Metabo Classic Air 255 manual

Vis en manual for Metabo Classic Air 255 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Kompressor
  • Model/navn: Classic Air 255
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 62
DANSK
63
1. Overblik over maskinen / leveringsomfang
1
2
3
6
7
12
5
9
10
11
8
4
1 Luftfilterhus
2 Kompressor
3 Trykbeholder
4 Tryklufttilslutning (lynkobling),
reguleret trykluft
5 Manometer regulatortryk
6 Trykregulator
7 Manometer kedeltryk
8 Start-/stop-kontakt
9 Overtryksventil
10 Aftapningsskrue til kondensvand
11 Bundprop
12 Oliepind
I_0019da2A.fm 1.2.10 Original brugsvejledning
Side: 69
NORSK
70
1. Oversikt over apparatet / leveringsomfang
1
2
3
6
7
12
5
9
10
11
8
4
1 Luftfilterhus
2 Kompressor
3 Lufttank
4 Trykkluftkobling (hurtigkobling),
regulert trykkluft
5 Arbeidstrykkmanometer
6 Trykkregulator
7 Manometer på lufttanken
8 På/Av-bryter
9 Sikkerhetsventil
10 Tappeskrue for kondensvann
11 Tappeskrue for olje
12 Oljepejlepinne
I_0019no2A.fm 1.2.10 Original instruksjonsbok
Side: 70
NORSK
71
1. Oversikt over apparatet /
leveringsomfang.....................70
2. Les dette først! .......................71
3. Sikkerhet .................................71
3.1 Formålsmessig bruk.................71
3.2 Generelle
sikkerhetsanvisninger...............71
3.3 Symboler på apparatet.............72
3.4 Sikkerhetsinnretninger..............73
4. Drift..........................................73
4.1 Før førstegangsbruk.................73
4.2 Nettilkobling..............................73
4.3 Lage trykkluft............................73
5. Vedlikehold og stell................74
5.1 Viktig informasjon.....................74
5.2 Regelmessig vedlikehold..........74
5.3 Oppbevaring av maskinen........74
6. Problemer og feil....................75
7. Reparasjon..............................75
8. Miljøvern..................................75
9. Tekniske data..........................75
Denne bruksanvisningen er satt opp
slik at du kan arbeide raskt og sikkert
med maskinen. Her er en liten veiviser
om hvordan du bør lese denne
bruksanvisningen:
– Les bruksanvisningen helt gjennom
før igangsetting. Følg sikkerhets-
henvisningene nøye.
– Bruksanvisningen henvender seg til
personer med tekniske grunnkjenn-
skaper om omgang med utstyr som
det som er beskrevet her. Hvis du
ikke har noen erfaring med slikt ut-
styr, bør du først søke hjelp hos folk
som har slik erfaring.
– Oppbevar alle dokumenter som føl-
ger dette apparatet slik at du og alle
andre brukere kan informere seg
når som helst. Oppbevar kvitterin-
gen i tilfelle garanti.
– Send med alle medleverte doku-
menter for apparatet hvis du skal lå-
ne bort eller selge maskinen.
– Produsenten overtar intet ansvar for
skader som oppstår fordi denne
bruksanvisningen ikke ble fulgt.
Informasjonen i denne bruksanvisnin-
gen er merket som følger:
AFare!
Advarsel mot personskader eller miljø-
skader.
BFare for elektrisk støt!
Advarsel mot personskader fra elektrisk
strøm.
A Forsiktig!
Advarsel mot materielle skader.
3Henvisning:
Kompletterende opplysninger.
– Tall i illustrasjoner (1, 2, 3, ...)
– kjennetegner enkelte komponen-
ter;
– er fortløpende nummerert;
– gjelder for tilsvarende tall i paren-
tes (1), (2), (3) ... i teksten ved si-
den av.
– Anvisninger om handlinger der rek-
kefølgen må følges, er nummerert.
– Anvisninger om handlinger med en
vilkårlig rekkefølge er merket med
et punkt.
– Lister er merket med en strek.
3.1 Formålsmessig bruk
Utstyret tjener til å lage trykkluft til luft-
verktøy. Kjør apparatet kun under opp-
sikt.
Det er forbudt å bruke dette utstyret til
medisinske formål, i sammenhang med
næringsmidler og til fylling av luftflasker
for pusteluft.
Eksplosive, brennbar eller helsefarlige
gasser må ikke suges inn. Utstyret skal
ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.
Enhver annen bruk er ikke forskrifts-
messig. Ikke forskriftsmessig bruk, for-
andringer på utstyret eller bruk av deler
som ikke er godkjent og tillatt av produ-
senten, kan forårsake uforutsigbare
skader!
Det er forbudt for barn, ungdom og ikke
instruerte personer å bruke kompresso-
ren og luftverktøyet som er tilkoblet.
3.2 Generelle sikkerhetsan-
visninger
• Overhold følgende sikkerhetsanvis-
ninger for at mennesker ikke blir ut-
satt for fare og for å unngå material-
skader.
• Gjør deg kjent med de spesielle sik-
kerhetshenvisningene i de enkelte
kapitlene.
• Ta godt vare på alle dokumenter
som følger med utstyret.
• Følg arbeidstilsynets gjeldende ret-
ningslinjer eller sikkerhetsforskrifter
for bruk av kompressorer og luft-
verktøy.
• Observer de lovlige forskriftene for
drift av anlegg som krever overvåk-
ning.
• Ved lagring og drift av apparatet
skal du observere at kondensat og
andre driftstoffer, som forlater appa-
ratet ikke kan forurense eller skade
miljøet.
AGenerell fare!
• Hold arbeidsplassen ryddig. Rot på
arbeidsplassen kan medføre ulyk-
ker.
• Vær oppmerksom. Pass på hva du
gjør. Bruk fornuften i arbeidet. Ikke
bruk kompressoren hvis du er ukon-
sentrert.
• Ta hensyn til inflydelser fra omgivel-
sen.
• sørg for god belysning.
• Unngå unormal holdning. Sørg for å
stå sikkert og hold alltid balansen.
• Ikke bruk kompressoren i nærheten
av brennbare væsker eller gasser.
• Sørg for at ingen barn oppholder
seg i arbeidsområdet. Ikke la andre
mennesker berøre verktøyet eller
strømkabelen mens kompressoren
er i bruk.
• Ikke overbelast kompressoren –
bruk den kun i effektområdet som er
angitt i de tekniske data.
BFare pga. elektrisitet!
• Ikke utsett kompressoren for regn.
Innholdsfortegnelse
2. Les dette først!
3. Sikkerhet
Side: 71
NORSK
72
• Ikke bruk kompressoren i fuktige el-
ler våte omgivelser.
• Unngå berøring av jordede deler
(f.eks. varmeelementer, rør, ovner,
kjøleskap) mens du arbeider med
kompressoren.
• Ikke bruk strømkabelen til formål
den ikke er bestemt til.
AFare for skade fra trykkluft
som strømmer ut og deler som rives
med av trykkluft!
• Rett aldri trykkluft mot mennesker
eller dyr!
• Kontroller at alt verktøy og tilbehør
som brukes tåler det innstilte ar-
beidstrykket, eller at det er koblet
over en trykkreduksjonsventil.
• Vær oppmerksom på at trykkluften i
slangen blåser kraftig tilbake når
hurtigkoblingen på kompressoren
åpnes – hold enden av trykkluftslan-
gen godt fast når du kobler fra.
• Kontroller at alle skruforbindelser er
dratt ordentlig fast.
• Ikke reparer kompressoren selv!
Reparasjon av kompressorer, luft-
tanker og luftverktøy må kun gjøres
av fagfolk.
AFare fra oljeholdig trykkluft!
• Bruk oljeholdig trykkluft kun til luft-
verktøy som er laget for oljeholdig
trykkluft.
• Ikke bruk luftslanger for oljeholdig
trykkluft til luftverktøy som ikke er
laget for slik trykkluft.
• Fyll aldri oljeholdig trykkluft i bildekk
eller lignende.
AForbrenningsfare på overflate-
ne av delene som fører trykkluft!
• Vent til kompressoren er avkjølt før
du begynner med vedlikehold.
AFare for personskader og
klemfare på bevegelige deler!
• Ikke bruk kompressoren uten at ver-
neinnretningen er montert.
• Vær oppmerksom på at kompresso-
ren starter automatisk når mini-
mumstrykket nås! – Kontroller før
vedlikehold at strømmen er frako-
blet.
• Kontroller at ingen verktøy eller løse
deler befinner seg i kompressoren
før du starter den.
AFare ved utilstrekkelig person-
lig verneutstyr!
• Bruk hørselsvern.
• Bruk vernebrille.
• Bruk vernemaske dersom støv eller
helsefarlige dunster utvikler seg un-
der arbeidet.
• Bruk hensiktsmessige arbeidsklær.
Til arbeide utendørs anbefales bruk
av sko som ikke sklir.
BFare dersom det er feil på
kompressoren!
• Vær nøye med stellet av kompres-
soren og tilbehøret. Følg vedlike-
holdsforskriftene.
• Før hver drift skal du sjekke appara-
ter med hensyn til eventuelle ska-
der: Før ytterligere bruk må sikker-
hetsinnretninger, verneinnretinger
eller skadde deler sjekkes, om de
fungerer hensiktsmessig.
• Kontroller at bevegelige deler fun-
gerer riktig, og at de ikke klemmer.
Alle deler må være riktig montert og
oppfylle alle krav for at kompresso-
ren skal kunne fungere feilfritt.
• Skadde verneinnretninger eller de-
ler må repareres eller skiftes ut fag-
messig av et godkjent verksted.
• Ødelagte brytere bør byttes av et
serviceverksted.
• Ikke bruk kompressoren dersom
bryteren ikke kan slås på og av.
• Hold håndtakene tørre og frie for
olje og fett.
3.3 Symboler på apparatet
Symboler på apparatet
Angivelser på typeskiltet:
13 Les bruksanvisningen.
14 Varsel mot personskader ved
kontakt med hete deler.
15 Bruk vernebriller.
13 14 15 16 17
18
16 Varsel om automatisk start.
17 Varsel om elektrisk spenning.
18 Garantert lydeffektnivå
19 Produsent
20 Artikkel-, versjons-, serienummer
21 Apparatbeskrivelse
22 Forsyningsspenning / frekvens
23 Motorytelse P1 (se også "Tek-
niske data")
24 Strømforbruk / beskyttelsesklasse
25 Turtall motor
26 CE-merke – Dette apparatet opp-
fyller EU-direktivet i henhold til
samsvarserklæringen
27 Byggeår
28 Sugeeffekt
29 Fylleytelse
30 Turtal på kompressorpumpen
31 Antall sylindere
32 Maximalt trykk
33 Volum på trykkbeholderen
34 Deponeringssymbol – apparatet
kan innleveres til produsenten
21
22
23
24
26
29
30
31
32
25
28
33
34
27
19
20
Side: 72
NORSK
73
3.4 Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsventil
Den fjærbelastede sikkerhetsventilen
(37) befinner seg på trykkregulatoren.
Sikkerhetsventilen aktiveres når det
høyeste tillatte trykket overskrides.
4.1 Før førstegangsbruk
Montering av hjulene
• Monter hjulene (38) som vist på bil-
det.
Innsetting av oljepeilepinnen
1. Fjern pluggen (40) i kompressorhu-
set.
2. Sett inn den medleverte oljepejle-
pinnen (39) istedenfor pluggen.
Pluggen forhindrer at oljen renner ut
under transporten. Ta derfor vare på
pluggen for senere bruk.
Montering av luftfilteret
1. Fjern pluggen fra luftinntaket i kom-
pressorpumpehuset. Oppbevar
pluggen for senere bruk.
2. Skru det vedlagte luftfilteret (42) på
luftinntaket (41).
Sjekke kondensatutslippet
• Sørg for at tappeskruen (43) på
kondensatutslippet er lukket.
4.2 Nettilkobling
BFare! Elektrisk spenning
Bruk maskinen kun i tørre omgivelser.
Kjør maskinen kun på strømkilder som
oppfyller følgende krav:
– Stikkontakter må være installert, jor-
det og testet etter gjeldende forskrif-
ter.
– Sikringer iht. "Tekniske data"
Legg nettledningen slik at den ikke er i
veien under arbeidet og ikke kan ska-
des.
Kontroller at maskinen er slått av før du
setter støpselet i stikkontakten.
Den elektriske kabelen må ikke utsettes
for varme, aggressive væsker eller
skarpe kanter.
Bruk kun skjøteledninger med tilstrek-
kelig tverrsnitt (se "Tekniske data").
Ikke stopp kompressoren ved å ta ut
støpselet - bruk På/Av-bryteren.
Ta ut kontakten når kompressoren ikke
skal brukes mer.
4.3 Lage trykkluft
1. Start kompressoren (44) og vent til
maksimumstrykket er opparbeidet i
lufttanken (kompressoren stopper).
Trykket i lufttanken vises på mano-
meteret for lufttanken (48).
4. Drift
37
38
39 40
41
42
43
Side: 73
NORSK
74
2. Still inn lufttrykket på trykkregulato-
ren (45). Gjeldende arbeidstrykk vi-
ses på trykkregulatorens manome-
ter (47).
A OBS!
Arbeidstrykket må ikke overskride det
høyeste tillatte trykket for luftverktøyet
som er tilkoblet!
3. Koble trykkluftslangen til trykkluft-
koblingen (46).
4. Koble til luftverktøyet. Nå kan du ar-
beide med luftverktøyet.
5. (44)Stopp kompressoren hvis du
ikke skal fortsette arbeidet umiddel-
bart, og dra ut kontakten.
6. Tapp kondensvann fra lufttanken
daglig (49).
AFare!
Alltid før det skal utføres arbeid på
kompressoren:
– Slå av utstyret.
– Ta ut kontakten.
– Vent til kompressoren står stille.
– Kontroller at det ikke er trykk på
kompressoren, luftverktøyet og ek-
strautstyret.
– La apparatet og alt luftverktøy som
har blitt brukt, kjøle ned.
Alltid etter at det er blitt utført arbeid
på kompressoren:
– Sett i gang igjen og kontroller alle
sikkerhetsinnretningene.
– Kontroller at det ikke finnes verktøy
eller lignende på eller i kompresso-
ren.
Vedlikeholds- og reparasjonsarbei-
der utover det som er beskrevet i
dette kapittel, må kun utføres av fag-
folk.
5.1 Viktig informasjon
Vedlikehold, stell og inspeksjoner må
planes og gjennomføres i henhold til de
lovlige bestemmelsene og i samsvar
med apparatets installasjon og drifts-
metode.
Aufsichtsbehörden können die Vorlage
entsprechender Dokumentation verlan-
gen.
5.2 Regelmessig vedlikehold
Hver gang før arbeidet skal begynne
• Kontroller at trykkluftslangene ikke
er skadet. Bytt om nødvendig.
• Kontroller at alle forskruninger sitter
som de skal. Ettertrekk om nødven-
dig.
• Kontroller at strømkabelen ikke er
skadet, og få en elektriker til å bytte
det i tilfelle.
Etter 50 driftstimer
• Kontroller kompressorens luftfilter
(50), og gjør det rent om nødvendig.
• Sjekk oljenivået i kompressorpum-
ken med oljepeilepinnen (51), fyll på
olje om det er nødvendig.
Hver 250 driftstimer
• Skift kompressorens luftfilter.
Hver 500. driftstime
• Skift oljen.
Etter 1000 driftstimer
• Ettersyn på fagverksted. Dette for-
lenger kompressorens levetid ve-
sentlig.
5.3 Oppbevaring av maski-
nen
1. Stopp kompressoren og ta ut kon-
takten.
2. Slipp luften ut av tanken og tilkoblet
luftverktøy.
3. Tapp kondensvannet i lufttanken .
4. Oppbevar kompressoren slik at den
ikke kan startes av uvedkommende.
A Forsiktig!
Ikke oppbevar eller transporter kom-
pressoren ubeskyttet ute i det fri eller i
fuktige omgivelser.
Ikke legg maskinen på siden for å opp-
bevare eller transportere den.
5. Vedlikehold og stell
46
47
44
45
48
49
50
51
Side: 74
NORSK
75
AFare!
Alltid før det skal utføres arbeid på
kompressoren:
– Slå av utstyret.
– Ta ut kontakten.
– Vent til kompressoren står stille.
– Kontroller at det ikke er trykk på
kompressoren, luftverktøyet og ek-
strautstyret.
– La apparatet og alt luftverktøy som
har blitt brukt, kjøle ned.
Alltid etter at det er blitt utført arbeid
på kompressoren:
– Sett i gang igjen og kontroller alle
sikkerhetsinnretningene.
– Kontroller at det ikke finnes verktøy
eller lignende på eller i kompresso-
ren.
Kompressoren går ikke:
• Ingen elektrisk spenning:
– Sjekk kabel, støpsel, stikkontakt,
og sikring.
• For lav elektrisk spenning:
– Bruk skjøteledninger med til-
strekkelig tverrsnitt (se "Teknis-
ke data"). Når apparatet er kaldt
skal du unngå forlengelseskabel
og tapp trykket fra lufttanken.
• Kompressoren ble stoppet ved å
dra ut kontakten mens kompresso-
ren var i gang:
– Slå først av kompressoren med
På/Av-bryteren, og start igjen.
• Motoren er overopphetet, f.eks. på
grunn av dårlig kjøling (tildekkede
kjøleribber):
– Slå av kompressoren med På/av-
bryteren og la den kjøle ned.
– Fjern årsaken til overopphetingn.
– Slå på kompressoren på nytt.
Kompressoren går, men klarer ikke å
bygge opp nok trykk:
• Kondensvanntappen på trykkbehol-
deren er utett.
– Sjekk tetningen på tappeskru-
en(e); bytt ut om det er nødven-
dig.
– Trekk tappeskruen(e) håndfast.
• Lekkasje i tilbakeslagsventilen:
– Reparer tilbakeslagsventilen på
et fagverksted.
Luftverktøyet får ikke nok trykk:
• Trykkregulatoren er ikke åpnet nok.
– Åpne trykkregulatoren mer.
• Lekkasje i slangekoblingen mellom
kompressor og luftverktøy:
– Kontroller slangekoblingen og
bytt om nødvendig.
Ytterlige arbeider på apparatet må
kun gjennomføres av en profesjonell
elektriker eller serviceavdelingen i
landet ditt.
AFare!
Reparasjoner av elektroverktøy må kun
utføres av elektrofagfolk!
Elektroverktøy som må repareres kan
sendes til serviceavdelingen i Norge.
Adressen finner du på delelisten.
Ved innsending, vennligst vedlegg en
beskrivelse av oppdagede feil.
AFare!
Kondensvannet fra trykkbeholderen
inneholder oljerester. Sørg for at kon-
densvannet blir avfallbehandlet på en
miljøvennlig måte hos de ansvarlige
samleplassene!
AFare!
Sørg for at gammel olje fra kompres-
sorpumpen blir avfallbehandlet på en
miljøvennlig måte hos de ansvarlige
samleplassene!
Maskinens emballasje egner seg til
100 % for gjenvinning.
Utslitte maskiner og tilbehør inneholder
store mengder rå- og kunststoffer som
også kan kjøres gjennom en gjenvin-
ningsprosess.
Denne bruksanvisning er trykt på papir
som er blekt uten klor.
6. Problemer og feil 7. Reparasjon
8. Miljøvern
9. Tekniske data
Sugeeffekt l/min 240
Effektiv ytelse (volumgjennomstrømning) l/min 120
Fylleytelse l/min 140
Maks. driftstrykk bar 8
Maks. lagrings-/ driftstrykk *) °C + 40
Min. lagrings-/ driftstemperatur **) °C + 5
Side: 75
NORSK
76
Lufttankvolum l 24
Antall luftutganger 1
Antall sylindre 1
Tiltrekningsmoment for sylinderhodeskruene nm 10
Turtall min-1 2850
Motorytelse kW 1,5
Elektrisk spenning (50 Hz) V 230
Nominell strøm A 7,2
Sikring min. A 10 sene
Verneklasse IP 20
Maksimal totallengde ved bruk av skjøteledninger:
– med 3 x 1,0 mm2 tverrsnitt
– med 3 x 1,5 mm2
tverrsnitt
– med 3 x 2,5 mm2 tverrsnitt
m
m
m
10
25
25
Oljekvalitet (kompressor) SAE 40 (SAE 20)
Oljemengde per oljeskift (kompressor) l ca. 0,25
Mål: lengde x bredde x høyde mm 555 × 310 × 600
Vekt kg 27
Lydtrykknivå LPA i 1 m maks. dB (A) 87 ± 3
Garantert lydeffektniå LWA dB (A) 94
Alle tekniske data gjelder for en omgivelsestemperatur på 20 °C.
*) Livstiden av noen komponenter, f. eks. tetningen på rekylventilen, minkes vesentlig når kompressoren kjøres med høy tempe-
ratur (maks. lagrings-/driftstemperatur og høyere).
**) Ved temperaturer under den min. lagrings-/driftstemperaturen består det fare for at kondensatet i trykkbeholderen fryser.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo Classic Air 255 ennå.

Spør et spørsmål om Metabo Classic Air 255

Har du et spørsmål om Metabo Classic Air 255 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo Classic Air 255. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Classic Air 255 Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.