BTM50Z

Makita BTM50Z manual

BTM50Z

Manual for Makita BTM50Z på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 60 sider.

Side: 1
18 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Knapp 1-2. Rød indikator 1-3. Batteri 2-1. Stjernemerking 3-1. Skyvebryter 4-1. Innstillingshjul 5-1. Lampen foran 6-1. Indikatorlampe 7-1. Monteringsbolt for bruksverktøy 7-2. Huller i bruksverktøyet 7-3. Fremspring på flensen på verktøyet 8-1. Monteringsbolt for bruksverktøy 8-2. Sekskantnøkkel 8-3. Stramme 9-1. Monteringsbolt for bruksverktøy 9-2. Huller i bruksverktøyet 9-3. Adapter (nødvendig for enkelte bruksverktøyet) 9-4. Fremspring på flensen på verktøyet 10-1. Sekskantnøkkel TEKNISKE DATA Modell BTM40 BTM50 Oscillasjon per minutt 6 000 - 20 000 (min -1 ) Svingningsvinkel, venstre/høyre 1,6 ゚ (3,2 ゚ total) Total lengde 324 mm Standard batteri BL1430 BL1415 * BL1830 BL1815 * uten støvavsugtilbehør 1,9 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,8 kg Nettovekt med støvavsugtilbehør 2,0 kg 1,8 kg 2,1 kg 1,9 kg Merkespenning DC 14,4 V DC 18 V * MERK: For kontinuerlig bruk anbefales batteri BL1430 og BL1830 med høy kapasitet. • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. • Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE080-1 Tiltenkt bruk Verktøyet er beregnet på saging og kapping av treverk, plast, gips, ikke-jernholdige metaller og festeelementer (som f.eks. ikke-herdede spiker og stifter). Det er også beregnet på bearbeiding av myke veggfliser, i tillegg til tørrpussing og skraping av mindre overflater. Det er spesielt beregnet for arbeid ved tette kanter og fluktkutting. ENG905-1 Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmodus: Pussing Lydtrykknivå (LpA) : 78 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dypsaging Modell BTM40 Lydtrykknivå (LpA) : 82 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 93 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Modell BTM50 Lydtrykknivå (LpA) : 84 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 95 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad Lydtrykknivå (LpA) : 81 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 92 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Arbeidsmodus: Skraping Modell BTM40 Lydtrykknivå (LpA) : 81 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 92 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Modell BTM50 Lydtrykknivå (LpA) : 83 dB(A) Lydeffektnivå (LWA) : 94 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Bruk hørselvern ENG900-1 Vibrasjon Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmodus: Pussing Genererte vibrasjoner (ah): 2,5 m/s2 eller mindre Usikkerhet (K): 1,5 m/s2
Side: 2
19 Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dypsaging Modell BTM40 Genererte vibrasjoner (ah): 9,5 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 Modell BTM50 Genererte vibrasjoner (ah): 10,0 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad Modell BTM40 Genererte vibrasjoner (ah): 5,0 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 Modell BTM50 Genererte vibrasjoner (ah): 5,5 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 Arbeidsmodus: Skraping Modell BTM40 Genererte vibrasjoner (ah): 7,5 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 Modell BTM50 Genererte vibrasjoner (ah): 9,5 m/s2 Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. ADVARSEL: • De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. • Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). ENH101-15 Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Flerfunksjonsverktøy uten ledning Modellnr./type: BTM40, BTM50 er serieprodusert og samsvarer med følgende europeiske direktiver: 2006/42/EC og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 20.10.2011 000230 Tomoyasu Kato Direktør Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN GEA010-1 Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk. GEB094-2 SIKKERHETSANVISNINGER FOR FLERFUNKSJONSVERKTØY UTEN LEDNING 1. Denne maskinen er beregnet på saging, kutting, sliping og pussing. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektriske verktøyet. Unnlatelse av å følge alle instruksjoner i oversikten nedenfor, kan føre til elektrisk støt, brann eller alvorlige skader. 2. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med
Side: 3
20 skjulte ledninger under arbeidet. Hvis skjæreverktøyet får kontakt med strømførende ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt. 3. Fest og støtt arbeidsstykket med klemmer eller på en annen praktisk måte, på et stabilt underlag.Hvis du holder arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen, vil det være ustabilt og du kan komme til å miste kontrollen. 4. Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern. Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller. 5. Unngå å skjære i spiker. Se etter om det er spiker i arbeidsstykket, og fjern dem før du begynner arbeidet. 6. Hold maskinen godt fast. 7. Forviss deg om at bruksverkstøyet ikke er i kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på. 8. Hold hendene unna bevegelige deler. 9. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene. 10. Før du fjerner bladet fra arbeidsstykket, må du alltid slå av sagen og vente til bladet har stoppet helt. 11. Ikke berør bruksverktøyet eller arbeidsstykket umiddelbart etter bruk. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannskader. 12. Ikke bruk verktøyet uten belastning hvis det ikke er nødvendig. 13. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for det materialet og det bruksområdet du arbeider med. 14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger. 15. Denne maskinen er ikke vanntett, så ikke bruk vann på arbeidsstykket. 16. Ventiler arbeidsområdet skikkelig når du pusser noe. 17. Ved bruk av denne maskinen til å pusse non produkter, maling og tre, kan brukeren blir utsatt for støv fra farlige stoffer. Bruk passende pustebeskyttelse. 18. Før du begynner å bruke rondellen, må du undersøke den for sprekker eller andre skader. Sprekker eller skader kan resultere i helseskader. 19. Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og anbefalt av verktøyprodusenten. Selv om tilbehøret kan monteres på elektroverktøyet, er ikke det noen garanti for sikker bruk. 20. Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke hørselvern, hansker og forkle som kan stoppe små slipefragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler som oppstår under arbeidet. Lang tids eksponering for høy lyd kan gi hørselskader. 21. Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som beveger seg inn in arbeidsområdet må bruke personvernutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra skadet tilbehør kan slynges ut og forårsake skade utenfor det nære arbeidsområdet. 22. Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt. Det roterende tilbehøret kan få feste i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll. 23. Ikke kjør verktøyet mens du bærer det med deg.Utilsiktet kontakt med tilbehøret kan gjøre at det hekter seg i klærne dine og trekkes inn mot kroppen. 24. Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer. Gnister kan antenne slike materialer. 25. Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske. Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elektrisk støt. 26. Forsikre deg alltid om at maskinen er slått av og koblet fra eller at batteriet er tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. 27. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-7 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
Side: 4
21 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppheting, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 ゚ C (122 ゚ F). 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk batterier som er skadet. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading. 4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis det ikke blir brukt i en lengre periode. FUNKSJONSBESKRIVELSE ADVARSEL: • Pass alltid på at maskinen er slått av og batteriet er tatt ut før du justerer eller sjekker hvordan verktøyet fungerer. Hvis maskinen ikke er slått av og batteriet er tatt ut, kan den utilsiktet bli startet opp og forårsake alvorlige personskader. Sette inn eller ta ut batteri Fig.1 FORSIKTIG: • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet. • Hold godt rundt maskinen og batteriet når du setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister ned maskinen eller batteriet, kan dette forårsake personskader eller skader på maskinen/batteriet. For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut. Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. FORSIKTIG: • Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis du ikke gjør dette, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. Beskyttelsessystem for batteri (litiumionbatteri med stjernemerking) Fig.2 Litiumionbatterier med stjernemerking er utstyrt med et beskyttelsessystem. Dette systemet slår automatisk av strømmen til verktøyet for å forlenge batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander: • Overbelastning: Verktøyet brukes på en måte som gjør at det trekker uvanlig mye strøm. I dette tilfellet, skyv glidebryteren på verktøyet mot posisjonen ”O (av)”, og stopp arbeidet som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Skyv deretter glidebryteren mot posisjonen ”I (på)” igjen for å starte verktøyet på nytt. Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet overbelastet. I dette tilfellet, la batteriet kjøle seg ned før du skyver glidebryteren mot posisjonen ”I (på)” igjen.
Side: 5
22 • Lav batterispenning: Gjenværende batterikapasitet er for lav, og verktøyet vil ikke fungere. I dette tilfellet, fjern og lad batteriet opp igjen. Bryterfunksjon Fig.3 FORSIKTIG: • Før du setter batteriet inn i verktøyet, må du alltid forvisse deg om at verktøyet er slått av. Start verktøyet ved å skyve glidebryteren mot posisjonen ”I (på)”. Stopp verktøyet ved å skyve glidebryteren mot posisjonen ”O (av)”. Justere den roterende slaghastigheten. Fig.4 Den roterende slaghastigheten kan justeres. Den roterende slaghastigheten endres ved å dreie innstillingshjulet til mellom 1 og 6. Jo høyere tallet er, dess høyere er slaghastigheten. Forhåndsjuster innstillingshjulet til det tallet som er passende for arbeidsstykket som brukes. MERK: • Innstillingshjulet kan ikke dreies direkte fra 1 til 6, eller fra 6 til 1. Å dreie innstillingshjulet med makt kan skade verktøyet. Når du endrer retningen på innstillingshjulet, må du alltid dreie innstillingshjulet via alle tallene mellom. Tenne frontlampen ADVARSEL: • Du må aldri se direkte inn i lyset. Direkte lys fører til øyeskader. Fig.5 Skyv glidebryteren mot posisjonen ”I (på)” igjen for å tenne lampen foran. Lampen fortsetter å lyse så lenge bryteren er i posisjonen ”I (på)”. Lyset slukkes automatisk når du trykker på den bakre delen av glidebryteren, og deretter skyver glidebryteren mot posisjonen ”O (av)”. Overlastvern Når verktøyet er overbelastet og temperaturen når et visst nivå blinker lampen foran, og verktøyet stopper automatisk. Årsaken til overbelastningen må fjernes for å starte verktøyet på nytt. Indikatorlampe Fig.6 • Når gjenværende batterikapasitet blir lav, lyser indikasjonslampen. • Når gjenværende batterikapasitet blir mye lavere, stopper verktøyet helt og indikasjonslampen lyser i ca. 10 sekunder. Ta batteriet ut av verktøyet og lad det opp. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. Montere eller fjerne bruksverktøy (valgfritt tilbehør) ADVARSEL: • Ikke monter bruksverktøyet opp ned. Hvis bruksverktøyet monteres opp ned, kan det skade verktøyet og kan føre til alvorlige personskader. • Monter verktøytilbehøret i korrekt retning i forhold til arbeidet du skal utføre. Bruksverktøyet kan monteres i en vinkel på hver 30. grad. Fig.7 Fig.8 Sett et bruksverktøy (valgfritt tilbehør) på verktøyets flens slik at fremspringene på verktøyets flens passer inn i hullene på bruksverktøyet, og fest bruksverktøyet ved å stramme bolten godt med sekskantnøkkelen. Når du bruker bruksverktøyet for pussing, fester du bruksverktøyet på pusseputen i samme retning som retningen på pusseputen. Pusseputen har et krok- og hektesystem for festing. Med dette kan pussepapiret festes raskt og enkelt. Siden pussepapir har huller for støvfjerning, må pussepapiret festes slik at hullene i pussepapiret ligger over hullene i pusseputen. Fjern pussepapiret ved å løfte den ene enden og trekke det av. Løsne og fjern monteringsbolten på bruksverktøyet ved hjelp av en sekskantnøkkel, og ta deretter av bruksverktøyet. Fig.9 Bruk korrekt adapter når det benyttes bruksverktøy med en annen type installasjonsseksjon (valgfritt tilbehør). Oppbevare sekskantnøkkel Fig.10 Når sekskantnøkkelen ikke er i bruk, må du oppbevare den som vist i figuren slik at du ikke mister den. BRUK ADVARSEL: • Hold hender og ansikt borte fra bruksverktøyet ved start og bruk av verktøyet. FORSIKTIG: • Ikke bruk overdreven kraft på verktøyet, da dette kan forårsake en motorlås som stopper verktøyet.
Side: 6
23 Kutting, saging og skraping FORSIKTIG: • Ikke bruk makt til å flytte verktøyet i bruksretningen (f.eks. til sidene) uten egg. Dette kan skade verktøyet. Fig.11 Monter bruksverktøyet på arbeidsstykket. Flytt verktøyet fremover slik at bruksverktøyets bevegelse ikke går saktere. MERK: • Makt eller for mye trykk på verktøyet kan redusere effektiviteten. • Det anbefales å forhåndsinnstille den roterende slaghastigheten 4 - 6 før start av kutting. Pussing FORSIKTIG: • Ikke puss tre med et pussepapir som allerede er brukt til å pusse metall. • Ikke bruk et slitt pussepapir, eller pussepapir uten mønster. Fig.12 Legge sandpapir på arbeidsstykket. MERK: • Det anbefales å bruke et stykke testmateriale for å bestemme den roterende slaghastigheten som passer til arbeidet du skal utføre. • Bruk et pussepapir med samme mønster helt til du er ferdig med hele arbeidsstykket. Hvis du bytter et pussepapir med et pussepapir med et annet mønster, er det ikke sikkert at overflaten blir pen. Feste for støvavsug (valgfritt tilbehør) 1 2 3 4 5 6 7 9 8 012778 • Monter støvdyser og støvtilbehør. • Monter dysebåndet på verktøyet slik at fremspringene passer i hullene på verktøyet for å feste det. • Sett filtringen og pusseputen på støvtilbehøret, og fest dem deretter med monteringsbolten på bruksverktøyet. Fig.13 Hvis du vil arbeide så rent som mulig, kan du koble en støvsuger til verktøyet ditt. Koble slangen på støvsugeren til festet for støvavsug (valgfritt tilbehør). VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte 1. Dysebånd 2. Støvmunnstykke 3. Støvmunnstykke 4. Støvtilbehør 5. Filtring 6. Pute 7. Monteringsbolt for bruksverktøy 8. Huller i verktøyet 9. Fremspring på dysebåndet
Side: 7
24 av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Tannsagblad • Rundt sagblad • Blad for dypsaging • Skraper (stiv) • Skraper (myk) • Takket tannblad • Generell fugeskjærer • HM-fjerner • HM-tannsagblad • HM-pusseplate • Tannsagblad av diamant • Pussepute • Adapter • Delta slipepapir (rødt / hvitt / svart) • Delta fleece (middels / grovt / uten mønster) • Delta poleringsfilt • Sekskantnøkkel • Tilbehør til støvavsug • Makita originalbatteri og lader MERK: • Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita BTM50Z men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BTM50Z. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BTM50Z Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita BTM50Z

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Makita BTM50Z under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Kuttemaskiner
  • Model/navn: BTM50Z
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk