DTW450Z

Makita DTW450Z manual

DTW450Z

Manual for Makita DTW450Z på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 44 sider.

Side: 1
13 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Rød del 1-2. Knapp 1-3. Batteri 2-1. Startbryter 3-1. Lampe 3-2. Lampebryter 4-1. Pipe 4-2. Ambolt 5-1. Pipe 5-2. O-ring 5-3. Stift 6-1. Spor 6-2. Skrue 6-3. Bøyle 8-1. Utskiftingsmerke 9-1. Børsteholderhette 9-2. Skrutrekker TEKNISKE DATA Modell BTW450 Standardskrue M12 - M22 Kapasitet Skrue med høy strekkevne M12 - M16 Firkantåpning 12,7 mm Ubelastet turtall (min -1 ) 1 600 Slag per minutt 2 200 Maks. tiltrekkingsmoment 440 N.m Total lengde 266 mm Nettovekt 3,4 kg Merkespenning DC 18 V • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. • Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE036-1 Beregnet bruk Denne maskinen er laget for å feste skruer og muttere. ENG102-3 Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Lydtrykknivå (LpA) : 94 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 105 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Bruk hørselvern. ENG205-2 Vibrasjon Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmåte: Slagstramming av festemidler med maskinens maksimale kapasitet Genererte vibrasjoner (ah): 19 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. ADVARSEL: • De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. • Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). ENH101-13 Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Batteridrevet slagskrutrekker Modellnr./type: BTW450 er serieprodusert og samsvarer med følgende europeiske direktiver: 98/37/EF til 28. desember 2009 og deretter med 2006/42/EF fra 29. desember 2009 og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England
Side: 2
14 30. januar 2009 000230 Tomoyasu Kato Direktør Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN GEA010-1 Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk. GEB049-2 SIKKERHETSANVISNINGER FOR BATTERIDREVET SLAGTREKKER 1. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når festemidlet kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet. Hvis festemidler får kontakt med strømførende ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt. 2. Bruk hørselsvern. 3. Før du installerer maskinen, må du kontrollere nøye at kontakten ikke har sprekker eller andre skader. 4. Hold maskinen godt fast. 5. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. 6. The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt. Sjekk vridningsmomentet med skrunøkkelen. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 ゚ C (122 ゚ F). 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk et batteri som har falt i bakken eller har vært utsatt for slag eller støt. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading.
Side: 3
15 FUNKSJONSBESKRIVELSE FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Sette inn eller ta ut batteri Fig.1 • Maskinen må alltid slås av før du setter inn eller tar ut batteriinnsatsen. • Ta ut batteriinnsatsen ved å trekke den ut av maskinen mens du skyver knappen foran på innsatsen. • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går i grep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde delen på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn, så langt at den røde delen ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. Bryterfunksjon Fig.2 FORSIKTIG: • Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes. • Rotasjonsretningen må ikke endres før verktøyet har stoppet helt. Hvis den endres før verktøyet har stoppet helt, kan verktøyet bli skadet. Bryteren kan reverseres, noe som gir rotasjon enten med eller mot klokken. For å starte verktøyet, må du trykke på underdelen (A) av startbryteren for rotasjon med klokken og overdelen (B) for rotasjon mot klokken. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet. Tenne frontlampen Fig.3 FORSIKTIG: • Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden. Trykk på den øvre delen av lampebryteren for å slå på lyset og på den nedre for å slå det av. MERK: • Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken. • Lampen er utstyrt med en krets som hindrer full utlading. Hvis lampen ikke lyser når bryteren er slått på, er sannsynligvis batteriet tomt. Lad batterikassetten. • Slå av lampebryteren når du ikke trenger lys. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. Velge riktig pipe Bruk alltid riktig pipestørrelse for skruer og muttere. Feil pipestørrelse vil resultere i unøyaktig og inkonsekvent tiltrekkingsmoment og/eller skadet på skruen eller mutteren. Montere eller demontere pipe Fig.4 1. For pipe uten O-ring og stift For å montere pipen, må du skyve den inn på ambolten på verktøyet til den går i lås. Når du vil demontere pipen, trekker du den ganske enkelt av. 2. For pipe med O-ring og stift Fig.5 Ta O-ringen ut av sporet i pipen og fjern stiften fra pipen. Sett pipen på ambolten slik at hullet i pipen går inn i hullet i ambolten. Sett inn stiften gjennom hullet i pipen og ambolten. Sett O-ringen tilbake i utgangsposisjon i pipesporet for å feste stiften. Demonter pipen ved å følge installeringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge. Juster hullet i siden på pipen med sperrebolten på ambolten og skyv den på verktøyets ambolt til den låses på plass. Slå lett på den om nødvendig. For å ta av pipen trekker du den ganske enkelt av. Bøyle FORSIKTIG: Når bøylen er montert, skal du forsikre deg om at den er skrudd godt fast. Fig.6 Kroken er praktisk for å henge opp verktøyet med for kortere tid. Den kan monteres på begge sider av verktøyet. For å montere kroken, må du sette den inn i sporet på en av sidene av verktøyhuset og feste den med en skrue. Ta den av igjen ved å løsne skruen. BRUK FORSIKTIG: • Batteriet må alltid settes helt inn, til det låses på plass. Hvis du kan se den røde delen på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett
Side: 4
16 batteriet helt inn, så langt at den røde delen ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. Hold verktøyet støtt og plasser pipen over skruen eller mutteren. Skru verktøyet på og trekk til i riktig tiltrekkingstid. Fig.7 Riktig tiltrekkingsmoment kan variere avhengig av skruens type og størrelse, materialet i arbeidsemnet som skal festes osv. Forholdet mellom tiltrekkingsmoment og tiltrekkingstid vises i figurene. 100 200 300 0 1 2 3 (3060) (2040) (1020) M20 (M20) M16 (M16) M12 (M12) N m Tiltrekkingstid (S) Standardskrue (kgf cm) Riktig tiltrekkingsmoment Tiltrekkingsmoment 008486 100 200 300 0 1 2 3 (3060) (2040) (1020) M16 (M16) M12 (M12) N m Tiltrekkingstid (S) Skrue med høy strekkevne (kgf cm) Riktig tiltrekkingsmoment Tiltrekkingsmoment M14 (M14) 008487 MERK: • Hold verktøyet rett mot skruen eller mutteren. • For høyt tiltrekkingsmoment kan skade skruen/mutteren eller pipen. Før du starter på jobben, må du alltid gjennomføre en test for å finne riktig tiltrekkingstid for skruen eller mutteren. • Hvis verktøyet brukes til batteriet er utladet, må du la verktøyet hvile i 15 minutter før du fortsetter med ny batteriinnsats. Tiltrekkingsmomentet påvirkes av et stort antall faktorer, bl.a. følgende. Etter festing må du alltid sjekke momentet med en momentnøkkel. 1. Når batteriinnsatsen er nesten helt utladet, vil spenningen synke og tiltrekkingsmomentet reduseres. 2. Pipe • Hvis du bruker en pipe med feil størrelse, vil det resultere i redusert tiltrekkingsmoment. • En slitt pipe (slitasje på sekskanten eller den firkantede enden) vil forårsake redusert tiltrekkingsmoment. 3. Skrue • Selv om momentkoeffisienten og skrueklassen er den samme, vil riktig tiltrekkingsmoment variere i henhold til skruens diameter. • Selv om skruediameteren er den samme, vil riktig tiltrekkingsmoment variere i henhold til tiltrekkingskoeffisienten, skrueklassen og skruens lengde. 4. Bruk av kryssledd eller forlengelsesstang reduserer tiltrekkingskraften på slagskrutrekkeren noe. Kompenser ved å bruke lenger tid på
Side: 5
17 tiltrekkingen. 5. Måten verktøyet holdes på eller materialet i skrustilling som skal festes har innflytelse på momentet. 6. Hvis verktøyet brukes på lav hastighet, reduseres tiltrekkingsmomentet. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. Skifte kullbørster Fig.8 Fjern og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom. Skift dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster. Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene. Fig.9 For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Piper • Forlengelsesstang • Kryssledd • Bitsadapter • Makita originalbatteri og lader

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DTW450Z men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DTW450Z. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DTW450Z Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DTW450Z

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Makita DTW450Z under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Skrumaskiner
  • Model/navn: DTW450Z
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk, Fransk, Spansk, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Rumensk, Gresk, Kinesisk, Bulgarian