Makita DA3010F manual

Vis en manual for Makita DA3010F under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: DA3010F
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 21
22
NORSK
Forklaring til generell oversikt
1 Lampe
2 Skrue for hastighetsregulering
3 Gass-spak
4 Høyere
5 Lavere
6 Reverseringsgass-spak
7 Kjoksnøkkel
8 Mansjett
9 Ring
10 Gripedel
11 Sidegrep (håndtak)
SPESIFIKASJONER
Modell DA3010/DA3010F
DA3011/DA3011F
Kapasitet
Stål .................................................................... 10 mm
Tre ..................................................................... 25 mm
Ingen lastehastighet (min–1
) ............................0 — 2 400
Totallengde ......................................................... 270 mm
Nettovekt ............................................................... 1,4 kg
Sikkerhetsklasse ................................................... /II
• På grunn av Komoris kontinuerlige forsknings- og utvi-
klingsarbeid kan disse spesifikasjonene endres uten
varsel.
• Merknad: Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
Boremaskinens bruksformål
Denne maskinen er beregnet for boring i tre, metall og
plastikk.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1. Hold vinkelboremaskinen i de isolerte gripefla-
tene når du utfører arbeid som innebærer at
skjærende verktøy kan komme borti skjulte led-
ningsnett eller boremaskinens egen ledning.
Berøring med strømførende ledninger gjør også
ikke-isolerte metalldeler på verktøyet strømfø-
rende og kan gi operatøren elektrisk støt.
2. Sørg for å ha godt fotfeste.
Du må forsikre deg om at det ikke befinner seg
noen under vinkelboremaskinen når den blir
brukt i høyden.
3. Hold boremaskinen godt fast.
4. Hold hendene borte fra roterende deler.
5. La ikke boremaskinen bli stående i gang. Bore-
maskinen skal bare brukes når den holdes med
hendene.
6. Ikke ta på borkronen eller det du borer i like etter
at arbeidet er utført da disse kan være så
ekstremt varme at du kan brenne deg.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FUNKSJONELL BESKRIVELSE
ADVARSEL:
• Sørg for at boremaskinen er slått av og kontakten dratt
ut før det foretas justeringer eller inspeksjon.
Gass-spakens funksjon (Fig. 1)
ADVARSEL:
• Før kontakten til boremaskinen plugges inn må du alltid
sjekke om gass-spaken fungerer og går tilbake til “AV”-
posisjon når den slippes.
Boremaskinen settes i gang ved å trykke på gass-spa-
ken. Hastigheten økes ved å trykke hardere på gass-spa-
ken. Slipp gass-spaken for å stoppe maskinen.
Boremaskinen er utstyrt med en skrue for hastighetsre-
gulering slik at maksimumshastigheten kan begrenses
(varierende). Vri denne skruen med urviseren for å øke
hastigheten og mot urviseren for å redusere hastigheten.
Reverseringsgass-spakens funksjon (Fig. 2)
ADVARSEL:
• Husk å alltid sjekke rotasjonssretningen før maskinen
tas i bruk.
• Bruk reverseringsgass-spaken bare etter at verktøyet
har stanset fullstendig opp. Boremaskinen kan ødeleg-
ges dersom rotasjonssretningen endres før maskinen
har stanset.
Denne vinkelboremaskinen er utstyrt med en reverse-
ringsgass-spak for å kunne endre rotasjonssretning. Vri
reverseringsgass-spaken over til posisjon (A-siden)
for rotasjon med urviseren, eller til posisjon (B-
siden) for rotasjon mot urviseren.
Lampenes funksjon (Fig. 1)
Gjelder bare for DA3010F, DA3011F
ADVARSEL:
• Ikke se direkte på lyset eller lyskilden.
For å tenne lampen må du starte boremaskinen. Lampen
vil da lyse opp toppen av borkronen. Lampen slukkes når
maskinen slås av.
MERKNAD:
• Bruk en tørr klut til å tørke skitt av linsen til lampen. Vær
forsiktig slik at du ikke lager riper i linsen ettersom dette
kan dempe belysningen.
MONTERING
ADVARSEL:
• Sørg alltid for at boremaskinen er slått av og kontakten
trukket ut før det utføres arbeid på maskinen.
Montering av sidegrepet (håndtak) (Fig. 3)
ADVARSEL:
• Sørg for at sidegrepet er godt fastmontert før maskinen
tas i bruk.
Skru sidegrepet godt fast på maskinen. Det er mulig å
montere sidegrepet på begge sider av boremaskinen.
Velg den mest hensiktsmessige siden.
F
R
Side: 22
23
Montering eller demontering av borkronen
For DA3010, DA 3010F (Fig. 4)
Borkronen monteres ved at den føres så langt inn i kjok-
sen som mulig. Stram kjoksen til for hånd. Sett kjoksnøk-
kelen i hvert av de tre hullene og vri med urviseren. Husk
å stramme alle tre hullene like mye.
Borkronen monteres ved at kjoksnøkkelen vris mot urvi-
seren i bare ett av hullene. Løs deretter opp kjoksen for
hånd.
For DA3011, DA3011F (Fig. 5)
Hold ringen og vri mansjetten mot urviseren slik at
kjokskjeften åpnes. Før borkronen så langt inn i kjoksen
som mulig. Hold ringen godt fast og vri mansjetten med
urviseren slik at kjoksen strammes til.
Borkronen demonteres ved å holde i ringen og dreie
mansjetten moturs.
BETJENING
Holding av maskinen (Fig. 6)
Hold maskinen godt fast med én hånd på gripedelen
og den andre hånden på sidegrepet når maskinen bru-
kes.
Boring
Boring i tre
Ved boring i tre oppnås det best resultater når det brukes
en treboremaskin utstyrt med en styreskinne. Styreskin-
nen gjør det lettere å bore ved at den drar borkronen inn i
materialet det skal bores i.
Boring i metall
For å unngå at borkronen sklir når et hull skal bores, lag
et hakk med kjørneren og en hammer på ønsket sted.
Sett deretter enden til borkronen i hakket og start borin-
gen.
Bruk skjærevæske når det bores i metall. Unntakene er
jern og messing som må bores tørt.
ADVARSEL:
• Å øve svært stort trykk mot maskinen vil ikke øke has-
tigheten. Dette vil tvert i mot føre til at enden av borkro-
nen blir ødelagt, drillens ytelse vil svekkes og levetiden
til verktøyet forkortes.
• Boremaskinen/borkronen er utsatt for særdeles kraftige
vridningskrefter i gjennombruddsøyeblikket. Hold mas-
kinen godt fast og vær forsiktig når borkronen er i ferd
med å bryte igjennom materialet.
• Biter som har satt seg fast kan fjernes på enkel måte
ved å stille reverseringsvelgeren inn på reversert rota-
sjon slik at det er mulig å trekke boren ut. Vær imidler-
tid klar over at boremaskinen kan plutselig rykke
bakover hvis den ikke holdes godt fast.
• Når det bores i små gjenstander er det viktig at disse
holdes godt på plass med en skruestikke eller annet
egnet festeutstyr.
• Unngå boring i materialer som du tror skjuler spikre
eller andre ting som kan føre til at borkronen bøyer seg
eller knekker.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL:
• Sørg for at vinkelboremaskinen er slått av og kontakten
trukket ut før det settes i gang med vedlikeholdsarbeid
eller inspeksjon.
For å sikre at produktsikkerheten og produktpålitelighe-
ten opprettholdes må reparasjoner, kontrollering og
utskifting av kullbørsten, samt alt annet vedlikehold eller
justeringer utføres av Makitas autoriserte vedlikeholds-
personell eller fabrikkens servicesenter. Når deler skal
byttes ut må det alltid brukes deler som Makita har pro-
dusert.
TILLEGGSUTSTYR
ADVARSEL:
• Tilleggsutstyr eller tilbehør som anbefales for din
Makita-maskin er spesifisert i denne bruksanvisningen.
Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør enn dette kan
øke risikoen for personskader. Tilleggsutstyr eller annet
tilbehør må bare brukes for de formål det er beregnet
for.
Hvis du har behov for flere detaljer som gjelder dette
ekstrautstyret, spør ditt lokale Makita servicesenter om
hjelp.
• Borkrone
• Kjoksnøkkel (For DA3010/DA3010F)
Side: 27
28
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in com-
pliance with the following standards or standardized documents,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC
and 98/37/EC.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous déclarons sous notre entière responsabilité que ce produit
est conforme aux normes ou aux documents standardisés sui-
vants,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE, 89/336/CEE
et 98/37/EG.
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß die-
ses Produkt gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG
und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten
übereinstimmen:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che questo prodotto
è conforme agli standard o documenti standardizzati seguenti:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE.
EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat
dit produkt voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde
documenten,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC,
89/336/EEC en 98/37/EC.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto
cumple con las siguientes normas o documentos normalizados,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC,
89/336/EEC y 98/37/CE.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obe-
dece às seguintes normas ou documentos normalizados,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE
do Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende standarder eller normsættende doku-
menter,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt över-
ensstämmer med följande standardiseringar och standardiserade
dokument,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med følgende standard eller standardiserte dokumenter:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC, 89/336/EEC og
98/37/EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on seu-
raavien standardien ja standardoitujen dokumenttien mukainen,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ	ΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita DA3010F ennå.

Spør et spørsmål om Makita DA3010F

Har du et spørsmål om Makita DA3010F men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DA3010F. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DA3010F Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.