HR1830 manual
Makita HR1830manual

Manual for Makita HR1830 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 48 sider.

PDF 48 1.1mb

Vis en manual for Makita HR1830 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita HR1830 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita HR1830. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HR1830 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita HR1830

Side: 1
35 NORSK Forklaring til generell oversikt 1 Bryter 2 Låseknapp 3 Lampe 4 Reverseringsbryter 5 Funksjonsbryter 6 Gripefot 7 Støttehåndtak 8 Løse opp 9 Stramme til 10 Tenner 11 Fremskytninger 12 Borkroneskaft 13 Borkronefett 14 Bor 15 Borpatrondeksel 16 Dybdemåler 17 Hull i håndtakfestet (gripefoten) 18 Støvkopp 19 Blåsebulb 20 Nøkkelfri borechuck 21 Chuckadapter 22 Mansjett 23 Ring TEKNISKE DATA Modell HR1830/HR1830F Kapasiteter Betong ................................................................ 18 mm Kjernebits ........................................................... 35 mm Diamantkjernebits (tørr type)............................. 65 mm Stål ..................................................................... 13 mm Tre ...................................................................... 24 mm Tomgangshastighet (min-1) ................................ 0 – 1 500 Slag pr. min ........................................................0 – 5 000 Total lengde.........................................................279 mm Netto vekt ............................................................... 1,7 kg Sikkerhetsklasse ................................................... /II • Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro- grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel. • Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land. Bruksområde Verktøyet er beregnet til slagboring og boring i murstein, betong og stein. Det egner seg også til boring uten slag i tre, metall, kera- mikk og plast. Strømforsyning Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording. Sikkerhetstips For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl- gende sikkerhetsreglene. SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik- kerhetsreglene for bruken av borhammeren. Hvis du bruker dette verktøyet på en farlig eller ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader. 1. Bruk hørselvern. Høy lyd kan forårsake redusert hørsel. 2. Bruk hjelpehåndtak som fulgte med verktøyet. Hvis maskinen kommer ut av kontroll, kan det resul- tere i helseskader. 3. Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når du utfører en operasjon der skjærende verktøy kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til maskinen selv. Kontakt med en strømførende ledning vil også gjøre uisolerte deler av maskinen strømførende og gi operatøren elektrisk støt. 4. Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske. Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller. Det anbefales også på det sterkeste å bruke støvmaske og kraftig polstrede hansker. 5. Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet før du starter maskinen. 6. Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under vanlig bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan forårsake et maskinsammenbrudd eller en ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grun- dig at skruene ikke er løse. 7. I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved å la det gå en stund uten belastning. Dette vil myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke er skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig å bruke hammeren. 8. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. 9. Hold verktøyet fast med begge hender. 10. Hold hendene unna bevegelige deler. 11. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verk- tøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene. 12. Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og skade noen alvorlig. 13. Ikke berør meiselen eller deler i nærheten av meiselen umiddelbart etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan være ekstremt varme og kan gi brannsår. 14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre innån- ding av støv og hudkontakt. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.
Side: 2
36 FUNKSJONELL BESKRIVELSE ADVARSEL: • Sørg for at boremaskinen er slått av og kontakten dratt ut før det foretas justeringer eller inspeksjon. Bryter (Fig. 1) NB! • Før De setter i støpselet i stikkontakten, kontroller alltid at bryterne fungerer slik de skal og går tilbake i “AV” stilling når de frigjøres. For å starte maskinen, trekk simpelthen i bryteren. Mas- kinens hastighet økes ved å øke trykket på bryteren. Slipp bryteren for å stanse. For uavbrutt drift, trekk i bry- teren og trykk deretter inn låseknappen. For å stanse maskinen med låseknappen inne, trekk bryteren helt inn og deretter slipp den. Tenne lampene (Fig. 2) Gjelder kun Modell HR1830F NB! • Se aldri direkte inn i lampen eller direkte på lyskilden. Lampen tennes ved å trykke inn funksjonsbryteren og slukkes ved å slippe den igjen. MERKNAD: • Bruk en tørr klut til å tørke skitt av lampelinsen med. Pass på at ikke linsen ripes opp siden dette kan redu- sere belysningseffekten. Reverseringsbryter (Fig. 3) Dette verktøyet er utstyrt med en reverseringsbryter for endring av rotasjonsretningen. Flytt reverseringsbryter- hendelen til stilling (A-siden) for medurs rotasjon eller til stilling (B-siden) for moturs rotasjon. NB! • Kontroller alltid rotasjonsretningen før driftsstart. • Benytt reverseringsbryteren bare etter at maskinen har stanset fullstendig opp. Å endre rotasjonsretningen før maskinen har stoppet kan skade maskinen. • Hvis startbryteren ikke kan trykkes, må du se etter om reversbryteren er satt helt over i riktig stilling (på A- siden) eller (B-siden). Velge funksjonsmodus (Fig. 4) Dette verktøyet er utstyrt med en funksjonsbryter. Velg den modusen som passer best til det arbeidet som skal gjøres. Hvis du bare vil bore, må du trykke inn låseknappen og dreie funksjonsbryteren slik at pilen peker mot symbolet på maskinhuset. Hvis vil bruke slagbor, må du trykke inn låseknappen og dreie funksjonsbryteren slik at pilen peker mot symbolet på maskinhuset. NB! • Bryteren må alltid dreies helt mot det modussymbolet som ønskes. Hvis verktøyet brukes med bryteren halv- veis mellom modussymbolene, kan verktøyet gå i styk- ker. • Bruk funksjonsbryteren bare etter at verktøyet har stop- pet helt. Motorvern Verktøyets motorvern vil aktiveres ved overbelastning og automatisk stanse verktøyet. Når dette skjer vil boret slutte å rotere. NB! • Så snart motorvernet aktiveres må bryteren slippes. Dette vil motvirke skade på verktøyet. • Hullsager kan ikke brukes i dette verktøyet idet disse lett kan kile seg fast i hullet. Dette vil igjen forårsake at motorvernet aktiveres for ofte. MONTERING ADVARSEL: • Sørg alltid for at boremaskinen er slått av og kontakten trukket ut før det utføres arbeid på maskinen. Støttehåndtak (Sidegreep) (Fig. 5) ADVARSEL: • Benytt alltid støttehåndtaket for en trygg arbeidsgjen- nomføring. Monter støttehåndtaket på en slik måte at tennene på håndtaket passer inn mellom fremskytningene på mas- kinløpet. Stram deretter til håndtaket ved å dreie det med urviseren til den posisjon som ønskes. Håndtaket kan dreies 360° grader for således å kunne sikres i enhver posisjon. Smøring av bortangen Før boring bør man smøre bortangen med litt fett for å oppnå smidige slag mot boret samt øke borets levetid (ca. 0,5 – 1 g). Montering og fjerning av bor Rengjør borkroneskaftet og påfør borkronefett før borkro- nen monteres. (Fig. 6) Sett borkronen inn i maskinen. Vri borkronen og trykk den inn helt til den er fastkoplet. (Fig. 7) Etter montering, sørg alltid for å kontrollere at borkronen holdes forsvarlig på plass ved å forsøke å dra den ut. For å demontere borkronen, dra borpatrondekselet helt ned og dra borkronen ut. (Fig. 8) Dybdemåler (Fig. 9) Dybdemåleren er fordelaktig når man vil bore en rekke hull med lik dybde. Løs opp støttehåndtaket og sett dyb- demåleren inn i hullet på dette håndtaket. Juster dybde- måleren til ønsket dybde er nådd og stram til støttehåndtaket. MERKNAD: • Dybdemåleren kan ikke benyttes i en posisjon der den støter mot girhuset. Støvkopp (Fig. 10) Bruk støvkoppen for å hindre at støv spruter omkring og på brukeren når arbeidet foregår over hodet. Fest støv- koppen til boret som vist i Fig. 10. Støvkoppen kan mon- teres på følgende borbitsstørrelser. Bitsdiameter (mm) Støvkopp 5 6 – 14,5 Støvkopp 9 12 – 16
Side: 3
37 BETJENING Hammerboring NB! • Det oppstår en voldsom og brå vridningskraft på verk- tøy/borspiss ved gjennomboringen hvis hullet er tilstop- pet med spon og lignende, eller når boret treffer armeringsstenger i betongen. Bruk alltid støttehåndta- ket (hjelpehåndtaket) og hold verktøyet godt fast i begge støttehåndtakene og bryterhåndtaket under boringen. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til at du mister kontrollen over verktøyet med alvorlige legems- skader til følge. Når du skal bore i betong, granitt osv., må dreie funk- sjonsbryteren til den peker mot slagborsymbolet . Forviss deg om at du bruker et bor med wolframkar- bidspiss. Plasser boret på ønskede stad der hullet skal lages og trykk på bryteren. Øv ikke makt på verktøyet. Et lett trykk gir det beste resultatet. Hold verktøyet på plass og pass på at det ikke glir vekk fra hullet. Det må ikke legges mer trykk på verktøyet når hullet blir tilstoppet med spon og flis. Istedet bør du la verktøyet gå på tomgang og så fjerne boret delvis fra hullet. Gjør dette flere ganger til hullet er fritt for spon. Deretter fortsetter du som vanlig. MERK: • Hvis verktøyet brukes uten belastning, kan det fore- komme kast i bitsrotasjonen. Under bruk sentrerer verktøyet seg automatisk. Dette påvirker ikke borenøy- aktigheten. Blåsebulb (tilleggsutstyr) (Fig. 11) Etter at du har boret et hull, må du bruke blåsebulben til å fjerne støv fra hullet. Boring i tre eller metall (Fig. 12 og 13) Bruk det ekstra tilgjengelige borechuck-utstyret. Se “Montering og fjerning av bor” som er beskrevet på fore- gående side når utstyret skal monteres. Hold ringen og drei mansjetten moturs for å åpne kjokskjeven. Før bitset så langt inn i kjoksen som mulig. Hold godt fast i ringen og drei mansjetten medurs for å stramme til kjoksen. For å demontere bitset, hold ringen og drei mansjetten moturs. Still funksjonsmodusknotten på “kun rotasjon”. Det kan bores opptil 13 mm diameter i metall og opptil 24 mm i tre. “Rotasjon med slag” må aldri brukes når borechuck-mon- tasjen er montert på verktøyet. Borechuck-montasjen kan ødelegges. Borechucken an dessuten sprette av når verktøyet settes i revers. NB! • For stort trykk på maskinen betyr ikke at arbeidet går raskere. Unødig trykk vil bare medvirke til at borspissen ødelegges, jobben tar lengre tid og at motoren belas- tes. • Det oppstår et voldsomt trykk på maskinen/boret idet gjennomboringen skjer. Hold godt fast i maskinen og utvis stor forsiktighet når den begynner å gå igjennom arbeidsemnet. • Et bor som har satt seg fast løsnes ved å sette bryteren i revers for å bakke ut. Maskinen kan imidlertid lett smette med mindre den holdes godt fast før den slås på. • Små arbeidsemner må alltid festes i en skrustikke eller lignende. Diamantkjerneboring Når diamantkjerneboring utføres, må skiftespaken alltid stilles inn på posisjon for å bruke “kun rotasjon” funk- sjonen. NB! • Hvis boreoperasjoner med diamantkjernebits utføres når verktøyet er innstilt på “rotasjon med slag”, kan dia- mantkjernbitset ødelegges. SERVICE ADVARSEL: • Sørg for at vinkelboremaskinen er slått av og kontakten trukket ut før det settes i gang med vedlikeholdsarbeid eller inspeksjon. For å sikre at produktsikkerheten og produktpålitelighe- ten opprettholdes må reparasjoner, kontrollering og utskifting av kullbørsten, samt alt annet vedlikehold eller justeringer utføres av Makitas autoriserte vedlikeholds- personell eller fabrikkens servicesenter. Når deler skal byttes ut må det alltid brukes deler som Makita har pro- dusert. TILBEHØR NB! • Følgende ekstrautstyr og tilbehør er anbefalt for din Makita-maskin som spesifisert i denne bruksanvisnin- gen. Bruk av ekstrautstyr og tilbehør fra andre produ- senter kan medføre fare for personskade. Ekstrautstyr og tilbehør må bare brukes til formål de er beregnet for. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du vil vite mer om dette ekstrautstyret. • SDS Pluss bits med wolframkarbidspiss • Kjernebits • Diamantkjernebits • Borechuck-utstyr • Borechuck S13 • Chuckadapter • Chucknøkkel S13 • Borkronefett • Støttehåndtak • Dybdemåler • Blåsebulb • Støvkopp • Støvsugingsutstyr • Vernebriller • Bærekoffert av plast • Nøkkelfri borechuck
Side: 4
46 ENH101-5 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obedece às seguintes normas de documentos normalizados, EN60745, EN55014, EN61000 de acordo com as directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho. EU-DEKLARATION OM KONFORMITET Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder i de norm- sættende dokumenter, EN60745, EN55014, EN61000 i overensstemmelse med Rådets Direktiver 89/336/EEC og 98/37/EC. EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt överensstämmer med följande standardiseringar för standardiserade dokument, EN60745, EN55014, EN61000 i enlighet med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC. EUs SAMSVARS-ERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i over- ensstemmelse med følgende standard i de standardis- erte dokumenter: EN60745, EN55014, EN61000, i samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og 98/37/EC. VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on seuraavien standardoitujen dokumenttien standar- dien mukainen, EN60745, EN55014, EN61000 neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai- sesti. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ∆ηλώνυµε υπ
Merke:
Makita
Produkt:
Driller
Model/navn:
HR1830
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk