DPB181Z manual
Makita DPB181Zmanual

Manual for Makita DPB181Z på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 48 sider.

PDF 48 1.1mb

Vis en manual for Makita DPB181Z under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DPB181Z men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DPB181Z. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DPB181Z Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DPB181Z

Side: 1
14 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Batteri 1-2. Knapp 1-3. Rød indikator 2-1. Stjernemerking 3-1. Låseknapp for startbryter 3-2. Startbryter 4-1. Lampe 5-1. Stramme 5-2. Løsne 5-3. Spak 6-1. Nedre holder 6-2. Øvre holder 7-1. Bunnlager 8-1. Hjul 8-2. Gummidekk 9-1. Stopperplate 9-2. Skruer 9-3. Blad 10-1. Bøyle 10-2. Skruer 11-1. Akse 12-1. Stoppring 16-1. Skjærevoks TEKNISKE DATA Modell DPB181 Rundt arbeidsemne 64 mm diam. Maksimal skjærekapasitet Rektangulært arbeidsemne 64 mm x 64 mm Bladhastighet 3,2 m/s Lengde 835 mm Bredde 13 mm Bladstørrelse Tykkelse 0,5 mm Totale mål (L x B x H) 468 mm x 197 mm x 233 mm Nettovekt 3,2 kg Merkespenning DC 18 V • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. • Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE088-1 Beregnet bruk Denne maskinen er laget for å skjære i plast og jernholdige materialer. ENG905-1 Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Lydtrykknivå (LpA) : 78 dB (A) Usikkerhet (K): 1,5 dB (A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). Bruk hørselvern ENG900-1 Vibrasjon Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmåte: kutte metall Genererte vibrasjoner (ah,CM) : 2,5 m/s2 eller mindre Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. ADVARSEL: • De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. • Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). ENH101-17 Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Makita erklærer at følgende maskin(er): Maskinbetegnelse: Batteridrevet bærbar båndsag Modellnr./type: DPB181 Samsvarer med følgende europeiske direktiver: 2006/42/EC De er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745
Side: 2
15 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjengelig fra: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 9.4.2013 000331 Yasushi Fukaya Direktør Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia GEA010-1 Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk. GEB065-2 SIKKERHETSADVARSLER FOR TRÅDLØS OG FLYTTBAR BÅNDSAG 1. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet. Skjæreverktøyer som berører en strømførende ledning, kan gjøre at metalldelene på verktøyet blir strømførende og gi brukeren elektrisk støt. 2. Bruk av blad som er oppført i ”SPESIFIKASJONER”. 3. Før du begynner å bruke maskinen, må du kontrollere nøye at bladet ikke har sprekker eller andre skader. Skift ut sprukne eller ødelagte blader omgående. 4. Fest arbeidsstykket godt. Når du skal kutte flere arbeidsstykker som er buntet sammen, må du forvisse deg om at alle arbeidsstykkene sitter godt før du kutter dem. 5. Hvis du skal kutte arbeidsstykker som er dekket av olje, kan bladet plutselig hoppe av. Tørk av all overskytende olje fra arbeidsstykkene før du kutter dem. 6. Sagolje må aldri brukes som skjæremiddel. Bruk kun skjærevoks fra Makita. 7. Ikke bruk hansker under arbeidet. 8. Hold maskinen fast med begge hender. 9. Hold hendene unna roterende deler. 10. Når du kutter metall, må du være oppmerksom på faren for varmt, flygende metallspon. 11. Ikke gå fra maskinen mens den er i gang. 12. Ikke berør bladet eller arbeidsstykket umiddelbart etter saging. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannskader. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-8 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppheting, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 ゚ C (122 ゚ F). 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk batterier som er skadet.
Side: 3
16 10. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading. 4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis det ikke blir brukt i en lengre periode. FUNKSJONSBESKRIVELSE FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Sette inn eller ta ut batteri Fig.1 FORSIKTIG: • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet. • Hold godt rundt maskinen og batteriet når du setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister ned maskinen eller batteriet, kan dette forårsake personskader eller skader på maskinen/batteriet. For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut. Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. FORSIKTIG: • Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis du ikke gjør dette, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. Beskyttelsessystem for batteri (litiumionbatteri med stjernemerking) Fig.2 Litiumionbatterier med stjernemerking er utstyrt med et beskyttelsessystem. Dette systemet slår automatisk av strømmen til verktøyet for å forlenge batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander: • Overbelastning: Verktøyet brukes på en måte som gjør at det trekker uvanlig mye strøm. Slipp i så fall verktøyets startspake, og stopp arbeidet som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Trekk deretter i startutløseren igjen for å starte på nytt. Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet overbelastet. I dette tilfellet, la batteriet kjøle seg ned før du drar i startbryteren igjen. • Lav batterispenning: Gjenværende batterikapasitet er for lav, og verktøyet vil ikke fungere. I dette tilfellet, fjern og lad batteriet opp igjen.
Side: 4
17 Bryterfunksjon Fig.3 FORSIKTIG: • Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere om startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til ”AV”-stilling når den slippes. For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse, er maskinen utstyrt med en AV-sperreknapp. For å starte maskinen må du trykke på AV- sperreknappen fra B-siden og trykke på startbryteren. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen. Etter bruk må du alltid trykke inn AV-sperreknappen fra A-siden. Tenne lampen FORSIKTIG: • Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden. Fig.4 Trykk inn startbryteren for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse så lenge startbryteren holdes inne. Lampen slokker rett etter at utløseren slippes. MERKNAD: • Ikke utsett lampen for støt, da dette kan skade den eller redusere levetiden. • Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken. • Ikke bruk tynner eller bensin til å rengjøre lampen. Denne typen løsninger kan ødelegge den. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. Montere eller demontere sagbladet FORSIKTIG: • Olje på bladet kan gjøre at det til glipper eller plutselig løsner. Tørk av all overflødig olje med en klut før du monterer bladet. • Bruk alltid vernehansker når bladene håndteres. • Vær forsiktig når du håndterer bladet, slik at du unngår å skjære deg på den skarpe eggen til sagtennene. • Hold kroppen borte fra selve bladet når du kontrollerer bladets bevegelser. • Hvis bladstrammerenheten dreies med klokken for å reduseres strammingen, må maskinen vende nedover, da bladet plutselig kan løsne. Fig.5 Slik installerer du bladet: 1. Drei bladstrammerenheten med klokken helt til den stopper, hvis du ønsker å løsne hjulet. 2. Se til at retningen til pilene på bladet og på hjulene stemmer overens. Fig.6 Fig.7 3. Sett inn bladsiden uten sagtenner i den øvre og nedre holderen. Sørg for at bladet I bade øvre og nedre holder berører bunnlagrene. Fig.8 4. Mens du trykker ned den midtre delen av bladet, plasserer du bladet rundt ett hjul. Dette gjøres enklere ved å flytte hjulet til side A. 5. Plasser bladet på et annet hjul på samme måte. 6. Plasser kanten på bladet på gummidekket. 7. Hold bladet på plass og drei bladstrammerenheten mot klokken, helt til den stopper. Dette fører til at bladet får riktig stramming. Kontroller at bladet plasseres riktig rundt hjulene. Start og stopp maskinen to eller tre ganger for å forvisse deg om at bladet beveger seg riktig på hjulene. Demonter bladet ved å følge monteringsprosedyren i motsatt rekkefølge. Justere posisjonen til stopperplaten Fig.9 Under vanlig bruk skal stopperplaten stå så langt som mulig mot A-siden. Når stopperplaten støter mot en hindring, f.eks. en vegg eller liknende, ved slutten av et snitt, må du løsne de to skruene og skyve stopperplaten mot B-siden. Etter at stopperplaten er skjøvet til ønsket posisjon, må du feste den ved å stramme de to skruene godt. Krok (Valgfritt utstyr) Fig.10 Kroken er nyttig for å henge opp maskinen. Heng opp maskinen på en rørklemme eller en annen egnet struktur. Du fester kroken ved å plassere den langsmed rillene, og deretter feste den med to skruer. Slipeskivedeksel (valgfritt tilbehør) Slik installerer du slipeskivedekslet: 1. Monter hengslene på slipeskivedekslet og maskinen. Fig.11 2. Sett inn aksene. Fig.12 3. Fest aksene med stoppringene. 4. Lås slipeskivedekslet. MERKNAD: Når du åpner slipeskivedekslet, trykker du ned og åpner begge stopperne samtidig. Hvis du kun åpner én stopper, kan det forårsake riper på slipeskivedekslet.
Side: 5
18 BRUK FORSIKTIG: • Hold alltid i fremre og bakre håndtak. Hold aldri i maskinkroppen eller -førerne. Hendene kan gli og få kontakt med bladet. Kontakt med bladet kan resultere i personskader. • Hold maskinen i godt grep når du slår den på eller av, eller når du skjærer. Ellers kan maskinen falle ned på gulvet og forårsake personskader. Fig.13 For et stabilt snitt bør du alltid beholde minst to tenner i snittet. Fig.14 Velg riktig kutteposisjon for arbeidsstykket ditt ved å ta figuren til hjelp. Fig.15 Hold maskinen med begge hendene som vist på figuren. Før du slår på maskinen, må du alltid kontrollere at stopperplaten er i kontakt med arbeidsstykket og at bladet ikke er i kontakt med arbeidsstykket. Slå på maskinen og vent til bladet oppnår full hastighet. Senk bladet forsiktig ned i snittet. Vekten av maskinen eller et lett press mot maskinen vil gi nok trykk til å utføre snittet. Ikke bruk makt. Når du kommer til enden av snittet, må du lette trykket på maskinen og heve den litt, så den ikke faller ned på arbeidsstykket. MERKNAD: • Hvis du bruker makt eller vrir bladet, kan snittet bli skjevt og bladet ødelagt. • Hvis du ikke har tenkt å bruke maskinen over en lengre periode, må du demontere bladet. • Hvis verktøyet brukes kontinuerlig inntil batteriet er utladet, må du la verktøyet hvile i 15 minutter før du fortsetter med et nytt batteri. Skjæremiddel FORSIKTIG: • Bruk aldri sagolje, og ta aldri overdrevent store mengder sagvoks på bladet. Dette kan få bladet til å glippe eller løsne uten forvarsel. • Når du kutter støpejern, må du ikke bruke skjærevoks. Fig.16 Når du skjærer metall, må du bruke skjærevoks fra Makita som skjæremiddel. Når du skal påføre skjærevoksen på bladtennene, må du fjerne lokket fra skjærevoksen. Start deretter maskinen og sag i skjærevoksen, som vist på figuren. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. Rengjøring FORSIKTIG: • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. • Voks og spon på dekkene kan få bladet til å glippe og løsne uten forvarsel. Bruk en tørr klut til å fjerne voks og spon fra dekkene. Etter bruk må du fjerne voks, spon og støv fra verktøyet, dekkene og bladet. Skifte dekk på hjulene Skift dekkene når bladet glir eller ikke fungerer optimalt, på grunn av utslitte dekk. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Båndsagblader • Sekskantnøkkel 4 • Skjærevoks • Bøyle • Slipeskivedeksel • Makita originalbatteri og lader MERK: • Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.
Merke:
Makita
Produkt:
Sager
Model/navn:
DPB181Z
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk