DMR105 manual
Makita DMR105manual

Manual for Makita DMR105 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

PDF 100 1.1mb

Vis en manual for Makita DMR105 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DMR105 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DMR105. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DMR105 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DMR105

Side: 1
74 NORSK (Originalinstruksjoner) Symboler Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forsikre deg om at du forstår hva de betyr før bruk. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL: Når du bruker elektrisk verktøy, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive de nedenstående. Dette vil redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader. 1. Les grundig gjennom denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for laderen før bruk. 2. Rengjør bare med en ren klut. 3. Installer ikke nær varmekilder som for eksempel radiatorer, varmemålere, varmeovner eller annet utstyr (inkludert forsterkere) som produserer varme. 4. Bruk bare festeanordninger/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. 5. Trekk ut kontakten til apparatet ved lyn og torden, eller når apparatet ikke skal brukes over lengre tid. 6. En batteridrevet radio med integrerte batterier eller separat batteripakke må bare lades med den medfølgende laderen. En lader som passer til én batteritype, kan være brannfarlig når den brukes med en annen batteritype. 7. Bruk den batteridrevne radioen kun med spesifikt angitte batteripakker. Bruk av alle andre batterier kan føre til brannfare. 8. Når batteripakken ikke er i bruk, skal du holde den unna andre metallgjenstander, som f.eks.: papirklips, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter som kan danne en forbindelse fra én pol til en annen. Hvis batteripolene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan begynne å brenne. 9. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er jordet, er risikoen større for at du får elektrisk støt. 10. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan det lekke ut væske fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger. 11. Støpselet til NETTSTRØM brukes som frakoblingsenhet, og skal være lett tilgjengelig. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du bruker batteriet, må du lese alle instruksjoner og advarsler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke verktøyet. Hvis du ikke gjør det, kan dette føre til overoppheting, mulige forbrenninger og til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle øynene med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. Kortslutning av batteriet kan føre til kraftig strømstøt, overoppheting, mulig forbrenning – og til og med havari. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i 50 °C (122 °F) eller mer. 7. Ikke sett fyr på batteriet, heller ikke selv om det er sterkt skadet eller helt oppbrukt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk et skadet batteri. 10. De medfølgende litiumionbatteriene er underlagt kravene i lovgivningen for farlige varer. For kommersielle transporter f.eks. gjennom tredjeparter, transportører, må spesielle krav på pakning og merking overholdes. For klargjøring av gjenstanden som skal sendes, er det nødvendig å konsultere en ekspert for farlige materialer. Overhold også mulig mer detaljerte nasjonale forskrifter. Tape igjen eller masker åpne kontakter og pakk batteriet på en slik måte at det ikke kan bevege seg rundt inne i pakken. 11. Avhend batteriet i samsvar med lokale retningslinjer. 12. For å unngå risiko skal bruksanvisningen for det utskiftbare batteriet leses før bruk. Les bruksanvisningen. Kun for EU-land Kast aldri elektriske produkter eller batteripakker i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Side: 2
75 Og maks utladningsstrøm for batteriet skal være større enn eller lik 8 A. FORSIKTIG: • Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. • Skift kun ut med samme eller tilsvarende type. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av andre batterier enn originale Makita-batterier, eller batterier som har blitt endret, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og materielle skader. Det vil også ugyldiggjøre Makitas garanti for Makita-verktøyet og -laderen. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke verktøyet når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad opp batteriet ved romtemperatur, dvs. 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F). Hvis batteriet er varmt, må det avkjøles før lading. 4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på mer enn seks måneder. Funksjoner: • FM/DAB eller DAB+ • Stor, opplyst LCD-skjerm • Manuell innstilling / forhåndsinnstilling / skanneinnstilling • Roteringsinnstilling og lydkontroll • Fem forhåndsinnstilte kanaler for hver båndfrekvens • Micro USB-port for oppgradering av programvare • Stereohøyttaler for rik lydopplevelse • Ultrasolid utforming • Motstandsdyktig mot vann, IPX 4 • Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende strømadapter Forklaring til oversikten Kontroller 1. På/Av-knapp 2. Knapp for båndfrekvens 3. Knapp for avanserte innstillinger 4. Info-knapp 5. Knapp for forhåndsinnstilling 6. Autoinnstillingsknapp 7. Volum-/innstillingskontroll-/valgknapp 8. Likestrøminngang 9. AUX IN 1 10. LCD-skjerm 11. Gummiantenne 12. Håndtak 13. Batterirom (dekker hovedbatteriet) 14. Høyttaler 15. Lås til batterirom 16. Inngangsterminal (AUX IN 2) 17. Hovedbatterirom 18. Micro USB-port for oppgradering av programvare 19. Rød indikator 20. Knapp 21. Batteri 22. Støttestang 23. Indikatorlamper 24. Kontrollknapp Sette inn batterier Merk: 1. Trekk ut låsen til batterirommet for å åpne. (Fig. 2) 2. Sett inn hovedbatteriet for å gi strøm til radioen. Egnede batterier for denne radioen er listet opp i tabellen nedenfor.
Side: 3
76 Følgende tabeller indikerer driftstid for en enkeltoppladning. : Klasebatteri : Glidebatteri Merk: Tabellen ovenfor for batteriets driftstid er for referanse. Faktisk driftstid kan variere ut fra batteritype, ladetilstand eller bruksmiljø. 3-1. Sette inn eller fjerne glidebatteriet (Fig. 4) • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går på plass med et lite klikk. • Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av knappen, har batteriet ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn til den røde indikatoren ikke lenger er synlig. Hvis du ikke gjør dette, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. • For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut eller trykke på knappene på begge sider av batteriet. 3-2. Sette inn eller ta ut klasebatteriet (Fig. 5–9) • Trekk i støttestangen for å sette batteriet inn i terminalen. • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. • Løs ut støttestangen. • For å fjerne batteriet trekker du i støttestangen og tar batteriet ut av terminalen. Batterispenning VED HØYTTALEREFFEKT = 50 mW + 50 mW enhet: Time 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V BL7010 Ca. 4,5 PA09 PA12 PA14 PA18 Ca. 6,5 9050 1250 1450 1850 9051 1251 1452 1852 9100 1200 1420 BL1815 9120 BL1013 1220 BL1415 9100A 1200A BL1415N BL1815N Ca. 9,0 9102 1202 1422 1822 Ca. 10 9122 1222 BH1420 BL1820, BL1820B 9102A 1202A BH9020 BH1220 BH9020A BH1220C 9134 1234 1434 1834 Ca. 14 BH1427 Ca. 15 9135 1235 1435 1835 Ca. 17 1435F BL1830, BL1830B 1235F BL1430, BL1430B BH9033 BH1233 BH1433 Ca. 18 BH9033A BH1233C BL1440 BL1840, BL1840B Ca. 24 BL1450 BL1850, BL1850B Ca. 30 BL1460B BL1860B Ca. 36 ADVARSEL: Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig. ADVARSEL: Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig.
Side: 4
77 4. Sett låsen til batterirommet tilbake i opprinnelig posisjon. 5. Redusert kraft, forvrengning og en ”hakkete lyd” er tegn på at hovedbatteriet må byttes ut. Merk: Batteriet kan ikke lades opp med den medfølgende vekselstrømadapteren. Indikerer resterende batterikapasitet (Kun for batterier med ”B” på enden av modellnummeret.) (Fig. 10) Trykk kontrollknappen på batteriet for å indikere resterende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser opp i noen sekunder. 015658 MERK: • Avhengig av bruksbetingelser og omgivelsestemperatur kan indikasjonen skille seg noe fra den faktiske kapasiteten. Installere gummiantennen (Fig. 11 og 12) Installer gummiantennen som vist på figuren. Merk: Det er et siderom i batterirommet som er ment for oppbevaring av den fjernede antennen. Bruke den medfølgende vekselstrømadapteren (Fig. 13) Fjern gummibeskyttelsen, og sett inn adapterpluggen i likestrøminngangen på fremsiden av radioen. Plugg adapteren inn i et standard hovedstrømuttak. Når adapteren brukes, kobles batteriet automatisk fra. Vekselstrømadapteren skal kobles fra hovedstrømforsyningen når den ikke er i bruk. Bruk av radioen Denne radioen har tre innstillingsmetoder – Skanneinnstilling, Manuell innstilling og Fremhenting via minne. Velge en kanal – DAB 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Velg DAB-modus ved å trykke på knappen for båndfrekvens. 3. Trykk på knappen for avansert innstilling, og vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen til ”Station List” blinker på skjermen. Trykk ned volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å se listen over kanaler. 4. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå gjennom listen over kanaler. Trykk på knappen for å velge kanal. 5. Juster ønsket volum ved å rotere volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen. Visningsmodi – DAB Radioen har en rekke visningsalternativer i DAB-modus: Trykk på Info-knappen for å bla gjennom de forskjellige alternativene som vises under følgende bokstaver (a. til g.). a. Station name Viser navnet til kanalen du lytter til. b. Program type Viser hvilken type kanal du lytter til, f.eks. Pop, Klassisk, Nyheter osv. c. Multiplex name Viser navnet på DAB-multiplekset som kanalen tilhører. d. Time & date Viser tidspunkt og dato. e. Frequency and channel Viser frekvens og kanalnummer for DAB-kanalen du lytter til. f. Bit rate/Audio type Viser bithastigheten for digital lyd og lydtype for DAB-kanalen du lytter til. g. Signal strength Viser signalstyrken for DAB- kanalen du lytter til. Finne nye kanaler – DAB Nye DAB-kanaler kan bli tilgjengelige fra tid til annen. Eller du kan ha flyttet til et nytt område. I dette tilfellet må du kanskje få radioen til å søke etter nye kanaler. Hvis du vil få radioen til å finne tilgjengelige kanaler, anbefales det at du utfører en fullstendig skanning av alle DAB-bånd III-frekvensene. 1. Trykk på autoinnstillingsknappen. 2. Radioen vil utføre en fullstendig skanning av DAB- frekvenser. Etter hvert som nye kanaler blir funnet, vil kanaltelleren til venstre på skjermen øke og kanaler vil bli lagt til i listen. Manuell innstilling – DAB Med manuell innstilling kan du stille inn radioen til en bestemt DAB-frekvens i bånd III. Denne funksjonen kan også brukes til å avgjøre plassering av antennen eller radioen for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens. 1. Trykk på knappen for avansert innstilling, og vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen til ”Manual Tune” vises på skjermen. Trykk ned volum-/ Indikatorlamper Resterende kapasitet Tent Av Blinker 75% til 100% 50% til 75% 25% til 50% 0% til 25% Lad batteriet. Det kan ha oppstått en feilfunksjon på batteriet.
Side: 5
78 innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i modus for manuell innstilling. 2. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk ned volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte den valgte frekvensen. Kontroll for dynamisk område (DRC) – DAB DRC-funksjonen kan gjøre det enklere å høre svake lyder når radioen brukes i et støyende miljø ved å redusere det dynamiske spekteret til lydsignalet. Det er tre nivåer av komprimering: DRC 0 Ingen komprimering brukes. DRC 1/2 Medium komprimering brukes. DRC 1 Maksimal komprimering brukes. 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Trykk på knappen for båndfrekvens for å velge DAB- bånd. 3. Trykk på knappen for avansert innstilling, og vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen til ”DRC Value” vises på skjermen. Trykk deretter ned volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i innstillingen. Skjermen vil vise gjeldende DRC-verdi. 4. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ønsket innstilling for DRC. 5. Trykk ned volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte innstillingen. Konfigurasjon av kanalrekkefølge – DAB Radioen har 3 innstillinger for kanalrekkefølge som du kan velge mellom. Valgene er alfanumeric, ensemble og valid station. 1. Trykk på knappen for avanserte innstillinger. 2. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen til ”Station order” vises på skjermen, og klikk deretter på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i innstillingen. 3. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge mellom følgende alternativer og trykk ned knappen for å bekrefte innstillingen. Alphanumeric Sorterer kanallisten i alfanumerisk rekkefølge 0...9 A...Z Ensemble Sorterer kanallisten etter DAB- multipleks Valid Viser bare gyldige kanaler som et signal kan bli funnet for Skanneinnstilling – FM 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Velg ønsket båndfrekvens ved å trykke på knappen for båndfrekvens. Kontroller at gummiantennen er godt plassert for best mulig FM-mottak. Prøv å unngå bruk av radioen i nærheten av en dataskjerm og annet utstyr som kan forårsake interferens. 3. Trykk på autoinnstillingsknappen så vil radioen søke og stoppe automatisk når den finner en radiokanal. Radioen vil fortsette å søke etter neste tilgjengelige kanal med mindre brukeren trykker på autoinnstillingsknappen for å stoppe skanningen. 4. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ønsket lydnivå. LCD-skjermen vil indikere det endrede lydnivået. Merk: For å bruke volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å finne ønsket kanal, trykk og hold nede volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å endre til modus for innstillingskontroll. 5. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen. Skanningssone for FM Når du bruker FM-modus, kan radioen stilles inn til å skanne enten lokale kanaler eller til å skanne alle kanaler inkludert fjerne radiokanaler. Manuell innstilling – FM 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Trykk knappen for båndfrekvens for å velge ønsket båndfrekvens. Juster antennen som beskrevet ovenfor. 3. Én enkelt dreining av volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen vil endre frekvensen i følgende intervaller: FM: 50 eller 100 kHz Merk: For å bruke volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å finne ønsket kanal, trykk og hold nede volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å endre til modus for innstillingskontroll. 4. Fortsett å vri på volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen inntil ønsket frekvens vises på skjermen. 5. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ønsket lydnivå. 6. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen. Visningsmodi – FM Radioen har en rekke visningsalternativer for FM- radiomodus. Trykk på Info-knappen flere ganger for å bla gjennom de forskjellige valgene. a. Programkanal Viser navnet til kanalen du lytter til. b. Radio text Viser en tekstmelding, f.eks. nye elementer osv. c. Program type Viser hvilken type kanal du lytter til, f.eks. Pop, Klassisk, Nyheter osv. d Time & date Viser tidspunkt og dato. e. Frequency Indikerer frekvensen for FM- signalet. Lagre kanaler i forhåndsinnstilte minner (DAB og FM) Det finnes fem forhåndsinnstilte minner for hver båndfrekvens. 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen.
Side: 6
79 2. Vri til ønsket kanal ved hjelp av en av de tidligere beskrevne metodene. 3. Trykk og hold nede ønsket forhåndsinnstillingsknapp til forhåndsinnstillingstallet som vises på skjermen, for eksempel ”P2 Saved”. Kanalen lagres deretter i den valgte forhåndsinnstillingsknappen. 4. Gjenta denne framgangsmåten for resten av forhåndsinnstillingene. 5. Kanaler som er lagret i forhåndsinnstilte minner, kan overskrives ved å følge ovennevnte framgangsmåte. Velge kanaler i forhåndsinnstilte minner (DAB og FM) 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Trykk på knappen for båndfrekvens for å velge ønsket båndfrekvens. 3. Trykk kort på den ønskede knappen for Forhåndsinnstilling og det forhåndsinnstilte sifferet og kanalfrekvensen vil vises på skjermen. Språkalternativer (bare tilgjengelig i DMR105) Det finnes fire alternativer for språk i radioen: Engelsk, tysk, italiensk og fransk. 1. Trykk på knappen for avanserte innstillinger. 2. Fortsett å vri på volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen inntil ”Language” vises på skjermen. Trykk ned volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte innstillingen. 3. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ønsket språk. Trykk ned volum-/ innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte innstillingen. Lysstyrkekontroll Bakgrunnslyset på skjermen kan justeres. 1. Trykk på knappen for avanserte innstillinger. 2. Fortsett å vri på volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen inntil ”Backlight” vises på skjermen. Trykk ned volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte innstillingen. 3. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen til for å slå bakgrunnslyset av eller på, og klikk deretter på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i innstillingen. Tilbakestilling av systemet Hvis radioen din ikke fungerer riktig eller enkelte siffer på skjermen mangler eller er ufullstendige, utfør følgende. 1. Trykk på knappen for avanserte innstillinger. 2. Fortsett å vri på volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen inntil ”Factory Reset” vises på skjermen. Trykk ned volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å bekrefte innstillingen. 3. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å velge ”Yes”. Trykk volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen for å bekrefte innstillingen, og en full tilbakestilling vil bli utført. Programvareversjon 1. Trykk på knappen for avanserte innstillinger. 2. Fortsett å vri på volum-/innstillingskontroll-/ valgknappen inntil ”SW Version” vises på skjermen. Trykk på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å vise programvareversjonen som er installert på radioen. Micro USB-port for oppgradering av programvare Programvareoppdateringer for radioen kan bli tilgjengelige i fremtiden. Når programvareoppdateringer blir tilgjengelige vil programvare og informasjon om hvordan du oppdaterer radioen finnes på Makitas nettside. Slik spiller du av fra andre lydkilder FORSIKTIG: Koble fra dette apparatet før du kobler til andre lydkilder. • Det er to AUX IN-innganger. AUX IN 1 er plassert på frontpanelet og AUX IN 2 er plassert i batterirommet. • Koble stereo- eller monokilder (f.eks. iPod-, MP3- eller CD-spiller) enten til AUX IN 1 eller AUX IN 2 med en lydkabel. • Trykk på knappen for båndfrekvens flere ganger inntil ”AU1” eller ”AU2” vises. AUX-funksjonen er nå aktivert. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner, alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. Spesifikasjoner: Strømkrav AC-strømadapter DC12 V 1A, midtre pinne positiv Batteri Klasebatteri: 7,2 V - 18 V Glidebatteri: 9,6 V - 18 V Frekvensområde FM 87,50 – 108 MHz DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 MHz DAB/DAB+ Kanal-blokk DAB (bånd III) 5A-13F Kompatibel standard DAB (DMR104) DAB/DAB+ (DMR105) Kretsløpsfunksjon Høyttaler 3 tommer 8 ohm Utgangseffekt 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Inngangsterminal 3,5 mm dia. (AUX IN1 / AUX IN2) Antennesystem DAB/FM: gummiantenne Dimensjoner (B x H x D) i mm 280 x 302 x 163 Vekt 4 kg (uten batteri)
Merke:
Makita
Produkt:
Radioer
Model/navn:
DMR105
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Gresk