Makita VC2010L manual

Vis en manual for Makita VC2010L under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: VC2010L
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Russisk, Rumensk, Fransk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 24
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
25
Makita VC2010L
Viktige sikkerhetsinstrukser
Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal
oppbevares på et lett tilgjengelig sted.
Anvendelsesformål og tilsiktet bruk
Maskinen må
–
– kun benyttes av personer som er instruert i håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å
betjene maskinen
–
– kun brukes under oppsikt
–
– ikke brukes av barn
Maskinene som er beskrevet i denne bruksanvisningen er egnet for
–
– oppsugning av støv- og væsketyper
–
– ervervsmessig bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger, kontorer og utleieloka-
ler
–
– fjerning av støv med en eksponerings-grenseverdi over 1 mg/m³ (støvklasse L)
Drift av maskinen skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsin-
struksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal
også de anerkjente fagtekniske regler for sikkerhetsmessig og faglig riktig arbeidsutførelse følges.
Hos støvfjernere må det foreligge en tilstrekkelig luftutskiftningsrate i rommet hvis avluften fra maski-
nen går ut i rommet (følg i denne forbindelse gjeldende nasjonale bestemmelser).
Følgende materialer må ikke suges opp:
–
– Varme materialer (glødende sigaretter, varm aske osv.)
–
– 	
Brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syre, lut osv.)
–
– Brennbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesiumstøv osv.)
Før idriftsettelse
Før arbeidet påbegynnes skal maskinens betjeningspersonale informeres om
–
– håndtering av maskinen
–
– de farer det oppsugde materialet representerer
–
– sikker deponering av oppsugd materiale
Pass på at spenningen som er oppgitt på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen på
stedet. Vi anbefaler å kople til maskinen via en feilstrøm-sikkerhetsbryter. Nettilkoplingsledningen skal
regelmessig kontrolleres med hensyn til skader, f.eks. sprekkdannelse, og eldning. Hvis nettilkoplings-
ledningen er skadet, må den skiftes ut av Makita-Service eller av en elektriker før maskinen tas i bruk
igjen, slik at en potensiell faresituasjon forebygges. Ikke bruk maskinen hvis filter er skadet.
Oppsugning av væske
Før oppsugning av væske skal alltid filterposen fjernes og flottøren funksjonstestes. Hvis det dannes
skum eller kommer væske ut av maskinen må arbeidene øyeblikkelig avbrytes og smussbeholderen
tømmes.
Rengjøring av filterelementet
Ved redusert sugeytelse:
1.	 	
Innkopling av sugeren.
2.	 Steng munnstykkets eller sugeslangens åpning med håndflaten.
3.	 Trykk aktiveringsknappen for filterrengjøring tre ganger. Luftstrømmen som går gjennom maskinen
renser da lamellene i filterelementet for fastsittende støv.
Side: 25
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
26
Makita VC2010L
Tilkopling av elektroapparat
Stikkontakten på apparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i driftsinstruksen. Før tilkop-
ling av et apparat til apparatstikkontakten:
1.	 	 Slå av sugeren
2.	 	 Slå av apparatet som skal tilkoples
OBS! For apparatene som koples til apparatstikkontakten skal den tilsvarende driftsinstruksen og de
sikkerhetsinstrukser som er oppført i denne, følges.
F Vedlikehold, rengjøring og reparasjon
Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Før rengjøring og vedlike-
hold av maskinen må alltid nettstøpselet frakoples. Sugerens overdel må aldri spyles med vann: Fare
for personskader og kortslutning.
Ved vedlikehold og rengjøring må maskinen håndteres på en slik måte at den ikke utgjør en fare for
vedlikeholdspersonalet eller andre personer. Innenfor vedlikeholdsområdet gjelder følgende:
–
– Bruk filtrert tvangsventilasjon
–
– Bruk verneklær
–
– Rengjør vedlikeholdsområdet, slik at ingen farlige stoffer kan slippe ut i omgivelsenen
Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle forurensede deler som ikke er tilfredsstillende
rengjort
–
– Pakkes inn i tette poser
–
– Deponeres i samsvar med de forskrifter som gjelder for slik avfallsbehandling
Bruk av reservedeler og tilbehørsdeler som ikke er originale kan nedsette maskinens sikkerhet. Bruk
bare reservedeler og tilbehørsdeler fra Makita. Bruk kun de børster som følger med maskinen eller er
oppført i driftsinstruksen.
Minimum en gang årlig skal Makita-service eller en tilsvarende utdannet person utføre en støvteknisk
kontroll, f.eks. med hensyn til skader på filteret, maskinens lufttetthet og kontrollinnretningenes funk-
sjonsdyktighet.
Resirkulering av maskinen
I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske
apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved
spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler.
Garanti
For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt
forbeholdes.
Tilbehør
Filterelement P-70219
Filterpose (5 stykker) P-72899
Avfallspose (5 stykker) P-70297
Side: 26
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
27
Makita VC2010L
Tekniske data
VC2010L
EU CH GB AU US
Nettspenning Volt 230 240 120
Nettfrekvens Hz 50/60 60
Nettsikring A 16 10 13 10 15
EffektopptakIEC
Watt 1100 840
Tilkoplingsverdi for apparatstikkontakt Watt 1900 1200 1900 1300 600
Total tilkoplingsverdi Watt 3000 2300 3000 2400 1440
Luft-volumstrøm m³/h 216 127 cfm
Undertrykk hPa 180 73 in
Måleflate-lydtrykknivå fra 1 m avstand,
EN 60704-1
dB(A) 70
Arbeidsstøy dB(A) 67
Nettilkoplingsledning: Lengde m 7,5 10 7,5 6,2
Nettilkoplingsledning: Type H05RR-F 3G1,5 mm²
SJTW
AWG 14/3
Beskyttelsesklasse I
Beskyttelsestype IP X4
Radiostøydempingsgrad EN 55014-1
Støvklasse L
Beholdervolum l 19 5,0 gal
Bredde mm 377 14,8 in
Dybde mm 371 14,6 in
Høyde mm 501 19,7 in
Vekt kg 7,35 16,2 lb
EF-konformitetserklæring
Vi erklærer under vårt eneansvar at produktet er i samsvar med Rådets direktiv 2006/42/EC, 2006/95/
EC, 2004/108/EC og følgende standarder eller standard dokumenter:
EN ISO 12100-1 (2004)	 EN 55014-2 (2001)
EN ISO 12100-2 (2004)	 EN 61000-3-2 (2006)
EN 60335-2-69 (2004)	 EN 61000-3-3 (2005)
EN 55014-1 (2006)
	
Tomoyasu Kato 2009-02-23
Director
Ansvarlig produsent
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autorisert representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK 15 8JD, England

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita VC2010L ennå.

Spør et spørsmål om Makita VC2010L

Har du et spørsmål om Makita VC2010L men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita VC2010L. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med VC2010L Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.