Makita HR1830 manual

Vis en manual for Makita HR1830 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: HR1830
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Fransk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
35
NORSK
Forklaring til generell oversikt
1 Bryter
2 Låseknapp
3 Lampe
4 Reverseringsbryter
5 Funksjonsbryter
6 Gripefot
7 Støttehåndtak
8 Løse opp
9 Stramme til
10 Tenner
11 Fremskytninger
12 Borkroneskaft
13 Borkronefett
14 Bor
15 Borpatrondeksel
16 Dybdemåler
17 Hull i håndtakfestet (gripefoten)
18 Støvkopp
19 Blåsebulb
20 Nøkkelfri borechuck
21 Chuckadapter
22 Mansjett
23 Ring
TEKNISKE DATA
Modell HR1830/HR1830F
Kapasiteter
Betong ................................................................ 18 mm
Kjernebits ........................................................... 35 mm
Diamantkjernebits (tørr type)............................. 65 mm
Stål ..................................................................... 13 mm
Tre ...................................................................... 24 mm
Tomgangshastighet (min-1) ................................ 0 – 1 500
Slag pr. min ........................................................0 – 5 000
Total lengde.........................................................279 mm
Netto vekt ............................................................... 1,7 kg
Sikkerhetsklasse ................................................... /II
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land.
Bruksområde
Verktøyet er beregnet til slagboring og boring i murstein,
betong og stein.
Det egner seg også til boring uten slag i tre, metall, kera-
mikk og plast.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det
faktum at du kjenner produktet godt (etter mange
gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik-
kerhetsreglene for bruken av borhammeren. Hvis du
bruker dette verktøyet på en farlig eller ukorrekt
måte, kan du få alvorlige helseskader.
1. Bruk hørselvern. Høy lyd kan forårsake redusert
hørsel.
2. Bruk hjelpehåndtak som fulgte med verktøyet.
Hvis maskinen kommer ut av kontroll, kan det resul-
tere i helseskader.
3. Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når
du utfører en operasjon der skjærende verktøy
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller
ledningen til maskinen selv. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gjøre uisolerte deler
av maskinen strømførende og gi operatøren elektrisk
støt.
4. Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske.
Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller.
Det anbefales også på det sterkeste å bruke
støvmaske og kraftig polstrede hansker.
5. Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet før
du starter maskinen.
6. Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under
vanlig bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan
forårsake et maskinsammenbrudd eller en
ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grun-
dig at skruene ikke er løse.
7. I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i
bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved å
la det gå en stund uten belastning. Dette vil
myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke er
skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig å
bruke hammeren.
8. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste.
Forviss deg om at ingen står under deg når du
jobber høyt over bakken.
9. Hold verktøyet fast med begge hender.
10. Hold hendene unna bevegelige deler.
11. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verk-
tøyet må bare brukes mens operatøren holder
det i hendene.
12. Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten
mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og skade
noen alvorlig.
13. Ikke berør meiselen eller deler i nærheten av
meiselen umiddelbart etter at maskinen har vært
i bruk, da disse kan være ekstremt varme og kan
gi brannsår.
14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre innån-
ding av støv og hudkontakt. Følg leverandørens
sikkerhetsanvisninger.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
ADVARSEL:
MISBRUK av verktøyet eller mislighold av
sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan
resultere i alvorlige helseskader.
Side: 35
36
FUNKSJONELL BESKRIVELSE
ADVARSEL:
• Sørg for at boremaskinen er slått av og kontakten dratt
ut før det foretas justeringer eller inspeksjon.
Bryter (Fig. 1)
NB!
• Før De setter i støpselet i stikkontakten, kontroller alltid
at bryterne fungerer slik de skal og går tilbake i “AV”
stilling når de frigjøres.
For å starte maskinen, trekk simpelthen i bryteren. Mas-
kinens hastighet økes ved å øke trykket på bryteren.
Slipp bryteren for å stanse. For uavbrutt drift, trekk i bry-
teren og trykk deretter inn låseknappen. For å stanse
maskinen med låseknappen inne, trekk bryteren helt inn
og deretter slipp den.
Tenne lampene (Fig. 2)
Gjelder kun Modell HR1830F
NB!
• Se aldri direkte inn i lampen eller direkte på lyskilden.
Lampen tennes ved å trykke inn funksjonsbryteren og
slukkes ved å slippe den igjen.
MERKNAD:
• Bruk en tørr klut til å tørke skitt av lampelinsen med.
Pass på at ikke linsen ripes opp siden dette kan redu-
sere belysningseffekten.
Reverseringsbryter (Fig. 3)
Dette verktøyet er utstyrt med en reverseringsbryter for
endring av rotasjonsretningen. Flytt reverseringsbryter-
hendelen til stilling (A-siden) for medurs rotasjon
eller til stilling (B-siden) for moturs rotasjon.
NB!
• Kontroller alltid rotasjonsretningen før driftsstart.
• Benytt reverseringsbryteren bare etter at maskinen har
stanset fullstendig opp. Å endre rotasjonsretningen før
maskinen har stoppet kan skade maskinen.
• Hvis startbryteren ikke kan trykkes, må du se etter om
reversbryteren er satt helt over i riktig stilling (på A-
siden) eller (B-siden).
Velge funksjonsmodus (Fig. 4)
Dette verktøyet er utstyrt med en funksjonsbryter. Velg
den modusen som passer best til det arbeidet som skal
gjøres.
Hvis du bare vil bore, må du trykke inn låseknappen og
dreie funksjonsbryteren slik at pilen peker mot symbolet
på maskinhuset.
Hvis vil bruke slagbor, må du trykke inn låseknappen og
dreie funksjonsbryteren slik at pilen peker mot symbolet
på maskinhuset.
NB!
• Bryteren må alltid dreies helt mot det modussymbolet
som ønskes. Hvis verktøyet brukes med bryteren halv-
veis mellom modussymbolene, kan verktøyet gå i styk-
ker.
• Bruk funksjonsbryteren bare etter at verktøyet har stop-
pet helt.
Motorvern
Verktøyets motorvern vil aktiveres ved overbelastning og
automatisk stanse verktøyet. Når dette skjer vil boret
slutte å rotere.
NB!
• Så snart motorvernet aktiveres må bryteren slippes.
Dette vil motvirke skade på verktøyet.
• Hullsager kan ikke brukes i dette verktøyet idet disse
lett kan kile seg fast i hullet. Dette vil igjen forårsake at
motorvernet aktiveres for ofte.
MONTERING
ADVARSEL:
• Sørg alltid for at boremaskinen er slått av og kontakten
trukket ut før det utføres arbeid på maskinen.
Støttehåndtak (Sidegreep) (Fig. 5)
ADVARSEL:
• Benytt alltid støttehåndtaket for en trygg arbeidsgjen-
nomføring.
Monter støttehåndtaket på en slik måte at tennene på
håndtaket passer inn mellom fremskytningene på mas-
kinløpet. Stram deretter til håndtaket ved å dreie det med
urviseren til den posisjon som ønskes. Håndtaket kan
dreies 360° grader for således å kunne sikres i enhver
posisjon.
Smøring av bortangen
Før boring bør man smøre bortangen med litt fett for å
oppnå smidige slag mot boret samt øke borets levetid
(ca. 0,5 – 1 g).
Montering og fjerning av bor
Rengjør borkroneskaftet og påfør borkronefett før borkro-
nen monteres. (Fig. 6)
Sett borkronen inn i maskinen. Vri borkronen og trykk
den inn helt til den er fastkoplet. (Fig. 7)
Etter montering, sørg alltid for å kontrollere at borkronen
holdes forsvarlig på plass ved å forsøke å dra den ut.
For å demontere borkronen, dra borpatrondekselet helt
ned og dra borkronen ut. (Fig. 8)
Dybdemåler (Fig. 9)
Dybdemåleren er fordelaktig når man vil bore en rekke
hull med lik dybde. Løs opp støttehåndtaket og sett dyb-
demåleren inn i hullet på dette håndtaket. Juster dybde-
måleren til ønsket dybde er nådd og stram til
støttehåndtaket.
MERKNAD:
• Dybdemåleren kan ikke benyttes i en posisjon der den
støter mot girhuset.
Støvkopp (Fig. 10)
Bruk støvkoppen for å hindre at støv spruter omkring og
på brukeren når arbeidet foregår over hodet. Fest støv-
koppen til boret som vist i Fig. 10. Støvkoppen kan mon-
teres på følgende borbitsstørrelser.
Bitsdiameter (mm)
Støvkopp 5 6 – 14,5
Støvkopp 9 12 – 16
Side: 36
37
BETJENING
Hammerboring
NB!
• Det oppstår en voldsom og brå vridningskraft på verk-
tøy/borspiss ved gjennomboringen hvis hullet er tilstop-
pet med spon og lignende, eller når boret treffer
armeringsstenger i betongen. Bruk alltid støttehåndta-
ket (hjelpehåndtaket) og hold verktøyet godt fast i
begge støttehåndtakene og bryterhåndtaket under
boringen. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til at du
mister kontrollen over verktøyet med alvorlige legems-
skader til følge.
Når du skal bore i betong, granitt osv., må dreie funk-
sjonsbryteren til den peker mot slagborsymbolet .
Forviss deg om at du bruker et bor med wolframkar-
bidspiss.
Plasser boret på ønskede stad der hullet skal lages og
trykk på bryteren.
Øv ikke makt på verktøyet. Et lett trykk gir det beste
resultatet. Hold verktøyet på plass og pass på at det ikke
glir vekk fra hullet.
Det må ikke legges mer trykk på verktøyet når hullet blir
tilstoppet med spon og flis. Istedet bør du la verktøyet gå
på tomgang og så fjerne boret delvis fra hullet. Gjør dette
flere ganger til hullet er fritt for spon. Deretter fortsetter
du som vanlig.
MERK:
• Hvis verktøyet brukes uten belastning, kan det fore-
komme kast i bitsrotasjonen. Under bruk sentrerer
verktøyet seg automatisk. Dette påvirker ikke borenøy-
aktigheten.
Blåsebulb (tilleggsutstyr) (Fig. 11)
Etter at du har boret et hull, må du bruke blåsebulben til å
fjerne støv fra hullet.
Boring i tre eller metall (Fig. 12 og 13)
Bruk det ekstra tilgjengelige borechuck-utstyret. Se
“Montering og fjerning av bor” som er beskrevet på fore-
gående side når utstyret skal monteres.
Hold ringen og drei mansjetten moturs for å åpne
kjokskjeven. Før bitset så langt inn i kjoksen som mulig.
Hold godt fast i ringen og drei mansjetten medurs for å
stramme til kjoksen.
For å demontere bitset, hold ringen og drei mansjetten
moturs. Still funksjonsmodusknotten på “kun rotasjon”.
Det kan bores opptil 13 mm diameter i metall og opptil
24 mm i tre.
“Rotasjon med slag” må aldri brukes når borechuck-mon-
tasjen er montert på verktøyet. Borechuck-montasjen
kan ødelegges.
Borechucken an dessuten sprette av når verktøyet settes
i revers.
NB!
• For stort trykk på maskinen betyr ikke at arbeidet går
raskere. Unødig trykk vil bare medvirke til at borspissen
ødelegges, jobben tar lengre tid og at motoren belas-
tes.
• Det oppstår et voldsomt trykk på maskinen/boret idet
gjennomboringen skjer. Hold godt fast i maskinen og
utvis stor forsiktighet når den begynner å gå igjennom
arbeidsemnet.
• Et bor som har satt seg fast løsnes ved å sette bryteren
i revers for å bakke ut. Maskinen kan imidlertid lett
smette med mindre den holdes godt fast før den slås
på.
• Små arbeidsemner må alltid festes i en skrustikke eller
lignende.
Diamantkjerneboring
Når diamantkjerneboring utføres, må skiftespaken alltid
stilles inn på posisjon for å bruke “kun rotasjon” funk-
sjonen.
NB!
• Hvis boreoperasjoner med diamantkjernebits utføres
når verktøyet er innstilt på “rotasjon med slag”, kan dia-
mantkjernbitset ødelegges.
SERVICE
ADVARSEL:
• Sørg for at vinkelboremaskinen er slått av og kontakten
trukket ut før det settes i gang med vedlikeholdsarbeid
eller inspeksjon.
For å sikre at produktsikkerheten og produktpålitelighe-
ten opprettholdes må reparasjoner, kontrollering og
utskifting av kullbørsten, samt alt annet vedlikehold eller
justeringer utføres av Makitas autoriserte vedlikeholds-
personell eller fabrikkens servicesenter. Når deler skal
byttes ut må det alltid brukes deler som Makita har pro-
dusert.
TILBEHØR
NB!
• Følgende ekstrautstyr og tilbehør er anbefalt for din
Makita-maskin som spesifisert i denne bruksanvisnin-
gen. Bruk av ekstrautstyr og tilbehør fra andre produ-
senter kan medføre fare for personskade. Ekstrautstyr
og tilbehør må bare brukes til formål de er beregnet for.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
vil vite mer om dette ekstrautstyret.
• SDS Pluss bits med wolframkarbidspiss
• Kjernebits
• Diamantkjernebits
• Borechuck-utstyr
• Borechuck S13
• Chuckadapter
• Chucknøkkel S13
• Borkronefett
• Støttehåndtak
• Dybdemåler
• Blåsebulb
• Støvkopp
• Støvsugingsutstyr
• Vernebriller
• Bærekoffert av plast
• Nøkkelfri borechuck
Side: 201
46
ENH101-5
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este
produto obedece às seguintes normas de documentos
normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do
Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder i de norm-
sættende dokumenter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 89/336/EEC
og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna
produkt överensstämmer med följande standardiseringar
för standardiserade dokument,
EN60745, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i over-
ensstemmelse med følgende standard i de standardis-
erte dokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og
98/37/EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote
on seuraavien standardoitujen dokumenttien standar-
dien mukainen,
EN60745, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ
Side: 209
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884667-997
ENG006-2-V4
Só para países Europeus
Ruído e vibração
Os níveis normais de ruído A são
nível de pressão de som: 88 dB (A)
nível do sum: 99 dB (A)
A incerteza é de 3 dB (A).
– Utilize protectores para os ouvidos –
O valor médio da aceleração é 8 m/s2
.
Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745.
Kun for lande i Europa
Lyd og vibration
De typiske A-vægtede lydniveauer er
lydtryksniveau: 88 dB (A)
lydeffektniveau: 99 dB (A)
Der er en usikkerhed på 3 dB (A).
– Bær høreværn. –
Den vægtede effektive accelerationsværdi er 8 m/s2
.
Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med
EN60745.
Endast för Europa
Buller och vibration
De typiska A-vägda bullernivåerna är
ljudtrycksnivå: 88 dB (A)
ljudeffektnivå: 99 dB (A)
Osäkerheten är 3 dB (A).
– Använd hörselskydd –
Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är
8 m/s2
.
Dessa värden har erhållits i enlighet med EN60745.
Gjelder bare land i Europa
Støy og vibrasjon
De vanlige A-belastede støynivå er
lydtrykksnivå: 88 dB (A)
lydstyrkenivå: 99 dB (A)
Usikkerheten er på 3 dB (A).
– Benytt hørselvern. –
Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er
8 m/s2
.
Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med
EN60745.
Vain Euroopan maat
Melutaso ja tärinä
Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat
äänenpainetaso: 88 dB (A)
äänen tehotaso: 99 dB (A)
Epävarmuus on 3 dB (A).
– Käytä kuulosuojaimia. –
Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo on
8 m/s2
.
Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti.
Μ
ν για ώρες της Ευρώπης
Θ
ρυ9ς και κραδασµ
ς
2ι τυπικές A-µετρύµενες εντάσεις ή,υ είναι
πίεση ή,υ: 88 dB (A)
δύναµη τυ ή,υ: 99 dB (A)
Η Α#ε#αι

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita HR1830 ennå.

Spør et spørsmål om Makita HR1830

Har du et spørsmål om Makita HR1830 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita HR1830. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HR1830 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.