Metabo BS 18 LTX-X3 Quick manual

Vis en manual for Metabo BS 18 LTX-X3 Quick under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: BS 18 LTX-X3 Quick
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 11
12
Av sikkerhetsårsaker skal PowerX3 ikke brukes
sammen med andre maskiner.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Generelle, gjeldende arbeids?miljø?forskrifter samt
vedlagte sikkerhetsanvisninger må overholdes.
2 Samsvarserklæring
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og retningslinjer:
3 Sikkerhetsanvisninger
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les nøye gjennom den vedlagte sikkerhetsinforma-
sjonen og bruksanvisningen før du tar i bruk appa-
ratet. Ta vare på alle vedlagte dokumenter og
overlat alltid apparatet til andre sammen med disse.
Ta også hensyn til drivmaskinens bruksanvisning.
Bruk det støttehåndtaket som er beregnet på
den aktuelle maskinen i riktig lengde:
• 380 mm for BE 1300 Quick (6.00593), BS 18
LTX Quick (6.02109) (Art.-nr.: 314001350);
• 640 mm for BE 75 Quick (6.00585), BS 18 LTX
BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB
18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick
(6.02200) (Art.-nr.: 314001340).
Det er beregnet på høyt dreiemoment. Støtte-
håndtaket og PowerX3 må være riktig montert.
Tap av kontroll kan føre til skader.
Det kan oppstå svært kraftig tilbakeslag i hånd-
taket.
Hold alltid Power X3 og maskinen med begge
hender i de to håndtakene. Stå med god
balanse og arbeid konsentrert.
Skal ikke brukes i stiger eller på opphøyde plasser.
Skift ut støttehåndtak som har skader eller sprekker.
Ikke bruk apparat med defekt støttehåndtak.
Det må ikke plasseres flere PowerX3 etter hver-
andre.
4 Sette sammen støttehåndtak
Skru sammen delene slik det er vist, og skru dem
godt til med hånden
5 Plassering
- Skyv PowerX3 helt på maskinen (1) (komponen-
tenes profiler skal gripe i hverandre).
- Still inn spennkraften med stillskruen (2): Spenn-
kraften er riktig innstilt når spennarmen (3) bare lar
seg bevege nedover til anslaget ved bruk av kraft
og PowerX3 sitter ordentlig på apparatet.
- Beveg spennarmen (3) nedover til anslag med
kraft, slik at PowerX3 festes.
- Skyv støttehåndtaket helt på (4) (komponentenes
profiler griper i hverandre).
- Trekk støttehåndtaket kraftig til (5).
- Kontroller at håndtak og PowerX3 er ordentlig
festet.
6 Reparasjon
Apparatene må kun repareres av fagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har et
Metabo-apparat som må repareres. Adresser på
www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
DANSK
Original
brugsanvisning
1 Tiltænkt formål
Momentforsadedetsen PowerX3 er kun beregnet til
brug sammen med Metabo-maskinerne BE 1300
Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585), BS 18
LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX
X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick
(6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200). Alt efter den
anvendte maskine skal det specielle medfølgende
ekstra greb i den rigtige længde anvendes. BE 1300
Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585), BS 18
LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX
X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick
(6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) er forsynet
med en speciel profil på spændehalsen. Maskinen,
PowerX3 og det ekstra greb er desuden tilpasset
hinanden.
Af sikkerhedsmæssige årsager må PowerX3 ikke
bruges sammen med andre maskiner.
EN ISO 12100,
2006/42/EG
Director Innovation, Research and Development
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany
2012-05-21
Volker Siegle
640 mm
380 mm

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick ennå.

Spør et spørsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick

Har du et spørsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo BS 18 LTX-X3 Quick. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BS 18 LTX-X3 Quick Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.