SG180 manual
Makita SG180manual

Manual for Makita SG180 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 372 sider.

PDF 372 1.1mb

Vis en manual for Makita SG180 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita SG180 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita SG180. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SG180 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita SG180

Side: 1
| 229 | 1 Om denne bruksanvisningen ............ 230 1.1 Viktig informasjon .................................. 230 1.2 Symboler i bruksanvisningen ................ 230 2 Sikkerhetsinformasjon ....................... 230 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen . ................ 230 2.2 Elektrisk sikkerhet .................................  231 2.3 Personsikkerhet . ....................................  231 2.4 Bruk og behandling av ­ elektroverktøyet . ....................................  231 2.5 Service . .................................................. 232 2.6 Maskinspesifikk sikkerhets­ informasjon .  232 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet . ................ 232 2.6.2 Sikkerhet på arbeidsplassen . ................ 232 2.6.3 Elektrisk sikkerhet ................................. 233 2.6.4 Personsikkerhet . .................................... 233 2.6.5 Farer ved bruk og behandling av elektroverktøyet . .................................... 234 2.6.6 Service / vedlikehold / reparasjon ........... 236 2.6.7 Forklaring av piktogrammene på diamantfresen . ....................................... 236 3 Tekniske karakteristikker . ..................  237 3.1 Tekniske data . ........................................  237 3.2 EU-samsvarserklæring ......................... 238 3.3 Maskinkarakteristikker .......................... 238 3.4 Maskin- og betjeningselementer . .......... 238 3.5 Riktig bruk . ............................................. 238 4 Før arbeidet starter ............................. 239 5 Drift og betjening ................................ 239 5.1 Montere eller skifte diamant­ skiver for tørrskjæring ........................................... 239 5.2 Stille inn skjæredybde ........................... 240 5.3 Tilkobling av støvavsuging .................... 240 5.4 Slå på og frese med diamant­ fresen ...... 240 5.5 Avslutning av freseprosessen ...............  241 6 Rengjøring ...........................................  241 7 Overhaling . ...........................................  241 8 Omgang med diamantskiver for tørrskjæring .........................................  242 9 Kassering .............................................  242 Impressum Versjon: V01/2015-02 Copyright: Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Videreformidling og mangfoldiggjøring av dette dokumentet samt bruk og formidling av innholdet er forbudt, med mindre det er skriftlig godkjent. Ignorering medfører krav om skadeerstatning. Vi forbeholder oss alle rettigheter til registrering av patent, varemerke eller opphavsrettslig beskyttet design. Denne bruksanvisningen er laget med omhu. MAKITA overtar imidlertid ikke ansvar for eventuelle feil i denne bruksanvisningen og følgene av disse. Det overtas heller ikke ansvar for direkte skader eller følgeskader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet. Ved bruk av apparatet skal nasjonale sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om arbeidervern samt informasjonen i denne bruksanvisningen, overholdes. Alle produktbetegnelser og merkenavn som brukes, er innehaverens eiendom og er ikke eksplisitt merket. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet. Innhold
Side: 2
| 230 | NO Forsiktig „FORSIKTIG“ varsler om en fare som kan forårsake lette eller middels personskader eller materielle skader. Î Î Denne pilen viser de aktuelle tiltakene for å unngå faren. Merknad „Merknad“ gir deg bruksanbefalinger og nyttige tips. 2 Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Les all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger. Hvis disse ikke overholdes, kan det forårsake alvorlige personskader. Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for senere bruk. Begrepet "elektroverktøy" som brukes i sikkerhetsinformasjonen, gjelder for verktøy som kobles til strømnettet (med strømkabel) og batteridrevet verktøy (uten strømkabel). 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen a) Hold arbeidsområdet rent og sørg for god belysning. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan forårsake ulykker. b) Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy genererer gnister som kan antenne støv eller damper. c) Hold barn og andre personer på avstand når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over apparatet. 1 Om denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder all viktig informasjon for sikker omgang med diamantfresene. Diamantfresen kalles "apparat" eller "maskin" i denne bruksanvisningen. Bildehenvisninger Henvisninger til bilder som befinner seg i begynnelsen av bruksanvisningen, vises med dette symbolet  1  i teksten (her henvises det for eksempel til bilde nr. 1). 1.1 Viktig informasjon Les bruksanvisningen Før oppstart av alle arbeider med og på maskinen skal denne bruksanvisningen samt sikkerhetsinformasjonen og fareanvisningene leses grundig og følges. Oppbevar alltid bruksanvisningen ved maskinen. Det må alltid brukes godkjent filtermaske over munn og nese! 1.2 Symboler i bruksanvisningen Fare „FARE“ varsler om en fare som vil forårsake umiddelbar død eller alvorlige personskader. Î Î Denne pilen viser de aktuelle tiltakene for å unngå faren. ADVARSEL „ADVARSEL“ varsler om en fare som kan forårsake umiddelbar død eller alvorlige personskader. Î Î Denne pilen viser de aktuelle tiltakene for å unngå faren.
Side: 3
| 231 | 2.2 Elektrisk sikkerhet a) Tilkoblingspluggen for elektroverktøyet må passe i stikkontakten. Pluggen må aldri forandres på noen måte. Ikke bruk adapterplugger sammen med maskiner med beskyttelsesjording. Uforandrede plugger og egnede stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. b) Unngå kroppskontakt med jordete flater, slik som rør, varmeapparater, komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko of elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c) Hold elektroverktøy unna regn eller fukt. Hvis det trenger vann inn i elektroverktøyet, er det større fare for elektrisk støt. d) Ikke bruk kabelen til andre formål, til å bære elektroverktøyet eller til å trekke pluggen ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige maskindeler. Skadde kabler eller kabler som har viklet seg fast, øker risikoen for elektrisk støt. e) Når du arbeider med elektroverktøyet utendørs, må du kun bruke skjøteledninger som er egnet for bruk utendørs. Bruk av skjøteledninger som er egnet for bruk utendørs, reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis bruk av elektroverktøyet i fuktige omgivelser ikke kan unngås, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter (FI-bryter med maks. 10 mA utløsestrøm) reduserer faren for elektrisk støt. 2.3 Personsikkerhet a) Vær oppmerksom på hva du gjør og vær fornuftig ved arbeid med elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøyet hvis du er trett eller påvirket av stoff, alkohol, eller medikamenter. Bare et øyeblikks uaktsomhet under bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader. b) Bruk personlig beskyttelsesutstyr og bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr som f.eks. støvmaske, sklifaste vernesko, hjelm eller hørselvern, avhengig av type elektroverktøy og bruk, reduserer faren for skader. c) Unngå uønsket oppstart. Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømforsyningen og/eller kobler til batteriet, tar det opp eller bærer det. Hvis du har en finger på bryteren når du bærer elektroverktøyet, eller hvis maskinen kobles til strømforsyningen når knappen er på, kan det oppstå ulykker. d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan forårsake skader. e) Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for at du står trygt og hold balansen til enhver tid. På denne måten kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner. f) Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan fanges inn av bevegelige deler. g) Hvis det kan monteres støvavsugings- og -oppsamlingsinnretninger, må du forsikre deg om at disse er koblet til og brukes på riktig måte. Bruk av støvavsuging kan redusere skader som forårsakes av støv. 2.4 Bruk og behandling av ­ elektroverktøyet a) Ikke overbelast maskinen. Bruk elektroverktøy som er beregnet til arbeidet. Med egnet elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte arbeidsmiljøet. b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås på eller av, er farlig, og må repareres. c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller ta ut batteriet før du foretar innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger bort maskinen. Disse forsiktighetsreglene forhindrer uaktsom start av elektroverktøyet. d) Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Du må ikke la maskinen brukes av personer som ikke er kjent med den eller som ikke har lest bruksanvisningen. Elektroverktøy er farlig hvis det brukes av uerfarne personer.
Side: 4
| 232 | NO e) Ta godt vare på elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet og at elektroverktøyets funksjon ikke påvirkes. Få skadde deler reparert før du bruker maskinen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som tas godt vare på og har skarpe skjærekanter, kommer ikke så ofte i klem og er lettere å føre. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, innsatsverktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og oppgaven som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til annet enn det som er tenkt, kan føre til farlige situasjoner. 2.5 Service a) Elektroverktøyet skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk og kun med originale reservedeler. Slik sørger du for at sikkerheten for elektroverktøyet opprettholdes. 2.6 Maskinspesifikk sikkerhets­ informasjon 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet • Personer under 16 år skal ikke bruke denne maskinen. • Betjeningspersonalet må være kjent med innholdet i denne bruksanvisningen. 2.6.2 Sikkerhet på arbeidsplassen • Før du skjærer i bærevegger må du konsultere ansvarlig statiker, arkitekt eller byggeledelse. • Sikre arbeidsområdet også bak gjennombruddssteder. Usikrede arbeidsområder kan sette deg og andre i fare. • Vær oppmerksom på åpne og skjulte strøm-, vann og gassledninger. Bruk egnede søkeapparater til å finne skjulte forsyningsledninger, eller kontakt den lokale leverandøren. Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brann og elektrisk støt. Skader på gassledninger kan forårsake eksplosjon. Inntrenging i en vannledning kan forårsake materielle skader eller elektrisk støt. • Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av brennbare materialer. Gnister kan antenne disse materialene. • Pass på at kabler ikke blir til snublefeller for andre personer. Snubling i kabler kan forårsake alvorlige skader. • Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast av strammeinnretninger eller en skruestikke, er sikrere enn et som holdes fast for hånd. • Unngå støvansamlinger på arbeidsplassen. Støv antennes lett. • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i lukkede rom. Fare på grunn av støvutvikling og redusert sikt.
Side: 5
| 233 | • Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metaller kan være helsefarlige og forårsake allergiske reaksjoner, luftveissykdommer og/eller kreft. Asbestholdig material skal kun bearbeides av fagfolk. f f Bruk en støvavsuging som passer for materialet så fremt det er mulig (f.eks. en spesialstøvsuger fra MAKITA). f f Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. f f Det anbefales å bruke pustemaske med filterklasse P2 eller P3 (iht. DIN EN 149:2001). Følg forskriftene som gjelder for materialene som skal bearbeides i det landet du befinner deg. 2.6.3 Elektrisk sikkerhet • Før hver bruk må du kontrollere elektroverktøyet, tilkoblingsledningen og pluggen med tanke på skader. Et skadet apparat er farlig og ikke lenger driftssikkert. • Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen for strømkilden må stemme overens med opplysningene på elektroverktøyets typeskilt. • Under drift av elektroverktøyet ved mobile strømgeneratorer kan det forekomme effekttap eller utypisk adferd ved innkobling. • Ikke bruk elektroverktøyet hvis kabelen er skadet. Ikke ta i den skadde kabelen eller trekk i nettpluggen hvis kabelen skades under arbeidet. Skadde kabler øker risikoen for elektrisk støt. • Bruk bare skjøteledninger som er egnet for maskinens inngangseffekt og har en minimum lederstyrke på 1,5 mm2 . Hvis du bruker en kabeltrommel, må du alltid rulle opp hele kabelen. Kabelen som er rullet opp, kan overopphetes og begynne å brenne. • Rengjør luftespaltene i elektroverktøyet regelmessig, og blås dem tørre. Stikk aldri inn skrutrekkere eller andre gjenstander i luftespaltene. Ikke dekk til luftespaltene. Motorviften trekker støv inn i huset, og kraftig opphopning av metallstøv kan forårsake elektriske farer. • Som følge av ytre elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. nettspenningssvingninger, elektrostatiske utladninger), kan elektroverktøyet slå seg av automatisk. I slike tilfeller må du slå elektroverktøyet av og deretter på igjen. • Ikke bruk innsatsverktøy som krever flytende kjølemiddel. Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan forårsake elektrisk støt. 2.6.4 Personsikkerhet • Bruk personlig beskyttelsesutstyr, og bruk følgende avhengig av arbeidssituasjonen: Heldekkende ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttelse eller vernebriller, hjelm og spesialforkle. Beskytt deg mot deler som slynges ut med hjelm, vernebriller eller ansiktsbeskyttelse samt et forkle ved behov. Hørselvern Det vanlige A-evaluerte lydtrykknivået for dette elektroverktøyet ligger over 85 dB (A) når arbeidet pågår. Hvis du utsettes for kraftig støy over lang tid, risikerer du hørselsskader og i verste fall hørselstap. Antivibrasjons- beskyttelseshansker Ved en utløseverdi A (8) for arm- hånd-vibrasjoner på over 2,5 m/s2 anbefales bruk av antivibrasjons- beskyttelseshansker. Sklisikre vernesko Støvmaske, filtermaske for munn og nese eller pustemaske Fint mineralstøv kan forårsake helseskader hvis det pustes inn. Det anbefales å bruke pustemaske med filterklasse P2 eller P3 (iht. DIN EN 149:2001). Arbeid med diamantskiver for tørrskjæring er sliping som genererer svært fint støv. Ved fresing av kvartsholdige materialer er faren for silikose svært stor, derfor skal maskinen i prinsippet kun brukes sammen med en egnet støvavsuging (f.eks. en spesialstøvsuger fra MAKITA). • Hvis det er andre personer til stede, må du passe på at de holder sikker avstand til arbeidsområdet. Alle som trer inn i arbeidsområdet, må bruke personlig beskyttelsesutstyr. Deler av arbeidsstykket eller et brukket innsatsverktøy kan slynges bort og forårsake skader også utenfor det direkte arbeidsområdet.
Side: 6
| 234 | NO • Hold apparatet bare i de isolerte gripeflatene når du utfører arbeider hvor innsatsverktøyet kan treffe på skjulte strømledninger eller egen nettkabel. Kontakt med en spenningsførende ledning kan overføre spenning til maskindeler og forårsake elektrisk støt. • Hold nettkabelen unna bevegelige innsatsverktøy. Hvis du mister kontrollen over maskinen, kan nettkabelen bli kuttet av eller hekte seg fast og dra med seg hånden eller armen din inn i det roterende innsatsverktøyet. • Ikke legg fra deg elektroverktøyet før innsatsverktøyet har stoppet helt. Det roterende innsatsverktøyet kan komme i kontakt med oppbevaringsflaten og føre til at du mister kontrollen over elektroverktøyet. • Ikke la elektroverktøyet gå når du bærer det. Klærne dine kan hekte seg fast i det roterende innsatsverktøyet ved tilfeldig kontakt, og innsatsverktøyet kan bore seg inn i kroppen. • Innsatsverktøy må ikke rettes mot, berøre eller hekte seg fast i egne eller andres kroppsdeler når maskinen er på. 2.6.5 Farer ved bruk og behandling av elektroverktøyet • Bruk bare diamantskiver for tørrskjæring til elektroverktøyet. Selv om du kan feste tilbehøret på elektroverktøyet, er dette ingen garanti for sikker bruk. • Tillatt turtall for innsatsverktøyet må være mist så høyt som maks. turtall som er angitt på elektroverktøyet. Tilbehør som roterer raskere enn tillatt, kan ødelegges og slynges bort. • Diamantskiver for tørrskjæring skal kun brukes på de måtene som anbefales. F.eks.: Ikke slip med siden på en diamantskive for tørrskjæring. Diamantskiver for tørrskjæring er laget for fjerning av material med kanten av skiven. Kraft som virker på disse slipeskivene fra siden, kan ødelegge dem. • Skift verktøy forsiktig og bare med feilfritt monteringsverktøy som er beregnet til dette arbeidet. Trekk ut nettpluggen før du begynner å skifte verktøyet. Med det spesiallagede monteringsverktøyet unngår du skader på elektro- og innsatsverktøyet. • Bruk alltid uskadet monteringsmaterial med riktig størrelse for den diamantskiven du har valgt til tørrskjæringen. Egnet monteringsmaterial støtter diamantskiven og reduserer på denne måten faren for at skiven brekker. • Utvendig diameter og tykkelse på innsatsverktøyet må oppfylle målene for elektroverktøyet. Innsatsverktøy som er målt feil, kan ikke skjermes eller kontrolleres godt nok. • Diamantskiver for tørrskjæring, monteringsmaterial (flenser) eller annet tilbehør må passe nøyaktig på elektroverktøyets spoler. Innsatsverktøy som ikke passer nøyaktig på elektroverktøyets spoler, vil rotere ujevnt, vibrere kraftig og kan gjøre at du mister kontrollen. • Ikke bruk skadet innsatsverktøy. Før hver gang du bruker innsatsverktøy, må du se etter avsplitting og sprekker. Hvis elektroverktøyet eller innsatsverktøyet faller ned, må du kontrollere om det er skadet eller bruke et uskadet innsatsverktøy. Hvis du har kontrollert og tatt i bruk innsatsverktøyet, må du og personer som befinner seg i nærheten holde seg utenfor området for det roterende innsatsverktøyet og la elektroverktøyet gå med maks. turtall i ett minutt. Skadet innsatsverktøy brekker som oftest i denne testperioden. • Etter at diamantskivene for tørrskjæring er montert og før innkobling må du kontrollere om skivene er riktig montert og kan rotere fritt. Forsikre deg om at diamantskivene for tørrskjæring ikke berører beskyttelsesdekslet eller andre deler. • Ikke utsett elektroverktøy for ekstrem varme eller kulde. Ved ekstrem varme og/eller kulde kan det oppstå mekaniske og elektriske skader. • La innsatsverktøyet, verktøyholdere og andre deler i umiddelbar nærhet av arbeidsområdet avkjøles etter bruk. Apparatene kan være svært varme etter bruk. Det er fare for skader hvis delene berøres. • Ekstra skjold eller andre deler som ikke er MAKITA-spesifikke, skal ikke skrus eller nagles fast på motor-, håndtaks-, drev- og beskyttelseshus. Elektroverktøyet kan da skades og det kan oppstå funksjonsfeil.
Side: 7
| 235 | • Unngå unødig støyutvikling. • Følg sikkerhetsinformasjonen og arbeidsanvisningene for tilbehøret som brukes. Tilbakeslag og tilhørende sikkerhetsinformasjon Tilbakeslag er er en brå reaksjon på at et roterende innsatsverktøy kommer i klem eller blokkeres, f.eks. diamantskiven for tørrskjæring. Fastklemming eller blokkering fører til at det roterende innsatsverktøyet stopper brått. På denne måten akselereres et ukontrollert elektroverktøy mot innsatsverktøyets dreieretning på blokkeringsstedet. Hvis f.eks. en diamantskive for tørrskjæring henger fast i arbeidsstykket eller blokkeres, kan den kanten på diamantskiven som griper inn i arbeidsstykket, vikle seg inn, og dette kan føre til at diamantskiven brekker eller til tilbakeslag. Diamantskiven for tørrskjæring beveger seg da mot eller fra betjeningspersonen avhengig av skivens dreieretning på blokkeringsstedet. Diamantskiven kan brekke. Et tilbakeslag er et resultat av feil bruk av elektroverktøyet. Det kan forhindres med egnede forsiktighetsregler som beskrevet nedenfor. • Når du slår på elektroverktøyet og mens arbeidet pågår, må du holde det godt fast i begge håndtakene og ha kroppen og armene i en posisjon der du kan fange opp tilbakeslagskrefter eller reaksjonsmomenter ved start. Sett alltid maskinen fast på de to rullene. Betjeningspersonen kan beherske tilbakeslags- og reaksjonskreftene med egnede forsiktighetsregler. • Ikke blokker en diamantskive for tørrskjæring med for høyt presstrykk eller for rask fremføring. Ikke lag alt for dype snitt. Hvis diamantskiven overbelastes, øker belastningen og tendensen til at den kommer på kant eller blokkeres, og dermed øker også muligheten for tilbakeslag eller brudd på slipeskiven. • Du må aldri holde hånden i nærheten av roterende innsatsverktøy. Innsatsverktøyet kan bevege seg over hånden din ved tilbakeslag. • Hold kroppen unna området elektroverktøyet beveger seg i ved tilbakeslag. Tilbakeslaget driver elektroverktøyet i motsatt retning fra diamantskivens bevegelse på blokkeringsstedet. • Arbeid spesielt forsiktig i områder ved hjørner, skarpe kanter osv. Forhindre at innsatsverktøyet spretter tilbake fra arbeidsstykket og kommer i klem. Det roterende innsatsverktøyet har en tendens til å komme i klem ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det spretter tilbake. Dette forårsaker tap av kontroll eller tilbakeslag. • Ikke bruk kjeder eller fortannede sagblader eller segmenterte diamantskiver for tørrskjæring med mer enn 10 mm brede spalter. Slike innsatsverktøy forårsaker ofte tilbakeslag eller tap av kontroll over elektroverktøyet. • Hvis diamantskivene for tørrskjæring er fastklemt eller du avbryter arbeidet, må du slå av apparatet og holde det i ro til skiven har stoppet helt. Prøv aldri å trekke en diamantskive som fremdeles roterer, ut av snittet, da dette kan føre til tilbakeslag. Finn og fjern årsaken til fastklemmingen. • Ikke slå på elektroverktøyet igjen mens det er i arbeidsstykket. La diamantskiven for tørrskjæring først nå sitt maksimale turtall før du forsiktig fortsetter snittet. Ellers kan skiven komme i klem, sprette ut av arbeidsstykket eller forårsake tilbakeslag. • Støtt opp plater eller grove arbeidsstykker for å redusere faren for tilbakeslag på grunn av en fastklemt diamantskive for tørrskjæring. Store arbeidsstykker kan bøye seg under sin egen vekt. Arbeidsstykket må først støttes opp på begge sider, både i nærheten av delesnittet og på kanten. • Vær spesielt forsiktig ved "lommesnitt" i eksisterende vegger eller andre områder du ikke kan se inn i. Diamantskiven som føres inn, kan forårsake tilbakeslag hvis den føres inn i gass- eller vannledninger, elektriske ledninger eller andre objekter.
Side: 8
| 236 | NO 2.6.6 Service / vedlikehold / reparasjon • Hvis elektroverktøyet har falt ned eller vært påvirket av fuktighet, må det kontrolleres. Et eventuelt skadet elektroverktøy er farlig og ikke lenger driftssikkert. Før videre bruk må elektroverktøyet kontrolleres av vår kundeservice eller av et godkjent MAKITA- verksted. • Reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal kun utføres av et godkjent MAKITA-verksted. Hvis ikke, gjelder ikke garantien fra MAKITA. • Sikre at det ved behov bare brukes MAKITA- reservedeler og originalt MAKITA-tilbehør. Originale deler kan skaffes fra en autorisert forhandler. Ved bruk av ikke-originale deler kan maskinskader og økt fare for ulykker ikke utelukkes. • Regelmessig vedlikehold av MAKITA eller en vedlikeholds- og reparasjonsbedrift som er godkjent av MAKITA, er en forutsetning. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy. 2.6.7 Forklaring av piktogrammene på diamantfresen CE-merket på et produkt betyr at produktet oppfyller med alle gjeldende europeiske forskrifter og har gjennomgått de samsvarsevalueringene som kreves. Apparat i beskyttelsesklasse II Maskinen er isolert og har derfor ingen berørbare metalldeler som kan være spenningsførende ved feil. Det finnes ingen jordledning. Miljøvennlig kassering av gamle apparater Gamle apparater inneholder verdifulle, resirkulerbare materialer som bør resirkuleres. Batterier, smøremidler og liknende stoffer må ikke havne i naturen. Du må derfor kassere gamle apparater via egnete oppsamlingssystemer. Bruk hørselvern! Det vanlige, A-vurderte lydtrykksnivået for dette elektroverktøyet ligger over 85 dB (A) under arbeidet – bruk hørselvern! Bruk beskyttelsesutstyr! Les bruksanvisningen! Før oppstart av alle arbeider med og ved maskinen skal denne bruksanvisningen samt sikkerhetsinformasjonen og fareanvisningene leses grundig og overholdes.
Side: 9
| 237 | 3 Tekniske karakteristikker 3.1 Tekniske data Diamantfrestype SG150 SG180 Produsent MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Driftsspenning (V/Hz) ~230 / 50 / 60 Inngangseffekt (W) 1800 1800 Verneklasse  / II  / II Turtall (min-1 ) 7800 4100 Skivediameter (mm) 150 185 Maksimal skivetykkelse (mm) 3,5 3,5 Fresebredde (mm) 7 – 35 9 – 43 Fresedybde (mm) 7 – 45 15 – 60 Vekt (kg) Maskin 1) 5,6 6,6 Grenseskive 0,220 0,380 Turtallselektronikk ja ja Lydmåling 2) K = 3 dB LpA (lydtrykk) dB (A) 95 99 LWA (lydeffekt) dB (A) 106 110 Vibrasjonsmåling: 3) K = 1,5 m/s2 Håndtak foran (11)  1 m/s2 2,79 2,11 Håndtak bak (2)  1 m/s2 3,73 3,24 1) Vekt uten innsatsverktøy og tilkoblingsledning. 2) Måleverdier for støyutslipp iht. EN 60745. Bruk hørselvern! 3) Totale vibrasjonsverdier (vektorsum av tre retninger) registrert iht. EN 60745. Vibrasjonsutslippsverdiene som er oppgitt i denne bruksanvisningen, er målt i henhold til en måleverdi som er normert i EN 60745, og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. De egner seg også til foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. De angitte vibrasjonsutslippsverdiene representerer hovedbruksmåtene for elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet brukes på andre måter, med avvikende innsatsverktøy eller er dårlig vedlikeholdt, kan dette føre til at vibrasjonsbelasningen øker betydelig hele tiden mens arbeidet pågår. For nøyaktig vurdering av vibrasjonsutslippsverdiene må det tas hensyn til tidene apparatet er slått av eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen kraftig for det totale arbeidstidsrommet. ADVARSEL Helsefare på grunn av vibrasjon. Î Î For å beskytte operatøren må det iverksettes ekstra sikkerhetstiltak, f.eks. bruk av antivibrasjons-beskyttelseshansker, riktig vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, at hendene holdes varme og god organisering av arbeidsforløpet.
Side: 10
| 238 | NO 3.4 Maskin- og betjeningselementer (Se bilde  1 ) 1 PÅ/AV-bryter 2 Håndtak 3 Bakre løperulle 4 Stuss for tilkobling av støvsugerslange 5 Dreieretningspil 6 Presskive 7 Unbrakoskrue (venstregjenget) 8 Diamantskive for tørrskjæring 9 Beskyttelsesdeksel 10 Fremre løperull 11 Fremre håndtak 12 Grønn LED 13 Rød LED  Arbeidsretning 3.5 Riktig bruk Diamantfresene som er oppført i denne bruksanvisningen, er bare godkjent for tørrskjæring i murverk (teglstein, kalksandstein og bruddstein) og betong. De skal ikke brukes til våtskjæring og skjæring i metall, glass, tre osv. • Følg forskriftene som gjelder for materialene som skal bearbeides i det landet du befinner deg. • Diamantfresene er bare godkjent for bruk sammen med en støvsuger som er egnet for steinstøv (f.eks. MAKITA spesialstøvsuger). ADVARSEL Fare for skader hvis en diamantskive for tørrskjæring sprekker (deler slynges rundt). Î Î Diamantskiver for tørrskjæring er konstruert for rette snitt. Ved skjæring av kurver deformeres skiven, og det oppstår margsprekker og segmentomriss. • Diamantskiver for tørrskjæring må ikke utsettes for trykk fra siden. • Diamantskiver for tørrskjæring må aldri brukes til skrubbsliping. 3.2 EU-samsvarserklæring Makita erklærer med dette at følgende maskin: Betegnelse: Diamantfres Modell/type: SG150, SG180 oppfyller alle bestemmelser i følgende europeiske direktiver: 2006/42/EG 2014/30/EU 2011/65/EU Produksjonen skjer i overensstemmelse med følgende normer og spesifikasjoner: EN 60745 Den tekniske dokumentasjonen iht. 2006/42/EG kan bestilles fra: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 02.02.2015 Yasushi Fukaya Forretningsfører Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 3.3 Maskinkarakteristikker Maskinene har spesialutviklet elektronikk. De overvåker turtallet og bidrar med indikatorlampene grønn/rød (posisjon 13 og 14, se bilde  1 ) til best mulig progresjon i arbeidet og til arbeidsforhold som skåner verktøyet. Optiske signaler grønn: Turtall for optimal freseeffekt rød: Turtallet er for lavt – utkobling Hvis dette varselsignalet ikke tas hensyn til, dvs. at hastigheten på fremføringen ikke reduseres, kobler elektronikken ut ved overbelastning. Etter stillstand må diamantskivene for tørrskjæring tas ut av spalten. Maskinen kan startes igjen med en gang.
Side: 11
| 239 | 4 Før arbeidet starter For å garantere sikkert arbeid med diamantfresen må følgende punkter tas hensyn til før all bruk: • Les all sikkerhetsinformasjon og alle fareanvisninger i denne bruksanvisningen nøye. • Bruk beskyttelsesklær som f.eks. hjelm, ansiktsbeskyttelse eller vernebriller, beskyttelseshansker og et forkle ved behov. • Spenningen som er oppført på typeskiltet, må være identisk med nettspenningen. • Kontroller maskinen, tilkoblingsledningen og pluggen før all bruk. • Koble til en egnet støvavsuging (f.eks. MAKITA spesialstøvsuger). ADVARSEL Fare for skader hvis en diamantskive for tørrskjæring sprekker. Î Î Bruk bare diamantskiver med et tillatt turtall som er minst like høyt som det høyeste tomgangsturtallet til diamantfresen, og følg produsentens anvisninger for montering og bruk av diamantskivene for tørrskjæring. • Bruk kun diamantskiver for tørrskjæring fra MAKITA. Skivene må være laget for det spesielle bruksområdet. • Bruk kun diamantskiver som er godkjent for dobbelskjæredrift. • Følg merknadene for omgang med diamantskiver for tørrskjæring (se side 242). • Det er viktig at målene på diamantskivene for tørrskjæring tas hensyn til. Hulldiameteren må passe på drivakselen uten klaring (Ø 22,2 mm). • Ikke bruk reduksjonsstykker eller adaptere ved montering av diamantskivene for tørrskjæring. • Før arbeidet påbegynnes, må du kontrollere at diamantskivene sitter som de skal og at de er festet på riktig måte. 5 Drift og betjening 5.1 Montere eller skifte diamant­ skiver for tørrskjæring Hvis diamantfresen brukes med to eller flere diamantskiver for tørrskjæring, må du bytte plass på disse av og til slik at de slites jevnt. Ujevnt slitte diamantskiver må ikke kombineres med hverandre. Diamantfresen kan også brukes med bare én diamantskive for tørrskjæring. Montering og utskifting av diamantskiver for tørrskjæring ved: • 2 Sett den første diamantskiven for tørrskjæring (1) inn på drivakselen (3). • 3 Vær oppmerksom på dreieretningspilene på huset (6) og diamantskiven for tørrskjæring (9). • 2 Sett avstandsskivene (5) inn på drivakselen (3) i henhold til ønsket sporbredde. • 2 Sett den andre diamantskiven for tørrskjæring (1) inn på drivakselen (3). • 3 Vær oppmerksom på dreieretningspilene på huset (6) og diamantskiven for tørrskjæring (9). Ved drift med bare én diamantskive for tørrskjæring faller dette monteringstrinnet ut. • 2 Sett resten av avstandsskivene (5) inn på drivakselen (3). Drivakselen (3) må stikke ut for at presskiven (2) skal kunne sentreres. Merknad Boringen i trykkskiven er ikke plassert i midten. • 2 / 3 Sett på presskiven (2). Gjengene i drivakselen (3) må dekke boringen i presskiven (2). Merknad Unbrakoskruen er venstregjenget. • 2 / 3 Skru fast presskiven (2) på drivakselen (3) med unbrakoskruen (4) (venstregjenget). • 3 Trekk til med en gaffelnøkkel SW13 (8) (10 Nm) mens du holder fast presskiven (2) med hakenøkkelen (7). • Kontroller at diamantskivene for tørrskjæring sitter godt. Diamantskivene for tørrskjæring må monteres som beskrevet over og de må kunne rotere fritt.
Side: 12
| 240 | NO Merknad Hvis ikke diamantskivene for tørrskjæring sitter godt fast, må det monteres enda en 2 mm avstandsskive under presskiven. ADVARSEL Fare for personskader hvis diamantskiven for tørrskjæring brister (deler slynges ut), forårsaket av skadde diamantskiver som roterer ujevnt eller vibrerer. Î Î Ved testkjøring av maskinen holdes diamantskiven unna kroppen. Den må verken berøres eller gripes. Skadde diamantskiver for tørrskjæring som går ujevnt eller vibrerer, må skiftes umiddelbart. • Foreta en testkjøring på minst 30 sekunder uten belastning. 5.2 Stille inn skjæredybde • 4  / 5 Løsne unbrakomutteren (1) på beskyttelsesdekslet (2) med en gaffelnøkkel SW13. • 4  / 5 Still inn fresedybden (3) ved å dreie på beskyttelsesdekslet (2). • 4  / 5 Trekk til unbrakomutteren (1). 5.3 Tilkobling av støvavsuging • Kontroller at støvsugeren fungerer feilfritt. • 6 Sett støvsugerslangen (3) fast inn på stussen (2) for beskyttelsesdekslet (1). Merknad Stussen (2) er laget for å passe til sugeslangen (3) for en spesialstøvsuger fra MAKITA. 6 Avsugsslangen (3) er svært vanskelig å sette på stussen (2) for diamantfresen når den er kald. 5.4 Slå på og frese med diamant­ fresen • 7 Hold alltid diamantfresen fast med begge hender på håndtakene (2)/(6). • 7 Sett den fremre rullen (1) på veggen – diamantskiven for tørrskjæring må ikke berøre veggen. • 7 Slå på diamantfresen med bryteren (5) og vent til arbeidsturtallet er nådd – den grønne LED-en (3) tennes. • 7 Før diamantskivene for tørrskjæring jevnt inn i veggen – den grønne LED-en (3) skal ikke slukke. • 7 Når den bakre løperullen (7) ligger an mot veggen, kan diamantfresen skyves i retning mot den aktuelle spalten. • 1  / 7 Arbeidsretning  for diamantfresen. Forsiktig Diamantskiver for tørrskjæring kan bli butte eller ødelegges ved overoppheting. En overopphetet (blått belegg) diamantskive for tørrskjæring kan vanligvis ikke lenger skjerpes. Î Î Fremføringen kan bare være så stor som diamantskivene kan slipe ned materialet. Det må derfor ikke utøves for stor kraft på diamantskivene, og det må unngås at de kommer på kant. Følg merknadene for omgang med diamantskiver for tørrskjæring (se side 242). 7 Hvis fremføringen er for rask, tennes den røde LED-en (4). Reduser straks hastigheten på fremføringen til den grønne LED-en (3) lyser igjen. Hvis dette varselsignalet ikke tas hensyn til, dvs. at hastigheten på fremføringen ikke reduseres, kobler elektronikken ut ved overbelastning. Fare Fare for skader på grunn av ukontrollert tilbakeslag i diamantfresen, forårsaket av at diamantfresen kommer på kant i fresespalten. Î Î Vent alltid til diamantskivene for tørrskjæring står helt i ro før du tar diamantfresen ut av fresespalten. Da kan fresingen startes og fortsettes som beskrevet over (Se ”kap. 5.4 Slå på og frese med diamant­ fresen”).
Side: 13
| 241 | 6 Rengjøring Fare Fare for skader på grunn av elektrisk støt. Î Î Ta ut nettpluggen før alle arbeider på diamantfresen. Etter ethvert borearbeid må maskinen rengjøres. • Rengjør maskinen grundig og blås den ut med trykkluft. • Pass på at håndtakene er tørre og fettfrie. 7 Overhaling Fare Fare for skader på grunn av elektrisk støt. Î Î Ta ut nettpluggen før alle arbeider på diamantfresen. Diamantfresen må vedlikeholdes minst én gang i året. I tillegg trengs det vedlikehold etter hvert som kullbørstene slites. Bare vedlikeholds- og reparasjonsbedrifter som er godkjent av MAKITA, kan utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på maskinen. Pass på at det bare brukes originale MAKITA-reservedeler og originalt MAKITA-tilbehør. Merknad Hvis diamantskiven ikke har god nok skjæreeffekt, slås diamantfresen seg også av. I slike tilfeller må du kontrollere om du har valgt riktig diamantskive for det aktuelle bruksområdet. Følg merknadene for omgang med diamantskiver for tørrskjæring (se side 242). 5.5 Avslutning av freseprosessen Fare Fare for skader på grunn av ukontrollert tilbakeslag i diamantfresen, forårsaket av at diamantfresen kommer på kant i fresespalten. Î Î Vent alltid til diamantskivene for tørrskjæring står helt i ro før du tar diamantfresen ut av fresespalten. • 7 Slå av diamantfresen med bryteren (5). Når diamantskiven for tørrskjæring står helt stille, tar du fresen ut av spalten og legger den fra deg. Forsiktig Fare for brudd på diamantskivene for tørrskjæring! Î Î Bryt aldri ut steget med diamantskivene. • 8 Bryt ut steget i veggen med et egnet verktøy. Merknad Butte diamantskiver for tørrskjæring kan skjerpes med egnet material ved behov. Følg merknadene for omgang med diamantskiver for tørrskjæring (se side 242).
Side: 14
| 242 | NO 8 Omgang med diamantskiver for tørrskjæring • Kappeskiver må oppbevares, behandles og plasseres i henhold til produsentens anvisninger. • For myke diamantsegmenter: f f Ved svært høy bortføringseffekt slites diamantskivene for raskt. Utbedring: Materialet som skal bearbeides, krever diamantskiver med hardere binding. • For harde diamantsegmenter: f f Diamantkornene blir butte og bryter ikke ut av bindingen. Diamantskivene for tørrskjæring har ikke lenger skjæreeffekt. Utbedring: Materialet som skal bearbeides, krever diamantskiver med mykere binding. • Ved tap av skjæreeffekt (merkes på kraftig gnistregn) må diamantskivene skjerpes i slipende material, som f.eks. sandstein, med flere snitt. • Arbeid uten trykk – vekten av maskinen er tilstrekkelig. Økt trykk medfører økt slitasje. • For kraftig skjæretrykk kan forårsake materialtretthet i bæremetallet og dermed til sprekkdannelser. Før bruk må du forsikre deg om at det ikke finnes sprekker i diamantskivene for tørrskjæring. • Diamantskiver for tørrskjæring er konstruert for rette snitt. Ved skjæring av kurver deformeres bladet og det oppstår margsprekker og segmentomriss (Se ”kap. 3.5 Riktig bruk”) – Fare for skader!. • Diamantfresen skal først føres inn i veggen etter at arbeidsturtallet er nådd – grønn LED (3) tennes. • Etter ca. 2 minutter skjæretid skal maskinen gå 10 sekunder på tomgang slik at diamantskivene kan avkjøles. 9 Kassering Resirkuler apparatet og emballasjen på en miljøvennlig måte i henhold til de lover og regler som gjelder i det landet du befinner deg i.
Merke:
Makita
Produkt:
Sager
Model/navn:
SG180
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarian, Latvisk, Litauen, Albansk, Makedonsk