Metabo ASA 25 L PC manual

Vis en manual for Metabo ASA 25 L PC under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Metabo
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: ASA 25 L PC
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Tjekkisk, Slovakisk, Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 58
NORSK no
59
Originalbruksanvisning
Vi erklærer under eget ansvar: Dette avsugsappa-
ratet / denne støvfjerneren, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante bestem-
melser i direktivene *2) og standardene *3). Teknisk
dokumentasjon ved *4) – se side 3.
Våt-/tørrsugeren er egnet til oppsuging av støv
og faste komponenter (glasskår, spiker osv.)
samt væsker av alle slag bortsett fra lett anten-
nelige og brennbare væsker og material med
høyere temperatur enn 60 °C.
Denne maskinen skal ikke brukes av personer (inkl.
barn) som har begrensede fysiske eller psykiske
evner eller sanseevner, eller som mangler erfaring
eller kunnskap, uten at de er under oppsyn av en
person med ansvar for sikkerheten eller de har fått
opplæring av denne i hvordan maskinen skal
brukes.
Dette produktet er beregnet for kommersiell bruk
Det må ikke brukes til å suge opp brennbart støv.
Det må ikke brukes til å suge opp brennbare eller
eksplosive løsemidler, materialer som er dynket i
løsemidler, eksplosjonsfarlig støv, væsker som
bensin, olje, alkohol, fortynningsmidler eller materi-
aler som er varmere enn 60 °C. Det er ellers høy
eksplosjons- og brannfare! Apparatet må ikke
brukes i nærheten av antennelige gasser og
substanser.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.
Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon må overholdes.
Les nøye gjennom den
vedlagte sikkerhetsinforma-
sjonen og bruksanvisningen før du
tar i bruk apparatet. Ta vare på alle
vedlagte dokumenter og overlat
alltid apparatet til andre sammen
med disse.
Før bruk skal brukeren få infor-
masjon, anvisninger og opplæ-
ring i apparatet og substansene
som det kan brukes til, inkludert
forskriftsmessig kassering av det
oppsugde materialet.
For din egen sikkerhet og
for å beskytte apparatet må
du ta hensyn til tekst som er
merket med dette symbolet.
La aldri barn bruke maskinen.
Barn skal holdes under oppsyn for
å unngå at de leker med maskinen.
Forsiktig! Bruk bare tilbehøret som
følger med apparatet eller som står
oppført som tilbehør i bruksanvis-
ningen. Bruk av annet tilbehør kan
gå ut over sikkerheten.
Det er ikke tillatt å utføre andre
arbeider enn dem som står
beskrevet her, med apparatet.
Ved ikke-tiltenkt bruk, ufagmessig
betjening eller ufagmessige repa-
rasjoner, bortfaller alle garantikrav
ved eventuelle skader.
La slangen være koblet til appa-
ratet når det ikke er i bruk for å
unngå at støv utilsiktet lekker ut av
apparatet.
Ta ikke apparatet og tilbehøret i
bruk hvis:
-apparatet har synlige skader
(riper, brudd)
-strømledningen er defekt, har
tegn til sprekker eller tydelig
aldring
-du har mistanke om det er en
usynlig defekt på apparatet (etter
en svikt)
Rett ikke munnstykker, slanger
eller rør mot mennesker eller dyr.
ADVARSEL - Slå apparatet av
umiddelbart hvis det kommer
skum eller vann ut av det. Tøm
beholder og eventuelt foldefilter.
1. Samsvarserklæring
2. Hensiktsmessig bruk
3. Generell
sikkerhetsinformasjon
4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon
Side: 59
NORSK
no
60
Aldri trå eller sitt på apparatet.
Legg alltid strømledningen og
slangen slik at det ikke er fare for at
noen skal snuble over dem.
Trekk, knekk eller klem aldri strøm-
ledningen over skarpe kanter.
Hvis strømledningen til apparatet
blir skadet, må den byttes ut med
en spesiell strømledning. Se kapit-
telet om reparasjon.
Må bare kobles til en jordet stik-
kontakt.
Bruk aldri skadede skjøteled-
ninger.
Aldri sett i eller trekk ut nettstøp-
selet med våte hender.
Trekk bare i støpselet, ikke i
ledningen.
ADVARSEL - Stikkontakten på
apparatet skal bare brukes til de
formål som står oppført i bruksan-
visningen.
La aldri apparatet være uten
oppsikt. Trekk ut støpselet ved
lengre arbeidspauser. Sikre mot at
støpselet settes inn utilsiktet.
Våt-/tørrsugeren må ikke brukes
eller oppbevares utendørs hvis det
er fuktig vær.
OBS – denne maskinen må bare
oppbevares innendørs.
Syrer, aceton og løsemidler kan
etse inn i apparatdelene.
Slå av og trekk ut støpselet før
hvert vedlikehold, rengjøring av
apparatet og etter hver bruk. Sikre
mot at støpselet settes inn util-
siktet.
Ikke bruk dampstrålerenser eller
høytrykksspyler til å rengjøre
universalsugeren.
Det må alltid være tørt under
lokket.
Dersom det går lang tid uten at
apparatet rengjøres, er det fare for
bakteriedannelse, spesielt ved
bruk i bedrifter som behandler
matprodukter: Apparatet må alltid
rengjøres og desinfiseres med en
gang etter bruk.
Aldri åpne apparatet utendørs i
regn- eller tordenvær.
Bruk ikke apparatet utendørs ved
lave temperaturer.
Ikke bruk apparatet på steder der
det foreligger eksplosjonsfare.
Pass på at våt-/tørrsugeren står
støtt.
Det må være tilstrekkelig høy luftut-
skiftningsverdi L i rommet når
avluften vender tilbake i rommet.
Ta hensyn til nasjonale bestem-
melser.
Forsiktig! Dette apparatet
inneholder helseskadelig
støv. Tømming og vedlikehold,
inkludert tømming av støvsamler-
beholderne skal bare utføres av
fagfolk med tilsvarende verneut-
styr.
Advarsel – generell fare!
Obs! Bruk ikke apparatet før
du har lest bruksanvisningen.
ADVARSEL – personer som skal
bruke våt-/tørrsugeren, må få
tilstrekkelig opplæring i hvordan
den brukes.
Varselskilt for maskiner i støv-
klasse L:
Side: 60
NORSK no
61
Apparatet er egnet til oppsuging av
lettere helsefarlige stoffer. Appa-
ratet er ikke egnet til reduksjon av
trestøv i luften.
Støv fra materialer som blyholdig
maling, noen tresorter, mineraler
og metall kan være helseskadelig.
Å ta på eller puste inn støv kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/
eller sykdommer i luftveiene hos
personer som oppholder seg i
nærheten.
Bestemte typer støv, som støv fra
eik og bøk, regnes som
kreftfremkallende, særlig i
forbindelse med tilsetningsstoffer
som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel).
Se side 3.
1 Bryter av / på / automatikk /
2 Stikkontakt for elektroverktøy
3 Overdel
4 Knapp for filterrensing "PressClean" (PC)
5 Utblåsningsåpning
6 Knepplås
7 Innsugsåpning
8 Beholder
9 Fleece-filterpose *
10 PE-filterpose *
11 Foldefilter
12 Filterstøttekurv
* avhengig av utstyr/ikke inkludert
Kontroller før bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen på typeskiltet stemmer
overens med strømnettets spesifikasjoner.
Sett håndtaksmellomstykket eller muffen på suge-
slangen (se figur A, side 2).
Klargjør røret som vist for oppbevaring i depotet (se
figur C, side 2).
6.1 Sette i fleece-filterpose (9)
Slå av maskinen. Trekk ut kontakten. Sikre mot at
støpselet settes inn utilsiktet. Åpne knepplåsene
(6). Ta overdelen (3) av beholderen (8).
Se figur B på side 2. Ta tak i flensen på den nye
filterposen og skyv over avsugsstussen med
gummimembranen. Pass på at gummimembranen
skyves over fortykningen.
Sett overdelen tilbake på beholderen og lukk
knepplåsene.
6.2 Sette i PE-filterpose (10)
Slå av maskinen. Trekk ut kontakten. Sikre mot at
støpselet settes inn utilsiktet. Åpne knepplåsene
(6). Ta overdelen (3) av beholderen (8).
Se figur B på side 2. Ta tak i flensen på den nye
filterposen og skyv over avsugsstussen med
gummimembranen. Pass på at gummimembranen
skyves over fortykningen.
Fordel PE-filterposen (10) jevnt ut over bunnen i
beholderen. Legg kantene på PE-filterposen ut over
beholderkanten slik at PE-filterposen blir klemt fast
rundt hele av overdelen (3).
Sett overdelen tilbake på beholderen og lukk
knepplåsene.
7.1 Inn-/utkobling, automatikk
Velg driftsmodus med bryteren (1):
0 = Sugefunksjon av
I = Sugefunksjon på (manuell drift)
= På-/av-automatikk:
Støvsugeren slås på og av med et elektro-
verktøy som er koblet til stikkontakten (2).
7.2 PressClean
Se bilde E på side 2. For å rengjøre foldefilteret (11)
med kraftig luftstrøm: Trykk på knappen (4) i
arbeidspausene (trykk inn tre ganger) og hold
samtidig igjen sugeåpningen (på sugeslangen eller
på beholderen).
7.3 Integrert blåsefunksjon
Til utblåsning, tørking og avluftsavledning. Sett en
passende slange (følger med) i utblåsningsåp-
ningen (5).
Slipp ikke utblåsningsluften ukontrollert ut i
små rom. Bruk en ren slange. Støv kan være
helseskadelig.
7.4 Stikkontakt (2)
Stikkontakten (2) er bare beregnet for tilkob-
ling av elektroverktøy.
Maksimalt tillatt strømforbruk (for suger og
tilkoblet apparat) skal ikke overskride verdien
Imaks. (se tabell, side 3).
Hvis bryteren (1) står i stillingen " ", slås støvsu-
geren på og av med et elektroverktøy som er koblet
til stikkontakten (2).
5. Oversikt
6. Før bruk
7. Apparatet
Side: 61
NORSK
no
62
8.1 Tørrsuging
Støvsug bare med tørt filter, apparat og tilbehør. I
fuktig tilstand kan støvet sette seg fast og danne
avleiringer.
Bruk alltid fleece-filterpose (9) eller PE-filterpose
(10) sammen med foldefilteret (11).
8.2 Våtsuging
Bruk aldri apparatet uten at foldefilteret (11) er
satt inn. Apparatet kan bli ødelagt. I tillegg kan
det lekke vann.
Du kan bruke fleece-filterpose (9) eller PE-filterpose
(10). Foldefilteret (11) egner seg til våtsuging.
Fjern tørre materialer før våtsugingen. Slik unngår
du kraftig tilsmussing og at smussen stivner.
Apparatet er utstyrt med et flottørsystem som kobler
ut luftstrømmen gjennom apparatet dersom maksi-
malt væskenivå er nådd. Når dette er tilfelle, hører
du en tydelig endring i motorlyden. Da må du slå av
apparatet. Trekk deretter støpselet ut av stikkon-
takten. Væske må bare suges opp dersom flottøren
fungerer som den skal (se kapittel 10. Vedlikehold).
Det kan renne litt vann ut av slangen etter at appa-
ratet er slått av.
Ta sugeslangen ut av væsken før tømming.
Sett inn tørre filter før apparatet skal brukes til tørr-
suging. Hvis du bytter mye mellom tørr- og våtsu-
ging, anbefaler vi å bruke et ekstra (bytte-)filter. La
filter, beholder og tilbehør tørke, slik at ikke støvet
fester seg til de våte delene.
8.3 Transport
La slangen bli værende på apparatet for å unngå
utilsiktet støvutslipp.
Fest sugeslangen eller strømledningen til apparatet
med transportholderen.
Overdelen (3) skal være ordentlig forbundet med
beholderen (8). Kontroller at knepplåsene (6) er
låst.
9.1 Generell rengjøringsinformasjon
Rengjør beholderen og tilbehøret med vann. Tørk
av overdelen (3) med en fuktig klut.
Forsiktig! Dette apparatet inneholder helseskadelig
støv. Tømming og vedlikehold, inkludert tømming
av støvsamlerbeholderne skal bare utføres av
fagfolk med tilsvarende verneutstyr.
Tømming av beholderen
Kun tillat ved støv med arbeidsplassgrense-
verdier
> 1 mg/m3
.
- Trekk ut støpselet. Sikre mot at støpselet settes
inn utilsiktet.
- Åpne knepplåsene (6). Ta overdelen (3) av behol-
deren (8).
- Vipp ut beholderen.
Kassere fleece-filterpose
- Trekk ut støpselet. Sikre mot at støpselet settes
inn utilsiktet.
- Ta på støvmaske.
- Åpne knepplåsene (6). Ta overdelen (3) av behol-
deren (8).
- Trekk fleece-filterposen (9) forsiktig bakover fra
sugeåpningen (7).
- Kast avfallet i henhold til de gjeldende bestemmel-
sene.
Kassere PE-filterposer
- Sett støpselet i stikkontakten.
- Slå på sugeren og rengjør filteret: Trykk på
knappen (4) ("PressClean", se kapittel 7.2).
- Slå av støvsugeren: Sett bryteren (1) i stillingen
"0".
- Ta på støvmaske.
- Åpne knepplåsene (6). Ta overdelen (3) av behol-
deren (8). Sett bryteren (1) i stillingen "I" før over-
delen settes bort, slik at eventuelt støv blir sugd
opp.
- Trekk PE-filterposen (10) forsiktig bakover fra
sugeåpningen (7).
- Kast avfallet i henhold til de gjeldende bestemmel-
sene.
10.1 Generell informasjon
Slå av apparatet og trekk ut støpselet før vedli-
kehold. Sikre mot at støpselet settes inn util-
siktet.
Rengjør apparatet (se kapittel 9.).
Hvis brukeren selv skal utføre vedlikehold på appa-
ratet, må han ta fra hverandre, rengjøre og vedlike-
holde våt-/tørrsugeren så langt det lar seg gjennom-
føre uten at det oppstår fare for
vedlikeholdspersonale eller andre personer.
Forsiktighetstiltak
Egnede sikkerhetstiltak innebærer rengjøring før
demontering, filtrert ventilasjon som våt-/tørrsu-
geren demonteres fra, rengjøring av vedlikeholds-
området og egnet, personlig verneutstyr.
10.2 Redusert sugeeffekt
Ved redusert oppsugingseffekt bør du gjennomføre
følgende tiltak:
1. Rensing av foldefilteret (11): Trykk på knappen
(4) ("PressClean", se kapittel 7.2)
2. Tøm beholderen eller bytt fleece-filterpose (9)
eller PE-filterpose (10).
3. Bytt foldefilteret (11) eller rist, børst og ta det ut,
skyll under rennende vann, tørk og sett det inn
igjen (se kapittel 10.3).
10.3 Bytte av foldefilter (11)
- Rens foldefilteret (11) en gang til før bytte: Trykk
på knappen (4) ("PressClean", se kapittel 7.2).
- Trekk ut støpselet. Sikre mot at støpselet settes
inn utilsiktet.
- Åpne knepplåsene (6). Ta overdelen (3) av behol-
deren (8).
8. Bruk
9. Rengjøring
10. Vedlikehold
Side: 62
NORSK no
63
Se bilde D på side 2. Drei filterstøttekurven (12) mot
klokken (bajonettlukking) og trekk det ut. Trekk av
foldefilteret (11).
Legg det gamle foldefilteret rett i en plastpose som
forsegles, og kast posen på forskriftsmessig vis.
Sett inn nytt foldefilter til det smekker på plass. Pass
på at filteret sitter ordentlig og er godt festet. Skyv
inn filterstøttekurven (12) og drei den inn med
klokken (bajonettlukking) slik at foldefilteret festes.
10.4 Vannsensor
OBS - Rengjør jevnlig flottøren som er montert
bevegelig inne i filterstøttekurven (12), og
kontroller den hvis det er tegn til skader.
10.5 Teknisk kontroll
Minst en gang i året skal det gjennomføres en støv-
teknisk kontroll av apparatet, f.eks. for skader på
filteret, at apparatet er tett og at kontrollinnretningen
fungerer. Kontrollen skal gjennomføres av produ-
senten eller opplært personale.
Hvis brukeren selv skal utføre vedlikehold på appa-
ratet, må han ta fra hverandre, rengjøre og vedlike-
holde våt-/tørrsugeren så langt det lar seg gjøre
uten at det oppstår fare for vedlikeholdspersonale
eller andre personer.
Forsiktighetstiltak
Egnede forsiktighetstiltak innebærer rengjøring før
demontering, filtrert ventilasjon som våt-/tørrsu-
geren demonteres fra, rengjøring av vedlikeholds-
området og egnet, personlig verneutstyr.
Ved gjennomføring av vedlikehold eller repara-
sjoner må alle tilsmussede gjenstander som ikke er
tilfredsstillende rengjort, kasseres. Slike gjen-
stander skal kasseres i tette poser i samsvar med
de gjeldende bestemmelsene for kassering av
denne typen avfall.
Redusert sugeeffekt:
Ta hensyn til informasjonen i kapittelet Rengjøring.
• Foldefilter (11) skittent? - rengjør.
• Er fleece-filterposen (9) full? - bytt.
• Er PE-filterposen (10) full? - bytt.
• Er beholderen (8) full? - tøm.
• Er dyse, rør eller slange tett?- rengjør.
Apparatet starter ikke:
• Står støpselet i stikkontakten?
• Er det strøm i strømnettet?
• Er nettledningen i orden?
• Er apparattoppen riktig satt på?
• Har vannsensoren slått av? - tøm beholderen; slå
av og på igjen.
• Er bryteren (1) i stilling " "? - Sett den på "I“.
Se kapittel 7.1.
• Våt-/tørrsugeren blir ikke slått av og på av et elek-
troverktøy, selv om bryteren (1) står i stillingen
" ". - koble elektroverktøyet til stikkontakten
(2).
Foreta ingen inngrep i apparatet. Ta
kontakt med et autorisert verksted eller
Metabo kundeservice (se kapittel 13. Repara-
sjon)
f
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbehør.
Se side 4.
A Fleece-filterposer
5 stk. = 1 sett
B PE-filterposer
5 stk. = 1 sett
C Foldefilter
D Sugeslange
E Munnstykke
F Gulvmunnstykke (metallutførelse)
G Universalmunnstykke
H Universalbørste
I Møbelmunnstykke
J Fugemunnstykke
K Gummimunnstykke
L Gulvmunnstykke-sett (med gulvinnsats og
innsats for våtsuging)
M Kombimunnstykke
Apparatene må kun repareres av elektrofagfolk!
Bruk bare originale reservedeler fra Metabo.
Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktøy som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.
Utbrukte apparater og tilbehør inneholder store
mengder rå- og kunststoffer som også kan kjøres
gjennom en gjenvinningsprosess.
Denne bruksanvisningen er trykt på papir som er
bleket uten klor.
Kun for EU-land: Elektriske apparater skal
ikke kastes i husholdningsavfallet! I henhold
til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, må apparater som
ikke lenger skal brukes, samles separat og retur-
neres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Forklaringer til opplysningene på side 2.
Med forbehold om endringer som følge av tekniske
forbedringer.
K =støvklasse. i henhold til EN 60335-2-69.
A =utvendige mål
11. Utbedring av feil
12. Tilbehør
13. Reparasjon
14. Miljøvern
15. Tekniske data
Side: 63
NORSK
no
64
U =nettspenning
F =nettfrekvens
I =strømopptak
N =strømledning
P1 =nominelt effektopptak
pU1 =maks. undertrykk (på slangen)
pU2 =maks. undertrykk (ved viften)
Vl/s1 =maks. volumstrøm (på slangen)
Vl/s2 =maks. volumstrøm (ved viften)
D max1 =maks. gjennomstrømningsmengde (på
slangen)
D max2 =maks. gjennomstrømningsmengde (på
viften)
V =maks. beholdervolum
m =vekt (uten nettkabel)
Typiske A-veide lydnivåer:
LpA =lydtrykknivå
LWA =lydeffektnivå
Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).
Bruk hørselsvern!
Måleverdier iht. EN 60704.
~ Vekselstrøm
Angitte tekniske data kan variere i henhold til
normene som gjelder til enhver tid.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Metabo ASA 25 L PC ennå.

Spør et spørsmål om Metabo ASA 25 L PC

Har du et spørsmål om Metabo ASA 25 L PC men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Metabo ASA 25 L PC. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ASA 25 L PC Metabo så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.