PLM5600N manual
Makita PLM5600Nmanual

Manual for Makita PLM5600N på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 208 sider.

PDF 208 1.1mb

Vis en manual for Makita PLM5600N under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita PLM5600N men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita PLM5600N. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLM5600N Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita PLM5600N

Side: 1
105 NORSK Forklaring til oversikten ADVARSEL: For din egen sikkerhets skyld må du lese denne bruksanvisningen før du prøver å bruke den nye enheten. Hvis ikke instruksjonene blir fulgt, kan dette føre til alvorlige personskader. Ta deg litt tid til å gjøre deg kjent med gressklipperen før bruk. 1. SYMBOLENE PÅ PRODUKTET 2. GENERELLE SIKKERHETSREGLER ADVARSEL: Når du bruker bensindrevne verktøy, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive anvisningene nedenfor. Dette vil redusere faren for alvorlige personskader og/eller skader på enheten. Les gjennom hele bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse. ADVARSEL: Denne maskinen produserer et elektromagnetisk felt under drift. Dette feltet kan i enkelte tilfeller forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livsfarlig personskade, anbefaler vi personer med medisinske implantater å konsultere deres lege og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker denne maskinen. Opplæring • Les nøye gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og sett deg inn i hvordan utstyret fungerer. • La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke gressklipperen. Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret. • Bruk aldri gressklipperen mens uvedkommende (særlig barn og kjæledyr) er til stede. • Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller faresituasjoner som kan oppstå for andre personer eller på deres eiendom. Forberedelser • Bruk alltid solid fottøy og langbukser når du bruker gressklipperen. Ikke bruk utstyret barbeint eller med åpne sandaler. • Inspiser området hvor utstyret skal brukes grundig, og fjern alle gjenstander som kan slenges vekk av maskinen. 1. Bremsekontrollhåndtak 2. Øvre håndtak 3. Selvkjørende kontrollhåndtak 4. Chokehendel 5. Starthåndtak 6. Snorføring 7. Sperreknapp 8. Gressoppsamler 9. Høydejusteringshendel 10. Sideutløpskanal 11. Sideklaff 12. Deksel 13. Tennplugg 14. Drivstofflokk 15. Oljelokk 16. Kabelklemme 17. Nedre håndtak 18. Hastighetshendel 19. Komposteringskile 20. Knapp 21. Oljelokk/peilepinne 22. Maks: øvre grense 23. Min: nedre grense 24. Sperreknapp 25. Filterdeksel Les bruksanvisningen. Hold tilskuere unna. Vær oppmerksom på hender og føtter mens maskinen er i bruk for å unngå personskader. Drivstoffet er brannfarlig, hold åpen ild borte. Ikke fyll på drivstoff mens motoren er i gang. Giftige gasser: Ikke bruk maskinen innendørs. Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller og øreplugger, mens gresset klippes. Ved reparasjonsarbeider, fjern tennpluggen og utfør reparasjonsarbeidet i samsvar med bruksanvisningen. Forsiktig: Motoren er varm.
Side: 2
106 • ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig. - Oppbevar drivstoffet i beholdere som er spesielt beregnet til dette formålet. - Etterfyll drivstoff kun utendørs, og ikke røyk under fylling av drivstoff. - Fyll på drivstoff før du starter motoren. Du må aldri fjerne lokket på drivstofftanken eller fylle på bensin mens motoren er i gang eller motoren er varm. - Hvis det søles drivstoff, må du ikke starte motoren, men flytte maskinen bort fra det tilsølte området for å unngå å skape en tennkilde før bensindampen har forsvunnet. - Sett alle lokkene til drivstofftank og beholder godt på igjen. • Erstatt defekte lyddempere. • Før bruk må du alltid inspisere maskinen for å sjekke at blader, bladbolter og skjæreverket ikke er slitt eller skadet. Erstatt hele settet av slitte eller skadde blader og bolter for å opprettholde balansen. Drift • Ikke start motoren på et innestengt område ettersom farlige karbonmonoksidgasser kan samle seg opp. • Bruk gressklipperen bare i dagslys eller ved god kunstig belysning. • Unngå å bruke gressklipperen i vått gress, der det lar seg gjøre. • Pass på at du har godt fotfeste i skråninger. • Gå, ikke løp. • For roterende maskiner med hjul, klipp på tvers av skråninger, aldri oppover og nedover. • Vær svært forsiktig under endring av retning i skråninger. • Ikke klipp i altfor bratte skråninger. • Vær uhyre forsiktig når du skal rygge eller trekke gressklipperen mot deg. • Stans bladet eller bladene hvis gressklipperen må skråstilles for transport når du må krysse andre bakkeunderlag enn gress og når du transporterer gressklipperen til og fra området hvor den skal brukes. • Du må aldri bruke gressklipperen hvis vernedekslene er defekte eller sikkerhetsinnretningene ikke er på plass, for eksempel ledeplater og/eller gressoppsamlere. • Ikke endre innstillingene på motorens turtallsregulator, og ikke kjør motoren med for stor hastighet. • Løsne alle inngrep for blader eller drivverk før du starter maskinen. • Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene og med føttene godt borte fra bladet eller bladene. • Ikke skråstill gressklipperen mens du starter motoren. • Ikke start motoren mens du står foran utløpsrennen. • Ikke plasser hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold deg hele tiden borte fra utløpsåpningen. • Du må aldri løfte eller bære en gressklipper mens motoren er i gang. • Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen: - før du fjerner tilstopninger eller blokkeringer i rennen, - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen, - etter at du har truffet et fremmedlegeme. Inspiser gressklipperen for skade, og reparer før du starter og bruker gressklipperen på nytt. - hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt (kontroller umiddelbart). • Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen: - hver gang du forlater gressklipperen, - før du etterfyller drivstoff. • Reduser gassens innstilling mens motoren slås av og, hvis motoren er utstyrt med en stengeventil, steng drivstofftilførselen etter at klippingen er ferdig. Vedlikehold og oppbevaring • Hold alle muttere, bolter og skruer strammet for å sikre at utstyret er i god driftsmessig stand. • Utstyret må aldri oppbevares innendørs med bensin i tanken, ettersom gasser kan nå en åpen flamme eller gnist. • La motoren avkjøle seg før gressklipperen plasseres i et lukket rom. • For å redusere brannfaren skal motoren, lyddemperen, batterirommet og bensinoppbevaringsområdet holdes fri for gress, løv eller overflødig fett. • Sjekk gressoppsamleren ofte for slitasje eller skader. • Erstatt slitte og skadde deler for å øke sikkerheten. • Hvis drivstofftanken må tappes, skal dette gjøres utendørs. ADVARSEL: Ikke berør roterende blader. ADVARSEL: Fylling av drivstoff skal kun skje i godt ventilert område med motoren avslått. 3. BESKRIVELSE AV DELER (Fig. 1) Inkludert A: Tennpluggnøkkel
Side: 3
107 4. TEKNISKE DATA 5. MONTERING 5-1 MONTERING AV FOLDEHÅNDTAKET 1. Fest det lavere håndtaket på håndtaksfestet med bolt, skive og sperreknapp. (Fig. 2, Fig. 3) 2. Sett sammen det øvre håndtaket og det nedre håndtaket med sperreknappen. (Fig. 4, Fig. 5) 3. Plasser kabelen rundt hullet i midten av det nedre håndtaket. Klem den med kabelklemmen og pass på at den er festet på utsiden av håndtaket. (Fig. 6) Ellers kan kabelen komme i klem ved å åpne/lukke bakdekslet. 5-2 JUSTERING AV HÅNDTAKET TIL EN PASSENDE HØYDE 1) Skru ut sperreknappen som festet det nedre håndtaket. 2) Beveg det nedre håndtaket opp eller ned; juster det til passende høyde. Det er 3 justeringshøyder å velge mellom på denne gressklipperen. Høydeposisjon 1 er den høyeste posisjonen for det nedre håndtaket; høydeposisjon 3 er den laveste. (Fig. 7) 3) Når du har justert det nedre håndtaket til passende høyde, fest det med sperreknappen. (Fig. 8) 5-3 MONTERE OG DEMONTERE GRESSOPPSAMLEREN 1. For å feste: Løft bakdekselet og sett gressoppsamleren på baksiden av gressklipperen. (Fig. 9, Fig. 10) 2. For å fjerne: Grip tak i og løft bakdekslet; fjern gressoppsamleren. 5-4 STARTHÅNDTAK Flytt starthåndtaket fra motoren til snorføringen. (Fig. 11) 5-5 KUTTEHØYDE Bruk utvendig trykk for å løsne spaken fra tannskiven. Flytt spaken frem eller tilbake for å justere høyden. (Fig. 12 og se klausul 7-9) 6. FUNKSJON Disse gressklipperne kan modifiseres fra sin vanlige funksjon, avhengig av formål: Fra gressklipper med baksamling til: 1. Komposteringsklipper eller som 2. Gressklipper med sideutslipp. Hva er kompostering? Under komposteringsklipping blir gresset klippet i ett arbeidstrinn, deretter oppkuttet og ført tilbake til gressplenen som naturlig gjødsel. Tips for komposteringsklipping: - Vanlig nedskjæring med maks 2 cm fra 6 cm til 4 cm gresshøyde. - Bruk en skarp klippekniv. - Ikke klipp vått gress. - Still inn maks. motorhastighet. - Flytt maskinen kun i arbeidstempo. - Rengjør komposteringskile, husets innside og klippebladet. Starte drift 6-1 Modifisering for komposteringsklipper ADVARSEL: Kun når motoren er stoppet og skjæreverket står stille. 1. Løft bakdekselet og fjern gressoppsamleren. 2. Skyv komposteringskilen inn i dekselet. Lås komposteringskilen med knappen inn i åpningen på dekselet. (Fig. 13, Fig. 14) 3. Senk bakdekslet på nytt. (Fig. 15) 4. Løft sideklaffen og fjern sideutløpskanalen. 6-2 Tilbakestilling for sideutslippsklipping Kun mens motoren og skjæreverket står stille! 1. Løft bakdekselet og fjern gressoppsamleren. 2. Skyv komposteringskilen inn i dekselet. Lås komposteringskilen med knappen inn i åpningen på dekselet. 3. Løft sideklaffen for sideutløpet. (Fig. 16) 4. Monter sideutløpskanalen for sideutløpet på støttestiften på sideklaffen. (Fig. 17) 5. Senk sideklaffen – klaffen ligger på sideutløpskanalen. (Fig. 18) Modell PLM5600 Motortype B&S 675EX-serien, ReadyStart Selvkjørende Ja Motorens slagvolum 190 cm3 Bladbredde 560 mm Merkehastighet 2 800/min Kapasitet drivstofftank 1,0 L Oljetankvolum 0,6 L Kapasitet på gressoppsamler 70 L Nettovekt 39,8 kg Høydejustering 20-75 mm, 8 justering Modell PLM5600 Garantert lydtrykknivå ved brukerens plassering (I henhold til EN ISO 3744, EN ISO 4871) 84,6 dB (A) (K=3 dB (A)) Målt lydeffektnivå 95,8 dB (A) K=1,87 dB (A) Garantert lydeffektnivå (I henhold til 2000/14/EF) 98 dB (A) Vibrasjoner (I henhold til EN ISO 20643) 5,53 m/s2 K=1,5 m/s2
Side: 4
108 6-3 Klipping med gressoppsamleren Kun mens motoren og skjæreverket står stille! For klipping med gressoppsamleren, fjern komposteringskilen og sideutløpskanalen for sideutløp og monter gressoppsamleren. 1. Fjerning av komposteringskile. - Løft bakdekslet og fjern komposteringskilen. 2. Løft sideklaffen og fjern sideutløpskanalen. - Sideklaffen stenger utløpsåpningen på huset automatisk ved hjelp av fjærkraft. - Rengjør sideklaffen og utløpsåpningen regelmessig for gressrester og oppsamlet smuss. 3. Montere gressoppsamleren. - Løft bakdekselet og sett gressoppsamleren på baksiden av gressklipperen. ADVARSEL: Kun når motoren er stoppet og skjæreverket står stille. 7. DRIFTSINSTRUKSER 7-1 FØR START Vedlikehold motoren med bensin og olje som angitt i den egne bruksanvisningen som fulgte med gressklipperen. Les nøye gjennom instruksjonene. (Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21) ADVARSEL: Bensin er meget brannfarlig. Oppbevar drivstoffet i beholdere som er spesielt beregnet til dette formålet. Etterfyll drivstoff kun utendørs før motoren startes, og ikke røyk mens du fyller eller håndterer drivstoff. Du må aldri fjerne lokket på drivstofftanken eller fylle på bensin mens motoren er i gang eller motoren er varm. Hvis det søles drivstoff, må du ikke starte motoren, men flytte maskinen bort fra det tilsølte området for å unngå å skape en tennkilde før bensindampen har forsvunnet. Sett alle lokkene til drivstofftank og beholder godt på igjen. Før du velter gressklipperen for å vedlikeholde bladet eller tappe olje, må drivstoffet fjernes fra tanken. ADVARSEL: Du må aldri fylle drivstoff i tanken innendørs, mens motoren er i gang eller før motoren har fått avkjølt seg i minst 15 minutter etter drift. 7-2 STARTE MOTOREN OG KOPLE INN BLADET 1. Enheten er utstyrt med en gummihette over enden på tennpluggen. Påse at metallbøylen på enden av tennpluggledningen (inne i gummihetten) er festet sikkert over metallspissen på tennpluggen. 2. Ved kaldstart, drei chokehendelen til posisjonen “ ”. Ved varmstart og drift, drei chokehendelen til posisjonen “ ”. (Fig. 22) 3. Stå bak maskinen, grip tak i bremsekontrollhåndtaket og hold det mot det øvre håndtaket som vist i Fig. 23. 4. Grip tak i starthåndtaket som vist i Fig. 23, og trekk det raskt opp. Returner det langsomt til snorføringsbolten når motoren har startet. Slipp bremsekontrollhåndtaket for å stoppe motoren og bladet. Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene og med føttene godt borte fra bladet. Ikke skråstill gressklipperen mens du starter motoren. Start gressklipperen på et jevnt underlag, fritt for høyt gress eller hindringer. Hold hendene og føttene borte fra roterende deler. Ikke start motoren mens du står foran utløpsåpningen. 7-3 DRIFTSPROSEDYRER Hold bremsehåndtaket godt fast med begge hender under drift. Merk: Under drift vil motoren stoppe når du slipper bremsehåndtaket, slik at gressklipperen stopper. 7-4 STOPPE MOTOREN FORSIKTIG: Bladet fortsetter å rotere et par sekunder etter at motoren er slått av. 1. Slipp bremsekontrollhåndtaket for å stoppe motoren og bladet. (Fig. 24) 2. Kople fra og jorde tennpluggledningen som angitt i motorens separate bruksanvisning for å forhindre at motoren kan starte ved et uhell mens den er uten tilsyn. 7-5 TILKOPLING FOR AUTOMATISK KJØRING Gressklipperen er utstyrt med et system for hastighetsjustering som kan stilles til 3 hastigheter fra 3,0 km/t til 4,5 km/t. Posisjon “ ”: den tregeste posisjonen; posisjon “ ”: den raskeste posisjonen. (Fig. 25) Trinnene er som følger: 1. Slipp det selvkjørende kontrollhåndtaket til gressklipperen ikke går fremover. 2. Juster til den ønskede hastigheten. 3. Grip det selvkjørende kontrollhåndtaket for å fortsette å klippe. (Fig. 26) FORSIKTIG: Gressklipperen er utformet for å klippe normal hageplen med en maksimal gresshøyde på 250 mm. Ikke forsøk å klippe gjennom uvanlig høyt, vått eller tørt gress (f.eks. beite) eller hauger med tørt løv. Det kan danne seg rester under gressklipperens deksel eller tilstoppe motorens eksossystem og forårsake brannfare.
Side: 5
109 7-6 FOR BEST MULIG RESULTAT UNDER KLIPPING Rens plenen for hagerusk. Forsikre deg om at plenen er fri for steiner, greiner, ledninger eller andre fremmedlegemer, som kan bli slynget tilfeldig utover av gressklipperen i alle retninger og forårsake alvorlige personskader for brukeren og andre eller skader på eiendom eller gjenstander i omgivelsene. Ikke klipp vått gress. For effektiv klipping, ikke klipp vått gress, fordi det har en tendens til å feste seg på undersiden av dekselet og forhindre at gresset klippes skikkelig. Ikke klipp mer enn 1/3 av gressets lengde. Anbefalt skjærehøyde ved gressklipping er 1/3 av gressets lengde. Opphakkingshastigheten må justeres, slik at avklippet kan fordeles jevnt ned i plenen. For særlig tung klipping i tykt gress kan det være nødvendig å bruke en av de langsomste hastighetene for å få en ren, godt formet klipping. Når du klipper høyt gress, kan det hende at du må klippe plenen i to omganger og senke bladet ytterligere 1/3 av lengden for den andre klippingen og kanskje klippe i et annet mønster enn det du brukte i den første omgangen. Det er også lurt å overlappe klippingen i hver omgang for å få med eventuelt spredt avskjær som ligger igjen på plenen. Gressklipperen bør alltid drives med full gass for å få det beste klipperesultatet og for at maskinen skal kunne gi full klippeeffekt. Rengjør dekselets underside. Påse at du rengjør undersiden av dekselet på gressklipperen etter hver gangs bruk for å unngå at gresset samler seg opp, for dette forhindrer skikkelig kompostering. Klippe blader og løv. Plenen din kan også ha godt av at du klipper løvet. Når du klipper løv, må du påse at løvet er tørt og ikke ligger for tykt på plenen. Ikke vent til alle bladene har falt av trærne før du klipper dem. ADVARSEL: Hvis du støter borti et fremmedlegeme, stopp motoren. Fjern ledningen fra tennpluggen, undersøk gressklipperen grundig for eventuelle skader, og reparer skaden før du starter og bruker gressklipperen igjen. Økt vibrasjon i gressklipperen under drift er et tegn på skade. Da må maskinen øyeblikkelig inspiseres og repareres. 7-7 GRESSOPPSAMLER Det er et gjennomsiktig vindu på bakdekselet som du kan bruke for å se tilstanden til gresset i gressoppsamleren. Hvis gressoppsamleren er full av gress, må du tømme og rengjøre posen, kontrollere at den er ren og sikre at nettingen er ventilert. (Fig. 27) 7-8 DEKSEL Undersiden av dekselet på gressklipperen bør rengjøres etter hver gangs bruk for å forhindre at gressrester, løv, skitt eller annen materie kan samle seg opp. Hvis dette får samle seg opp, vil det føre til rust og korrosjon og kan forhindre skikkelig kompostering. For å rengjøre under dekselet, vipp gressklipperen over på siden, og skrap undersiden av dekselet rent med et passende verktøy (forsikre deg om at tennpluggledningen er koplet fra). 7-9 INSTRUKSJONER FOR HØYDEJUSTERING FORSIKTIG: Du kan ikke på noe tidspunkt utføre justeringer på gressklipperen uten først å stoppe motoren og koble fra tennpluggkabelen. FORSIKTIG: Før du endrer klippehøyden, stopp klipperen og koble fra tennpluggledningen. Klipperen er utstyrt med en sentral høydejusteringshendel med 8 høydeposisjoner. 1. Stopp gressklipperen og kople fra tennpluggledningen før du endrer gressklipperens skjærehøyde. 2. Den sentrale høydejusteringshendelen har 8 ulike høydeposisjoner. For å endre skjærehøyden, press justeringshendelen mot hjulet og beveg den opp eller ned til ønsket høyde. Alle hjulene vil være på samme skjærehøyde. (Fig. 28) 8. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER TENNPLUGG Bruk kun original reservedelstennplugg. For best resultat, skift ut tennpluggen etter hver 100. driftstime. 9. SMØREINSTRUKSJONER FORSIKTIG: KOPLE FRA TENNPLUGGEN FØR VEDLIKEHOLD. 1. HJUL - Smør kulelagrene i hvert hjul med en lett olje minst en gang i sesongen. 2. MOTOR - Følg angivelsene i motorens bruksanvisning for smøring. 10. RENGJØRING FORSIKTIG: Ikke sprut vann på motoren. Vannet kan skade motoren eller forurense drivstoffsystemet. 1. Tørk av dekselet med en tørr klut. 2. Sprut vann under dekselet når gressklipperen er skråstilt, slik at tennpluggen vender opp. 10-1 MOTORENS LUFTFILTER FORSIKTIG: Ikke la skitt eller støv tilstoppe luftfilterets skumelement. Motorens luftfilterelement må vedlikeholdes (rengjøres) etter 25 timers normal gressklipping. Skumelementet må vedlikeholdes regelmessig hvis gressklipperen har vært brukt under tørre, støvete forhold. RENGJØRE LUFTFILTER 1. Fjern sperreknappen. 2. Fjern filterdekslet. 3. Vask filterelementet i såpevann. IKKE BRUK BENSIN! 4. La tørrfilterelementet lufttørke.
Side: 6
110 5. Påfør et par dråper SAE30-olje på skumfilteret, og press det godt sammen for å fjerne overflødig olje. 6. Sett filteret på plass igjen. MERK: Skift filteret dersom det er slitt, opprevet, skadet eller ikke lar seg rengjøre. (Fig. 29) 10-2 SKJÆREBLAD FORSIKTIG: Pass på at du kopler fra og jorder tennpluggledningen før du arbeider på skjærebladet for å unngå at motoren starter i vanvare. Beskytt hendene med kraftige hansker eller en klut når du griper tak i skjærebladene. Vipp gressklipperen over på siden som spesifisert i egen bruksanvisning for motoren. Fjern sekskantskruen og skiven som holder bladet og bladadapteren til motorens veivaksel. Fjern bladet og adapteren fra veivakselen. ADVARSEL: Inspiser bladadapteren regelmessig for sprekker, spesielt hvis du treffer et fremmedlegeme. Skift ut hvis nødvendig. For best resultat bør bladet være skarpt. Bladet kan skjerpes på nytt ved at du fjerner det og enten sliper eller filer skjæreeggen så nært den originale eggen som mulig. Det er uhyre viktig at hver skjæreegg slipes like mye for å hindre at bladet blir ubalansert. Uriktig bladbalanse fører til overdreven vibrasjon, som kan forårsake skade på motoren og gressklipperen. Pass godt på at du balanserer bladet etter sliping. Bladet kan testes for balanse ved å balansere det på en skrutrekker med rundt skaft. Fjern metall fra den tunge siden, til det balanserer jevnt. (Fig. 30) Før bladet og bladadapteren monteres igjen på maskinen, smør motorens veivaksel og bladadapterens innvendige flater med en lett olje. Monter bladadapteren på veivakselen. Se Fig. 30. Plasser bladet med delenummeret vendt bort fra adapteren. Innrett skiven over bladet, og sett inn sekskantskruen. Stram sekskantskruen til det tiltrekkingsmomentet som er opplistet nedenfor. 10-3 TILTREKKINGSMOMENT FOR MONTERING AV BLAD Senterbolt 40 Nm - 50 Nm, sørger for sikker drift av enheten. ALLE muttere og skruer må kontrolleres regelmessig for korrekt stramming. Etter lengre tids bruk, særlig i betingelser med mye sand, blir bladet slitt og mister litt av sin opprinnelige form. Skjæringen blir mindre effektiv, og bladet bør skiftes. Bruk kun et nytt blad av godkjent fabrikat ved utskiftning. Produsenten overtar intet ansvar for mulige skader som skyldes forhold som ubalansert blad. Når du skifter bladet, må du kun bruke original type, merket på bladet (MAKITA 263001171) (for bestilling av blad, kontakt din lokale forhandler eller ring til vårt selskap, se forsiden). 10-4 MOTOREN Les motorens egen bruksanvisning for instruksjoner om vedlikehold av motoren. Etterfyll motorolje som angitt i motorens egne bruksanvisning som fulgte med gressklipperen din. Les og følg instruksjonene nøye. Vedlikehold luftfilteret under normale betingelser ifølge motorens bruksanvisning. Rengjør det etter et par timers drift ved ekstremt støvede betingelser. Dårlig motorytelse og overoppfylling er som regel et tegn på at luftfilteret bør vedlikeholdes. Les i motorens egen bruksanvisning som fulgte med maskinen angående vedlikehold av luftfilteret. Tennpluggen bør rengjøres og åpningen tilbakestilles en gang i sesongen. Det anbefales å skifte tennplugg ved innledningen til hver klippesesong. Se etter i motorens bruksanvisning for spesifikasjoner om korrekt pluggtype og åpning. Rengjør motoren regelmessig med en klut eller børste. Hold kjølesystemet (området rundt viftehuset) rent for å tillate skikkelig luftsirkulasjon, som er avgjørende for motorens ytelse og levetid. Påse at du fjerner alt gress, skitt og sotavleiringer fra lyddemperområdet. 11. OPPBEVARINGSINSTRUKSJO NER (UTENOM SESONG) Følgende tiltak bør iverksettes for å klargjøre gressklipperen for oppbevaring. 1. Tøm tanken etter sesongens siste gangs klipping. a) Tøm bensintanken med en sugepumpe. FORSIKTIG: Ikke tapp ut bensinen i lukket rom, i nærheten av åpen ild osv. Ikke røyk! Bensingasser kan forårsake eksplosjon eller brann. b) Start motoren og la den kjøre til den har brukt opp all gjenværende bensin og stopper. c) Ta ut tennpluggen. Bruk en oljekanne for å fylle ca. 20 ml olje i forbrenningskammeret. Aktiver starteren for å fordele oljen jevnt i forbrenningskammeret. Sett tennpluggen inn igjen. 2. Rengjør og smør gressklipperen grundig som beskrevet over under “SMØREINSTRUKSJONER”. 3. Smør skjæreverket lett for å unngå korrosjon. 4. Oppbevar gressklipperen på et tørt, rent og frostbeskyttet sted, utenfor rekkevidde av ikke- autoriserte personer. FORSIKTIG: Motoren må være fullstendig avkjølt før gressklipperen settes til oppbevaring. MERK: - Ved oppbevaring av alle typer el-utstyr i uventilerte eller materielle lagringsskur. - må det tas hensyn for å rustbeskytte utstyret. Påfør et tynt lag med silikon eller en lett olje på utstyret, særlig på kabler og alle bevegelige deler. - Vær forsiktig så du ikke legger kablene i klem eller knekker dem. - Hvis startsnoren koples fra snorføringen på håndtaket, må du kople fra og jorde tennpluggledningen, trykke ned bladkontrollhåndtaket og trekke startsnoren
Side: 7
111 langsomt ut av motoren. Før startsnoren inn i snorføringsbolten på håndtaket. Transport Slå av motoren. Vær forsiktig så du ikke bøyer eller skader skjæreverket når du skyver gressklipperen over hindringer. 12. FEILSØKING 13. MILJØET Når maskinens levetid er over og den skal vrakes, skal den ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal avfallsbehandles på en miljøsikker måte. PROBLEM MULIG ÅRSAK AVHJELPENDE TILTAK Motoren starter ikke. Gasshåndtaket er ikke i korrekt posisjon for de rådende forholdene. Flytt gasshåndtaket til korrekt posisjon. Drivstofftanken er tom. Fyll tanken med drivstoff: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Luftfilterelementet er skittent. Rengjør luftfilterelementet: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Tennplugg løs. Stram tennpluggen til 25-30 Nm. Tennpluggledningen løs eller ikke koplet til pluggen. Kople tennpluggledningen på tennpluggen. Tennpluggåpningen feil. Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm. Tennpluggen er defekt. Sett i en ny tennplugg med korrekt åpning: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Forgasseren er overfylt av drivstoff. Fjern luftfilterelementet og trekk i startsnoren hele tiden til forgasseren tømmer seg, og monter luftfilterelementet igjen. Feil i tenningsmodul. Kontakt serviceverksted. Motoren vanskelig å starte eller taper kraft. Skitt, vann eller gammelt drivstoff i tanken. Tapp ut tanken og rengjør den. Fyll tanken med rent, nytt drivstoff. Ventilasjonshullet i drivstofftanklokket er tilstoppet. Rengjør eller skift ut lokket på drivstofftanken. Luftfilterelementet er skittent. Rengjør luftfilterelementet. Motoren går uregelmessig. Tennpluggen er defekt. Sett i en ny tennplugg med korrekt åpning: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Tennpluggåpningen feil. Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm. Luftfilterelementet er skittent. Rengjør luftfilterelementet: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Ujevn tomgang. Luftfilterelementet er skittent. Rengjør luftfilterelementet: Se MOTORENS BRUKSANVISNING. Lufteåpningene i motordekselet er blokkert. Fjern skitt fra åpningene. Kjøleribbene og luftinnløpet under motorens viftehus er blokkert. Fjern skitt fra kjøleribbene og luftinnløpene. Motoren hopper over takt ved høy hastighet. Åpningen mellom elektrodene på tennpluggen er for stor. Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm. Motoren overopphetes. Kjøleluftstrømmen blokkert. Fjern all skitt fra åpningene i deksel, viftehus, luftinnløp. Ikke korrekt tennplugg. Monter RJ19LMC-tennplugg og kjøleribber på motoren. Gressklipperen vibrerer unormalt. Skjæreverket er løst. Stram bladet. Skjæreverket er ikke i balanse. Balanser bladet.
Side: 8
112 Gjelder kun land i Europa EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent erklærer vi, Makita Corporation, at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Bensindrevet gressklipper Modellnr./type: PLM5600 Spesifikasjoner: Se ”4. TEKNISKE DATA” er av serieproduksjon og i samsvar med følgende EU-direktiver: 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF & 2005/88/EF Og er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN 836, EN ISO 14982 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos: Makita International Europe Ltd., Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Samsvarsvurderingen som er påkrevet i henhold til direktiv 2000/14/EF ble utført i samsvar med Vedlegg VI. Teknisk kontrollorgan: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199, D-80686 München, Deutschland Identifikasjonsnummer: 0036 Modell: PLM5600 Målt lydeffektnivå: 95,8 dB (A) Garantert lydeffektnivå: 98 dB (A) 28. 12. 2012 Tomoyasu Kato Direktør Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
Merke:
Makita
Produkt:
Gressklippere
Model/navn:
PLM5600N
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Latvisk, Litauen, Estisk