Metabo DSSW 360 manual

Vis en manual for Metabo DSSW 360 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Kompressor
  • Model/navn: DSSW 360
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Polsk, Norsk, Ungarsk, Russisk, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
NORSK no
29
Originalbruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar at disse slagtrek-
kerne er i samsvar med normene og retningslinjene
som er oppført på side 3.
Dette trykkluftverktøyet er konstruert for profesjo-
nelle brukere for å skru inn og ut skruer.
Dette verktøyet skal bare drives med trykkluftforsy-
ning. Maksimalt tillatt arbeidstrykk angitt på trykk-
luftverktøyet må ikke overskrides. Dette trykkluft-
verktøyet må ikke drives med eksplosive,
brennbare eller farlige gasser. Ikke bruk det som
brekkstang, knuse- eller slagverktøy.
All annen bruk er ikke tiltenkt bruk. Ved endringer
av trykkluftverktøyet i strid med tiltenkt bruk, eller
ved bruk av deler som ikke er kontrollert og god-
kjent av produsenten, kan det oppstå uforutsigeli-
ge skader
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
verktøyet må du ta hensyn til tekst som er
merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut trykkluftverktøyet ditt sammen med
disse dokumentene.
- Brukeren eller brukerens arbeidsgiver må vurdere
de spesifikke risikoene som kan oppstå på grunn
av enhver bruk.
- Sikkerhetsanvisningene skal leses og forstås før
konfigurasjon, drift, reparasjon, vedlikehold og
utskifting av tilbehør, samt før arbeid i nærheten av
trykkluftverktøyet. I motsatt fall kan dette resultere
i alvorlig personskade.
- Trykkluftverktøyet skal utelukkende konfigureres,
justeres eller brukes av kvalifiserte og operatører
med riktig opplæring.
- Trykkluftverktøyet skal ikke modifiseres. Modifika-
sjoner kan redusere effekten av sikkerhetstilta-
kene og øke risikoen for operatøren.
- Bruk aldri ødelagte trykkluftverktøy. Stell godt
med trykkluftverktøyet. Kontroller regelmessig at
bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke
hindres, og om det er deler som er brukket eller
skadet og har negativ innvirkning på trykkluftverk-
tøyets funksjon. Kontroller at skilt og merking er
fullstendige og lesbare. Se til at defekte deler blir
reparert eller skiftet før apparatet tas i bruk. Dårlig
vedlikeholdte trykkluftverktøy er årsaken til mange
uhell.
4.1 Fare på grunn av deler som slynges ut
- Koble trykkluftverktøyet fra trykklufttilførselen før
du bytter innsatsverktøy eller tilbehør, eller før du
foretar justeringer eller vedlikehold.
- Ved brudd på arbeidsemnet, tilbehør eller trykk-
luftverktøy, kan deler slynges ut i høy hastighet.
- Når du bytter tilbehør under drift samt ved repara-
sjon eller vedlikeholdsarbeid på trykkluftverktøy
må du alltid bruke støtsikre vernebriller. Graden av
beskyttelse som kreves må vurderes separat for
hvert enkelt bruksområde.
- Kontroller at arbeidsemnet er sikkert festet.
4.2 Fare på grunn av klær/kroppsdeler gri-
pes fast / vikles opp
- Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller
smykker. Hold hår, tøy og hansker unna trykkluft-
verktøyet og deler som beveger seg. Løstsittende
tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler
som beveger seg. Det er fare for personskade.
- Hansker kan hekte seg fast i roterende drev, noe
som kan medføre skader eller brudd på fingre.
- Gummihansker og hansker som er metallfor-
sterket, kan lett sette seg fast eller vikle seg inn i
roterende drevrammer og -forlengere.
- Ikke bruk løstsittende hansker eller hansker med
avkuttede eller slitte fingre.
- Hold aldri fast i drevet, rammen eller drevforlen-
geren.
- Hold hendene i god avstand fra det roterende
drevet.
4.3 Farer under drift
- Ved bruk av trykkluftverktøyet kan operatørens
hender bli utsatt for farer som klemming, slag, kutt,
oppskrubbing og varme. Bruk egnede hansker for
å beskytte hendene.
- Operatøren og vedlikeholdspersonell må fysisk
være i stand til å kontrollere størrelsen, vekten og
effekten av trykkluftverktøyet.
- Holde trykkluftverktøyet riktig: Vær forberedt på å
stå imot vanlige eller plutselige bevegelser – hold
begge hendene klare.
- Sørg for å stå stødig og i balanse.
- Vi anbefaler bruk av oppheng så fremt det er
mulig. Hvis det ikke lar seg gjøre, anbefaler vi
sidehåndtak til lufttrykkverktøy med rett håndtak
og trykkluftverktøy med pistolgrep. Uansett anbe-
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
Side: 29
NORSK
no
30
faler vi alltid bruk av hjelpemidler ved opptak av
reaksjonsmomentet.
- Ikke ta på roterende deler.
- Unngå utilsiktet bruk. Ved brudd i lufttilførselen,
slå trykkluftverktøyet av med på/av-bryteren.
- Bruk bare smøremidler anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk verktøyet i trange rom. Pass på at
hendene dine ikke blir klemt mellom trykkluftverk-
tøyet og emnet, spesielt når noe skal skrus løst.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som
hansker, verneklær, støvmaske, sklisikre
vernesko, hjelm eller hørselsvern – avhengig av
type og bruk av apparatet – reduserer risikoen for
skader og anbefales.
4.4 Fare ved gjentatte bevegelser
- Når du arbeider med trykkluftverktøy, kan det fore-
komme ubehag i hendene, armene, skuldrene,
nakken eller andre kroppsdeler.
- Innta en komfortabel posisjon for arbeid med
trykkluftverktøy, sørg for å ha et sikkert grep og
unngå ugunstige stillinger eller stillinger som gjør
det vanskelig å holde balansen. Operatøren bør
endre arbeidsstilling ved langvarig arbeid, noe
som kan bidra til å unngå ubehag og tretthet.
- Hvis brukeren opplever symptomer som vedva-
rende kvalme, smerter, bankende, smerte, prik-
king, nummenhet, svie eller stivhet, bør disse
varslene ikke ignoreres. Operatøren må si fra om
dette til sin arbeidsgiver og kontakte en kvalifisert
lege.
4.5 Fare på grunn av tilbehørsdeler
- Koble trykkluftverktøyet fra trykklufttilførselen før
du bytter eller fester innsatsverktøy eller tilbehør.
- Ikke ta på rammer eller tilbehørsdeler under
arbeidet, da dette kan øke faren for kutt og
forbrenning samt skader som skyldes vibrasjoner.
- Bruk kun tilbehør som er beregnet for dette appa-
ratet og som oppfyller kravene og spesifikasjo-
nene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Sørg å bare bruke innsatsverktøy som er i god
stand. Ved bruk av mangelfulle tilbehørsdeler kan
det forekomme at disse går i stykker under bruk og
blir slynget ut.
4.6 Farer på arbeidsplassen
- Skliing, snubling og fall er hovedårsakene til
skader på arbeidsplassen. Vær forsiktig med
overflater som kan ha blitt glatte på grunn av bruk
av trykkluftverktøy, og med luftslangen på grunn
av snublefare.
- Gå forsiktig inn i ukjente omgivelser. Det kan
finnes skjulte farer i form av strømkabler eller
andre forsyningsledninger.
- Trykkluftverktøyet er ikke beregnet for bruk i
eksplosjonsfarlige atmosfærer og er ikke isolert
mot kontakt med elektriske strømkilder.
- Kontroller at det ikke finnes strøm-, vann- eller
gassledninger på stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
4.7 Farer på grunn av støv og damp
- Støv og røyk som resulterer fra bruk av trykkverk-
tøyet, kan føre til helseproblemer (for eksempel
kreft, fødselsdefekter, astma og/eller dermatitt).
Det er viktig å foreta en risikovurdering med
hensyn til disse farene og iverksette egnede
kontrollmekanismer.
- I risikovurderingen må det tas i betraktning støv
som oppstår ved bruk av trykkluftverktøyet og
eventuelt også eksisterende støv som virvles opp.
- Utblåsingsluften skal føres slik at oppvirvling av
støv i et støvfylt miljø minimaliseres.
- Hvis det oppstår støv eller gasser, må den
viktigste oppgaven være å kontrollere disse der
de oppstår.
- Alle monterings- eller tilbehørsdeler til trykkluft-
verktøyet som brukes til innsamling, avsug eller
demping av flyvestøv eller røyk skal brukes i
henhold til produsentens instruksjoner og vedlike-
holdes riktig.
- Bruk egnet pustemaske i henhold til instruksene
fra din arbeidsgiver eller kravene i HMS-forskrif-
tene.
4.8 Fare på grunn av støy
- Påvirkning av høye støynivåer kan ved manglende
hørselsvern føre til permanent hørselsskade,
hørselstap og andre problemer som tinnitus
(øresus, susing, piping eller brumming i øret).
- Det er viktig å foreta en risikovurdering med
hensyn til disse farene og iverksette egnede
kontrollmekanismer.
- Kontrollmekanismer som er egnet som risikoredu-
serende tiltak, inkluderer bruk av isolerende mate-
rialer for å unngå ringestøy fra arbeidsemnet.
- Bruk egnet hørselsvern i henhold til instruksene
fra din arbeidsgiver og kravene i HMS-forskrif-
tene.
- Trykkluftverktøyet skal drives og vedlikeholdes i
samsvar med anbefalingene i denne bruksanvis-
ningen for å unngå unødvendig økning av støyni-
vået.
- Forbruksmateriell og innsatsverktøy skal velges
ut, vedlikeholdes og byttes i samsvar med anbefa-
lingene i denne veiledningen, for å unngå unød-
vendig høyning av støynivået.
- Den integrerte lyddemperen må ikke fjernes og
må være i god stand.
4.9 Fare på grunn av vibrasjoner
- Virkningene av vibrasjon kan føre til skade på
nerver og forstyrrelser i blodsirkulasjonen i hender
og armer.
- Hold hendene i god avstand fra rammene til
muttertrekkerne.
- Bruk varme klær når du arbeider i kalde omgi-
velser og hold hendene varme og tørre.
- Hvis du oppdager at huden på fingrene eller
hendene er nummen, kribler, verker eller blir
misfarget hvit, må du avbryte arbeidet med trykk-
luftverktøyet, varsle arbeidsgiver umiddelbart og
oppsøke lege.
- Trykkluftverktøyet skal drives og vedlikeholdes i
samsvar med anbefalingene i denne bruksanvis-
ningen for å unngå unødvendig forsterkning av
vibrasjoner.
- Ikke bruk rammer og forlengere som er slitte eller
som passer dårlig, da dette med stor sannsyn-
lighet medfører betydelig mer vibrasjon.
Side: 30
NORSK no
31
- Forbruksmateriell og innsatsverktøy skal velges
ut, vedlikeholdes og byttes i samsvar med anbefa-
lingene i denne veiledningen, for å unngå unød-
vendig økning av vibrasjoner.
- Bruk mufferørdeler så fremt det er mulig.
- Bruk stativ, fastspenningsanordning eller utbalan-
seringsanordning hvis mulig for å holde oppe
vekten av trykkluftverktøyet.
- Hold trykkluftverktøyet med et ikke altfor fast, men
sikkert grep samtidig som du opprettholder
nødvendig håndreaksjonskraft, for vibrasjonsrisi-
koen blir generelt større med økende grepskraft.
4.10 Ekstra sikkerhetsanvisninger
- Trykkluft kan forårsake alvorlige personskader.
- Når trykkluftverktøyet ikke er i bruk, før du skifter
tilbehør eller når du utfører reparasjoner, må lufttil-
førselen alltid slås av, luftslangen gjøres trykkløs
og trykkluftverktøyet kobles fra trykklufttilførselen.
- Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre
mennesker.
- Slanger som fyker omkring, kan forårsake alvor-
lige skader. Derfor må du alltid kontrollere at slan-
gene og festene er intakte og ikke har løsnet.
- Kald luft skal føres bort fra hendene.
- Ikke bruk hurtiglukkekoblinger i verktøyåpningen.
Til slangekoblinger med gjenger skal du bare
bruke koblinger av herdet stål (eller et materiale
med tilsvarende støtsikkerhet).
- Hvis det benyttes universal-rotasjonskoblinger
(klokoblinger) benyttes, må det brukes låse-
tapper, og bruk Whipcheck-slangesikringer som
beskyttelse i tilfelle svikt i forbindelsen mellom
slangen og lufttrykkverktøyet eller mellom slan-
gene.
- Sørg for at det angitte maksimaltrykket for trykk-
luftverktøyet ikke overskrides.
- Bær aldri trykkluftverktøy etter slangen.
- Hvis trykkluftverktøyet brukes i en holder: trykk-
luftverktøyet må festes forsvarlig. Tap av kontroll
kan føre til skader.
4.11 Flere sikkerhetsanvisninger
- Følg eventuelt HMS-forskrifter eller ulykkesfore-
byggende forskrifter for bruk av kompressorer og
trykkluftverktøy.
- Sørg for at maksimalt arbeidstrykk angitt i de
tekniske spesifikasjonene ikke overskrides.
- Verktøyet må ikke overbelastes – bruk verktøyet
kun i det ytelsesområdet som er oppgitt i de
tekniske data.
- Bruk bare trygge smøremidler. Sørg for at det er
tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen. Ved
økt utstrømming: Kontroller trykkluftverktøyet og
reparer ved behov.
- Ikke bruk dette verktøyet når du er ukonsentrert.
Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå
fornuftig frem når du arbeider med et trykkluft-
verktøy. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller er
påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.
Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av verk-
tøyet kan føre til alvorlige skader.
- Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig belys-
ning. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
- Sikre trykkluftverktøy mot barn.
- Ikke oppbevar verktøyet ubeskyttet utendørs eller
i fuktige omgivelser.
- Beskytt trykkluftverktøy, spesielt trykkluftforsy-
ningen og betjeningselementer, mot støv og
smuss.
Informasjoner i denne bruksanvisningen er merket
som følger:
Fare! Advarsel mot personskader eller mil-
jøskader.
OBS! Advarsel mot materielle skader.
4.12 Symboler på trykkluftverktøyet
Les bruksanvisningen før verktøyet tas i
bruk.
Bruk hørselsvern!
Bruk hørselsvern!
Rotasjonsretning
Se side 2.
1 Firkantfeste for koppnøkler
2 Bryter (på/av)
3 Luftutløp med lyddemper
4 Trykklufttilkobling med filter
5 Slangekobling
6 Bryter for å stille inn dreieretning og
dreiemoment
7 2-øreklemme
6.1 Før første gangs bruk
Klargjør trykklufttilkobling.
Fare! Ikke bruk hurtiglukkekoblinger rett på
trykklufttilkoblingen (4). Tilkoblingsstykker for
hurtiglukkekoblinger må aldri skrus rett på trykkluft-
tilkoblingen (4) – skru kun slangetilkoblingen (5) på
apparatet og koble trykkluftslangen til dette. Lengen
på trykkluftslangen må være minst 20 cm mellom
trykklufttilkoblingen (4) og en hurtiglukkekobling. En
hurtiglukkekobling for nært inntil apparatet kan
svikte, og slanger som slås rundt, kan forårsake
alvorlige skader.
- Skru den medfølgende slangekoblingen (5) inn på
trykklufttilkoblingen (4): Bruk en fastnøkkel til å
sikre trykklufttilkoblingen mot å bli vridd, og skru
på slangekoblingen (5) med en annen fastnøkkel
Se side 2, fig. A.
- Skyv den medfølgende 2-øreklemmen på trykk-
luftslangen som skal kobles til.
- Skyv trykkluftslangen inn på slangekoblingen så
langt som mulig.
5. Oversikt
6. Bruk
F
R
Side: 31
NORSK
no
32
- Skyv 2-øreklemmen til slangekoblingen og klem
de to ørene helt til med en egnet monteringstang
(se side 2, fig. B).
6.2 Bruke trykkluftverktøyet
For å oppnå full effekt med trykkluftverktøyet, skal
du alltid bruke en trykkluftslange med en innvendig
diameter på minst 9 mm. For liten innvendig
diameter kan redusere ytelsen betraktelig.
OBS! Trykkluftledningen må ikke inneholde
kondens.
OBS! For at dette verktøyet skal få en lang le-
vetid, må det være tilført pneumatisk olje i til-
strekkelig grad. Dette kan gjøres som følger:
– Bruk smurt trykkluft uten påmontering av tå-
kesmøreapparat.
– Uten tåkesmøreapparat: Tilsett daglig olje via
trykklufttilkoblingen. Ca. 3–5 dråper pneumatikk-
olje per 10 driftsminutter ved kontinuerlig bruk.
Hvis verktøyet ikke har vært i bruk på flere dager,
må det tilsettes ca. 5 dråper pneumatikkolje for
hånd i trykklufttilkoblingen.
OBS! Verktøyet må bare gå kort tid på
tomgang.
1. Sett koppnøkkelen inn på firkantfestet (1). Kon-
troller at tilbehøret er ordentlig festet.
2. Still inn dreieretning og dreiemoment på
dreieretningsvenderen (6):
– = høyredreining
– = venstredreining
– 1 = lavt dreiemoment
– 2 = middels dreiemoment
– 3 = høyt dreiemoment
3. Still inn arbeidstrykket (målt ved luftinngangen
når trykkluftverktøyet er i gang). Maksimalt tillatt
arbeidstrykk, se kapittelet "Tekniske spesifika-
sjoner".
4. Koble trykkluftverktøyet til trykklufttilførselen.
5. Slå på: Trykk på bryteren (2).
Slå av: Slipp opp bryteren (2)
.
Fare! Koble fra trykklufttilkoblingen før et-
hvert arbeid på verktøyet.
Fare! Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider
utover det som er beskrevet i dette kapittelet,
må kun utføres av fagfolk.
- Sørg for at trykkluftverktøyet er sikkert ved å foreta
regelmessig vedlikehold.
- Kontroller at skruefester sitter fast, trekk til ved
behov.
- Rengjør filteret i trykklufttilkoblingen minst en
gang i uken.
- Det anbefales å koble en trykkreduksjonsenhet
med vannutskiller og smøreapparat før trykkluft-
verktøyet.
- Ved økt utstrømming av olje elle luft må trykkluft-
verktøyet kontrolleres og ev. utbedres. (Se kapittel
9.)
- Kontroller turtallet regelmessig, og etter hver
gangs bruk, foreta en enkel kontroll av vibrasjons-
nivået.
- Unngå kontakt med farlige stoffer som kan ha
samlet seg på verktøyet. Bruk egnet personlig
verneutstyr og bortskaff farlige stoffer med
egnede tiltak før vedlikehold.
f
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som er beregnet for dette trykkluft-
verktøyet og som oppfyller kravene og spesifikasjo-
nene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i katalogen.
Fare! Reparasjoner av trykkluftverktøy skal
bare utføres av fagfolk med originale Metabo-
reservedeler!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler dersom du
har Metabo trykkluftverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle trykkluftverktøy, emballa-
sjer og tilbehør. Det må ikke oppstå fare fore
personer og miljø.
Forklaringer til opplysningene på side 3.
Med forbehold om endringer som følge av tekniske
forbedringer.
V1 = Luftbehov
pmax. = Maksimalt tillatt arbeidstrykk
n0 = Turtall
H = Firkantfeste
S = Maks. skruedimensjon
Tmax, R= Dreiemoment ved høyredreining
Tmax, L= Dreiemoment ved venstredreining
di = Slangediameter (innvendig)
C = Tilkoblingsgjenge
A = Mål: Lengde x bredde x høyde
m = vekt
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslip-
pene til verktøyet og sammenligne det med andre
verktøy. Den faktiske belastningen kan variere
avhengig av bruksforhold og verktøyets tilstand. Ta
hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre
belastning i beregningen. Sett opp vernetiltak for
brukeren i henhold til de beregnede verdiene, f.eks.
organisatoriske tiltak.
7. Vedlikehold og stell
F
R
8. Tilbehør
9. Reparasjon
10. Miljøvern
11. Tekniske data
Side: 32
NORSK no
33
Vibrasjon (vektet effektiv akselerasjonsverdi;
EN 28927):
ah =Vibrasjonsemisjonsverdi
Kh =Måleusikkerhet (svingning)
Lydnivå (EN ISO 15744):
LpA =lydtrykknivå
LWA =lydeffektnivå
KpA, KWA= Måleusikkerhet
Bruk hørselsvern!

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo DSSW 360 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo DSSW 360

Har du et spørsmål om Metabo DSSW 360 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo DSSW 360. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DSSW 360 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.