Makita HW102 manual

Vis en manual for Makita HW102 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Trykkvasker
  • Model/navn: HW102
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 51
52 Norsk
1 SIKKERHETSREGLER
1.1 Maskinen du har anskaffet, er et teknologisk avansert produkt kon-
struert av en av Europas ledende fabrikanter av høytrykkspumper.
For å oppnå best mulig resultat med maskinen din bør du lese
denne bruksanvisningen grundig og følge instruksjonene hver
gang du bruker maskinen.Vi gratulerer deg med valget du har gjort
og ønsker lykke til med bruken av maskinen.
2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER/RESTERENDE RISIKOER
2.1 ADVARSEL: SIKKERHETSMESSIGE“FORBUD”
2.1.1 IKKE bruk maskinen med
brannfarlige eller giftige væsker,
eller andre produkter som ikke passer sammen med korrekt bruk av
maskinen. FARE FOR EKSPLOSJON ELLER FORGIFTNING
2.1.2 IKKE rett vannstrålen mot personer eller dyr. FARE
FOR PERSONSKADE
2.1.3 IKKE rett vannstrålen mot maskinen, elektriske
deler eller mot annet elektrisk utstyr. FARE FOR
ELEKTRISK STØT
2.1.4 IKKE bruk maskinen utendørs hvis det regner. FARE FOR
KORTSLUTNING
2.1.5 IKKE la barn eller ukyndige personer bruke maskinen. FARE
FOR PERSONSKADE
2.1.6 IKKE berør støpselet og/eller stikkontakten med
våte hender. FARE FOR ELEKTRISK STØT
2.1.7 IKKE bruk maskinen hvis nettkabelen er skadet.
FARE FOR ELEKTRISK STØT ELLER KORTSLUTNING
2.1.8 IKKE bruk maskinen hvis høytrykksslangen er
skadet. EKSPLOSJONSFARE
2.1.9 IKKE blokker pistolhåndtaket i driftsposisjon. FARE FOR
PERSONSKADE
2.1.10 Kontroller at typeskiltet er festet til maskinen. Kontakt
leverandøren hvis det ikke er tilfelle. Maskiner uten
typeskilt må IKKE brukes fordi de kan ikke identifiseres og muligens
er farlige. FARE FOR PERSONSKADE
2.1.11 IKKE forsøk å endre sikkerhetsventilens og
sikkerhetsanordningenes kalibrering på noen
måte. EKSPLOSJONSFARE
2.1.12 IKKE endre på originaldiameteren til den justerbare
sprøytedysen. FARE FOR PERSONSKADE
2.1.13 IKKE forlat maskinen uten tilsyn. FARE FOR PERSONSKADE
2.1.14 IKKE flytt på maskinen ved å trekke i NETTKABELEN. FARE
FOR KORTSLUTNING
2.1.15 Unngå at kjøretøy kjører over høytrykksslangen.
2.1.16 Ikke trekk i høytrykksslangen for å flytte maskinen. EKSPLOSJONSFARE
2.1.17 Hvis høytrykksstrålen rettes mot dekk, dekkventiler og andre
trykksatte deler, utgjør den en potensiell fare. Unngå bruk av
høytrykkssettet med rotordysen, og hold alltid strålen på minst 30
cm avstand under vaskingen. EKSPLOSJONSFARE
2.2 ADVARSEL: SIKKERHETSMESSIGE“PÅBUD”
2.2.1 Alle elektriske ledere MÅ BESKYTTES mot vannstrålen. FARE
FOR KORTSLUTNING
2.2.2 KOPLE maskinen kun til en egnet strømkilde som er
i samsvar med gjeldende lover (IEC 60364-1). FARE
FOR ELEKTRISK STØT
I LØPET AV STARTEN kan maskinen forårsake
nettforstyrrelser.
• Bruk av jordfeilbryter vil bety økt sikkerhet for brukeren (30 mA).
For modellene uten støpsel må installasjonen utføres av kvalifisert
personale.
Bruk kun godkjente skjøteledninger med et egnet tverrsnitt.
2.2.3
Det høye trykket kan føre til at deler slynges ut. Bruk personlig
verneutstyr. FARE FOR PERSONSKADE
2.2.4 TA UT støpselet før du utfører arbeid på maskinen. FARE
FOR TILFELDIG START
2.2.5 Før du trykker inn pistolhåndtaket må du holde
sprøytepistolen GODT FAST for å fange opp rekylen. FARE
FOR PERSONSKADE
2.2.6 FØLG reglene fra det lokale vannverket. I henhold
til EN 12729 (BA) kan en maskin bare koples til
drikkevannet hvis vanntilførselen til maskinen er utstyrt med
tilbakestrømningssperre. FORURENSNINGSFARE
2.2.7 Vedlikehold og/eller reparasjoner av elektriske
komponenter MÅ utføres av kvalifisert personale. FARE
FOR PERSONSKADE
2.2.8 SLIPP UT resttrykket før slangen koples fra maskinen. FARE
FOR PERSONSKADE
2.2.9 KONTROLLER hver gang før maskinen brukes at skruene
sitter godt fast og at ingen av delene er slitte eller defekte.
FARE FOR PERSONSKADE
2.2.10 BRUK utelukkende vaskemidler
som ikke kan forårsake korrosjon
på dekklaget til høytrykksslangen/nettkabelen. EKSPLOSJONSFARE
OG FARE FOR ELEKTRISK STØT
2.2.11 SE TIL at personer og dyr befinner seg på en
avstand på minst 15 meter. FARE FOR PERSONSKADE
Side: 52
53
Norsk
NO
3 GENERELL INFORMASJON FIG. 1
3.1 Hvordan bruke håndboken
Denne håndboken utgjør en viktig del av maskinen og må tas
godt vare på for å kunne slås opp i senere. Les håndboken grundig
før installasjon og bruk. Hvis du selger maskinen, må håndboken
overlates til den nye eieren.
3.2 Levering
Maskinen leveres delvis demontert inni en kartongemballasje.
Sammensetningen av levering er vist på fig. 1.
1.2.1 Vedlagt dokumentasjon
A1 Bruks- og vedlikeholdshåndbok
A2 Sikkerhetsregler
A3 Overensstemmelseserklæring
A4 Garantibetingelser
3.3 Kassering av emballasjen
Materialene som emballasjen er laget av er miljøvennlige. Uansett må
de resirkuleres eller kasseres i samsvar med gjeldende lokale lover.
3.4 Informasjonsskilt
Følg det som står på skiltene festet på maskinen.
Kontroller at de alltid finnes og er lesbare. I motsatt tilfelle må det
festes nye.
Skilt E1 - Viser påbudet om ikke å kaste maskinen som vanlig hus-
holdningsavfall. Den kan leveres inn til forhandleren ved kjøp av en
ny. De elektriske og elektroniske delene i maskinen må ikke brukes
om igjen fordi de kan være helseskadelige.
3.4.1 Symbolbruk
Ikon E2 - Viser at maskinen er til profesjonelt bruk,
dvs. for personer som har erfaring, teknisk kjennskap,
kjennskap til standarder og lover og som er i stand til
å bruke og utføre det nødvendige vedlikeholdet av maskinen.
Ikon E3 - Viser at maskinen ikke er til profesjonelt
bruk (hjemmebruk).
4 TEKNISK INFORMASJON FIG. 1
4.1 Beregnet bruk
Maskinen er beregnet til hjemmebruk for rengjøring av kjøretøy,
maskiner, båter, bygninger osv. Hardnakket skitt fjernes ved bruk av
rent vann og biologisk nedbrytbare kjemiske vaskemidler.
Rengjøringavmotorerikjøretøyerkuntillattdersomdetskitnevan-
net kasseres i overensstemmelse med gjeldende lover.
- Vanntemperatur ved innløpet: Se maskinens merkeskilt.
- Vanntrykk ved innløpet: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Romtemperatur ved drift: Over 0 °C.
Maskinen er i samsvar med standarden EN 60335-2-79/A1.
4.2 Operatør
Ikonet på forsiden viser hvilken operatør som kan bruke maskinen
(profesjonell eller ikke profesjonell).
4.3 Ikke tillatt bruk
Personer uten erfaring eller personer som ikke har lest og forstått
instruksjonene i håndboken må ikke bruke maskinen.
Ikke bruk maskinen med brannfarlige, eksplosive eller giftige væsker.
Ikke bruk maskinen i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige omgivelser.
Det er forbudt å bruke ikke originalt tilbehør eller tilbehør som ikke
er spesifikt for modellen.
Det er forbudt å utføre endringer på maskinen. Dersom det utføres
endringer er ikke overensstemmelseserklæringen gyldig, og produ-
senten heves fra ethvert ansvar.
4.4 Hoveddeler (se fig. 1)
B1 Justerbar sprøytedyse
B2 Lanse
B3 Sprøytepistol med sikring
B4 Nettkabel med støpsel
B5 Høytrykksslange
B6 Vaskemiddeltank
4.4.1 Tilbehør
C1 Verktøy for rengjøring av sprøytedyse
C2 Høytrykkssett med rotordyse
C3 Håndtak
C4 Børste (hvis installert)
C5 Slangetrommel (hvis installert)
4.5 Sikkerhetsanordninger
Advarsel - fare!
Ikke forsøk å endre sikkerhetsventilens kalibrering
på noen måte.
- Sikkerhets- og/eller trykkbegrensningsventil.
Sikkerhetsventilen fungerer også som trykkbegrensningsventil.
Når pistolhåndtaket slippes, åpnes sikkerhetsventilen og vannet
vil resirkulere gjennom pumpeinnløpet.
- Sikring (D): Unngår tilfeldig vannstråle.
5 INSTALLASJON FIG. 2
5.1 Montering
Advarsel - fare!
Maskinen må være koplet fra strømmen når du skal
utføre installasjon og montering.
Angående monteringssekvensen se fig. 2.
5.2 Montering av rotordysen
(For modellene som er utstyrt med dette).
Med høytrykkssettet oppnås en enda mer effektiv vasking.
Bruk av rotordysen kan føre til et trykkfall på 25 % i forhold til trykket
som oppnås med den justerbare sprøytedysen.
Bruk av rotordysen gir allikevel en større vaskekraft pga. vannstrå-
lens roterende effekt.
5.3 Elektrisk tilkopling
Advarsel - fare!
Kontroller at nettspenningen og -frekvensen (V/Hz)
stemmer overens med det som er oppgitt på typeskiltet
(fig. 2). Kople maskinen til et strømnett med et effektivt
jordingssystem med jordfeilbryter (30 mA) som vil bryte
strømtilførselen i tilfellet av kortslutning.
5.3.1 Ved bruk av skjøteledninger
Skjøteledningene og støpslene må ha en kapslingsgrad
på IPX5.
Tverrsnittet til skjøteledninger som brukes må være pro-
porsjonalt med lengden, det vil si at jo lenger skjøteled-
ningen er, jo større må tverrsnittet være. Se tabell I.
5.4 Vanntilkopling
Advarsel - fare!
Ta inn kun filtrert eller rent vann.Vanntilførselen må som
et minimum være tilsvarende pumpens avgitte vannmengde.
Plasser maskinen så nær vanntilførselen som mulig.
5.4.1 Tilkoplingsåpninger
● Vannutløp (OUTLET)
■ Vanninnløp med filter (INLET)
5.4.2 Tilkopling til det lokale vannverket
Maskinen kan bare koples til drikkevannet hvis vanntilfør-
selen til maskinen er utstyrt med tilbakestrømningssperre
med tømningsmulighet i samsvar med gjeldende bestem-
melser.Vannslangen må ha en indre diameter på minst 13
mm og må være armert.
6 JUSTERINGER FIG. 3
6.1 Justering av sprøytedysen (for modeller som er utstyrt med
denne muligheten)
Drei på den justerbare sprøytedysen (E) for å justere vannstrålen.
6.2 Justering av vaskemiddel (for modeller som er utstyrt med
denne muligheten)
Drei på regulatoren (F) for dosering av vaskemiddelmengden som
skal tilføres.
Side: 53
54 Norsk
NO
6.3 Justering av vaskemiddeltilførselen
Drei den justerbare sprøytedysen (E) til pos. " " for tilførsel av
vaskemiddel med riktig trykk (for modeller som er utstyrt med
denne muligheten).
6.4 Justering av trykket (for modeller som er utstyrt med denne
muligheten)
Drei på regulatoren (G) for å justere driftstrykket. Trykket vises på
manometeret (hvis installert).
7 BRUK FIG. 4
7.1 Kontroller
- Oppstartsanordning (H)
Drei oppstartsanordningen til pos. (1 ON) for å klargjøre motoren
for start.
Drei oppstartsanordningen til pos. (0 OFF) for å stanse maskinen.
- Kontrollspak for vannstrålen (I)
Advarsel - fare!
Maskinen må stå på et sikkert, stabilt underlag når
den brukes, og i den stillingen som er vist på fig. 4.
7.2 Oppstart
1) Åpne vannkranen helt.
2) Frigjør sikringen (D).
3) Press inn pistolhåndtaket i noen sekunder og start maskinen
med oppstartsanordningen (1 ON).
Advarsel - fare!
Før du starter maskinen må du se til at den tar inn
vann på korrekt måte. Hvis maskinen blir brukt uten vann
kan den skades. Ikke dekk til ventilasjonsrillene under bruk.
TSS-modeller - For TSS-modeller med autostop:
- Når pistolhåndtaket slippes, vil det dynamiske trykket automatisk
stoppe den elektriske motoren (fig. 4);
- Når pistolhåndtaket trykkes inn, synker trykket automatisk, den
elektriske motoren startes og trykket gjenopprettes med en
ubetydelig forsinkelse;
- For korrekt bruk avTSS må ikke pistolhåndtaket trykkes inn igjen
på minst 4-5 sekunder etter at det er sluppet.
For å unngå å skade maskinen må du unngå tørrgang.
7.3 Stopp
1) Drei oppstartsanordningen til pos. (0 OFF).
2) Press pistolhåndtaket inn for å slippe ut resttrykket i rørene.
3) Sett på sikringen (D).
7.4 Oppstart igjen
1) Frigjør sikringen (D).
2) Press pistolhåndtaket inn slik at luft kan unnslippe.
3) Drei oppstartsanordningen til pos. (1 ON).
7.5 Oppbevaring
1) Slå av maskinen (0 OFF).
2) Ta støpselet ut av stikkontakten.
3) Lukk vannkranen.
4) Slipp ut resttrykket ved å presse inn pistolhåndtaket inntil det
ikke lenger kommer vann ut av sprøytedysen.
5) Tøm og vask vaskemiddeltanken etter bruk. Vask tanken med
rent vann uten bruk av vaskemiddel.
6) Sett på sikringen (D) for sprøytepistolen.
7.6 Fylling og bruk av vaskemiddel
Vaskemiddelet må tilføres med den justerbare sprøytedysen i
pos. " " (for modeller som er utstyrt med denne muligheten).
Bruk av en lenger høytrykksslange enn den som følger med høy-
trykksspyleren, eller en ekstra forlengerslange, kan føre til at innsu-
gingen av vaskemiddelet reduseres eller avbrytes helt.
Fyll opp tanken med biologisk nedbrytbart vaskemiddel.
7.7 Råd for korrekt vasking
Løs opp skitt ved å påføre vaskemiddelet blandet ut i vann på en
tørr overflate.
På vertikale flater begynner du nederst og jobber deg oppover. La
vaskemidlet virke i 1-2 minutter, men overflaten må ikke tørke. Sett
i gang høytrykksstrålen, hold sprøytedysen minst 30 cm fra overfla-
ten og arbeid nedenfra og opp. Unngå at skyllevannet renner på
flater som ennå ikke er vasket.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke vaskebørster for å
fjerne skitten.
Bruk av høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen for et godt vas-
keresultat ettersom noen flater kan bli ødelagt. Unngå å bruke den
justerbare sprøytedysens rette stråle og Høytrykkssett med rotordyse
på skånsomme og lakkerte deler samt trykksatte deler (f.eks. dekk,
dekkventiler, osv.).
En god vaskeeffekt avhenger i like stor grad av vanntrykket som
vannmengden.
8 VEDLIKEHOLD FIG. 5
Alle vedlikeholdsinngrep som ikke beskrives i dette kapittelet skal
utføres hos et autorisert servicesenter.
Advarsel - fare!
Før vedlikeholdsinngrep på maskinen må du ta støp-
selet ut av stikkontakten.
8.1 Rengjøring av sprøytedysen
1) Ta lansen av sprøytepistolen.
2) Fjern skitt fra åpningen i sprøytedysen med verktøyet (C1).
8.2 Rengjøring av filteret
Kontroller sugefilteret (L) og vaskemiddelfilteret (hvis finnes) før
hver bruk, og rengjør ved behov som beskrevet.
8.3 Frigjøringavmotoren (for modeller som er utstyrt med denne
muligheten)
Hvis maskinen ikke brukes på lang tid kan kalkavsetninger føre til
blokkering av motoren. Drei på motorakselen med et verktøy (M)
for å frigjøre motoren.
8.4 Oppbevaring
Behandle maskinen med rusthemmende, ikke-giftig frostvæske før
maskinen settes bort for vinteren.
Oppbevar maskinen på et tørt og frostsikkert sted.
Side: 54
55
Norsk
NO
9 FEILSØKING
Problem Mulige årsaker Løsninger
Pumpen virker ikke ved foreskre-
vet trykk.
Slitt rotordyse. Skift ut rotordysen.
Tilsmusset vannfilter. Rengjør filteret (fig. 5).
For lavt vanntrykk. Åpne vannkranen helt.
Luft suges inn i systemet. Sjekk at slangekoplingene er tette.
Luft i pumpen.
Slå av maskinen og bruk sprøytepistolen inntil en jevn
vannstrøm er oppnådd. Slå deretter på maskinen igjen.
Justerbar sprøytedyse i feil stilling. Drei den justerbare sprøytedysen (E) tilbake (+) (fig. 3).
Termostatventilen er utløst. Vent til riktig vanntemperatur er gjenopprettet.
Plutselig forandring i pumpetrykk.
Vanninntak fra ekstern tank. Kople maskinen til vannettet.
For høy vanntemperatur ved innløpet. Senk temperaturen.
Tilstoppet rotordyse. Rengjør rotordysen (fig. 5).
Sugefilteret (L) er skittent. Rengjør filteret (L) (fig. 5).
Motoren summer, men vil ikke
starte.
For lav matespenning. Sjekk spenningen i strømnettet (fig. 2).
Spenningstap ved bruk av skjøteledning. Kontroller skjøteledningens karakteristikker.
Maskinen har ikke vært i bruk på lenge. Kontakt et autorisert servicesenter.
Problem med TSS-utstyret. Kontakt et autorisert servicesenter.
Den elektriske motoren starter
ikke.
Ingen strømforsyning.
Sjekk at støpselet sitter riktig i stikkontakten og at strøm-
men ikke er gått (*).
Problem med TSS-utstyret. Kontakt et autorisert servicesenter.
Maskinen har ikke vært i bruk på lenge.
Frigjør den elektriske motoren ved hjelp av verktøyet (M)
gjennom hullet på baksiden (for modeller som er utstyrt
med denne muligheten) (fig. 5).
Vannlekkasje.
Slitte tetninger. La et autorisert servicesenter skifte ut tetningene.
Sikkerhetsventilen med fri tømming er utløst. Kontakt et autorisert servicesenter.
Unormalt mye støy. For høy vanntemperatur. Senk temperaturen (se tekniske data).
Oljelekkasje. Slitte tetninger. Kontakt et autorisert servicesenter.
Kun for TSS-modeller: Maskinen
starter selv om pistolhåndtaket
er sluppet.
Høytrykkssystemet eller pumpens hydraulikksystem
er ikke vanntett.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Kun for TSS-modeller: Ikke noe
vann når pistolhåndtaket trykkes
inn (med tilkoplet vannslange).
Tilstoppet rotordyse. Rengjør rotordysen (fig. 5).
Det suges ikke inn vaskemiddel.
Den justerbare sprøytedysen er innstilt på høyt trykk. Innstill sprøytedysen i pos. " " (fig. 3).
Vaskemiddelet er for tyktflytende. Bland ut med vann.
Det brukes forlengerslanger for høytrykksslangen. Monter den originale slangen igjen.
Vaskemiddelkretsen er full av belegg eller innsnev-
ringer.
Skyll med rent vann og fjern ev. innsnevringer. Kontakt et
autorisert servicesenter hvis problemet vedvarer.
(*) Hvis motoren stopper under drift og ikke starter igjen, vent 2-3 minutter før du prøver igjen (varmevernet er utløst).
Kontakt servicesenteret hvis problemet oppstår mer enn en gang.
Side: 55
Makita Corporation - Japan
MODELL SERIENUMMER
NO EF-samsvarserklæring
Vi i Makita Corporation, Banjo, Aichi, Japan, erklærer at følgende maskin/er fra Makita:
Maskinbenevnelse: Høytrykksspyler
Modellnr. HW102
Effektforbruk 1,3 kW
er i samsvar med følgende europeiske direktiver:
2006/42/EF, 2006/95/EF, 2002/95/EF, 2002/96/EF, 2004/108/EF, 2000/14/EF
og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 61000-3-11; EN 60704-1
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares av vår autoriserte representant i Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Storbritannien
I henhold til direktiv 2000/14/EF har prosedyren for samsvarsvurderingen blitt utført i
samsvar med Vedlegg V.
Målt lydeffektnivå LPA
: 93 dB (A); (K=3 dB(A))
Garanteret lydtryksniveau LWA
: 94 dB (A); (K=3 dB(A))
06. Desember 2010
Kato Tomoyasu
Adm. dir.
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
TekniskeData (NO) Måleenhet HW102
Kapasitet L/min 6
Trykk MPa 7
Maks.trykk MPa 10
Effekt kW 1,3
Matetemperatur °C 50
Maks.matetrykk MPa 1
Pistolensfrastøtningskraftvedmaks.trykk N 9,63
Motorisolering - Klasse F
Motorbeskyttelse - IPX5
Spenning V/Hz 230/50
Maks.lydtrykkK=3dB(A):
LPA (EN60704-1) dB (A) 85,74
LWA (EN60704-1) dB (A) 94
MaskinensvibrasjonerK=1,5M/s2
: M/s2
3,72
Vekt kg 5,8

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita HW102 ennå.

Spør et spørsmål om Makita HW102

Har du et spørsmål om Makita HW102 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita HW102. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HW102 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.