyn av lærerpersonale.
 Hold uvedkommende, særlig barn, borte fra
fareområdet. Ikke la andre personer berøre
maskinen eller kabelen under drift.
 Unngå at sagtennene overhetes.
 Pass på at materialet ikke smelter hvis du sager
i plast.
Fare for personskade og innklemming
i bevegelige deler!
 Ikke bruk denne maskinen uten at
beskyttelsesinnretningene er montert.
 Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet.
Bruk eventuelt egnede hjelpemidler til mating.
Hold tilstrekkelig avstand til drevne
komponenter under drift.
 Vent til sagbladet står stille før du fjerner små
biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra
arbeidsområdet.
 Sag kun arbeidsstykker som er så store at du
kan holde dem sikkert under sagingen.
 Bruk strammeinnretninger eller en skrustikke for
å holde arbeidsemnet fast. Slik holdes det mer
sikkert enn med hånden.
 Ikke bruk trykk mot siden for å bremse
sagbladet.
 Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
batteripakken før det utføres innstillinger,
vedlikehold og reparasjoner på maskinen.
 Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
batteripakken når apparatet ikke brukes.
Kuttfare også når skjæreverktøyet står
stille!
 Bruk hansker når du skifter skjæreverktøy.
 Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade
seg på dem.
Fare for at sagehodet slår tilbake
(sagbladet settes fast i arbeidsemnet og
saghodet slår plutselig oppover)!
 Velg ut egnet sagblad for arbeidsemnet som
skal kuttes.
 Hold håndtaket godt fast. I det øyeblikket når
sagbladet går inn i arbeidsemnet er faren for
returslag svært høy.
 Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet
sagblad.
 Bruk alltid skarpe sagblader. Skift straks ut
stumpe sagblad. Det er økt fare for returslag når
en stump sagtann fanges inn i overflaten til
arbeidsemnet.
 Ikke legg arbeidsstykkene på høykant.
 I tvilstilfelle, se om det finnes fremmedlegemer
(f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket.
 Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig – heller
ikke bunter av flere stykker. Det er fare for
ulykke hvis sagbladet ukontrollert får tak i
enkelte stykker.
 Når du lager spor må du unngå trykk på siden
av sagbladet - bruk en strammeinnretning.
Fare for inntrekking!
 Pass på at ingen legemsdeler eller klesplagg blir
grepet og trukket inn av roterende komponenter
(ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg
med vide ermer; hvis du har langt hår må du
bruke hårnett).
 Skjær aldri arbeidsstykker hvis det finnes tau,
snorer, bånd, kabel eller ståltråd på dem, eller
hvis de inneholder slike ting.
Fare ved utilstrekkelig personlig
verneutstyr!
 Bruk hørselsvern.
 Bruk vernebriller.
 Bruk støvmaske.
 Bruk egnet arbeidstøy.
 Bruk sklifaste sko.
 Bruk hansker ved håndtering av sagblad og rå
verktøy. Oppbevar sagblad i en beholder.
Fare ved trestøv!
 Bruk alltid avsug under arbeidet. Avsuget må
fylle kravene som står oppført i kapittelet 16..
Redusert støvbelastning:
 Partikler som oppstår når maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fødselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), tre-
impregnering (kromat, trebeskyttelsesmidler),
enkelte tresorter (som eik eller bøk).
 Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i nærheten utsettes for
belastningen.
 Slike partikler må ikke trenge inn i kroppen.
 For å redusere belastningen av disse stoffene:
Sørg for god utluftning av arbeidsplassen og
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
Side: 68
NORSK no
69
bruk egnet vernerutstyr, som f.eks. støvmaske
med filter for mikroskopiske partikler.
 Følg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksområde og -sted
(f.eks. arbeidsvernbestemmelser, deponering).
 Samle løse partikler der de oppstår; unngå
nedfelling i omgivelsene.
 Bruk støvoppsamleren som følger med og et
egnet avsug. Da hindrer du at partiklene havner
i omgivelsene.
 Minimer støvbelastningen ved å:
– unngå å rette partikkelstrømmen /
utblåsingsluften fra maskinen mot deg selv
eller andre, eller mot nedfelt støv,
– bruke et avsug og/eller en luftrenser,
– holde arbeidsplassen ren og godt utluftet.
Feiing og blåsing virvler opp støvet.
– Beskyttelsesklær skal støvsuges eller vaskes.
Ikke blås dem ut, bank eller børst dem.
Fare ved tekniske endringer, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og
godkjent av produsenten
 Monter denne maskinen nøyaktig etter
anvisningen.
 Bruk kun deler som er godkjent av produsenten.
Dette gjelder særlig for:
– Sagblader (Bestillingsnr., se kapittel 12.
Tilbehør).
– Sikkerhetsinnretninger.
– Kuttelaser
– Belysning kutteområde
 Ikke gjør noen forandringer på delene.
 Se til at turtallet som er oppgitt på sagbladet er
minst like høyt som turtallet som er oppgitt på
sagen!
Fare ved feil på maskinen!
 Kontroller apparatet før hver bruk om det er
skadet: Før videre bruk av apparatet må det
undersøkes omhyggelig om
sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller
lett skadede deler funksjonerer feilfritt og
formålsmessig. Kontroller om de bevegelige
delene funksjonerer feilfritt og ikke klemmer.
Samtlige deler må være riktig montert og
oppfylle alle driftsvilkår for å sikre feilfri drift av
apparatet.
 Ikke bruk skadde eller deformerte sagblad.
Fare fra støy!
 Bruk hørselsvern.
Fare på grunn av blokkerte
arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker!
Hvis en blokkering opptrer:
1. slå av apparatet,
2. Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
batteripakken,
3. bruk hansker,
4. fjern blokkeringen med et egnet verktøy.
4.2 Spesiell sikkerhetsinformasjon for
batteridrevne maskiner:
Ta batteriet ut av maskinen før alle former for
innstilling, verktøybytte, vedlikehold eller
rengjøring.
Batteripakkene må beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteripakkene for åpen ild.
Ikke bruk defekte eller deformerte batterier.
Ikke åpne batteripakkene.
Kontaktene i batteripakken må ikke berøres eller
kortsluttes!
Det kan lekke en lett sur, brennbar væske
fra ødelagte litium-ion-batteripakker.
Hvis batterivæske kommer i kontakt med
huden, må du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du
vaske med rent vann og straks oppsøke lege.
4.3 Symboler på apparatet (avhengig av
modell)
Les bruksanvisningen.
Ikke rør sagbladet.
Bruk vernebriller og hørselvern.
Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte
omgivelser.
Laserstråling – ikke se inn i strålen.
4.4 Sikkerhetsinnretninger
Pendel vernehette (6)
Pendel vernehetten beskytter mot utilsiktet
berøring av sagbladet og mot spon som blir slengt
rundt.
Sikkerhetslås (27)
Batteriapparater: Maskinen kan kun slås på når
sikkerhetslåsen betjenes.
Nettapparater: Kun når sikkerhetslåsen betjenes
åpnes pendel vernehetten og sagen kan senkes.
Stopper arbeidsemne (26)
Stopperen til arbeidsemnet forhindrer at et
arbeidsemne kan beveges under saging.
Stopperen til arbeidsemnet må alltid være
montert under drift.
Tilleggsprofilen (35) på arbeidsemnets stopper
må forskyves for hellingssnitt etter løsning av (36)
stoppeskruen.
Se side 2.
1 Sponsekkens lås
2 Sponsekk
3 Avtrekksstuss for spon
4 Laserutgang
5 Belysning kutteområde
6 Pendel vernehette
7 Lengdeanlegg
8 Bord
9 Dreiebord
10 Innleggskive
11 Stoppegrep for dreiebord
12 Sperrehake for låseposisjoner til dreiebordet*
13 Stoppeskrue for trekkinnretning*
14 Unbrakonøkkel / verktøydepot for
unbrakonøkkel
15 Strammeinnretning for arbeidsemne
16 Bordutvidelse
17 Låseskrue til bordutvidelse
18 Lås for sagblad
19 Saghåndtak
20 Stillhjul til innstilling av turtall *
21 Bærehåndtak
22 Kroker for kabelopprulling
23 Stoppespake for hellingsinnstilling
24 Sperreknapp (for å utvide
hellingsvinkelen +/- 2 °)
25 Transportlås
26 Stopper arbeidsemne
27 Sikkerhetslås
28 På/av-bryter til sagen
29 På/av-bryter til kuttlaser
30 På/av-bryter til belysning kutteområde
31 Knapp for opplåsing av batteripakken *
32 Knapp for kapasitetsindikator *
33 Kapasitets- og signalindikasjon *
34 Batteri *
* avhengig av modell / utstyr
Monter ev. bærehåndtak (21) (avhengig av
modell)
 Bærehåndtak (21) skrus fast som vist.
Monter ev. bordutvidelse (16) (avhengig av
modell)
1. Ta av høyre og venstre bordutvidelse fra
transportemballasjen.
2. Skruene (37) på føringsskinnene til høyre og
venstre bordutvidelse skrus ut.
3. Føringsskinnene til bordutvidelsen skyves helt
inn i opptakene. Bordutvidelsen med klaffbar
lengdestopper (7) settes inn på høyre side.
4. Apparatet løftes i beina fremme, klaffes
forsiktig bakover og plasseres sikkert mot
velting.
5. Skruene (37) på føringsskinnene skrus fast til
igjen.
6. Apparatet løftes i beina fremme, klaffes
forsiktig fremover og settes ned.
7. Ønsket bordbredde stilles inn og
bordutvidelsen låses med (17) låseskruer.
Sett opp laser varselskilt klistremerke
Maskinen leveres med et laser-varselskilt på tysk.
Før første gangs bruk klistrer du det medfølgende
laser-varselskiltklistremerket på ditt språk over
dette varselskiltet.
Oppstilling
Apparatet må festes på et stabilt underlag for å
kunne arbeide sikkert.
– En fast montert arbeidsplate eller en
arbeidsbenk kan brukes som underlag.
– Apparatet må også stå sikkert ved bearbeidelse
av større arbeidsemner.
– Lange arbeidsemner må støttes opp i tillegg
med egnet tilbehør.
Merk:
For mobil bruk kan apparatet skrus fast på en
kryssfinèr eller arbeidsplate (500 mm × 500 mm,
minst 19 mm tykk). Ved bruk må platen festes på
en arbeidsbenk med skrustikker.
1. Skru apparatet fast i underlaget.
2. Løsne transportlås (25): Saghodet trykkes litt
nedover og holdes fast. Trekke ut transport-lås
(25).
3. Saghodet svinges langsomt oppover.
Transport
1. Saghodet svinges nedover og transportlåsen
(25) trykkes inn.
2. Trekkinnretning låses med reguleringsskrue
(13) i fremste posisjon.
Obs!
Sagen må ikke transporteres i
verneinnretningene.
3. Apparatet løftes i håndtaket (21) og bæres.
7.1 På/av-bryter motor (28)
Slå på motor:
 Trykk på/av-bryter og hold nede.
Slå av motor:
 Slipp på/av-bryter.
7.2 På/av-bryter belysning
kutteområde (30)
Slå belysningen til kutteområdet på og av.
Fare!
Lysstrålen skal ikke rettes mot øynene til personer
og dyr.
Merk:
For batteriapparater: Ved kort arbeidspause
slukner belysningen til kutteområdet (hvilemodus)
og aktiveres igjen automatisk når du arbeider
videre. Ved lengre arbeidspause slår belysningen
til kutteområdet seg av. For å slå på igjen:
Bryteren (30) betjenes.
7.3 På/av-bryter kuttelaser (29)
Slå kuttelaser av og på.
5. Oversikt
6. Oppstilling og transport
7. Apparatet detaljert
Side: 69
NORSK
no
70
Kuttelaseren markerer en linje til venstre for
sagsnittet. Gjør et prøvesnitt for å bli kjent med
plasseringen.
Fare!
LASERSTRÅLING
IKKE SE INN I STRÅLEN
LASER KLASSE 2
EN 60825-1:2007
P<1mW, λ=650nm
Merk:
For batteriapparater: Ved kort arbeidspause
slukner belysningen til kuttelaser (hvilemodus) og
aktiveres igjen automatisk når du arbeider videre.
Ved lengre arbeidspause slår kuttelaseren seg
av. For å slå på igjen: Bryteren (29) betjenes.
7.4 Innstilling av helling
Etter løsning av stoppespaken (23) kan sagen
helles trinnløst mellom 0° og 45° loddrett mot
venstre (40).
Under regulering trykkes sperreknappen (24) inn,
for å også kunne stille inn vinkler inntil 47°
loddrett mot venstre eller inntil 2 ° loddrett mot
høyre.
Fare!
For at hellingsvinkelen ikke kan endres under
saging må stoppespaken (23) til vippearmen
trekkes til.
Du kan tilpasse posisjonen til stoppespaken etter
dine behov: Stoppespake trekkes ut, dreies og
trykkes inn i ønsket posisjon og låses fast.
7.5 Dreiebord
For gjæringssnitt kan dreiebordet, etter løsning av
stoppehåndtaket, (11) og betjening av
sperreklinke (12) dreies 47° mot venstre eller 47°
mot høyre. På denne måten reguleres
snittvinkelen til arbeidsemnets påleggingskant.
Fare!
For at hellingsvinkelen ikke kan endres under
saging må stoppespaken (11) til dreiebordet (også
i låseposisjoner!) dreies fast.
7.6 Trekkinnretning
Med trekkinnretningen kan det også sages
arbeidsemner med større tverrsnitt.
Trekkinnretningen kan brukes til alle snitt typer
(rette snitt, gjæringssnitt, snitt med helling og
doble gjæringssnitt, samt saging av spor).
Når trekkinnretningen ikke er nødvendig, så låses
trekkinnretningen med låseskruen (13) i bakerste
posisjon.
7.7 Begrensning av snittdybde
Begrensningen av snittdybde (51) gjør det mulig,
sammen med trekkinnretningen, å lage spor.
Reguleringsskruen dreies og festes med
kontramutteren. Begrensning av snittdybde kan
deaktiveres når stopperen (52) skyves bakover.
7.8 Innstilling av turtall
(kun ved KGSV 216 M)
Velg turtallet (20) på reguleringshjulet. Se tabell
for anbefalt posisjon av reguleringshjul.
Tre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
Aluminium: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
Plast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
8.1 Lukke sponsekk /
sponavtrekksanlegg
Fare!
Noen typer trestøv (f.eks. fra eik, bøk og ask) kan
forårsake kreft ved innånding.
– Arbeid kun med montert sponsekk eller et egnet
sponavtrekksanlegg.
– Bruk en støvmaske i tillegg, for det er ikke alt
sagstøv som fanges opp eller avtrekkes.
– Tøm sponsekken regelmessig. Bruk støvmaske
under tømming.
Når du tar apparatet i drift med medlevert
sponsekk:
 Sett sponsekken (2) på spon avtrekksstuss (3).
Se til at låsen (1) til sponsekken er lukket.
Når du tilkopler apparatet med et
sponavtrekksanlegg:
 Bruk en egnet adapter for forbindelse med
avtrekksstussene (se kapittel 12. "Tilbehør").
 Se til at sponavtrekksanlegget oppfyller kravene
som er oppførte i kapittel 16. "Tekniske data".
 Se også bruksanvisningen til avsuget!
8.2 Montering av strammeinnretning
arbeidsemne
Strammeinnretningen til arbeidsemnet (15) kan
monteres i to posisjoner:
– For brede arbeidsemner:
Strammeinnretningen til arbeidsemnet settes i
bakerste boring (38) til bordet.
– For smale arbeidsemner:
Strammeinnretningen til arbeidsemnet settes i
fremste boring (39) til bordet.
8.3 Spesielt for maskiner med
strømtilkobling
Fare! Elektrisk spenning
Bruk kun apparatet med en strømkilde som
oppfyller følgende krav (se også kapittelet 16.
"Tekniske data"):
– Nettspenning og -frekvens må stemme overens
med de data som er angitt på apparatets
typeskilt.
– Sikring med en FI-bryter med en feilstrøm på 30
mA:
– Stikkontakter må være installert, jordet og testet
iht. forskriftene.
 Legg ut den elektriske kabelen slik at den ikke
hindrer arbeidet og ikke kan skades.
 Som skjøteledning må det bare brukes
gummikabel med tilstrekkelig diameter
(3 × 1,5 mm2
).
 Bruk skjøteledning for utvendørs bruk. Ved
utendørs bruk må bare godkjente og merkede
skjøteledninger brukes.
 Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at på/av-
bryteren er av når du setter i kontakten.
8.4 Spesielt for batteridrevne maskiner
 Unngå utilsiktet start. Kontroller at bryteren er
slått av før du setter inn batteriet.
Batteripakke
Før bruk må batteripakken (34) lades opp.
Lad opp batteriet på nytt hvis effekten avtar.
Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.
Litium-ion-batteripakkene "Li-Power" " har en
kapasitets- og signalindikasjon (33):
- Trykk på tasten (32) for å lese av ladenivået ved
hjelp av LED-lampene.
- Hvis en LED-lampe lyser, er batteripakken
nesten tom og må lades opp igjen.
Ta ut og sette inn batteripakken
Ta ut: Tast for opplåsing batteripakke (31) trykkes
og batteripakken trekkes ut (34) bakover.
Sette inn: Batteripakken (34) skyves på til den
låses fast.
 Kontroller at sikkerhetsinnretningene er feilfrie
før arbeidet påbegynnes.
 Innta riktig arbeidsstilling for å sage:
– Foran på betjeningssiden;
– Frontalt mot sagen;
– Ved siden av sagbladets fluktlinje.
Fare!
Arbeidsemnet må helst festes med
strammeinnretning for arbeidsemner (15).
Klemfare!
Grip aldri inn i hengselområdet eller under
apparatet ved helling eller svinging av saghodet!
 Hold saghodet godt fast unde helling.
 Brukunder arbeidet:
– Egnede anlegg for arbeidsstykkene – ved
lange arbeidsemner, hvis stykkene vil falle ned
fra bordet etter gjennomsaging;
– Sponsekk eller sponavtrekksanlegg.
 Sag kun arbeidsstykker som er så store at du
kan holde dem sikkert under sagingen.
 Trykk alltid arbeidsstykket ned mot bordet under
saging, og pass på at det ikke klemmer. Bruk
heller ikke trykk fra siden for å bremse
sagbladet. Det er fare for ulykke hvis sagbladet
blokkeres.
9.1 Rette snitt
Utgangsposisjon:
– Transport-lås (25) trukket ut.
– Saghodet svinget oppover.
– Begrensning av snittdybde (52) deaktivert.
– Dreiebord står i 0°-posisjon, stoppehåndtak
(11) for dreiebordet er tiltrukket.
– Loddrett helling av vippearmen er på 0°,
stoppespaken (23) for innstilling av helling er
trukket til.
– Trekkinnretning helt bak.
– Reguleringsskruen (13) til trekkinnretningen er
løst.
Sage arbeidsemne:
1. Arbeidsemnet trykkes mot arbeidsemnets
stopper og klemmes fast med arbeidsemnets
(15) strammeinnretning.
2. Ved bredere arbeidsemner: Trekk saghodet
fremover (mot bruker) (trekkinnretning).
3. Sikkerhetslåsen (27) betjenes og på/av bryter
(28) trykkes og holdes nede.
4. Saghodet senkes helt ned med håndtaket og
skyves ev. bakover (bort fra bruker). Under
saging trykkes saghodet kun så dast på
arbeidsemnet at motorens turtall ikke synker
for mye.
5. Sage gjennom arbeidsemnet i ett
arbeidsforløp.
6. På / av bryter (28) slippes og saghodet
svinges langsomt tilbake i øvre
utgangsposisjon.
9.2 Gjæringssnitt
Utgangsposisjon:
– Transport-lås (25) trukket ut.
– Saghodet svinget oppover.
– Begrensning av snittdybde (52) deaktivert.
– Loddrett helling av vippearmen er på 0°,
stoppespaken (23) for innstilling av helling er
trukket til.
– Trekkinnretning helt bak.
– Reguleringsskruen (13) til trekkinnretningen er
løst.
Sage arbeidsemne:
1. Stoppehåndtaket (11) til dreiebordet dreies
løst og sperrekrok (12) løsnes.
2. Ønsket vinkel stilles inn.
3. Stoppehåndtaket (11) til dreiebordet trekkes
til.
4. Arbeidsemnet sages som beskrevet i "Rette
snitt".
9.3 Snitt med helling
Utgangsposisjon:
– Transport-lås (25) trukket ut.
– Saghodet svinget oppover.
– Begrensning av snittdybde (52) deaktivert.
– Dreiebord står i 0°-posisjon, stoppehåndtak
(11) for dreiebordet er tiltrukket.
8. Før bruk
9. Betjening
Side: 70
NORSK no
71
– Trekkinnretning helt bak.
– Reguleringsskruen (13) til trekkinnretningen er
løst.
Sage arbeidsemne:
1. Stoppespake (23) for hellingsinnstilling på
baksiden av sagen løsnes.
2. Vippearmen helles langsomt i ønsket posisjon.
3. Stoppespake (23) for hellingsinnstilling
trekkes til.
4. Arbeidsemnet sages som beskrevet i "Rette
snitt".
9.4 Doble gjæringssnitt
Merk:
Dobbelt gjæringssnitt er en kombinasjon av
gjæringssnitt og snitt med helling. Det vil si at
arbeidsemnet sages på skrått til bakerste
påleggingskant og på skrå til oversiden.
Fare!
Ved doble gjæringssnitt er sagbladet lettere
tilgjengelig på grunn av den sterke hellingen –
dermed er det en økt fare for skade. Hold
tilstrekkelig avstand til sagbladet.
Utgangsposisjon:
– Transport-lås (25) trukket ut.
– Saghodet svinget oppover.
– Begrensning av snittdybde (52) deaktivert.
– Dreiebord låst i ønsket posisjon.
– Vippearm er hellet og låst i ønsket binkel til
arbeidsemnets overflate.
– Reguleringsskruen (13) til trekkinnretningen er
løst.
– Trekkinnretning helt bak.
Sage arbeidsemne:
 Arbeidsemnet sages som beskrevet i "Rette
snitt".
9.5 Sage spor
Merk:
Begrensningen av snittdybde gjør det mulig,
sammen med trekkinnretningen, å lage spor. Det
skjer ingen separerende snitt, men arbeidsemnet
sages kun inntil en bestemt dybde.
Fare for returslag!
Når en lager spor er det spesielt viktig, at det ikke
utøves trykk fra siden på sagbladet. Hvis ikke kan
saghodet plutselig slå oppover. Bruk en
strammeinnretning når du lager spor. Unngå trykk
fra siden på saghodet.
Utgangsposisjon:
– Transport-lås (25) trukket ut.
– Saghodet svinget oppover.
– Vippearm er hellet og låst i ønsket vinkel til
arbeidsemnets overflate.
– Dreiebord låst i ønsket posisjon.
– Reguleringsskruen (13) til trekkinnretningen er
løst.
– Trekkinnretning helt bak.
Sage arbeidsemne:
1. Begrensning av snittdybde (51) stilles inn på
ønsket snittdybde og festes med kontramutter.
2. Sikkerhetslåsen (27) løsnes og saghodet
svinges nedover, slik at innstilt snittdybde kan
kontrolleres:
3. Lag prøvesnitt.
4. Trinn 1 og 3 gjentas, helt til ønsket snittdybde
er innstilt.
5. Arbeidsemnet sages som beskrevet i "Rette
snitt".
Fare!
Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
batteripakken før det utføres vedlikehold og
rengjøringsarbeid (34) på maskinen.
– Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet i dette kapittelet må kun
utføres av fagfolk.
– Deler med skade, spesielt
sikkerhetsinnretninger, må kun skiftes ut med
originale deler. Bruk av deler som ikke er
kontrollert og godkjent av produsenten kan
forårsake uforutsigelige skader!
– Etter vedlikehold og rengjøring må alle
sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres.
10.1 Utskifting av sagbladet
Fare for forbrenning!
Rett etter saging kan sagbladet være svært
varmt. Vent til sagbladet er avkjølt. Ikke rengjør
varme sagblad med brennbar væske.
Fare for kutt, selv når sagbladet står
stille!
Ved løsning og stramming av strammeskruen
(44) må pendel vernehetten (6) være svinget
over sagbladet. Bruk hansker når du skifter ut
sagblad.
1. Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
(34) batteripakken,
2. Sett saghodet i øvre posisjon.
3. Låse sagbladet: låseknappen trykkes, ved
dette dreies sagbladet med den andre håndet,
helt til låseknappen låses fast. Låseknappen
holdes inne.
4. Strammeskrue med skive (44) skrus av
sagbladets aksel med unbrakonøkkel (14)
med klokken (venstregjenge!).
5. Sikkerhetslås (27) løsnes (kun på
nettapparater) og pendel vernehette (6)
skyves oppover og holdes.
6. Utvendig flens (45) og sagblad (46) tas
forsiktig av sagbladets aksel og pendel
vernehette lukkes igjen.
Fare!
Ikke bruk rengjøringsmiddel (f.eks. til å fjerne
rester av kvae) som kan angripe maskinens deler
av lettmetall og dermed forringe maskinens
styrke.
7. Rengjøring av sstrammeflate:
– Sagbladets aksel (49)
– Sagblad (46),
– Utvendig flens (45)
– Innvendig flens (48)
Fare!
Innvendig flens må legges riktig på! Ellers kan
sagen blokkeres eller sagbladet kan løsnes!
Innvendig flens ligger riktig når ringsporet peker
mot sagbladet og den flate siden mot motoren.
8. Innvendig flens (48) settes på.
9. Sikkerhetslås (27) løsnes (kun på
nettapparater) og pendel vernehette (6)
skyves oppover og holdes.
10.Legg på nytt sagblad - vær obs på
dreieretning: Sett fra venstre (åpne) side må
pilen på sagbladet tilsvare pilretningen (47) på
sagbladets tildekning!
Fare!
Bruk kun sagblad som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.
Bruk kun egnede sagblader som er bestemt for
maksimalt turtall (se "Tekniske
data")entrifugalkraften kan få deler fra uegnede
eller skadde sagblader til å slynges ut med
eksplosiv kraft.
Sagblad som er tiltenkt kutting av tre eller
lignende arbeidsemner må tilsvare EN 847-1.
Ikke bruk:
– Sagblader av høylegert stål (HSS);
– Skadde sagblad;
– Kappeskiver.
Fare!
– Bruk kun originaldeler for å montere sagbladet.
– Ikke bruk løse reduksjonsringer, sagbladet kan
ellers løsne.
– Sagblader må monteres slik at de roterer uten
ubalanse eller slag og slik at de ikke kan løsne.
11.Lukk (6) pendel vernehetten igjen.
12.Utvendig flens (45) skyves på igjen - den flate
siden må peke mot motoren!
13.Strammeskrue med skive (44) skrus på mot
klokken (venstregjenge) og trekkes håndfast
til.
14.Låse sagbladet: låseknappen (18) trykkes,
ved dette dreies sagbladet med den andre
hånden, helt til låseknappen låses fast.
Låseknappen holdes inne.
Fare!
– Sekskantnøkkel må ikke forlenges.
– Ikke slå på sekskantnøkkelen for å feste
strammeskruen.
15.Strammeskruen (44) trekkes fast til med (14)
sekskantnøkkelen.
16.Kontrollere funksjon. Ved dette løsnes
sikkerhetslås (27) (kun på nettapparater) og
sagen klaffes nedover:
– pendel vernehetten må frigi sagbladet ved
svinging nedover, uten å berøre andre deler.
– Når sagen klaffes opp i utgangsposisjon må
pendel vernehetten automatisk dekke
sagbladet.
– Drei sagbladet for hånd. Sagbladet må kunne
dreies i en hver mulig reguleringsposisjon,
uten å berøre andre deler.
10.2 Utskifting av innleggskive
Fare!
Hvis innleggskiven er skadet er det (10) fare for
at små gjenstander kan klemmes fast mellom
innleggskiven og sagbladet og dermed blokkere
sagbladet. Skift straks ut skadede innleggskiver!
1. Skru ut skruene på innleggsskiven. Ev. dreies
dreiebordet og saghodet helles, slik at
skruene kan nås.
2. Ta av innleggskiven.
3. Sette inn en ny innleggsskive
4. Trekke til skruene på innleggsskiven.
10.3 Justere arbeidsemne stopper
1. Løsne (50) unbrakoskruer.
2. Arbeidsemnets stopper (26) rettes ut slik at
den står i nøyaktig høyre vinkel til sagbladet
når dreiebordet låses i 0°-posisjon.
3. Trekke til (50) unbrakoskruer.
10.4 Justere kuttelaser
Retter laser ut kvadratisk
– Midterste skrue (41) løsnes. Laser dreies.
Midterste skrue (41) trekkes til.
Retter laser ut til siden
– Høyre skrue (43) og venstre skrue (42) løsnes.
Retter laser ut horisontalt. Høyre skrue (43) og
venstre skrue (42) trekkes til.
10.5 Rengjøre apparat
Fjern spon og støv med støvsuger eller børste fra:
– Reguleringsinnretninger;
– Betjeningselementer;
– Motorens ventilasjonsslisser;
– Rom under innleggskive;
– Kuttelaser;
– Belysning kutteområde
10. Vedlikehold og stell
Side: 71
NORSK
no
72
10.6 Oppbevare apparat
Fare!
 Oppbevar apparatet på en slik måte at det ikke
kan startes av uvedkommende.
 Se til at ingen kan skade seg på apparatet.
Obs!
 Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet utendørs
eller i fuktige omgivelser.
10.7 Vedlikehold
Hver gang før maskinen brukes
 Fjern sagspon med støvsuger eller kost.
 Kontroller at strømkabelen og støpselet eller
batteripakken ikke er skadet, la ev. defekte
deler skiftes ut av en elektriker.
 Kontroller alle bevegelige deler, om de kan
beveges fritt over hele bevegelsesområdet.
Regelmessig, alt etter bruksbetingelser
 Kontroller alle skruer og bolter, ettertrekk om
nødvendig.
 Kontroller returfunksjonen til saghodet
(saghodet må gå tilbake i øvre utgangsposisjon
gjennom fjærkraft) ev. skiftes fjæren ut.
 Føringselementene smøres lett inn med olje.
– Ved lange arbeidsemner må egnede underlag
brukes til venstre og høyre for sagen.
– Ved snitt med helling må arbeidsemnet holdes
fast til høyre for sagbladet.
– Under saging av små avsnitt må ekstra stoppere
brukes (som ekstra stoppere kan det f.eks
brukes et passende trebrett som skrus dast på
stopperen til apparatet).
– Under saging av et buet (forskjøvet) brett (53)
legges siden som bues ut mot arbeidsemnets
stopper.
– Arbeidsemner må ikke sages på høykant, men
legges flatt på dreiebordet.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.
For spesielle oppgaver får du følgende tilbehør
hos fagforhandler - bildene finner du i
begynnelsen av denne bruksanvisningen.
A Vedlikeholds- og pleiespray for fjerning av
harpiksrester og for konservering av
metalloverflatene. 0911018691
B Avtrekksadapter Multi for forbindelse av
avtrekksslanger med 44, 58 eller 100 mm
forbindelsesstykke 0910058010
C Metabo multioppsuger(se katalog)
D Chassis:
Universal-maskinstativ UMS 6.3131700
Mobilt chassis KSU 250 Mobile
6.3131800
Chassis KSU 400 0910066110
E Rullestativ
RS 420 0910053353
RS 420 G 0910053345
RS 420 W 0910053361
Sagblad for KGS 216 M / KGSV 216 M:
F Sagblad Power Cut 6.28009
216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i massivt tre
G Sagblad Precision Cut Classic 6.28060
216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i massivt tre og
kryssfinèr
H Sagblad Multi Cut Classic 6.28066
216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i materialer med
belegg, laminat, plastikk og aluminiumsprofiler
Sagblad for KGS 254 M:
I Sagblad Precision Cut Classic 6.28061
254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i massivt tre og
kryssfinèr
J Sagblad Multi Cut 6.28223
254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i materialer med
belegg, laminat, plastikk og aluminiumsprofiler
Sagblad for KGS 305 M:
K Sagblad Precision Cut Classic 6.28064
305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg
for saging på langs og på tvers i massivt tre og
kryssfinèr
L Sagblad Multi Cut 6.28091
305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg,
for saging på langs og på tvers i materialer med
belegg, laminat, plastikk og aluminiumsprofiler
Sagblad for KGS 18 LTX 216:
M Sagblad Precision Cut Classic 6.28065
216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5°
for saging på langs og på tvers i massivt tre og
kryssfinèr
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i katalogen.
Fare!
Reparasjoner på elektriske maskiner får kun
gjennomføres av elektrofagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektrisk verktøy som må repareres.
Adresser finner du på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehør.
Gjelder kun land i EU: Elektroverktøy skal
ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-
direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett må kassert
elektroverktøy samles atskilt og bringes til
miljøvennlig gjenvinning.
Følgende beskrives problemer og forstyrrelser
som du kan fjerne selv. Dersom disse beskrevne
tiltakene ikke hjelper deg videre, se kapittel 13.
"Reparasjon".
Fare!
I sammenheng med problemer og forstyrrelser
skjer det spesielt mange ulykker. Vær derfor obs
på:
 Trekk kontakten ut av stikkontakten eller fjern
(34) batteripakken før hver feilfjerning,
 Sett alle sikkerhetsinnretninger i drift og
kontroller dem igjen hver gang en feil er blitt
rettet.
Ingen kuttefunksjon
Transport-lås låst.
 Trekk ut transport-lås.
Sikkerhets-lås låst:
 Løsne sikkerhets-lås.
Sageeffekt for lav
Sagbladet er uskarpt (bladet har muligens
friksjonsmerker på sidene);
Sagbladet er uegnet for materialet (se kapittel 12.
"Tilbehør");
Sagbladet er skjevt:
 Bytt sagblad (se kapittel 10. "Vedlikehold“).
Sagen vibrerer mye
Sagbladet er skjevt:
 Bytt sagblad (se kapittel 10. "Vedlikehold“).
Sagblad er ikke riktig montert:
 Sagblad monteres riktig (se kapittel 10.
"Vedlikehold“).
Dreiebordet går tungt
Spon under dreiebord;
 Fjern spon.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.
U =Nettspenning / spenning til batteripakke
I =Nominell strøm
F =Min. sikring
P1 =Nominelt effektopptak
IP =Beskyttelsesgrad
n0 =Hastighet
v0 =Maks. skjærehastighet
D =Diameter på sagblad (utvendig)
d =Sagbladhull (innvendig)
b = Maks. tannbredde til sagbladet
A =Dimensjoner (LxBxH)
m =Vekt
Krav til et sponavtrekksanlegg:
D1 =Forbindelsesdiameter til avtrekksstuss
D2 =Minn. luftgjennomtrengning
D3 =Min. undertrykk på avtrekksstuss
D4 =Min. lufthastighet på avtrekksstuss
Maks. tverrsnitt til arbeidsemnet, se tabell på side
4.
~ Vekselstrøm
Likestrøm
Maskin med beskyttelsesklasse II
Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).
Utslippsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å anslå
emisjonen til elektroverktøyet og å sammenlikne
ulike elektroverktøy. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktøyet, kan den faktiske belastningen være
høyere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren på grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks.
organisatoriske tiltak.
Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)
formidlet tilsvarende EN 61029-1:
ah =Emisjonsverdi svingning
Kh=usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =Lydtrykknivå
LWA =Lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet
Bruk hørselsvern!
11. Tips og triks
12. Tilbehør
13. Reparasjon
14. Miljøvern
15. Problemer og feil
16. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo KGS 216 M ennå.

Spør et spørsmål om Metabo KGS 216 M

Har du et spørsmål om Metabo KGS 216 M men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo KGS 216 M. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KGS 216 M Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.