Metabo HS 8745 manual

Vis en manual for Metabo HS 8745 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: HS 8745
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk, Russisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 30
NORSK no
31
Original bruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar at disse
hekksaksene er i samsvar med standardene og
retningslinjene som står oppført på side 3.
2000/14/EF: Vurderingsprosedyre for samsvar iht.
vedlegg V.
Disse hekksaksene egner seg til klipping av hekker
og busker.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Hold alle kroppsdeler utenfor knivens
rekkevidde. Forsøk aldri å fjerne kvister eller
materiale som skal klippes, mens apparatet
er i gang. Fjern alltid fastklemte kvister etter at
apparatet er slått av. Et øyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan føre
til alvorlige skader.
Bær hekksaksen etter bøylehåndtaket når
kniven ikke er i gang. Ved transport eller
oppbevaring av hekksaksen skal
oppbevaringsbeholderen alltid være på.
Oppmerksom behandling av apparatet minsker
faren for
personskade på grunn av kniven.
Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeflatene
på maskinen, da knivbladet kan treffe egen
nettkabel. Kontakt med knivbladet kan sette
metalldeler i maskinen under spenning og føre til
elektrisk støt.
Hold kabelen utenfor rekkevidde av
klippeområdet. Under arbeidet kan kabelen ellers
bli skjult av greiner og dermed utilsiktet bli klippet
over.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle former
for innstilling, montering, vedlikehold og rengjøring.
Det elektriske anlegget som hekksaksen kobles til,
må ha en differensialstrømvernebryter (med maks.
30 mA utløsingsstrøm).
Trekk kontakten ut av støpselet
umiddelbart hvis kabelen blir skadet eller
klippet over.
Bruk ikke saksen når det regner eller når
hekken er våt.
Metabo S-automatic sikkerhetskobling.
Slå av apparatet øyeblikkelig når
sikkerhetskoblingen slår inn.
Personer under 16 år skal ikke bruke hekksaksen.
Bruk aldri apparatet når det er ufullstendig eller hvis
det har blitt gjort ulovlige endringer på det.
Slå ikke på apparatet hvis det mangler deler eller
verneutstyr, eller hvis disse er defekte.
Apparatet har en hurtigstoppfunksjon. Send
apparatet til reparasjon hvis bremsetiden forlenges
merkbart.
Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan føre til
hørselstap.
Fare for personskade på grunn av den skarpe
kniven. Ikke berør kniven. Bruk vernehansker.
Bruk alltid vernebrille, vernehansker og egnet fottøy
når du arbeider med hekksaksen.
Hold alltid apparatet fast med begge hender og sørg
for at du står sikkert når du arbeider med apparatet.
Vær oppmerksom på hindringer i arbeidsområdet -
snublefare! Hold knivbladet bort fra kroppen.
Støpsel og koblinger for skjøteledninger må være
sprutbeskyttet.
Bruk bare skjøteledninger som er tillatt for bruk
utendørs.
Kontroller strømledningen og skjøteledningen for
skader før du starter arbeidet. Bruk bare feilfrie
strømkabler og skjøteledninger.
Hold skjøteledningen i et område der den ikke kan
komme i kontakt med kniven (heng den for
eksempel over skulderen).
Undersøk først flaten som skal klippes, og fjern
strenger eller andre fremmedlegemer.
Hvis kniven stopper på grunn av en spesielt hard
grein eller et fremmedlegeme (en streng i en hekk)
og hindringen ikke kan overvinnes ved å dra
hekksaksen tilbake, må motoren først slås av og
støpselet trekkes ut av stikkontakten før årsaken til
blokkeringen kan fjernes fra knivbladet for hånd.
1. Samsvarserklæring
2. Forskriftsmessig bruk
3. Generelle
sikkerhetshenvisninger
4. Spesielle
sikkerhetshenvisninger
Side: 31
NORSK
no
32
For andre aktiviteter (f.eks. fjerning av kvister eller
rester) skal apparatet legges utenfor
arbeidsområdet.
Legg apparatet slik at ingen kan bli skadet.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten etter at du har
lagt fra deg hekksaksen.
Før oppbevaring og transport skal
oppbevaringsbeholderen alltid skyves på kniven.
(Skyv den på riktig vei: Metabo-logoen viser
oppover).
Bær apparatet bare etter bøylehåndtaket.
Se side 2.
1 Bryter (sikker håndtering med begge hender)
2 Bryter (sikker håndtering med begge hender)
3 Bryter (sikker håndtering med begge hender)
4 Bøylehåndtak
5 Håndbeskyttelse
6 Oppbevaringsbeholder
7 Knivblad
8 Støtbeskyttelse med greinføring
9 Innretning for kabelstrekkavlastning
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
For å unngå at støpselet til hekksaksen utilsiktet
trekkes ut av koblingsboksen til skjøteledningen,
bør skjøteledningen plasseres i innretningen for
kabelstrekkavlastningen (9) som vist på bildet
(illustrasjon side 2).
Merk: Innretningen for kabelstrekkavlastning er
konstruert slik at de vanligste skjøteledningene som
er godkjent for utendørs bruk (H07 RN-F 3G1,5 /
3G1,0), holdes optimalt.
Til andre skjøteledninger som er godkjent for
utendørs bruk, anbefaler vi at det brukes et bånd for
kabelstrekkavlastning, best.nr. 6.31070.
Kontroller hurtigstopp:
Slå apparatet kort på og av igjen. Send apparatet til
reparasjon hvis bremsetiden forlenges merkbart.
7.1 Start og stopp
Oppstart (sikker håndtering med begge hender):
• For normal bruk: Trykk på bryteren (2) og
bryteren (3).
• For større rekkeveidde: Trykk på bryteren (1) og
bryteren (2).
Stopp:
Slipp opp en av de to aktive bryterne.
Ved hjelp av den patenterte hurtigstoppen stanser
knivene helt opp i løpet av 0,05 sekunder.
Send apparatet til reparasjon hvis
bremsetiden forlenges merkbart.
Lyden som av og til oppstår når apparatet slås
av med hurtigstoppfunksjonen, kommer av
konstruksjonen og har ingen innvirkning på
maskinens funksjon og levetid.
7.2 Rengjøring av knivblad
(etter hver bruk)
Før rengjøring:
Slå av maskinen.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Bruk vernehansker.
Fjern smuss, bladrester og så videre
(f.eks. med en pensel eller klut)
Etter rengjøring: Behandle knivbladet med
Metabo-olje for hekksakser 6.30474 eller
pumpespray 6.30475 (biologisk nedbrytbar).
Vi anbefaler å levere uskarpe knivblader til et
fagverksted for sliping. Kontroller knivbladene
regelmessig mht. skader og lever dem eventuelt inn
til et fagverksted for reparasjon før du tar dem i bruk
igjen.
f
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Se www.metabo.com eller hovedkatalogen for det
komplette tilbehørsprogrammet.
Elektroverktøy må kun repareres av elektrofagfolk!
Hvis du har et Metabo-elektroverktøy som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
fra Metabo. Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Når kullbørstene skiftes ut, må av
sikkerhetsgrunner også
sikkerhetsinnretningen
(deleliste, pos. 26) skiftes ut.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehør.
Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om kasserte elektriske og
elektroniske produkter og direktivets iverksetting i
nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
5. Oversikt
6. Før bruk
7. Bruk
8. Vedlikehold
9. Tilbehør
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data
Side: 32
NORSK no
33
Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.
Ø maks.=maksimal sagdybde
L =Mulig knivlengde
n0 =Skjærehastighet på tomgang
P1 =Nominelt effektopptak
m =Vekt uten nettkabel
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah =Svingningsemisjonsverdi
(tomgang)
Kh =Usikkerhet (vibrasjon)
Vibrasjonsnivået som er oppgitt i disse
anvisningene er målt iht. normerte målemetoder i
EN 60745 og kan brukes til sammenligning av
forskjellige elektroverktøy. Det målte
vibrasjonsnivået er
også egnet til en foreløpig vurdering av
vibrasjonsbelastningen.
Det oppgitte vibrasjonsnivået gjelder for
hovedbruksområdene for elektroverktøyet. Hvis
elektroverktøyet brukes til andre formål, med annet
innsatsverktøy eller uten tilstrekkelig vedlikehold,
kan det forekomme avvik i vibrasjonsnivået. Dette
kan øke belastningen betraktelig i løpet av totalt
arbeidstidsrom.
En nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen får
man bare hvis også den tiden maskinen er avslått
eller på, men ikke i bruk, regnes med. Dette kan
redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig i løpet
av totalt arbeidstidsrom.
Innfør ekstra sikkerhetstiltak som skal beskytte
brukeren mot virkninger av vibrasjon, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og
innsatsverktøy, tiltak som sikrer at brukeren er varm
på hendene, organisering av arbeidsgangen.
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =Lydtrykknivå
LWA =Lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet
LWA(G) =Garantert lydeffektnivå i henhold til 2000/
14/EF
Bruk hørselsvern!
Måleverdier iht. EN 60745.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo HS 8745 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo HS 8745

Har du et spørsmål om Metabo HS 8745 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo HS 8745. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HS 8745 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.