SA5040C manual
Makita SA5040Cmanual

Manual for Makita SA5040C på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 8 sider.

PDF 8 1.1mb
Makita SA5040Cmanual
Forige side

Vis en manual for Makita SA5040C under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita SA5040C men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita SA5040C. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SA5040C Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita SA5040C

Side: 1
2 PORTUGUÊS Anexo A: Declaração de conformidade da CE A empresa, na qualidade de fabricante: Makita Europe N.V., Endereço comercial: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Bélgica. Autorizamos Hiroshi Tsujimura a realizar a compilação do ficheiro técnico e declaramos, ao abrigo da nossa própria responsabilidade, que o(s) produto(s); Designação: Lixadeira Angular. Designação de tipo(s): SA5040C. Cumpre todas as indicações relevantes da 2006/42/EC, cumprindo ainda todas as indicações relevantes das seguintes Diretivas CE/UE: 2014/30/EU, 2011/65/EU e são fabricados de acordo com as seguintes Normas Harmonizadas: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018. Local da declaração: Kortenberg, Bélgica. Pessoa responsável: Hiroshi Tsujimura, Diretor – Makita Europe N.V. (data e assinatura na última página) DANSK Tillæg A: EF konformitetserklæring Vi som producenter: Makita Europe N.V., Forretningsadresse: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien, autoriserer Hiroshi Tsujimura til kompilationen af den tekniske fil og erklærer, under vores eneansvar, at produktet (produkterne), Betegnelse: Vinkelpolerer. Betegnelse for type (typer): SA5040C, opfylder alle de relevante betingelser for 2006/42/ EC og opfylder desuden alle de relevante betingelser i følgende EF/EU-direktiver: 2014/30/EU, 2011/65/EU og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende harmoniserede standarder: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018. Sted for erklæring: Kortenberg, Belgien. Ansvarlig person: Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V. (dato og underskrift på den sidste side) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Παράρτημα A: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Εμείς ως οι κατασκευαστές: Makita Europe N.V., Διεύθυνση επιχείρησης: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Βέλγιο. Εξουσιοδοτούμε τον Hiroshi Tsujimura για τη σύνταξη του τεχνικού αρχείου και δηλώνουμε, υπό την αποκλειστική ευθύνη μας, ότι το(α) προϊόν(τα), Χαρακτηρισμός: Γωνιακός λειαντής. Χαρακτηρισμός τύπου(ων): SA5040C. Ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/42/EC και επίσης ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Οδηγιών ΕΚ/ΕΕ: 2014/30/ EU, 2011/65/EU και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018. Τόπος της δήλωσης: Kortenberg, Βέλγιο. Υπεύθυνος: Hiroshi Tsujimura, Διευθυντής – Makita Europe N.V. (ημερομηνία και υπογραφή στην τελευταία σελίδα) TÜRKÇE Ek A: AT Uygunluk Beyanı Üretici olarak biz, iş adresi Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belçika olan Makita Europe N.V.; Hiroshi Tsujimura’yı teknik dosyanın hazırlanması için yetkilendiriyor ve tek sorumlu olarak Ürün Adı: Açılı Zımparalama Model adı: SA5040C olan ürünün/ürünlerin 2006/42/EC’nin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini, ayrıca 2014/30/EU, 2011/65/EU AT/AB Direktiflerinin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini ve EN 60745- 1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2 014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014- 2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018 Eşdeğer Standartlarına uygun olarak üretildiğini beyan ediyoruz. Beyan yeri: Kortenberg, Belçika. Sorumlu kişi: Hiroshi Tsujimura, Müdür – Makita Europe N.V. (tarih ve imza son sayfada bulunmaktadır) SVENSKA Bilaga A: EG-försäkran om överensstämmelse I egenskap av tillverkare: Makita Europe N.V., med företagsadress Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien, auktoriserar vi Hiroshi Tsujimura för sammanställningen av den tekniska dokumentationen och försäkrar under ansvar att produkten (eller produkterna) – Beteckning: Vinkelslipmaskin. Typbeteckning: SA5040C. – uppfyller alla relevanta bestämmelser i 2006/42/EC och även uppfyller alla relevanta bestämmelser i följande EG/EU-direktiv: 2014/30/EU, 2011/65/EU, samt är tillverkade i enlighet med följande harmoniserade standarder: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018. Plats för givande av försäkran: Kortenberg, Belgien. Ansvarig person: Hiroshi Tsujimura, Direktör – Makita Europe N.V. (datum och underskrift på sista sidan) NORSK Tillegg A: EF-samsvarserklæring Vi, som produsenter: Makita Europe N.V., Forretningsadresse: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia autoriserer Hiroshi Tsujimura til å kompilere den tekniske filen og erklærer under vårt eneansvar at produktet; Betegnelse: Vinkelsliper Modellbetegnelse: SA5040C. Oppfyller alle relevante bestemmelser i 2006/42/EC og oppfyller også alle bestemmelser i følgende EF/EU-direktiver: 2014/30/ EU, 2011/65/EU og er fremstilt i samsvar med følgende harmoniserte standarder: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018. Sted for erklæring: Kortenberg, Belgia. Ansvarlig: Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V. (dato og signatur på siste side)
Merke:
Makita
Produkt:
Pussemaskiner
Model/navn:
SA5040C
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Norsk, Rumensk, Gresk, Kinesisk, Kroatisk, Bulgarian