Metabo BS 14.4 LT Quick manual

Vis en manual for Metabo BS 14.4 LT Quick under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: BS 14.4 LT Quick
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk, Indonesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
NORSK no
37
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med standardene og retningslinjene som
står oppført på side Fig. M
Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjæring.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, må du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse
dokumentene.
Bruk hørselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB …). Ekspone-
ring for støy kan føre til hørselstap.
Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene
når du utfører arbeid der verktøyet kan komme
til å treffe skjulte strømledninger. Kontakt med
spenningsførende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Kontroller at det ikke finnes strøm-, vann- eller
gassledninger på stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
Batteriene må beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteriene for åpen ild.
Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
Ikke åpne batteriene.
Kontaktene i batteriene må ikke berøres eller kort-
sluttes.
Det kan lekke en lett sur, brennbar væske fra
ødelagte litium-ion-batterier.
Hvis batterivæske kommer i kontakt med
huden, må du straks skylle med rikelig vann.
Hvis du får batterivæske i øynene, må du
skylle med rent vann og straks oppsøke lege.
Ta batteriet ut av maskinen før alle former for innstil-
ling, verktøybytte, vedlikehold eller rengjøring.
Kontroller at maskinen er slått av før du setter inn
batteriet.
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen
tresorter, mineraler og metall kan være
helseskadelig. Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer
i luftveiene hos personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra eik og bøk,
regnes som kreftfremkallende, særlig i forbindelse
med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige
materialer skal bare håndteres av fagfolk.
- Om mulig må du bruke støvavsug.
- Sørg for at det er god ventilasjon på arbeids-
plassen.
- Det anbefales å bruke åndedrettsmaske med
filterklasse P2.
Følg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-
lene du skal arbeide med.
Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.
LED-arbeidslampe (11): Se ikke inn i strålen med
optiske instrumenter.
Figurene finner du på begynnelsen av bruksanvis-
ningen.
Symbol-forklaring:
Bevegelsesretning
Sakte
Hurtig
Første gir
Andre gir
Skruer
Bormaskin
Uten dreiemomentsbegrensning
Slagboring
Dreiemoment
Fig. A
Original bruksanvisning
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
5. Figurer
6. Oversikt
Nm
Side: 37
NORSK
no
38
1 Selvspennende chuck
2 Hylse (dreiemoment, boring, slagboring)*
3 Bryter (1./2. gir)
4 Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - på begge sider av maskinen
5 Bitsdepot *
6 Beltekrok *
7 Knapp for opplåsing av batteripakken
8 Knapp for kapasitetsindikator
9 Kapasitets- og signalindikasjon
10 Batteri
11 LED-lampe
12 Bryterknapp
*avhengig av utstyret
7.1 Batteripakke, kapasitets- og signalvis-
ning Fig. B
Før bruk må batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken på nytt hvis effekten avtar.
Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.
7.2 Ta ut, sette inn batteripakke Fig. C
7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(startsperre) Fig. D
7.4 Velge girtrinn Fig. E
Bryteren (3) må kun betjenes når motoren står
stille!
7.5 Innstilling av dreiemomentbegrensning,
boring, slagboring
Fig. F
7.6 Slå på/av, stille inn turtall Fig. A
Koble til turtall: Trykk på bryteren (12). Turtallet
kan endres ved at bryteren trykkes inn.
Stopp: Slipp bryterknappen (12). Merk: Lyden som
oppstår når maskinen slås av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning på maskinens funksjon og levetid.
7.7 Hurtigspenn-chuck Fig. G
Hvis verktøytangen er myk, må den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.
Tips til maskiner med betegnelsen SB...:
1. Skrallelyden som ev. høres etter at chucken
åpnes (funksjonsavhengig), kan stanses ved å
vri hylsen i motsatt retning.
2. Spenne innsatsverktøyet:
Vri hylsen i retning "GRIP, ZU" inntil den kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Advarsel! Verktøyet er ennå ikke fastspent.
Fortsett å dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig å skru - først nå er
verktøyet festet sikkert.
Rengjøring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken står loddrett nedover
og vri hylsen så langt det går i retning
"GRIP, ZU" og deretter så langt det gå ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet støv faller ut av
chucken.
7.8 Skru av chuck Fig. H
Påskruing skjer i omvendt rekkefølge på tilsvarende
måte.
7.9 Chuck med hurtigskiftsystemet Quick
(på BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
fig. I
Ta av: Skyv låseringen frem (a) og trekk av chucken
forover (b).
Feste: Skyv låseringen frem og skyv chucken på
borspindelen til den stopper.
7.10 Montering av beltekrok (utstyrsavhen-
gig) / bitsdepot (utstyrsavhengig)
fig. J
Monter beltekrok (6) som vist på venstre side.
Monter bitsdepot (5), som vist på høyre side.
8.1 Multifunksjonelt overvåkningssystem på
maskinen
Hvis maskinen slår seg av av seg selv, har
elektronikken aktivert egenbeskyttelsesfunk-
sjonen. Det avgis et varselsignal (kontinuerlig pipe-
tone). Denne slutter etter maks. 30 sekunder eller
etter at bryteren (12) er sluppet opp.
Til tross for denne beskyttelsesfunksjonen kan
det oppstå skade på maskinen som følge av
overbelastning i forbindelse med bestemte bruks-
områder.
Årsaker og utbedring:
1. Batteripakke nesten tom Fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mot skader
ved dyputladning).
Hvis en LED-lampe (9) blinker, er batteripakken
nesten tom. Trykk ev. på knappen (8) og
kontroller ladenivået på LED-lampene (9). Hvis
batteripakken er tom, må den lades på nytt!
2. Langvarig overbelastning av maskinen fører til
utkobling på grunn av høy temperatur.
La maskinen eller batteripakken avkjøles.
Merknad: Hvis batteriet er svært varmt, går det
raskere å avkjøle det i "AIR COOLED"-laderen.
Merk: Maskinen avkjøles raskere hvis den går
på tomgang.
3. Metabo sikkerhetshetsutkobling: Maskinen
SLO SEG AV. Ved for høy økning av strøm-
styrken (som f.eks. oppstår ved plutselig blokke-
ring eller rekyl) slås maskinen av. Slå av
maskinen med bryteren (12). Slå deretter på
maskinen igjen og jobb videre. Unngå flere blok-
keringer.
Slå av maskinen med bryteren (12). Arbeid deretter
videre som normalt. Unngå flere blokkeringer.
7. Bruk
8. Utbedring av feil
Side: 38
NORSK no
39
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Feste vinkelborforsatsen fig. K.
Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.
Elektroverktøy må kun repareres av elektro-
fagfolk!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Ikke kast batteriene i vann.
Ta vare på miljøet og ikke kast elektroverktøy
og batterier sammen med husholdningsav-
fallet. Følg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbehør.
Før du kasserer batteriet, må det lades ut i elektro-
verktøyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).
Fig. L. Med forbehold om endringer med sikte
på teknisk forbedring.
U = batteriets spenning
n0 = Dreiemoment u/belastning
Tiltrekkingsmoment ved skruing:
M1 = lette skruoppgaver (tre)
M3 = harde skruoppgaver (metall)
M4 = justerbart moment
Maks.. bordiameter:
D1 max = i stål
D2 max = i mykt treverk
D3 maks.= i betong
s = maks. slagtall
m = vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
D max = chuckens spennvidde
Måleverdier iht. EN 60745.
Likestrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
Emisjonsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslip-
pene til elektroverktøyet og sammenligne det med
andre elektroverktøy. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktøyets/elektroverktøyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:
ah, ID = Verdi for vibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)
ah, D = vibrasjonsemisjonsverdi
(boring i metall)
ah, S = vibrasjonsemisjonsverdi (skruing uten
slag)
Kh, ... = usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA = lydtrykknivå
LWA = lydeffektnivå
KpA, KWA= Usikkerhet (lydnivå)
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!
9. Tilbehør
10. Reparasjon
11. Miljøvern
12. Tekniske data
Side: 81
NORSK
no
22
Original bruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med normene eller normdokumentene
som er oppført på side 3.
Laderne skal kun brukes til å lade Metabo
batteripakker.
Denne maskinen skal ikke brukes av personer
(gjelder også barn) som har begrensede fysiske
eller psykiske evner eller sanseevner, eller som
mangler erfaring eller kunnskap, uten at de er under
oppsyn av en person med ansvar for sikkerheten
eller de har fått opplæring av denne i hvordan
maskinen skal brukes.
ASC 15 er egnet til opplading av litium-ion-
batteripakker (14,4 V–36 V, 1,3 Ah–4,0 Ah,
4–10 celler).
ASC 30 er egnet til opplading av litium-ion-
batteripakker (14,4 V–18 V, 1,3 Ah–4,0 Ah,
4–5 celler).
ASC 30-36 er egnet til opplading av litium-ion-
batteripakker (14,4 V–36 V, 1,3 Ah–4,0 Ah,
4–10 celler).
SC 60 Plus er egnet til opplading av litium-ion-
batteripakker (14,4 V–18 V, 1,3 Ah–4,0 Ah,
4–5 celler).
ASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 Plus er egnet
til opplading av NiCd-batteripakker (12 V, 1,7 Ah,
10 celler).
Forsøk aldri å lade batterier som ikke er
oppladbare. Eksplosjonsfare!
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. uhensiktsmessig bruk.
Generelt gjeldende forskrifter til forebygging av
ulykker og vedlagte sikkerhetsanvisninger må
overholdes.
ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å
minimere skaderisikoen.
ADVARSEL Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les nøye gjennom de vedlagte
sikkerhetsanvisningene og
bruksanvisningen før du tar laderen i
bruk. Ta vare på alle vedlagte dokumenter og
overlat laderen alltid sammen med disse til andre.
For din egen sikkerhet og for å beskytte
elektroverktøyet, ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.
Varsel om farlig, elektrisk spenning.
Det kan lekke en lett sur, brennbar væske
fra ødelagte litium-ion-batteripakker.
Hvis batterivæske kommer i kontakt med huden,
må du straks skylle med rikelig med vann. Hvis du
får batterivæske i øynene, må du vaske med rent
vann og straks oppsøke lege.
Ikke lad en fulladet batteripakke på nytt.
Laderen skal bare brukes innendørs.
Beskytt laderen mot fuktighet.
Barn skal holdes under oppsyn for å unngå at de
leker med maskinen.
Hold barn unna laderen og/eller arbeidsområdet.
Oppbevar laderen utilgjengelig for barn.
Hvis det oppstår røykutvikling eller brann i laderen,
må du straks trekke ut nettstøpselet.
Ikke stikk gjenstander inn i lufteåpningene på
laderen - fare for elektrisk støt eller kortslutning.
Bruk aldri defekte batteripakker.
Se side 2.
1 Batteripakke (ikke inkludert i leveringen)
2 Skyvespor
3 Driftsindikator
4 Advarsel
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
Se til at ventilasjonsåpningene på laderen ikke er
tilstoppet før du bruker den. Minsteavstanden til
andre gjenstander skal minst være 5 cm.
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generelle
sikkerhetshenvisninger
4. Spesielle
sikkerhetshenvisninger
5. Oversikt
6. Før bruk
Side: 82
NORSK no
23
6.1 Selvtest
Sett støpselet i stikkontakten.
Varselindikatoren (4) og driftsindikatoren (3) lyser
etter hverandre i ca. 1 sekund. Den innebygde
viften går i ca. 5 sekunder.
7.1 Opplading av batteripakke
Batteripakken skyves helt inn til anslag på
skyvesporet (2).
Ladeindikatoren (3) blinker.
Merk: For å kunne vise ladenivået for litium-ion-
batteripakker (med 14,4 V, 18 V og 36 V) må først
batteripakken tas ut av laderen. Trykk deretter på
knappen på batteripakken.
7.2 Vedlikeholdslading
Når ladingen er fullført, kobles laderen automatisk
om på vedlikeholdslading.
Batteripakken kan bli i laderen og er dermed alltid
klar til drift.
Driftsindikatoren (3) lyser konstant.
8.1 Varselindikatoren (4) lyser konstant
Batteripakken lades ikke. Temperaturen er for høy /
for lav. Hvis batteripakkens temperatur ligger
mellom 0 °C og 50 °C, begynner ladingen
automatisk.
8.2 Varselindikatoren (4) blinker
• Batteripakken er defekt. Ta straks batteripakken
ut av laderen.
• Batteripakken ble ikke skjøvet riktig på
skyvesporet (2). Se kapittel 7.1.
Laderen må kun repareres av elektrofagfolk.
Hvis nettledningen til denne maskinen blir skadet,
må den erstattes av produsenten eller dennes
kundeservice, eller av en lignende kvalifisert
person, for å unngå skader.
Hvis du har et Metabo-elektroverktøy som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
fra Metabo. Adresser på www.metabo.com.
Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehør.
Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet. I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om kasserte elektriske og
elektroniske produkter og direktivets iverksetting i
nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Se side 3.
U = Spenningsområder for batteripakkene
C = Batteripakkens kapasitet
IC = Ladestrøm
t = Ladetid1)
1)
Avhengig av restkapasitet samt batteripakkens
temperatur kan de faktiske ladetidene avvike fra det
som er oppgitt her.
Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.
Maskin i beskyttelsesklasse II
~ Vekselstrøm
7. Bruk
8. Feil
9. Reparasjon
10. Miljøvern
11. Tekniske data

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo BS 14.4 LT Quick ennå.

Spør et spørsmål om Metabo BS 14.4 LT Quick

Har du et spørsmål om Metabo BS 14.4 LT Quick men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo BS 14.4 LT Quick. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BS 14.4 LT Quick Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.