Metabo HS 55 manual

Vis en manual for Metabo HS 55 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: HS 55
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsområder og
arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det
finnes brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy lager gnister som kan antenne
støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktøyet mens det er i bruk. Hvis du
blir forstyrret under arbeidet, kan du miste
kontrollen over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres
på noen som helst måte. Bruk ikke
adapterkontakter sammen med jordet
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er
forandret på og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater
slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare ved elektriske støt hvis
kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet borte fra regn og
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til
å bære maskinen, henge den opp eller til å
trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter
eller maskindeler som beveger seg. Med
skadede eller opphopede ledninger øker
risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke skjøteledning som
er godkjent til utendørs bruk. Bruker du en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektriske støt.
f) Dersom du ikke kan unngå å bruke
elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du
er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol
eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av maskinen kan føre
til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm og hørselsvern - avhengig av type og bruk
av elektroverktøyet - reduserer risikoen for
skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått
av før du kobler det til strømforsyningen
og/eller batteriet og før du løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren på
bryteren når du bærer maskinen, eller kobler
maskinen til strømforsyningen i innkoblet
tilstand, kan dette føre til ulykker.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du starter elektroverktøyet. Et verktøy eller
en nøkkel som befinner seg i en roterende
maskindel, kan føre til skader.
e) Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for å
stå stødig og i balanse. Da kan du kontrollere
maskinen bedre i uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær.Ikke bruk vide klær
eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna
deler som beveger seg. Løstsittende tøy,
smykker eller langt hår kan komme inn i deler
som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av støvavsug kan redusere
fare som skyldes støv.
4) Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektro-
verktøy som er beregnet til den type arbeid
du vil utføre. Med et passende elektroverktøy
arbeider du bedre og sikrere i det angitte
effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt av-/på-
bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan
slås av eller på, er farlig og må repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
fjern batteriet før du foretar innstillinger på
apparatet, skifter tilbehørsdeler eller setter
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer
utilsiktet start av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolige med den eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de
brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av
elektroverktøyet. Kontroller at bevegelige
maskindeler fungerer feilfritt og ikke
hindres, og om det er deler som er brukket
eller skadet og har negativ innvirkning på
maskinens funksjon. Se til at defekte deler
blir reparert før maskinen tas i bruk. Dårlig
vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til
mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt
stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter
seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør, innstillings-
verktøy osv. i overensstemmelse med disse
OBS Les gjennom all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen
og anvisningene ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Oppbevar
all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for fremtidig bruk! Nedenfor brukes uttrykket "elektro-verktøy".
Det viser til nettdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
Generell sikkerhetsinformasjon for elektroverktøy
170248000_0408_Sicherhw 24.04.2008 16:36 Uhr Seite 15

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo HS 55 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo HS 55

Har du et spørsmål om Metabo HS 55 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo HS 55. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HS 55 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.