Makita BMR102 manual

Vis en manual for Makita BMR102 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Sambandsradio
  • Model/navn: BMR102
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 57
58
NORSK (Originalinstruksjoner)
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL:
Når du bruker elektriske verktøy, må du alltid følge de
grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive de
nedenstående. Dette vil redusere faren for brann,
elektrisk støt og helseskader.
1. Les grundig gjennom denne bruksanvisningen og
bruksanvisningen for laderen før bruk.
2. Rengjør kun med ren klut.
3. Unngå å blokkere ventilasjonsåpninger. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner.
4. Installer ikke nær varmekilder som for eksempel
radiatorer, varmemålere, varmeovner eller annet
utstyr (inkludert forsterkere) som produserer varme.
5. Bruk kun festeanordninger/tilleggsutstyr som
spesifisert av produsenten.
6. Trekk ut kontakten til apparatet ved lyn og torden, eller
når det ikke skal brukes på lengre tid.
7. En batteridrevet radio med integrerte batterier eller
separat batteripakke må bare lades med den
medfølgende laderen. En lader som passer til én
batteritype, kan være brannfarlig når den brukes med
en annen batteritype.
8. Bruk den batteridrevne radioen kun med spesifikt
angitte batteripakker. Bruk av et hvilket som helst
annet batteri kan føre til brannfare.
9. Når batteripakken ikke er i bruk, skal du holde den
unna andre metallgjenstander som f.eks.: papirklips,
mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små
metallobjekter som kan danne en forbindelse fra én
pol til en annen. Hvis batteripolene kortsluttes, kan du
få brannsår, eller det kan begynne å brenne.
10. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er
jordet, er risikoen større for at du skal få elektrisk støt.
11. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan væske
komme til å sprute fra batteriet. Unngå kontakt med
væsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæske,
må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i
øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra
batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
SPESIELLE
SIKKERHETSREGLER
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE.
FOR BATTERIET
1. Før du bruker batteriet, må du lese alle anvisninger og
advarsler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det
produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du
omgående avslutte bruken. Hvis ikke kan resultatet bli
overoppheting, mulige forbrenninger og til og med en
eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med
store mengder rennende vann og oppsøke lege med
én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre
metallgjenstander, som for eksempel spiker,
mynter osv.
(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller
regn. En kortslutning av batteriet kan føre til kraftig
strømstøt, overoppheting, mulig forbrenning og til
at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor
temperaturen kan nå 50 °C (122 °F) eller mer.
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt
skadet eller helt oppbrukt. Batteriet kan eksplodere
hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter
det for slag.
9. Ikke bruk et batteri som har falt i bakken eller har vært
utsatt for slag eller støt. (Ikke bruk et ødelagt batteri.)
Funksjoner:
• AM/FM-stereo PLL Synthesized
• Stort, opplyst LCD-display
• Manuell innstilling / forhåndsinnstilling /
skanneinnstilling
• Roteringsinnstilling og lydkontroll
• Fem forhåndsinnstilte stasjoner for hver båndfrekvens
• Tidsfunksjon og to alarmsignalfunksjoner (radio- og
HWZ-signal) med slumrefunksjon
• Innstillbar søvnsignalfunksjon (automatisk avslåing)
• Stereohøyttaler for rik lydopplevelse
• Ultrasolid utforming
• Motstandsdyktig mot vann, IPX 4
• Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende
strømadapter
Oversikt (Fig. 1)
Kontroller:
1. Strøm- og søvnsignalfunksjon
2. Bånd- og monoknapp
3. Radioalarminnstilling
4. Signalalarminnstilling
5. Forhåndsinnstilte stasjoner
6. Skanne- og tidsinnstilling
7. Innstillings-/volumkontroll
8. DC-inngang
9. Inngangsterminal (AUX IN1)
10. Gummiantenne
11. Batterirom (med plass til både hovedbatteri og
reservebatterier)
12. Håndtak
13. Høyttaler
14. Lås til batterirom
15. Hovedbatterirom
16. Reservebatterirom
17. Rød indikator
Side: 58
59
18. Knapp
19. Batteri
20. Inngangsterminal (AUX IN2)
21. Støttestang
LCD-display:
A Radioalarm
B HWS-signalalarm
C Skanneinnstilling
D Båndfrekvensindikator
E Indikator for lavt batteri
F Forhåndsinnstilte stasjoner
G Sove- og slumrestatus
H Frekvens
I Stereosymbol og lyd
J Klokke
K Tidsinnstilling
L PM for klokke
Sette inn batterier
Merk:
Dersom du oppbevarer reservebatterier i batterirommet,
kan du forhindre at lagrede data i forhåndsinnstilte minner
går tapt.
1. Trekk ut låsen til batterirommet for å åpne. Det er ett
hovedbatterirom og ett reservebatterirom. (Fig. 2 og
3)
2. Fjern dekselet til reservebatterirommet, og sett inn to
nye UM-3-batterier (AA-størrelse). Kontroller at
batteriene settes inn riktig polaritet som vist inne i
batterirommet. Skift ut batteridekselet.
3. Etter at reservebatteriene er satt inn, skal du sette inn
hovedbatteriet for å gi strøm til radioen. Egnede
batterier for denne radioen er listet opp i tabellen
nedenfor.
Følgende tabeller indikerer driftstid for en enkeltoppladning.
: klasebatteri
: glidebatteri
3-1. Sette inn eller fjerne glidebatteriet (Fig. 4)
• Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen
på batteriet på linje med sporet i batterirommet og
skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt
inn til det går på plass med et lite klikk.
• Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av
knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet
helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er
synlig. Hvis du ikke gjør dette, kan batteriet falle ut av
maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg
i nærheten.
• Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet
ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig
måte.
Batterispenning VED HØYTTALEREFFEKT=
50 mW + 50 mW
enhet: Time
7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V
BL7010 Ca. 7,0
PA09 PA12 PA14 PA18
Ca. 8,0
9050 1250 1450 1850
9100 1200 1420 BL1815
9120 BL1013 1220 BL1415
9100A 1200A
9102 1202 1422 1822
Ca. 12,5
9122 1222 BH1420
9102A 1202A
BH9020 BH1220
BH9020A BH1200C
9134 1234 1434 1834 Ca. 16,5
BH1427 Ca. 17,0
9135 1235 1435 1835
Ca. 19,0
1435F BL1830
1235F BL1430
BH9033 BH1233 BH1433
Ca. 21,0
BH9033A BH1233C
ADVARSEL:
Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig.
Side: 59
60
• For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på
batteriet og trekke det ut eller trykke på knappene på
begge sider av batteriet.
3-2. Sette inn eller ta ut klasebatteriet (Fig. 5–9)
• Trekk i støttestangen for å sette batteriet inn i
terminalen.
• Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen
på batteriet på linje med sporet i huset og skyve
batteriet på plass.
• Løs ut støttestangen.
• For å fjerne batteriet trekker du i støttestangen og ta
batteriet ut av terminalen.
4. Sett batteriromlåsen i opprinnelig stilling.
5. Redusert strøm, forvrengning og en ”hakkelyd” eller
symbolet for lavt batteri som vises på displayet,
er tegn på at hovedbatteriet må skiftes ut.
Merk:
Batteriet kan ikke lades opp med den medfølgende
AC-strømadapteren.
6. Når symbolet for lavt batteri vises og en ”E”
blinker, er det på tide å skifte ut reservebatteriene.
Installere gummiantennen (Fig. 10
og 11)
Installer gummiantennen som vist på figuren.
Merk:
Det er et siderom i batterirommet som er ment for
oppbevaring av den fjernede antennen.
Bruke den medfølgende AC-
strømadaptoren (Fig. 12)
Fjern gummibeskyttelsen, og sett inn adapterpluggen i
DC-inngangen på fremsiden av radioen. Plugg adapteren
inn i et standard hovedstrømuttak. Når adapteren brukes,
kobles batteriet automatisk fra. AC-adapteren skal kobles
fra hovedstrømforsyningen når den ikke er i bruk.
Merk:
Når adapteren forårsaker interferens på radioens AM-
båndfrekvens, skal du flytte radioen minst 30 cm bort fra
vekselstrømsadapteren.
Stille inn klokken
1. Klokken kan stilles inn enten når radioen er på eller
av.
2. Displayet vil vise ”-: - -” når reservebatteriene er satt
inn.
3. Dersom du holder tidsinnstillingsknappen nede i
mer enn to sekunder, vil displayet blinke og vise det
tidsinnstilte symbolet samt timedisplayet,
etterfulgt av et pip.
4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn time.
5. Trykk på knappen for å bekrefte
timeinnstillingen. Minuttdisplayet blinker.
6. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn
minutt.
7. Trykk på knappen igjen for å fullføre
klokkeinnstillingen.
Bruke radioen
Denne radioen er utstyrt med tre innstillingsmetoder –
Skanneinnstilling, Manuell innstilling og Fremhenting via
minne.
Skanneinnstilling
1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen.
2. Velg båndfrekvens ved å trykke på knappen for
båndfrekvens. Kontroller at gummiantennen er godt
plassert for best mulig FM-mottak. For AM (MW)-
båndfrekvens, roter radioen for å oppnå best mulig
signal. Prøv å unngå bruk av radioen i nærheten av
dataskjermer og annet utstyr som kan forårsake
interferens.
3. Trykk på og slipp knappen Skann (dersom kanppen
holdes nede i mer enn to sekunder, vil tidsinnstillingen
bli aktivert). ”Skann”-symbolet på LCD-displayet vil
blinke, og radioen vil søke etter og stoppe automatisk
når den finner en radiostasjon. Trykk på knappen
Skann igjen for å plukke opp den lokaliserte
stasjonen.
Merk:
Et stereosymbol vil vises på displayet dersom
stasjonen er en stereostasjon.
Merk:
Radioen vil fortsette å søke etter de neste tilgjengelige
stasjonene dersom du ikke trykker på skanneknappen
igjen når den finner en radiostasjon.
4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn
ønsket lydnivå. LCD-displayet vil indikere det endrede
lydnivået.
Merk:
Under betjening av lydkontrollen kan du trykke inn
kontrolltasten Innstilling/Lyd for å endre lydkontrollen
til innstillingskontrollstatus.
5. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen.
Displayet vil vise OFF.
Manuell innstilling
1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen.
2. Velg båndfrekvens ved å trykke på knappen for
båndfrekvens. Juster antennen som beskrevet
ovenfor.
3. Én enkelt dreining av innstillings-/volumkontrollen vil
endre frekvensen i følgende intervaller:
FM: 50 eller 100 kHz
AM (MW): 9 eller 10 kHz
ADVARSEL:
Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig.
Side: 60
61
Merk:
Hvis radioen befinner seg i lydkontrollstatus, trykk på
innstillings-/lydkontrollen for å hente innstillingsstatus.
4. Fortsett å vri på innstillings-/volumkontrollen inntil
ønsket frekvens vises på displayet.
5. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn
ønsket lydnivå.
6. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen.
Displayet vil vise OFF.
Lagre stasjoner i forhåndsinnstilt
minne
Det finnes fem forhåndsinnstilte minner for hver
båndfrekvens.
1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen.
2. Vri til ønsket stasjon ved hjelp av en av de tidligere
beskrevne metodene.
3. Trykk på og hold nede den ønskede
forhåndsinnstillingen inntil radioen begynner å pipe.
Det forhåndsinnstilte sifferet vil komme til syne på
displayet og bli lagret under den valgte knappen for
forhåndsinnstilling.
4. Gjenta denne fremgangsmåten for resten av
forhåndsinnstillingene.
5. Stasjoner som er lagret i forhåndsinnstilte minner, kan
overskrives ved å følge ovennevnte fremgangsmåte.
Hent frem stasjoner fra
forhåndsinnstilte minner.
1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen.
2. Velg båndfrekvens.
3. Trykk kort på den ønskede knappen for
forhåndsinnstilling. Det forhåndsinnstilte sifferet og
stasjonsfrekvensen vil vises på displayet.
Stille inn radioalarmen
Når radioalarmen velges, vil radioen slås på og spille av
den valgte radiostasjonen på valgt alarmtidspunkt.
Radioalarmen vil fortsette å lyde i én time med mindre
den slås av ved at det trykkes på På/Av-knappen. Dersom
du trykker på På/Av-knappen mens alarmen er aktivert, vil
alarmen bli avbrutt i 24 timer.
Merk:
Når radioen har lavt batteri, kan radioalarmen ikke
aktiveres.
a. Stille inn radioalarmtiden:
1. Radioalarmen kan stilles inn enten når radioen er på
eller av.
2. Trykk på og slipp radioalarmknappen .
Radioalarmsymbolet blinker.
3. Mens radioalarmsymbolet blinker skal du holde
knappen nede i mer enn to sekunder. Et pip
lyder.
4. Knappen Vis time blinker. Vri på innstillings-/
volumkontrollen for å velge time. Trykk deretter på
knappen igjen for å bekrefte timeinnstillingen.
5. Følg samme fremgangsmåte for å stille inn minutter.
Trykk på knappen for å fullføre
alarmtidsinnstillingen.
b. Stille inn stasjon med radioalarm
1. Når du stiller inn radioalarmtid og radioalarmsymbolet
blinker, trykker du på knappen for båndfrekvens for å
aktivere radioen og velge vekke-båndfrekvens/stasjon
via manuell innstilling eller de forhåndsinnstilte
stasjonene. Trykk på knappen for å fullføre
radioalarminnstillingen. Displayet viser .
2. Når radioalarmtiden og stasjonen er stilt inn, skal du
trykke på og holde radioalarmknappen nede i
to sekunder. Det lyser et pip som slår alarmen på eller
av. Displayet viser når radioalarmen er stilt
inn.
Merk:
Dersom en ny radioalarmstasjon ikke velges, vil siste
alarmstasjon bli valgt.
Stille inn HWS (humant
vekkesystem)-signalalarmen
En pipetone vil aktiveres når HWS-signalalarmen velges.
Alarmpipet vil bli kortere for hvert 15. sekund i ett minutt,
fulgt av ett minutts stillhet før syklusen gjentas.
HWS-alarmen vil fortsette å lyde i én time inntil den slås
av ved å trykke på På/Av-knappen. Dersom du trykker på
På/Av-knappen mens alarmen er aktivert, vil alarmen bli
avbrutt i 24 timer.
1. HWS-signalalarmen kan stilles inn enten når radioen
er på eller av.
2. Trykk på og slipp HWS-signalalarmknappen .
Symbolet blinker.
3. Dersom du holder knappen nede i mer enn
to sekunder mens symbolet blinker, lyder et pip, og
timedisplayet blinker.
4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å velge
alarmtime. Trykk deretter på tidsinnstillingsknappen
igjen. Minuttdisplayet blinker.
5. Vri på innstillings-/justeringskontrollen for å velge
alarmminutter. Trykk deretter på
tidsinnstillingsknappen igjen for å fullføre HWS-
signalalarminnstillingen.
6. Trykk på og hold alarmknappen nede i mer enn
to sekunder. Et pip lyder som slår HWS-alarmen på
eller av.
Displayet vises når signalalarmen er stilt inn.
Slumrefunksjon
1. Når alarmen er aktivert, vil betjening av en hvilken
som helst knapp bortsett fra På/Av-knappen aktivere
slumrefunksjonen. Radio- eller HWS-signalalarmen vil
bli stoppet med fem minutters mellomrom.
2. Både slumresymbolet og alarmsymbolet vil blinke
på displayet. Slumrefunksjonen kan gjentas i løpet av
den timen alarmene er aktive.
Side: 61
62
Sovefunksjon
Sovesignalfunksjonen vil automatisk bli slått av radioen
etter at en forhåndsinnstilt tid har forløpt.
1. Trykk på og hold På/Av-knappen nede i mer enn to
sekunder. En pipetone lyder. Displayet vil gå gjennom
de tilgjengelige sovetidene i rekkefølgen 60-45-30-15-
120-90-60.
Slipp På/Av-knappen når ønsket sovetid vises på
displayet. Symbolet vises på displayet, og
radioen spiller av den sist valgte stasjonen.
2. For å avbryte sovefunksjonen trykker du på På/Av-
knappen. Symbolet forsinner, og radioen er slått av.
Vis lys
Trykk på en hvilken som helst knapp eller vri på
innstillings-/volumkontrollen, og LCD-displayet vil lyse opp
i ca. 15 sekunder. Skanning av stasjoner og aktivert alarm
medfører også at displayet lyses opp.
Skifte fra stereo til mono
Når mottaket av stereo-FM-stasjon er dårlig, kan du
forbedre det ved å holde monoknappen nede i
to sekunder. Lyden er ikke lenger i stereo, og
stereoindikatoren forsvinner.
Slik spiller du av fra andre
lydkilder
FORSIKTIG:
Koble fra dette apparatet før du kobler til andre
lydkilder.
• Det er to AUX-innganger. AUX 1 er plassert på
frontpanelet, og AUX 2 er plassert i batterirommet.
• Koble stereo- eller monokilder (f.eks. iPod-, MP3- eller
CD-spiller) enten til AUX 1 eller AUX 2 via en lydkabel.
• Trykk på knappen for båndfrekvens flere ganger inntil
”AU1” eller ”AU2” to vises. AUX-funksjonen er nå
aktivert.
• AUX kan ikke brukes som alarmkilde.
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:
• Aldri bruk gasolin, bensin, tynner, alkohol eller
lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller
sprekkdannelse.
Spesifikasjoner:
Strømkrav
AC-strømadapter DC12 V 700 mA, midtre pinne
positiv
Batteri UM-3 (AA-størrelse) x 2
(reservebatteri)
Klasebatteri: 7,2 V – 18 V
Glidebatteri: 9,6 V – 18 V
Frekvensområde FM 87,50 – 108 MHz
(0,05 MHz/trinn)
AM (MW) 522 – 1 629 kHz
(9 kHz/trinn)
Kretsløpsfunksjon
Høyttaler 3 tommer 8 ohm
Utgangseffekt 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2
10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2
14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Inngangsterminal 3,5 mm dia. (AUX IN1 / AUX IN2)
Antennesystem FM: gummiantenne
AM: stangantenne
Dimensjoner (B x H x D) i mm
280 x 302 x 163
Vekt (uten batteri) 4,0 kg

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BMR102 ennå.

Spør et spørsmål om Makita BMR102

Har du et spørsmål om Makita BMR102 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BMR102. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BMR102 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.