Makita BTM50ZJX3 manual

Vis en manual for Makita BTM50ZJX3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Multiverktøy
  • Model/navn: BTM50ZJX3
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 17
18
NORSK (originalinstruksjoner)
Oversiktsforklaring
1-1. Knapp
1-2. Rød indikator
1-3. Batteri
2-1. Stjernemerking
3-1. Skyvebryter
4-1. Innstillingshjul
5-1. Lampen foran
6-1. Indikatorlampe
7-1. Monteringsbolt for bruksverktøy
7-2. Huller i bruksverktøyet
7-3. Fremspring på flensen på verktøyet
8-1. Monteringsbolt for bruksverktøy
8-2. Sekskantnøkkel
8-3. Stramme
9-1. Monteringsbolt for bruksverktøy
9-2. Huller i bruksverktøyet
9-3. Adapter (nødvendig for enkelte
bruksverktøyet)
9-4. Fremspring på flensen på verktøyet
10-1. Sekskantnøkkel
TEKNISKE DATA
Modell BTM40 BTM50
Oscillasjon per minutt 6 000 - 20 000 (min
-1
)
Svingningsvinkel, venstre/høyre 1,6 ゚ (3,2 ゚ total)
Total lengde 324 mm
Standard batteri BL1430 BL1415 * BL1830 BL1815 *
uten støvavsugtilbehør 1,9 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,8 kg
Nettovekt
med støvavsugtilbehør 2,0 kg 1,8 kg 2,1 kg 1,9 kg
Merkespenning DC 14,4 V DC 18 V
* MERK: For kontinuerlig bruk anbefales batteri BL1430 og BL1830 med høy kapasitet.
• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel.
• Tekniske data og batteri kan variere fra land til land.
• Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
ENE080-1
Tiltenkt bruk
Verktøyet er beregnet på saging og kapping av treverk,
plast, gips, ikke-jernholdige metaller og festeelementer
(som f.eks. ikke-herdede spiker og stifter). Det er også
beregnet på bearbeiding av myke veggfliser, i tillegg til
tørrpussing og skraping av mindre overflater. Det er
spesielt beregnet for arbeid ved tette kanter og
fluktkutting.
ENG905-1
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60745:
Arbeidsmodus: Pussing
Lydtrykknivå (LpA) : 78 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A).
Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dypsaging
Modell BTM40
Lydtrykknivå (LpA) : 82 dB(A)
Lydeffektnivå (LWA) : 93 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Modell BTM50
Lydtrykknivå (LpA) : 84 dB(A)
Lydeffektnivå (LWA) : 95 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad
Lydtrykknivå (LpA) : 81 dB(A)
Lydeffektnivå (LWA) : 92 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Arbeidsmodus: Skraping
Modell BTM40
Lydtrykknivå (LpA) : 81 dB(A)
Lydeffektnivå (LWA) : 92 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Modell BTM50
Lydtrykknivå (LpA) : 83 dB(A)
Lydeffektnivå (LWA) : 94 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Bruk hørselvern
ENG900-1
Vibrasjon
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum)
bestemt i henhold til EN60745:
Arbeidsmodus: Pussing
Genererte vibrasjoner (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Side: 18
19
Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dypsaging
Modell BTM40
Genererte vibrasjoner (ah): 9,5 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Modell BTM50
Genererte vibrasjoner (ah): 10,0 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad
Modell BTM40
Genererte vibrasjoner (ah): 5,0 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Modell BTM50
Genererte vibrasjoner (ah): 5,5 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Arbeidsmodus: Skraping
Modell BTM40
Genererte vibrasjoner (ah): 7,5 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Modell BTM50
Genererte vibrasjoner (ah): 9,5 m/s2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og
kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et
annet.
• Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
kan også brukes til en foreløpig vurdering av
eksponeringen.
ADVARSEL:
• De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte
vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes.
• Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som
beskytter operatøren, basert på en oppfatning av
risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av
alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet
slås av og når det går på tomgang, i tillegg til
oppstarten).
ENH101-15
Gjelder bare land i Europa
EF-samsvarserklæring
Som ansvarlig produsent erklærer Makita
Corporation at følgende Makita-maskin(er):
Maskinbetegnelse:
Flerfunksjonsverktøy uten ledning
Modellnr./type: BTM40, BTM50
er serieprodusert og
samsvarer med følgende europeiske direktiver:
2006/42/EC
og er produsert i samsvar med følgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår
autoriserte representant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
20.10.2011
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
GEA010-1
Generelle advarsler angående
sikkerhet for elektroverktøy
ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle
instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og
instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til
elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.
Oppbevar alle advarsler og instruksjoner
for senere bruk.
GEB094-2
SIKKERHETSANVISNINGER FOR
FLERFUNKSJONSVERKTØY
UTEN LEDNING
1. Denne maskinen er beregnet på saging,
kutting, sliping og pussing. Les alle
sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som følger
med dette elektriske verktøyet. Unnlatelse av
å følge alle instruksjoner i oversikten nedenfor,
kan føre til elektrisk støt, brann eller alvorlige
skader.
2. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med
Side: 19
20
skjulte ledninger under arbeidet. Hvis
skjæreverktøyet får kontakt med strømførende
ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli
strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt.
3. Fest og støtt arbeidsstykket med klemmer
eller på en annen praktisk måte, på et stabilt
underlag.Hvis du holder arbeidsstykket med
hånden eller mot kroppen, vil det være ustabilt og
du kan komme til å miste kontrollen.
4. Du må alltid bruke vernebriller eller
ansiktsvern. Vanlige briller eller solbriller er
IKKE vernebriller.
5. Unngå å skjære i spiker. Se etter om det er
spiker i arbeidsstykket, og fjern dem før du
begynner arbeidet.
6. Hold maskinen godt fast.
7. Forviss deg om at bruksverkstøyet ikke er i
kontakt med arbeidsstykket før startbryteren
er slått på.
8. Hold hendene unna bevegelige deler.
9. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang.
Verktøyet må bare brukes mens operatøren
holder det i hendene.
10. Før du fjerner bladet fra arbeidsstykket, må du
alltid slå av sagen og vente til bladet har
stoppet helt.
11. Ikke berør bruksverktøyet eller arbeidsstykket
umiddelbart etter bruk. Disse vil da være
ekstremt varme, og du kan få brannskader.
12. Ikke bruk verktøyet uten belastning hvis det
ikke er nødvendig.
13. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for
det materialet og det bruksområdet du
arbeider med.
14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre
hudkontakt og innånding av støv. Følg
leverandørens sikkerhetsanvisninger.
15. Denne maskinen er ikke vanntett, så ikke bruk
vann på arbeidsstykket.
16. Ventiler arbeidsområdet skikkelig når du
pusser noe.
17. Ved bruk av denne maskinen til å pusse non
produkter, maling og tre, kan brukeren blir
utsatt for støv fra farlige stoffer. Bruk
passende pustebeskyttelse.
18. Før du begynner å bruke rondellen, må du
undersøke den for sprekker eller andre skader.
Sprekker eller skader kan resultere i
helseskader.
19. Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt
beregnet og anbefalt av verktøyprodusenten.
Selv om tilbehøret kan monteres på
elektroverktøyet, er ikke det noen garanti for sikker
bruk.
20. Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet, må du bruke visir eller
vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke
hørselvern, hansker og forkle som kan stoppe
små slipefragmenter eller deler fra
arbeidsstykket. Øyevernet må kunne stoppe
flygende biter som oppstår under ulike
operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere ut partikler som oppstår under
arbeidet. Lang tids eksponering for høy lyd kan gi
hørselskader.
21. Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Alle som beveger seg inn in
arbeidsområdet må bruke personvernutstyr.
Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra skadet
tilbehør kan slynges ut og forårsake skade utenfor
det nære arbeidsområdet.
22. Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret
har stoppet helt. Det roterende tilbehøret kan få
feste i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av
kontroll.
23. Ikke kjør verktøyet mens du bærer det med
deg.Utilsiktet kontakt med tilbehøret kan gjøre at
det hekter seg i klærne dine og trekkes inn mot
kroppen.
24. Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare
materialer. Gnister kan antenne slike materialer.
25. Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske. Bruk
av vann eller andre kjølevæsker kan føre til
elektrisk støt.
26. Forsikre deg alltid om at maskinen er slått av
og koblet fra eller at batteriet er tatt ut før du
utfører noe arbeid på maskinen.
27. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste.
Forviss deg om at ingen står under deg når du
jobber høyt over bakken.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
ADVARSEL:
Selv om du har brukt produktet mye og føler deg
fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du
følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er
utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av
verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i
denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige
helseskader.
ENC007-7
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR BATTERIET
1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1)
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det
produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
Side: 20
21
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må
du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle
dem med store mengder rennende vann og
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell
kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende
materialer.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for
eksempel spiker, mynter osv.
(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med
vann eller regn.
En kortslutning av batteriet kan føre til et
kraftig strømstøt, overoppheting, mulige
forbrenninger og til og med til at batteriet går i
stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder
hvor temperaturen kan komme opp i eller
overskride 50 ゚ C (122 ゚ F).
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan
eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller
utsetter det for slag.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
Tips for å opprettholde maksimal
batterilevetid
1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet.
Hold alltid opp å bruke maskinen når du
merker at det er lite strøm på batteriet. Sett
batteriet til lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny
lading.
Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C -
40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er
varmt, må det få avkjøle seg før lading.
4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis
det ikke blir brukt i en lengre periode.
FUNKSJONSBESKRIVELSE
ADVARSEL:
• Pass alltid på at maskinen er slått av og
batteriet er tatt ut før du justerer eller sjekker
hvordan verktøyet fungerer. Hvis maskinen ikke
er slått av og batteriet er tatt ut, kan den utilsiktet bli
startet opp og forårsake alvorlige personskader.
Sette inn eller ta ut batteri
Fig.1
FORSIKTIG:
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner
batteriet.
• Hold godt rundt maskinen og batteriet når du
setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister ned
maskinen eller batteriet, kan dette forårsake
personskader eller skader på maskinen/batteriet.
For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på
batteriet og trekke det ut.
Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på
batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på
plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite
klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av
knappen, er det ikke gått skikkelig i lås.
FORSIKTIG:
• Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den
røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis du ikke
gjør dette, kan batteriet falle ut av maskinen og
skade deg eller andre som oppholder seg i
nærheten.
• Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis
batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes
inn på riktig måte.
Beskyttelsessystem for batteri
(litiumionbatteri med stjernemerking)
Fig.2
Litiumionbatterier med stjernemerking er utstyrt med et
beskyttelsessystem. Dette systemet slår automatisk av
strømmen til verktøyet for å forlenge batteriets levetid.
Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller
batteriet utsettes for en av følgende tilstander:
• Overbelastning:
Verktøyet brukes på en måte som gjør at det
trekker uvanlig mye strøm.
I dette tilfellet, skyv glidebryteren på verktøyet
mot posisjonen ”O (av)”, og stopp arbeidet
som forårsaket at verktøyet ble overbelastet.
Skyv deretter glidebryteren mot posisjonen ”I
(på)” igjen for å starte verktøyet på nytt.
Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet
overbelastet. I dette tilfellet, la batteriet kjøle
seg ned før du skyver glidebryteren mot
posisjonen ”I (på)” igjen.
Side: 21
22
• Lav batterispenning:
Gjenværende batterikapasitet er for lav, og
verktøyet vil ikke fungere. I dette tilfellet, fjern
og lad batteriet opp igjen.
Bryterfunksjon
Fig.3
FORSIKTIG:
• Før du setter batteriet inn i verktøyet, må du alltid
forvisse deg om at verktøyet er slått av.
Start verktøyet ved å skyve glidebryteren mot
posisjonen ”I (på)”.
Stopp verktøyet ved å skyve glidebryteren mot
posisjonen ”O (av)”.
Justere den roterende slaghastigheten.
Fig.4
Den roterende slaghastigheten kan justeres. Den
roterende slaghastigheten endres ved å dreie
innstillingshjulet til mellom 1 og 6. Jo høyere tallet er,
dess høyere er slaghastigheten. Forhåndsjuster
innstillingshjulet til det tallet som er passende for
arbeidsstykket som brukes.
MERK:
• Innstillingshjulet kan ikke dreies direkte fra 1 til 6,
eller fra 6 til 1. Å dreie innstillingshjulet med makt
kan skade verktøyet. Når du endrer retningen på
innstillingshjulet, må du alltid dreie innstillingshjulet
via alle tallene mellom.
Tenne frontlampen
ADVARSEL:
• Du må aldri se direkte inn i lyset. Direkte lys fører til
øyeskader.
Fig.5
Skyv glidebryteren mot posisjonen ”I (på)” igjen for å
tenne lampen foran. Lampen fortsetter å lyse så lenge
bryteren er i posisjonen ”I (på)”. Lyset slukkes automatisk
når du trykker på den bakre delen av glidebryteren, og
deretter skyver glidebryteren mot posisjonen ”O (av)”.
Overlastvern
Når verktøyet er overbelastet og temperaturen når et
visst nivå blinker lampen foran, og verktøyet stopper
automatisk. Årsaken til overbelastningen må fjernes for å
starte verktøyet på nytt.
Indikatorlampe
Fig.6
• Når gjenværende batterikapasitet blir lav, lyser
indikasjonslampen.
• Når gjenværende batterikapasitet blir mye lavere,
stopper verktøyet helt og indikasjonslampen lyser i
ca. 10 sekunder.
Ta batteriet ut av verktøyet og lad det opp.
MONTERING
FORSIKTIG:
• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på
maskinen.
Montere eller fjerne bruksverktøy
(valgfritt tilbehør)
ADVARSEL:
• Ikke monter bruksverktøyet opp ned. Hvis
bruksverktøyet monteres opp ned, kan det skade
verktøyet og kan føre til alvorlige personskader.
• Monter verktøytilbehøret i korrekt retning i forhold til
arbeidet du skal utføre. Bruksverktøyet kan
monteres i en vinkel på hver 30. grad.
Fig.7
Fig.8
Sett et bruksverktøy (valgfritt tilbehør) på verktøyets
flens slik at fremspringene på verktøyets flens passer inn
i hullene på bruksverktøyet, og fest bruksverktøyet ved å
stramme bolten godt med sekskantnøkkelen.
Når du bruker bruksverktøyet for pussing, fester du
bruksverktøyet på pusseputen i samme retning som
retningen på pusseputen.
Pusseputen har et krok- og hektesystem for festing. Med
dette kan pussepapiret festes raskt og enkelt.
Siden pussepapir har huller for støvfjerning, må
pussepapiret festes slik at hullene i pussepapiret ligger
over hullene i pusseputen.
Fjern pussepapiret ved å løfte den ene enden og trekke
det av.
Løsne og fjern monteringsbolten på bruksverktøyet ved
hjelp av en sekskantnøkkel, og ta deretter av
bruksverktøyet.
Fig.9
Bruk korrekt adapter når det benyttes bruksverktøy med
en annen type installasjonsseksjon (valgfritt tilbehør).
Oppbevare sekskantnøkkel
Fig.10
Når sekskantnøkkelen ikke er i bruk, må du oppbevare
den som vist i figuren slik at du ikke mister den.
BRUK
ADVARSEL:
• Hold hender og ansikt borte fra bruksverktøyet ved
start og bruk av verktøyet.
FORSIKTIG:
• Ikke bruk overdreven kraft på verktøyet, da dette
kan forårsake en motorlås som stopper verktøyet.
Side: 22
23
Kutting, saging og skraping
FORSIKTIG:
• Ikke bruk makt til å flytte verktøyet i bruksretningen
(f.eks. til sidene) uten egg. Dette kan skade
verktøyet.
Fig.11
Monter bruksverktøyet på arbeidsstykket.
Flytt verktøyet fremover slik at bruksverktøyets
bevegelse ikke går saktere.
MERK:
• Makt eller for mye trykk på verktøyet kan redusere
effektiviteten.
• Det anbefales å forhåndsinnstille den roterende
slaghastigheten 4 - 6 før start av kutting.
Pussing
FORSIKTIG:
• Ikke puss tre med et pussepapir som allerede er
brukt til å pusse metall.
• Ikke bruk et slitt pussepapir, eller pussepapir uten
mønster.
Fig.12
Legge sandpapir på arbeidsstykket.
MERK:
• Det anbefales å bruke et stykke testmateriale for å
bestemme den roterende slaghastigheten som
passer til arbeidet du skal utføre.
• Bruk et pussepapir med samme mønster helt til du
er ferdig med hele arbeidsstykket. Hvis du bytter et
pussepapir med et pussepapir med et annet
mønster, er det ikke sikkert at overflaten blir pen.
Feste for støvavsug (valgfritt tilbehør)
1
2
3
4
5
6
7
9
8
012778
• Monter støvdyser og støvtilbehør.
• Monter dysebåndet på verktøyet slik at
fremspringene passer i hullene på verktøyet for å
feste det.
• Sett filtringen og pusseputen på støvtilbehøret, og
fest dem deretter med monteringsbolten på
bruksverktøyet.
Fig.13
Hvis du vil arbeide så rent som mulig, kan du koble en
støvsuger til verktøyet ditt. Koble slangen på
støvsugeren til festet for støvavsug (valgfritt tilbehør).
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:
• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller
vedlikehold.
• Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller
lignende. Det kan føre til misfarging, deformering
eller sprekkdannelse.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte
1. Dysebånd
2. Støvmunnstykke
3. Støvmunnstykke
4. Støvtilbehør
5. Filtring
6. Pute
7. Monteringsbolt for bruksverktøy
8. Huller i verktøyet
9. Fremspring på dysebåndet
Side: 23
24
av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres av
Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes
reservedeler fra Makita.
VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG:
• Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller
verktøyet sammen med den Makita-maskinen som
er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet
tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet
det er beregnet på.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
• Tannsagblad
• Rundt sagblad
• Blad for dypsaging
• Skraper (stiv)
• Skraper (myk)
• Takket tannblad
• Generell fugeskjærer
• HM-fjerner
• HM-tannsagblad
• HM-pusseplate
• Tannsagblad av diamant
• Pussepute
• Adapter
• Delta slipepapir (rødt / hvitt / svart)
• Delta fleece (middels / grovt / uten mønster)
• Delta poleringsfilt
• Sekskantnøkkel
• Tilbehør til støvavsug
• Makita originalbatteri og lader
MERK:
• Enkelte elementer i listen kan være inkludert som
standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan
variere fra land til land.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BTM50ZJX3 ennå.

Spør et spørsmål om Makita BTM50ZJX3

Har du et spørsmål om Makita BTM50ZJX3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BTM50ZJX3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BTM50ZJX3 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.