EW1060HX manual
Makita EW1060HXmanual

Manual for Makita EW1060HX på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 272 sider.

PDF 272 1.1mb

Vis en manual for Makita EW1060HX under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita EW1060HX men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita EW1060HX. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med EW1060HX Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita EW1060HX

Side: 1
4 8 9 10 11 12 13 14 0.7 mm – 0.8 mm (0.028"– 0.023") 14 14 36
Side: 2
159 NORSK (Originalinstruksjoner) Forklaring av generell oversikt 1 Plugg (priming) 2 Utløp 3 Innsug 4 Plugg (tapping) 5 Pumpehus 6 Håndtak 7 Tennplugghette 8 Luftfilter 9 Tanklokk 10 Drivstofftank 11 Primingspumpe 12 I-O (PÅ/AV)-bryter 13 Lyddemper 14 Chokespak 15 Starthåndtak 16 Rekylstarter 17 Oljemåler 18 Sokkel 19 Spjeldspak 20 Pakning 21 Slangekopling 22 Vingemutter 23 Slangeklemme 24 Slange 25 Plugg (priming) 26 Utløp 27 Innsug 28 Sil 29 Slange (tilleggsutstyr) 30 Oljemåler 31 Øvre nivå 32 Nedre nivå 33 Drivstofftanklokk 34 Øvre nivå 35 Drivstofftank 36 Drivstoffrør Takk for at du kjøpte denne MAKITA motorpumpen. Det gleder oss å presentere MAKITA motorpumpe, som er resultatet av et langt utviklingsprogram og mange år med kunnskap og erfaring. Vennligst les dette heftet, som inneholder detaljert infor- masjon om de ulike punktene som vil demonstrere den utmerkede ytelsen. Dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av din MAKITA motorpumpe. SYMBOLER Du vil se følgende symboler når du leser instruksjonsbo- ken. ADVARSEL: • LES OG FORSTÅ DENNE HÅNDBOKEN FULLSTEN- DIG FØR DU TAR I BRUK MASKINEN. Følgende -merker viser til viktig sikkerhetsinforma- sjon. Følg alltid disse instruksjonene. Feil bruk av utstyret kan føre til alvorlige ulykker. FARE: Hvis ikke instruksjonene følges, kan det fore- komme død eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Hvis ikke ADVARSEL-instruksjonene følges, kan det forekomme alvorlig personskade eller død for maskinoperatøren eller personen som inspiserer eller reparerer maskinen. FORSIKTIG: En FORSIKTIG-melding inneholder spesielle forholdsregler som må følges for å unngå per- sonskade og skade på maskinen. MERKNAD: En MERKNAD inneholder viktig informasjon for å gjøre prosedyrene enklere eller tydeligere. SIKKERHETSINSTRUKSJONER – Denne instruksjonsboken inneholder forklaringer av generell bruk og forholdsregler for utstyret. Les denne instruksjonsboken nøye før du tar utstyret i bruk. Og følg sikkerhetsforanstaltningene nøye. – Oppbevar denne instruksjonsboken på et trygt sted for fremtidig referanse. Hvis instruksjonsboken går tapt eller blir ødelagt, må du be et autorisert Makita-servi- cesenter om en ny med en gang. – Når du låner ut eller gir utstyret til andre, må du alltid levere instruksjonsboken og annen informasjon sammen med utstyret. – Vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan føre til at produktspesifikasjonene endres uten varsel. Illustrasjoner eller innhold i denne håndboken kan være forskjellig fra det faktiske produktet. – Hvis du trenger hjelp og mer informasjon, kan du ta kontakt med din lokale forhandler eller et autorisert Makita-servicesenter. Tiltenkt bruk av maskinen Dette utstyret er kun beregnet på vanning og irrigasjons- vann. Utstyret brukes bare til å pumpe klart vann. FARE: • Ikke foreta modifikasjoner eller endringer på utstyret. • Ikke bruk utstyret til annet enn tiltenkt bruk. • Bruk kun originale, godkjente reservedeler til vedlike- hold og reparasjon. Les instruksjonsboken og følg advarslene og sikkerhetsforanstaltningene. Vær ytterst forsiktig og oppmerksom. Aldri bruk motoren innendørs. Ikke rør motoren når den er varm. Bruk av åpen ild forbudt! Kontroller oljenivået før du starter. CE-merke
Side: 3
160 • Hvis ikke disse advarslene følges, kan det forekomme alvorlig skade på utstyret eller personskade. FORHOLDSREGLER FOR EKSOS – Aldri inhaler eksosgasser. De inneholder karbonmon- oksid, en fargeløs, luktfri og ekstremt farlig gass som kan forårsake bevisstløshet eller død. – Aldri bruk motoren innendørs eller på et dårlig venti- lert sted, som i en tunnel, hule e.l. – Vær ytterst forsiktig når motoren brukes nær personer eller dyr. – Hold eksosrøret fritt for fremmedlegemer. FORHOLDSREGLER FOR ETTERFYLLING AV DRIV- STOFF – Pass på å stoppe motoren før fylling. – Ikke overfyll drivstofftanken. – Hvis det søles drivstoff, må det tørkes bort forsiktig, og vent til drivstoffet har tørket før motoren startes. – Kontroller etter påfylling at drivstofflokket er festet, for å unngå søl. BRANNVERN – Ikke røyk når utstyret brukes, og ikke bruk det i nær- heten av åpen ild. – Ikke bruk utstyret i nærheten av tørt kratt, kvister, tøy- filler eller annet brennbart materiale. – Hold motoren minst 1 meter unna bygninger og andre strukturer. – Hold motoren unna antennbare materialer og andre farlige materialer (avfall, filler, smøremidler, spreng- stoff). – Sett aldri den varme pumpen på tørt gress eller på antennbare materialer. Gjelder kun land i Europa EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæringen er inkludert i tillegg A til denne instruksjonsboken.
Side: 4
161 TEKNISKE DATA Merknad: Bruk hørselvern under betjening. DELEBETEGNELSE (Fig. 1 og 2) MONTERING (Fig. 3) ADVARSEL: • Stopp alltid motoren før det utføres arbeid på utstyret. • Start kun motoren etter at alt utstyret er fullstendig montert. MONTERE SLANGE 1. Monter slangeleddene på pumpen. FORSIKTIG: • Kontroller at pakningen er på plass når leddene monte- res på pumpen. 2. Koble slangene til leddene med klemme. Kontroller at slangeklemmen er godt strammet. 3. Koble silen til enden på inntaksslangen. MERKNAD: • Vann trekkes ikke opp dersom det lekker luft. EW1050H EW1060H Vekt kg 5,8 7,3 Mål mm 327 x 231 x 319 356 x 234 x 336 Type Selvprimende SENTRIFUGEPUMPE Diametere (innsug-utløp) tomme 1 Total heving m 35 45 Maksimalt utløpsvolum l/min 110 130 Maksimalt innsugsløft m 8 8 Volum (drivstofftank) l 0,5 0,65 Volum (oljetank) l 0,08 0,1 Motorens slagvolum cm3 24,5 33,5 Maksimal motorytelse kW 0,71 ved 7 000 min–1 1,07 ved 7 000 min–1 Forgasser type Membran Tenningssystem type Elektronisk tenning Tennplugg type NGK CMR6A Elektrodeåpning mm 0,7 – 0,8 Drivstoff Bilbensin Motorolje SAE 10W-30-olje med API-klassifisering, klasse SF eller høyere (4-taktsmotorolje for bil) Anvendbar vanntemperatur °C 5 – 40 5 – 40 Lydtrykknivå LpA eq dB (A) 88,4 88,4 Usikkerhet K dB (A) 3 3 Lydeffektnivå LwA, d dB (A) 109 109 EW1050H EW1060H 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Total heving (m) Maksimalt utløpsvolum (l/min)
Side: 5
162 FORSIKTIG: • Ikke fjern silen, ellers kan fremmedlegemer skade pumpen. Kontroller at slangeklemmen er godt strammet. KONTROLLER FØR DRIFT ADVARSEL: • Stopp alltid motoren før det utføres arbeid på utstyret. Arbeid alltid på flatt og stabilt underlag. • Kontroller utstyret med henblikk på løse skruer eller løse forbindelsesdeler før motoren startes. • Unngå å berøre motoren og lyddemperen med noen del av kroppen eller klærne under inspeksjon eller reparasjon, mens disse fortsatt er varme. • Vær spesielt nøye med ventilasjon. Vær oppmerksom på CO-forgiftning. INSPEKSJON OG ETTERFYLLING AV MOTOROLJE (Fig. 4) Utfør følgende prosedyre med motoren avkjølt. – Påse at motoren står vannrett. – Ikke skru oljemåleren inn i oljepåfyllingsrøret for å kontrollere oljenivået. – Kontroller om oljenivået er mellom nedre og øvre grense på oljemåleren. – Hvis oljenivået er under nedre grense, fyll på olje. – Du må kanskje etterfylle olje omtrent hver 10. driftstime (hver 10. drivstoffpåfylling). – Hvis oljen skifter farge eller blandes med urenheter, må den skiftes. Anbefalt olje: SAE 10W-30-olje med API-klassifisering, klasse SF eller høyere (4-taktsmotorolje for bil) Oljevolum: For modell EW1050H: Ca. 0,08 l For modell EW1060H: Ca. 0,1 l MERKNAD: • Hvis ikke motoren står vannrett, kan det oppstå feilvis- ning av oljenivået og det kan fylles for mye olje. Påfyl- ling av olje over øvre grense kan føre til oljekontaminasjon eller hvit røyk. Etterfylle motorolje 1. Hold motoren i vannrett stilling og koble fra oljemåle- ren. 2. Fyll på olje til øvre grensemerke. Bruk oljeflasken til påfylling. 3. Stram oljemåleren godt. Utilstrekkelig stramming kan føre til oljelekkasje. Etter oljepåfylling – Tørk umiddelbart bort oljesøl med en fille. Oljeskift: Oljemåler – Fjern støv eller smuss nær oljepåfyllingsporten. – Hold den frakoplede oljemåleren fri for sand og støv. Ellers kan sand og støv som fester seg til oljelokket føre til problemer med ujevn oljesirkulasjon eller slita- sje på motordelene. DRIVSTOFF ADVARSEL: • Drivstoff er lettantennelig og giftig. Ikke håndter driv- stoff i nærheten av åpen ild (sigarett, peis, fyrverkeri), elektriske gnister (batteri, kortslutning, gnist fra kortslut- tet bryter, sveisegnist osv.). • Pass på å stoppe motoren før påfylling av drivstoff. Ikke fyll på drivstoff mens motoren fortsatt er varm. • Vær alltid svært oppmerksom, ikke bare under påfylling av drivstoff, men også ved overføring av drivstoff til en mindre beholder. • Etter påfylling, stram drivstofftanklokket godt og tørk opp alt drivstoffsøl. Håndtere drivstoff Det er viktig å være ytterst forsiktig under håndtering av drivstoff. Drivstoff kan inneholde lignende stoffer som løsemidler. Påfylling må finne sted i et tilstrekkelig venti- lert rom eller i friluft. Aldri inhaler drivstoffdamp, og hold drivstoffet unna deg. Hvis du berører drivstoff gjentatte ganger eller over lang tid, blir huden tørr, noe som kan føre til hudsykdom eller allergi. Hvis det kommer drivstoff i øynene, må øyet skylles med rent vann. Hvis øyet fort- satt er irritert, ta kontakt med lege. Oppbevaringstid for drivstoff Drivstoff må brukes innen 4 uker, selv om det oppbeva- res på en spesialbeholder i et godt ventilert og skygge- fullt område. Ellers kan drivstoffet bli forringet i løpet av én dag. Oppbevaring av maskin og reservetank – Ha maskinen og tanken på et kjølig sted, unna direkte sollys. – Oppbevar aldri drivstoff i en bil. Type drivstoff: Motoren er en firetaktsmotor. Sørg for å bruke blyfri bil- bensin med 87 oktan eller høyere ((R+M)/2). Den må ikke inneholde mer enn 10 % alkohol (E-10). – Aldri bruk bensinblanding som inneholder motorolje. Ellers vil det oppstå betydelig karbonavsetning eller mekaniske problemer. Kapasitet på drivstofftank: For modell EW1050H: 0,5 l For modell EW1060H: 0,65 l Etterfylling av drivstoff (Fig. 5) 1. Hold motoren vannrett. 2. Løsne drivstofftanklokket litt for å avlaste trykket i tan- ken. 3. Ta av drivstofftanklokket og fyll på drivstoff. IKKE fyll bensin helt til toppen av tanken. 4. Stram drivstofftanklokket godt etter påfylling. – Tørk av utsiden av drivstofftanklokket for å hindre at det kommer skitt inn i drivstofftanken. – Hvis det er feil eller skade på drivstofftanklokket, må det skiftes. – Drivstofftanklokket slites over tid. Skift det ut hvert andre eller tredje år. – IKKE fyll bensin i oljepåfyllingsåpningen. Primingsvann (Fig. 6) FORSIKTIG: • Ikke start pumpen uten at det er vann i pumpehuset. Ellers kan den mekaniske forseglingen bli skadet. Fjern primingspluggen og tilsett rent vann til pumpehuset er fylt med vann. Stram primingspluggen etter fylling. MERKNAD: • Hvis ikke vanninntaket er tilstrekkelig, blir selvprimings- kapasiteten redusert. • Påse at pumpen er plassert på et stødig sted og så nær en tilgjengelig vannkilde som mulig. • Jo høyere sugehodet er, desto mer tid kreves for pri- ming med mindre utløp.
Side: 6
163 KONTROLLERE MOTOR: – Undersøk drivstoffslangene og leddene nøye med henblikk på slakkhet og drivstofflekkasje. Lekket driv- stoff utgjør en potensielt farlig situasjon. – Kontroller om skruer og mutrer er løse. Stram dem hvis de er løse. En løs skrue eller mutter kan forår- sake alvorlige motorproblemer. – Kontroller motoroljen og etterfyll hvis nødvendig. – Kontroller drivstoffnivået og etterfyll hvis nødvendig. Vær forsiktig så ikke tanken fylles for mye. – Hold sylinderfinner og rekylstarter fri for smuss, gress og annet avfall. – Bruk tettsittende klær når du betjener motoren. BRUK ADVARSEL: • Aldri rør en varm motorlyddemper, spesielt når motoren startes på nytt. Motorlyddemperen blir varm etter at motoren har gått. • Ikke putt hendene eller fremmedlegemer i utløserventi- lene når pumpen er i bruk. ADVARSEL: Vær oppmerksom på vannslag • Ikke kjør over utløpsslangen med hjulet på et kjøretøy. Ikke steng utløpsventilen brått, da det vil oppstå vann- slag som vil føre til stor skade på pumpen. Starte: FORSIKTIG: • Fordi smøreoljen ennå ikke er tilstrekkelig spredt, må ikke motoren ruses like etter at den er startet. Unødig høyt turtall reduserer levetiden på utstyret eller kan føre til skade. 1. Kontroller at pumpehuset er fylt med vann. 2. Kontroller at silen er under vannet. FORSIKTIG: • Bruk en forebyggende metode når bunnen av vannet er dekket med gjørme eller sand. 3. Kontroller at det ikke finnes hindringer i åpningen på utløpsslangen. 4. Sett motorens I-O (PÅ/AV)-bryter i “I” (PÅ)-posisjo- nen. 5. Kontroller at spjeldspaken viser “L”. (Fig. 7) 6. Fortsett å presse primingspumpen til det kommer drivstoff inn i primingspumpen. (Vanligvis 7 til 10 press.) 7. Juster chokespaken. – Hvis motoren er kald eller omgivelsestemperaturen er lav, skal chokespaken lukkes helt. (Fig. 8) – Hvis motoren er varm eller omgivelsestemperaturen er høy, skal chokespaken åpnes halvveis eller holdes helt åpen. 8. Trekk forsiktig i starthåndtaket til en liten motstand kjennes. Returner deretter starthåndtaket og trekk hardt i det. Dra aldri snoren helt ut. Når starthåndtaket er trukket, må du aldri slippe med hånden med en gang. Hold starthåndtaket til det returnerer til opprinnelig sted. Hvis det er vanskelig å starte motoren, må du øke gasspådraget til ca. 9. Når motoren har startet, sett chokespaken i ÅPEN posisjon hvis chokespaken er lukket. (Fig. 9) 10.La motoren “varme opp” skikkelig. Fortsett oppvar- mingen i 2 til 3 minutter i “L”-posisjon. Kjøre motoren: Drei spjeldspaken til midtstilling og kontroller at vannet kommer ut av utløpsslangen. Fullføre operasjonen Stoppe motoren Drei spjeldspaken til “L”-posisjon for å sette motoren på lavest turtall. Sett motorens I-O (PÅ/AV)-bryter i “O” (AV)-posisjonen. Tappe vannet etter bruk Vann i pumpehuset fryser ved temperaturer under 0 °C om vinteren, og pumpen kan sprekke. Tapp vann fra avløpet på bunnen etter bruk før oppbevaring. SERVICEINSTRUKSJONER ADVARSEL: • Stopp alltid motoren før det utføres arbeid på utstyret. Ikke utfør arbeid mens motoren fortsatt er varm. FORSIKTIG: • Ikke modifiser eller juster forgasseren. Den er allerede justert på fabrikken for best effektivitet. Hvis det er nød- vendig med justering, spør ditt lokale servicesenter. • Ikke vask motoren med vann under servicearbeid. SKIFTE MOTOROLJE ADVARSEL: • Motoren og motoroljen er fortsatt varme like etter at motoren er stoppet. La det gå tilstrekkelig tid til at motoren og motoroljen kan kjøle av. Ellers kan det for- komme brannskade i huden. FORSIKTIG: • Finn en egnet avhendingsmetode for den gamle oljen før oljeskift påbegynnes. Ikke tøm den i kloakkavløp, hagejord eller åpne vannløp. Lokale reguleringer eller miljøforskrifter vil gi mer detaljert informasjon om riktig avhending. Forringet motorolje forkorter motorens levetid. Sørg for å kontrollere oljen og oljenivået jevnlig. MERKNAD: • Hvis olje påfylles over grensen, kan den bli kontaminert eller ta fyr og avgi hvit røyk. La det gå tilstrekkelig tid etter at motoren er stoppet til at motoroljen kan retur- nere til oljetanken for å sikre nøyaktig avlesing av olje- nivået. Utskiftingsintervall: Etter de første 20 driftstimene, og deretter hver 50. driftstime. Anbefalt olje: SAE 10W-30-olje med API-klassifisering, klasse SF eller høyere (4-taktsmotorolje for bil) Oljevolum: For modell EW1050H: Ca. 0,08 l For modell EW1060H: Ca. 0,1 l 1. Fjern oljemåleren. (Fig. 10) Vær nøye med å plassere oljemåleren på et sted der den ikke samler skitt, støv eller andre fremmedlege- mer. 2. Plasser en klut eller et papirtørkle på området rundt oljepåfyllingsåpningen. 3. Fjern oljemåleren, vipp deretter motoren og tapp oljen i et kar eller annen beholder.
Side: 7
164 4. Sett utstyret på et flatt underlag. Fyll oljen fra en klem- flaske eller lignende egnet redskap. Fyll oljen slik at den strømmer over påfyllingsrøret. (Fig. 4) 5. Sett inn oljemåleren igjen etter at motoren er fylt med olje. Kontroller at oljemåleren sitter godt, ellers vil det lekke olje hvis den senere løsner. KONTROLLERE TENNPLUGGEN (Fig. 11) FORSIKTIG: • Rør aldri tennpluggkontakten mens motoren er i gang (fare for elektrisk støt med høyspenning). Intervall for rengjøring og inspeksjon: Daglig (hver 10. driftstime) – Bare fjern og monter tennpluggen med den medføl- gende universalnøkkelen. – Åpningen mellom de to elektrodene på tennpluggen skal være 0,7–0,8 mm. Hvis åpningen er for stor eller for liten, må den justeres. Hvis tennpluggen er tettet igjen eller kontaminert, må den rengjøres grundig eller skiftes ut. RENGJØRE LUFTFILTER (Fig. 12) ADVARSEL: • Slå av motoren. Hold unna åpen ild. En skitten luftfilterinnsats fører til startproblemer, tap av effekt, feilfunksjon av motoren og betydelig kortere motorlevetid. Hold luftfilterinnsatsen ren. Intervall for rengjøring og inspeksjon: Daglig (hver 10. driftstime) 1. Sett chokespaken i helt lukket posisjon slik at støv og smuss ikke kommer inn i forgasseren. 2. Fjern festeskruen fra luftfilterdekselet. 3. Trekk ut nedre kant av dekselet for å fjerne luftfilter- dekselet. 4. Fjern elementet og rengjør det med en løsning av varmt vann og mild såpe, og tørk det grundig etterpå. 5. Monter det i flukt med linjene som vises på figuren. 6. Tørk av eventuell olje i området rundt luftfilterdekselet og lufteåpningen med en klut. 7. Etter rengjøring, monter filterdekselet (sett først inn tappen øverst, og sett deretter inn tappen nederst) og stram festeskruen. RENGJØRE DRIVSTOFFILTER ADVARSEL: • Slå av motoren. Hold unna åpen ild. Ikke røyk. Intervall for rengjøring og inspeksjon: Månedlig (hver 50. driftstime) Drivstoffilteret brukes til å filtrere drivstoffet som brukes av forgasseren. En periodisk visuell kontroll av drivstoffil- teret skal utføres. 1. Åpne drivstofftanklokket, bruk en vaierkrok til å trekke sugehodet ut gjennom tankåpningen. 2. Fjern slangeklemmen og trekk drivstoffilteret ut fra drivstoffrøret. 3. Vask drivstoffilteret med parafin. 4. Monter det etter å ha vasket det. 5. Hvis filteret er hardt eller tilstoppet, skal det skiftes med et nytt. Skift ut filteret minst hver kvartal for å sikre tilstrekkelig drivstofftilførsel til forgasseren. Ellers kan utilstrekkelig drivstofftilførsel føre til startproblemer og begrenset mak- simalturtall. Etter kontroll, rengjøring eller utskifting, fest drivstoffilte- ret på drivstoffrøret med slangeklemmen. Press drivstoffilteret helt inn til bunnen av drivstofftanken. (Fig. 13) SKIFTE DRIVSTOFFPUMPE (Fig. 14) ADVARSEL: • Slå av motoren. Hold unna åpen ild. Intervall for rengjøring og inspeksjon: Daglig (hver 10. driftstime) Utskifting: Årlig (hver 200. driftstime) Skift drivstoffrør hvert år, uansett bruksfrekvens. Driv- stofflekkasje kan føre til brann. Hvis lekkasje oppdages under inspeksjon, må drivstoff- røret skiftes umiddelbart. INSPEKSJON AV BOLTER, MUTRER OG SKRUER – Ettertrekk løse skruer, mutre osv. – Kontroller om drivstofflokket og oljelokket er stramme. Se etter drivstoff- og oljelekkasje. – Skift ut ødelagte deler med nye for sikker drift. RENGJØRE DELER – Hold alltid motoren ren ved å tørke av med en tøyfille. – Hold sylinderfinnene fri for støv og skitt. Støv eller skitt som sitter fast i finnene kan føre til at at stempe- let setter seg fast.
Side: 8
165 Tabell for periodisk vedlikehold *1 Utfør første utskifting etter 20 t drift. Finn en egnet avhendingsmetode for den gamle oljen før oljeskift påbegynnes. Ikke tøm den i kloakkavløp, hage- jord eller åpne vannløp. Lokale reguleringer eller miljøforskrifter vil gi mer detaljert informasjon om riktig avhending. *2 La et autorisert servicesenter utføre inspeksjon etter 200 driftstimer. OPPBEVARING ADVARSEL: • Slå av motoren når drivstoff skal tappes, og kontroller at motoren kjøles av. Motoren kan fortsatt være varm like etter at den er stoppet, og det kan forekomme brannskade, anten- nelse og brann. FORSIKTIG: • Når utstyret tas ut av drift i lengre tid, må all bensinen tappes fra drivstofftanken, og oppbevares på et tørt og rent sted. Før oppbevaring 1. Tøm alt vann fra tappeporten. 2. Trekk forsiktig i rekylstarthåndtaket på motoren til motstand kan kjennes. 3. Press primingspumpen etter at drivstoff er fjernet fra drivstofftanken, til drivstoff i bensinrøret renner ut. Fjern drivstoffet fra pumpen en gang til. 4. Sett spjeldspaken i “L”-posisjon. 5. Tørk bort eventuell skitt eller støv. 6. Oppbevar pumpen på et tørt, varmt sted der det ikke er mulighet for frost. Transport Hold godt i håndtaket med begge hender under løfting og transport av maskinen. Driftstid Punkt Før bruk Daglig (10 t) 50 t 200 t Før oppbe- varing Motorolje Inspiser/etterfyll Skift *1 Strammingsdeler (bolt, mutter) Inspiser Drivstofftank Rengjør/inspiser Tapp drivstoff Spjeldspak Kontroller funksjon I-O (PÅ/AV)-bryter Kontroller funksjon Luftfilter Rengjør Tennplugg Inspiser Rengjør/juster Kjøleluftkanal og sylin- derfinner Rengjør/inspiser Drivstoffrør Inspiser Skift *2 Drivstoffilter Rengjør/skift Ventilklaring (innsugs- ventil og avgassventil) Inspiser/juster *2 Overhal motoren hvis nødvendig *2 Forgasser Tapp drivstoff Pumpesett Rengjør Sil Inspiser/rengjør
Side: 9
166 FEILSØKING Se selv etter feil før du ber om reparasjon. Hvis noe unormalt blir funnet, kontroller maskinen i henhold til beskrivel- sene i denne håndboken. Aldri manipuler eller demonter noen del i konflikt med beskrivelsen. Ta kontakt med et auto- risert servicesenter angående reparasjon. Problem Årsak Løsning Motoren starter ikke Kan ikke betjene primings- pumpen. Press 7 til 10 ganger. Lav trekkhastighet i start- snoren. Trekk hardt. Tom for drivstoff. Fyll på drivstoff. Tilstoppet drivstoffilter. Rengjør det. Frakoblet drivstoffrør. Koble drivstoffrøret ordentlig til. Bøyd drivstoffrør. Rett ut drivstoffrøret. Forringet drivstoff. Forringet drivstoff vanskeliggjør oppstart. Bytt ut med nytt drivstoff. (Anbefalt utskifting: 1 måned). Høyt drivstofftrekk. Sett spjeldspaken til medium eller “H”-posisjon og trekk i starthåndtaket til motoren starter. Hvis moto- ren fortsatt ikke starter, fjern tennpluggen, tørk elektroden og monter den slik den opprinnelig var. Start deretter som spesifisert. Frakoblet plugghette. Fest godt. Kontaminert tennplugg. Rengjør det. Unormal tennpluggklaring. Juster klaringen. Annen unormalhet ved tenn- pluggen. Skift ut. Unormal forgasser. Be om inspeksjon og vedlikehold. Kan ikke trekke i startsnoren. Be om inspeksjon og vedlikehold. Unormalt drivsystem. Be om inspeksjon og vedlikehold. Motoren stopper snart Motorturtallet øker ikke Utilstrekkelig oppvarming. Utfør oppvarmingsoperasjon. Chokespaken er satt til “CLOSE” selv om motoren er varmet opp. Sett til “OPEN”. Tilstoppet drivstoffilter. Rengjør det. Kontaminert eller tilstoppet luftfilter. Rengjør det. Unormal forgasser. Be om inspeksjon og vedlikehold. Unormalt drivsystem. Be om inspeksjon og vedlikehold. Pumpen virker ikke. Løpehjulet sitter fast. Be ditt autoriserte Makita-servicesenter om å repa- rere det.
Side: 10
167 Pumpevolumet er lavt. Luft kommer inn på innsugs- siden. Kontroller rørene på innsugssiden. Fall i motoreffekt. Be ditt autoriserte Makita-servicesenter om å repa- rere det. Brudd i mekanisk tetning. Skift pakning. Høyt sugeløft. Reduser sugeløftet. Tynn eller lang slange eller knekk på slangen. Gjør tykkere eller kortere, eller rett den ut. Vannlekkasje fra vannkanal. Sopp lekkasjen. Tilstopping av fremmedle- geme i løpehjulet. Be ditt autoriserte Makita-servicesenter om å repa- rere det. Løpehjulet er slitt. Be ditt autoriserte Makita-servicesenter om å repa- rere det. Pumpen selvprimes ikke. Innsuging av luft på innsugs- siden. Kontroller rørene på innsugssiden. Utilstrekkelig med primings- vann i pumpehuset. Prime fullstendig. Utilstrekkelig stramming av tappekranen. Stram de 2 pluggene helt. Utilstrekkelig motoromdrei- ning. Be ditt autoriserte Makita-servicesenter om å repa- rere det. Luft kommer inn fra den mekaniske forseglingen. Skift pakning.
Merke:
Makita
Produkt:
Vannpumper
Model/navn:
EW1060HX
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarian, Latvisk, Litauen, Estisk, Albansk, Makedonsk