DF030DWJ manual
Makita DF030DWJmanual

Manual for Makita DF030DWJ på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 44 sider.

PDF 44 1.1mb

Vis en manual for Makita DF030DWJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DF030DWJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DF030DWJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DF030DWJ Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DF030DWJ

Side: 1
13 NORSK Oversiktsforklaring 1-1. Knapp 1-2. Batteri 2-1. Startbryter 3-1. Lampe 4-1. Revershendel 5-1. Turtallsvelger 6-1. Justeringsring 6-2. Delestreker 6-3. Pil 8-1. Bits 8-2. Mansjett 9-1. Bits 9-2. Bordel 9-3. Mansjett TEKNISKE DATA Modell DF030D Stål 10 mm Tre 21 mm Treskrue 5,1 mm x 63 mm Kapasitet Maskinskrue M6 Høy (2) 0 - 1 300 Ubelastet turtall (min -1 ) Lav (1) 0 - 350 Kjokskapasitet 6,35 mm Total lengde 157 mm Nettovekt 0,88 kg Merkespenning DC 10,8 V • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Merk: Tekniske data kan variere fra land til land. ENE034-1 Riktig bruk Maskinen er beregnet til boring og skruing i tre, metall og plast. ENG103-1 Støy Gjelder bare land i Europa Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-1: Lydtrykksnivå (LpA) : 70 dB(A) eller mindre Støynivået kan kan overstige 85 dB(A) under bruk Bruk hørselvern. ENG202-1 Vibrasjon Samlet vibrasjonsverdi (treakset vektorsum) beregnet i samsvar med EN60745-2-1: Arbeidsmåte: Boring i metall Genererte vibrasjoner (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre ENH102-7 EUs SAMSVARS-ERKLÆRING Modell; DF030D Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet samsvarer med følgende standarder: EN60745 og NEK EN 55014 i overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF og 98/37/EF. CE2007 000230 Tomoyasu Kato Direktør Ansvarlig produsent: Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Autorisert representant i Europa: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND GEB002-2 Spesifikke sikkerhetsregler IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av bormaskinen. Hvis du bruker dette elektriske verktøyet på en farlig eller ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader. 1. Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når du utfører en operasjon der skjærende verktøy kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til maskinen selv. Kontakt med en strømførende ledning vil også gjøre uisolerte deler av maskinen strømførende og gi operatøren elektrisk støt. 2. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. 3. Hold maskinen godt fast. 4. Hold hendene unna roterende deler. 5. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
Side: 2
14 6. Ikke berør bor eller arbeidsstykke umiddelbart etter bruk. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannsår. 7. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-2 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 ゚ C (122 ゚ F). 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading. FUNKSJONSBESKRIVELSE FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Sette inn eller ta ut batteri Fig.1 • Verktøyet må alltid slås av før du setter inn eller tar ut batteriet. • For å fjerne batteriet må du trekke det ut av maskinen mens du trykker på knappene på begge sider av batteriet. • For å sette inn batteriet må du holde det slik at forsiden av det passer inn i åpningen til batterirommet, og la det gli på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. Bryterfunksjon Fig.2 FORSIKTIG: • Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes. For å starte maskinen må du ganske enkelt trykke på startbryteren. Hvis du trykker hardere på startbryteren, økes turtallet på maskinen. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen. Slå på frontlampen Fig.3 FORSIKTIG: • Ikke se inn i lyset eller direkte på lyskilden.
Side: 3
15 Trykk inn startbryteren for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse så lenge startbryteren holdes inne. Lampen slukkes 10 til 15 sekunder etter at startbryteren er sluppet. MERK: • Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken. Reverseringsfunksjon Fig.4 Dette verktøyet har en reversbryter som kan brukes til å endre rotasjonsretningen. Trykk inn reversbryteren fra "A"-siden for å velge rotasjon med klokken, eller fra "B"-siden for å velge rotasjon mot klokken. Når reversbryteren er i nøytral stilling, kan ikke startbryteren trykkes inn. FORSIKTIG: • Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere rotasjonsretningen. • Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har stoppet helt. Hvis du endrer rotasjonsretningen før verktøyet har stoppet, kan det bli ødelagt. • Når du ikke skal bruke maskinen lenger, må du alltid sette reversbryteren i nøytral stilling. Turtallsendring Fig.5 For å endre hastigheten må du først slå av maskinen og så skyve hastighetsvelgeren til posisjon "2" for høy hastighet eller posisjon "1" for lav hastighet. Forviss deg om at hastighetsvelgeren er stilt inn på riktig posisjon for du begynner å bruke maskinen. Bruk riktig hastighet for den aktuelle jobben. FORSIKTIG: • Hastighetsvelgeren må alltid settes i helt riktig stilling. Hvis du bruker maskinen med hastighetsvelgeren innstilt på et punkt midt mellom posisjon "1" og "2", kan maskinen bli ødelagt. • Ikke bruk hastighetsvelgeren mens verktøyet er i bruk. Maskinen kan bli ødelagt. Justere tiltrekkingsmomentet Fig.6 Dreiemomentet kan justeres i 18 trinn ved at justeringsringen dreies slik at delestrekene blir liggende på linje med pilen på maskinhuset. Dreiemomentet er minimalt når tallet 1 er på linje med pilen, og maksimalt når -symbolet er på linje med pilen. Clutchen vil slure ved ulike dreiemomentnivåer når den er stilt inn på tallene 1 til 18. Clutchen er konstruert for ikke å slure på -markeringen. Før den faktiske arbeidsoperasjonen skal utføres, bør du skru inn en prøveskrue i materialet ditt, eller i et materiale av samme type, for å finne ut hvilket dreiemoment som kreves for en bestemt anvendelse. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. Montere eller demontere skrutrekkerbor eller pipebor Fig.7 Bare bruk bits som har en innsatsdel som vist på figuren. For land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Australia og New Zealand A=12mm B=9mm Bruk bare denne bortypen. Følg prosedyren (1). (Merk) Bordel er ikke nødvendig. 006348 For andre land For å montere denne typen bor, må du følge prosedyre (1). (Merk) Makita-bor er av disse typene. For å montere denne type bor, må du følge prosedyre (2). (Merk) Bordel er nødvendig for montering av boret. A=17mm B=14mm A=12mm B=9mm 006349 1. For å montere bitset, må du dra hylsen i pilretningen og sette bitset så langt inn i hylsen som mulig. Frigjør hylsen for å sikre bitset. Fig.8 2. For å montere boret, må du dra hylsen i pilretningen og sette bordelen og boret så langt inn i hylsen som mulig. Bordelen må settes inn i hylsen med den spisse enden inn. Frigjør hylsen for å sikre boret. Fig.9 For å demontere bitset, må du dra hylsen i pilretningen og dra bitset ut. MERK: • Hvis bitset ikke settes langt nok inn i hylsen, går ikke hylsen tilbake til utgangsposisjon og bitset sikres ikke. I slike tilfeller må du prøve å sette inn bitset på nytt i henhold til instruksene over.
Side: 4
16 BRUK FORSIKTIG: • Batteriet må alltid settes helt inn, til det låses på plass. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. Hold maskinen godt med en hånd på håndtaket og den andre hånden nederst på batteripatronen for å holde kontroll på svinge-bevegelsene. Skrutrekkerfunksjon Fig.10 FORSIKTIG: • Bruk justeringsringen til å stille inn korrekt dreiemoment for den jobben du skal gjøre. Plasser spissen av skrutrekkerbitset i skruehodet og trykk ned på maskinen. Start verktøyet langsomt, og øk hastigheten gradvis. Slipp opp startbryteren når clutchen slår inn. FORSIKTIG: • Pass på at skrutrekkerbitset er satt rett ned i skruehodet, ellers kan skruen og/eller bitset bli skadet. MERK: • Når du bruker treskruer, bør du forhåndsbore for å gjøre det enklere å skru, og for å unngå sprekker i arbeidsstykket. Se diagrammet. Nominell diameter for treskrue (mm) Anbefalt størrelse på prøvehull (mm) 3,1 2,0 - 2,2 3,5 2,2 - 2,5 3,8 2,5 - 2,8 4,5 2,9 - 3,2 4,8 3,1 - 3,4 5,1 3,3 - 3,6 5,5 3,7 - 3,9 5,8 4,0 - 4,2 6,1 4,2 - 4,4 006421 Borfunksjon Vri først justeringsringen slik at pilen peker mot -markeringen. Fortsett deretter som følger. Bore i tre Når du borer i tre, blir resultatene best med trebor som er utstyrt med en ledeskrue. Ledeskruen forenkler boringen ved at den trekker boret inn i arbeidsstykket. Bore i metall For at ikke boret skal gli når du begynner å bore, må du lage en fordypning med en dor og en hammer der hullet skal bores. Sett spissen av boret i fordypningen og begynn å bore. Bruk en skjærevæske når du borer i metall. Unntakene er jern og messing som skal bores tørt. FORSIKTIG: • Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. Overdreven bruk av kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge spissen av boret, redusere verktøyeffekten og forkorte verktøyets levetid. • I gjennombruddsøyeblikket virker det en enorm kraft på verktøyet/boret. Hold verktøyet i et fast grep, og vær forsiktig når boret begynner å bryte gjennom arbeidsstykket. • Et bor som sitter fast kan fjernes hvis du setter reversbryteren til motsatt rotasjonsretning, så verktøyet kan bakke ut. Verktøyet kan imidlertid komme brått ut hvis du ikke holder det i et fast grep. • Små arbeidsstykker må alltid festes med en skrustikke eller en liknende festeanordning. • Hvis verktøyet brukes kontinuerlig inntil batteriet er utladet, må du la verktøyet hvile i 15 minutter før du fortsetter med et nytt batteri. Bruke verktøyet som manuell skrutrekker Fig.11 Slå av verktøyet. Flytt sperreknappen til låst stilling (A). Drei verktøyet. MERK: • Slik bruk er nyttig ved kontroll av skruingen. • Ikke bruk maskinen til arbeid som krever stor kraft, som f.eks. festing av skruer eller fjerning av rustne skruer. Bruke hylster FORSIKTIG: • Må ikke brukes til verktøy som f.eks. en bormaskin med installert bit. • Slå av maskinen og vent til det stopper helt før du plasserer det i hylsteret. Pass på å lukke hylsteret ordentlig, så maskinen holdes på plass i hylsteret. Træ et belte eller liknende gjennom hylsterholderen. Plasser maskinen i hylsteret og lås det med hylsterknappen. Fig.12 Fig.13 To bits kan festes på forsiden av hylsteret. Fig.14 VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
Side: 5
17 For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Bor • Skrutrekkerbits • Pipebits • Bordel • Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita. • Hylster • Verktøykoffert av plast
Merke:
Makita
Produkt:
Driller
Model/navn:
DF030DWJ
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk